Esti Hirlap, 1958. július (3. évfolyam, 152-178. szám)

1958-07-01 / 152. szám

A könyvhét sátrainál ! Szovjet művészek alkotásai között Ma délelőtt már kisütött a nap, élénk volt a forgalom a könyvsátraknál. A Móra Ferenc Könyvkiadó Kálvin téri sátránál gimnazista lányok válogatnak. (Lelkes felv.) Aki szombatról vasárnapra virradóan megfordult a város forgalmasabb pontjain, megle­petéssel látta, hogy a sátrak körül nemcsak a másnapi nyi­tásra felkészülő eladók szor­goskodnak, hanem az esti mu­latságból hazatérők is meg- megállnak, belelapoznak az asztalokon felsorakozó köny­vekbe. Kíváncsiak, érdeklőd­nek. Ez az érdeklődő kíváncsi­ság jellemezte az idei könyv­hét első napját. Pedig az idő­járás nem vette pártfogásba a sátrakat. Vasárnap reggel és kora délelőtt eső riasztotta az embereket, úgyhogy — min­denre felkészülve — a köny­vesboltokat is kinyitották. Ha másképp nem megy — mon­dották —, majd az üzletben áruljuk az ünnepi könyveket. Később az eső elállt. A sát­rakat körülvette az érdeklődők koszorúja. A sok szép kivitelű könyv és vonzó olvasmány ne­héz választás elé állította a vásárlókat. Nagy volt az érdek­lődés Szabó Lőrinc műfordí­tás-gyűjteménye, Sándor Kál­mán, Coda Gábor művei, Szerb Antal magyar irodalomtörténe­te. Hemingway regénye, a Kos­suth Kiadónál megjelent „Ha- lálgyáf’ című dokumentum­könyv és az új magyar regények iránt. Sokan egy-két könyvet vásároltak, de nem ritka az a könyvbarát sem, aki nem tud ellenállni a kísértés­nek és hat-nyolc kötettel indul hazafelé, böngészni. Egyik-másik sátorban né­hány korábban már elfogyott könyv is kapható. A Magyar Helikon Népköztársaság úti oszlopos, timpanonos sátra va­lóságos roham színhelye. A könyvhétre tartalékolt né­hány kötet Arany-ballada és az év legszebb könyvei között számon tartott Balzac-kötet, a Pajzán-históriák, órák alatt el­fogyott. De jól forgalmazott a többi hetvenhárom sátor is. írók. kiadóvállalati vezetők, grafikusok, akik a sátrak körül némi lámpalázzal figyelték a vizsgának számító könyvvá­sár eredményét, elégedetten ál­lapíthatták meg: „az áru" ke­lendő. Hétfőn — bízva az időjárás javulásában — az írók is mun­kához látnak. Nádas József déli egy és két óra között a Bástya-mozi előtt, Murányi Kovács Endre két órakor a Nemzeti Színháznál, öt órától a November 7 téren, hat óra­kor a Néphadsereg Színházá­nál, Kőszegi Imre öttől hatig a Kálvin téren, hattól hétig a Nemzeti Színháznál dedikál. Várják olvasóikat, a diákokat és ifjúmunkásokat. d. Jtla hallattuk □ MAJOR TAMÁS, a Nem­zeti Színház igazgatója haza­érkezett Moszkvából és a kö­vetkezőket mondotta az Esti Hírlapnak: „Egyheti tartózko­dásom alatt főleg a Művész Színház rendezőivel, színészei­vel beszélgettem, és sok érté­kes útmutatást, felvilágosítást kaptam. Több színházi előadást néztem meg. és magammal hoztam egy színdarabot, ame­lyet az új évadban színreho­zunk a Nemzeti Színházban. Arbazov szovjet író »Ténya« című darabjáról van szó. amely egy fiatal lány történe­tét eleveníti meg.” □ ELÁZTAK A VASÁR­NAPI szabadtéri előadások. Valamennyi előadás rendezője megfelelő, úgynevezett „esőna­pot” tartalékolt a következő két hétre, úgyhogy az elma­radt előadásokat pótolni tud­ják. A rádió „vágókocsija” már napok óta készült egy-egy sza­badtéri előadás felvételére, de még eddig egyet sem sikerült hangszalagra rögzíteni. □ HOSSZÚ ÉVEK óta elő­ször nyílt képzőművészeti ki­állítás a XVIII. kerületben. A kiállításon részt vevő művé­szek — kivéve Cseh Istvánt és Borics Pált, — nem hivatáso­sak. A kiállítás zsűrijének tag­jai — elég szigorú mércével mértek, de még így is az a véleményük, hogy helyes a ke­rületi népfront-bizottság és a tanács végrehajtó bizottsága kezdeményezése: érdemes fel- j kutatni a kerületben élő te­hetségeket. □ A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES holnap reg­gel indul háromhetes csehszlo­vákiai vendégszereplésre. Az ének-, zene- és tánckar több mint kétezer kilométert utazik autóbuszon Csehszlovákiában, s műsort ad Kassán, Eperjesen, Pozsonyban, Prágában. Brnó- ban, Mariánske-Laznéban és Morava-Ostravában. □ A MAGYAR OPTIKAI MŰVEK Kultúrházában ren­dezte évadzáró előadását a Pest megyei Petőfi Színház. A s,Feleség, kis hibával” cimű vígjátékot adták elő — szer­zője: Bán Pál —. s bebizo­nyították, milyen kitűnő szí­nészgárdával működött ebben az évadban a társulat, amely­nek tagjai között van Erdélyi Mici. Lázár Gida, Győző László, Lénárd Judit. Láng Mária és Galics János — az utóbbit most szerződtette a Madách Színház. □ DAVID OJSZTRAH nagy­sikerű koncertet adott Welling- tonban. Vj-Zeeland fővárosá­ban. A kiváló szovjet hegedű­művész az új-zeelandi szim­fonikus zenekar hangversenyén működött közre. □ „A VÍG ÖZVEGY” mar­gitszigeti próbáján sajnálatos baleset érte Koltay Valit, az Operaház művésznőjét, aki Va- lencienne szerepét alakítja. Az egyik tánclépésnél megcsúszott, elesett és mindkét lábán ín­szalaghúzódást szenvedett. □ A RÁDIÓBAN megkez­dődtek Erkel Ferenc „Hunyadi László”-fának felvételei. Vd- vardy Tibor. Takács Paula, Orosz Júlia, Melis György és Külkey László részvételével. A zenekart Komor Vilmos ve­zényli. □ AZ ORSZÁGOS MŰEM­LÉK BIZOTTSÁG műemlék­nek nyilvánította és emléktáb­lával jelöli meg a debreceni Csokonai Színházat. A színház 1863-tól 1865-ig épült. Debre­cenben ezen kívül még tizen­két régi épületet látnak el mű­emlék-jelzésű táblával. □ A JÓKAI SZÍNHÁZ ma este a székesfehérvári színház­ban vendégszerepel, ahol o „Szélvihar” című színművet mutatja be az eredeti szerep- osztásban. Színházak hétfői műsora: Operaházi Az Állami Balettinté­zet IX. évf. növendékeinek vizsga, előadása (7). — Nemzeti Színház: A tojás (7). — Katona József Szín­ház; SzeUefnidézés (7). — A Ma­gyar Néphadsereg Színháza: Ilyen négy szerelem (7). József Attila Színház: Váljunk el (7). Károlyi- kert; Állami Hangversenyzenekar (vezényel: Fc-rrai Miklós, D-bérlet. 2. előadás, fél 9). | Nem kevés érdeklődéssel vártuk a harmadik szovjet képzőművészeti kiállítás meg- ; nyitását. Az első, az 1648-as, ; új irányba terelte a magyar J piktúrát, a második, amelyet j öt évvel később rendeztek, a | régi orosz és az új szovjet j képzőművészet anyagának fel- j sorakoztatásával, a nemzeti hagyományok fontosságára hívta fel figyelmünket. A mos­tani tárlat jellegében különbö­zik elődeitől. Nem az a célja, hogy általános, sokoldalú ké­pet nyújtson a Szovjetunió ké­pi kultúrájáról, hanem egyes alkotók fejlődésén át szemlél­teti a szovjet művészet alaku­lását, eredményeit. A váloga­tás szempontja láthatóan az I volt. hogy bemutassa a kü­lönböző Irányzatok jellegze­tességeit. S valóban: a kiállítás tanúsítja, hogy formai fel­fogásban c szovjet művészet sokkal változatosabb, mint ahogy eddig ismertük, hittük. Sok nézőt vonz Ny. I. Oszé- nyev A Szovjethatalom első szava című történeti vászna, amely az Októberi Forrada­lom békéről szóló dekrétumá­nak hatását ábrázolja a la­kosság körében, szemléletesen egymás mellé állítva a kü­lönböző társadalmi rétegek képviselőit, akik más-más módon reagálnak a falraga­szokra. M. H. Abdullajev azer- bajdzsáni festő az ötéves ter­vek nagyarányú építkezéseit örökíti meg, s az építő munka egyszerű embereit hozza élet­közeibe. Érdekes, hogy palet­tája mennyire megváltozik, amikor más világ, India em­berei ihletik. Ny. M. Romadin tájai romantikus érzelmi telí­tettségükkel ragadnak meg, hasonlóan G. G. Nyisszkij vásznaihoz (Csend, Éjjel, Esti szellő), aki a természeti motí­vumok leegyszerűsítésével, sa­játos, borongósan álmodozó művészetet alakított. Stílusá­ban sok a dekoratív elem, s ennek révén rokonnak érez­zük az egészen más hangvéte­lű, üde tájait, csupa élénk színnel épitő M. Sz. Szárján- nal. Ismét más felfogást mu­tatnak A. A. Dejneka erede­tien festői alkotásai. Néhány színnel dolgozik csak. foltjait szélesen rakja a vászonra, fi­guráinak a nagyvonalúan megvont kontúrok megkapó frisseséget, elevenséget kölcsö­nöznek. Tartózkodóan vörös­kék alaphangú, íürdőzőket áb­rázoló kompozíciója a szer­kesztés, a téralakítás kiváló példája. Monumentális ihleté­sű anyaképe arra vall, hogy módszere mozgósító jellegű al­kotásokra is alkalmas. Vannak a szovjet művészek­nek olyan, a népi karakter és a nemzeti hagyományok alakí­totta sajátosságai, amelyek számunkra szokatlanok. Ilyen például a derékba vágott szo­bor kompozíciója, s a mi fes­tőink körében nem éppen nép­szerű a lélektani genre-kompo- zíció A szovjet alkotók viszont szeretettel pszichologizálnak écsetjükkel. lévén, hogy az új­kori európai irodalom legma­gasabb és legmélyebb régióit megjárt nagy orosz írónem­zedék lenyűgöző hatására szü­letett meg a múlt században az orosz nemzeti festészet. De van a szovjet képzőművészet­nek véleményünk szerint né­hány negatív jelensége is, amelyekről minthogy a legma­gasabb igénnyel közelítünk műveihez, nyíltan kell szól­nunk. A. A. Plasztov néhány alkotásán zavaró a nagy zöld felületek egyhangúsága, az ap­rólékos módszerrel megfestett kompozíció minden elemének egyenlő hangsúlya, ami útját állja a mondanivaló kellő ki­bontakoztatásának. A fényké­pezőgép lencséje ilyen objek­tív, minden részletet egyenlő erővel rögzítő. Hasonlóan a foto-naturalizmug zavaró je­lenlétét érezzük A. 1. Laktio- j nov női portréjánál; az ! egyébként rokonszenves mo- i delit merevvé, arisztokratikus- I sá teszi a kelme aprólékos 1 megfestése. Volt alkalmunk j közvetlenül megismerni Rjepin oldott ecsettel megformált portréit, melyek már a múlt j században túlhaladottnak mu- j tátják a Laktionovéhoz ha­sonló festői módszert. Ha e kép után visszatérünk az ör­mény Szárján friss ecsettel modellált önportréjához, sze­münkbe ötlik. hogy lélekrajz- ban is mennyivel több mély­ségre, közvetlenségre ad lehe­tőséget a korszerű piktura. J. I. Pimenov munkaábrázo­lásai a valóságban sok fárad­ságot, odaadást, erőfeszítést kö­vetelő munkát túl könnyűnek, egyszerűnek mutatják, ellen­tétben V. A. Velrogonszkij szí­nes linometszéteivel, amelye­ken az erőteljes mozdulatú martinászok munkájuk köz­ben éppúgy, mint cigaretta- szünetben meggyőző életteli- séggel állnak előttünk. Nem véletlen, hogy az utóbbi mű­vész stílusban is újszerűt tud nyújtani. Örömmel találkóztunk a Mű­csarnokban a szovjet forradal­mi ihletésű szobrászat kiváló képviselőjének. Sadrnak. ha­zánkban eddig csak reproduk­ciókból ismert alkotásaival. Gorkij-pörtré ja megragadó erővel állítja elénk a harcos humanista írót, utcakőért le­hajtó munkásfigurája szenve­délyes dinamikájával a népi erő jelképe lehetne. Ugyan­csak most találkozunk először a szobrászaink által igen sok­ra becsült Vera Muhina szob­raival is. A Munkás és kolhoz- parasztaasszony című kiváló kompozíciónak — amely az 1936-os párizsi világkiállítás szovjet pavilonja számára ké. szült — kisméretű változata fo­galmat ad az eredeti alkotás monumentális erejéről. A nem­rég elhunyt kiváló művésznő portréinak egész sora a kiváló emberábrázolót ismerteti meg a magyar közönséggel, kis­plasztikáinak egy csoportja pedig érlelődő gondolatairól ad számot. A szovjet művészet mindig is érdekelte közönségünket, mű­vészeinket egyaránt. Alkotóink kíváncsian figyelik a szovjet szocialista művészet útját, melynek eredményeiből nem kevés tapasztalatot meríthet­nek festészetük és szobrászatul? további bontakoztatásához. Artner Tivadar „Vacsora a Hotel Hermáméban“ A vasárnap este bemutatott televíziós dráma témáját jó ér­zékkel választották ki: Gábor Andor novelláját dolgoztatták tel Gárdos Miklóssal. Mű­termi és filmfelvételek ügyes váltogatásával dolgozott Mihályffi Imre, a fiatal ren­dező. feszültséget teremtve az adásban. A Dimitrov-per vád­lottjának kezelőorvosát, dr. Ot­tó Winnickét Benkő Gyula ala­kította, nagy művészi felké­szültséggel. A rideg Hitler-ra- jongót és barátját is kegyetle­nül elpusztító SA-őrnagyot la­ke László személyesítette meg — döbbenetes realitással. Az ő szóesatájuk volt a televíziós dráma magva. Az egész adás­ból. az érződött, hogy „költsé­gen belül” kellett megrendez­ni, de ez mit sem von le a közvetítés értékéből. K. K. □ LEW SMITH amerikai színházi vállalkozó Párizsban színházat keres megvételre vagy bérletre. Az amerikai vállalkozó szerződtette Ingrid Bergmannt színpadi fellépések­re, és a színházat Ingrid Berg­mann Színház néven akarja megnyitni. Változások p mozik műsorában, 1958. június 30 —Július 2-ig. AZ IDŐZ AH (angol) V öröomarty de. (Üllői út 4.) 9, 11 n2. Trapéz (amerikai) Munkás (Ká­polna u. 3.) f4, h6, 8. Értük éltem (nyugatnémet) Fény (Újpest) f4. h6, 8. A spanyol ke, -tész (angol) Cso­konai (Népszínház u. 13.) 9, 11, ■n2. Két óceán titka (szovjet) Rákó- cz' (Rákóczi út 63.) f4, h6, 8. Kicsik és nagyok (jugoszláv) József Attila (Rákospalota) nő, f8. n6 f8. Gerolstéini kaland (magyar') Bá­nyász A (József krt. 63.) 9, 11, «2. Oké Néró (olasz) Honvéd (Rá­kóczi ti. 82.) 9, 11, na, f4, h6, 8. Budai kevtmozl (Bem rakpart 18.) Hét lányom volt (francia) 8. NAPTÁR Július 1, tcedd, Ti bold napja. A Nap kéj 3.50, nyuoszi.k 19.45 órakor. A Hold kél 19.36, nyug­szik 4.13 órakor. Derűs hétvég A szombat esti jóslat akként hangzott, hogy néhány helyen kisebb eső ... Miután az IBUSZ vonatával mátrai kirándulásra indultunk, vasárnap reggel ötkor keltem. Budán szakadt. Hat előtt in­dultunk a Keletiből. Pesten ömlött. Fel hát a regényes északnak! Gödöllőn zuhogott, Aszódon recsegett. Hatvanban ropogott, Vámosgyörkön kis- balták, Gyöngyösön aöndörfür- tü cigánypurdék estek. Tízig ültünk a cukrászdában, tizenegyig a múzeumban, az­után sörzenét hallgattunk a szövetkezeti vendéglőben, ezen­közben odakint volt ólmos eső, rezes eső, aranyeső. ezüsteső. és olykor távoli hegyomlás. Kettőkor a kisvasúton Mátra- füredet kerestük föl, sajnos, Mátrafüredet egyidejűleg a felhőszakadás is felkereste és olyan jó házigazdának bizo­nyult, hogy eav pillanatig sem hagyott magunkra. Közben it­tunk gyöngyösvisontait és rá abasárit, az eső egyiktől sem lett kisebb. Este hétkor indultunk visz- sza, akkor már a kocsin belül is esett. Miután a gyöngyösi állomásfőnöknek tolmácsoltuk a MÁV iránti érzelmeinket, a főnök telefonon vízmentes ko­csikat imádkozott ki a miskol­ci üzletvezetőség kisisteneitől, így aztán hazafelé csak kívül esett. Érthető kíváncsisággal vá­rom ezCkután a mai jelentése­ket, hogy melyik volt az a „né­hány hely”, ahol kisebb eső esett. 220 kilométert vonatoz­tunk és jártunk jó néhány he­lyen, de kisebb esőt sehol sem láttunk. Csak nagyot, nagyob­bat és legnagyobbat Kisjó A Magyar Elektrotechnikai Egyesület július 10—12-én tartja az Építési Minisztérium­mal együtt Miskolcon rende­zendő VII. vándorgyűlését. A megnyitót Kiss Árpád, az OT elnöke tartja, A 3 napos ván­dorgyűlést Trautmann Rezső építésügyi miniszter zárja be. ÜVEG NY LÓN HARISNYÁT is készítenek ezentúl az Óbu­dai Harisnyagyárban. Három új géppel áz esztendő végére ígérik az első darabokat. Szovjet orvosvendégeink ma Szegedre látogatnak és megte­kintik az Orvostudományi Egyetem mikrobiológiai inté­zetét. A szovjet kölcsönből a tex­tilipar 46 ezer fonóorsót kap. A gépek a legkorszerűbbek, termelésük 10 százalékkal meg­haladja a jelenleg leggyorsab­ban dolgozó szegedi, miskolci és kaposvári gépek teljesítőké­pességét. A debreceni nagytemplom — keleti református egyház- község — új lelkipásztorát, Tankó István püspöki má­sodlelkészt vasárnap ünne­pi istentiszteleten és prés- bitériumi ülésen dr. Bar- tha Tibor, a tiszántúli refor­mátus egyházkerület püspöke iktatta be. A FELTÖRŐ FORRÁSOK túlhevített gőzét a föld alól közvetlenül a turbinákhoz ve­zetik a Kamcsatka-félszigeten, a Pausetka-folyó’ völgyében, így az itt termelt energia költ­ségei lényegesen kisebbek. Magyarország első 120 köb­méteres, automatikus töltésű kemencéjét a Hatvani Cukor­gyárban szeptember elején üzembehelyezik. Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt első titkára is felszólal Drezdában a Sächsische Zeitung sajtóün­nepélyén. SOLDOG IFJÚ PÁR Az a hír, amit most itt közlök Kellemes kérem mindemképpen: Gyönyörű kenguru párt kapott Allatkertünk az elmúlt héten. Ausztráliából jötte'-« Pestre, Ámde, ezt roppant könnyen tették, Az utazási költségeket Nem saját erszényből fizették. HIDVEGHY FERENC AZ EMBERI HANG az ener­giaforrása a legújabb amerikai rádióleadónak, amely elfér a telefonbeszélő kagylóban is. Hatótávolsága ISO méter és a tervek szerint ez 1600 méterre is emelkedhet. A földművelésügyi miniszter mégállapította a növényvédel­mi gépi munkák és a gépbér­let díját. A rendelet a terme­lőszövetkezeteknek, továbbá a termelői társulásoknak és szakcsoportoknak kedvez­ményt biztosít. ÓBUDA MÁSODIK SZA­BADTÉRI SZÍNPADA a ró- maiparti kiserdőben lesz. Épí­tésére a tanács hetvenezer fo­rintot szán. Hetvenezer dollár értékű alapanyagot készítenek terven felül exportra a Kőbányai Gyógyszerárugyár új, moderni­zált ergometrin, cholsav, neo- perhepar és corharmon üze­meiből. A TIHANYI FÉLSZIGET Balaton menti oldalán, a Kál­vária-hegyen, 200 köbméteres medencét építenék, s aknaku- takból ide továbbítják a vizet. Innen a faluba, a fürdőtelepre s a szántóéi rév mellett terve­zett sátortáborba vezetik. A magyar árakat Damasz- kuszban ezer, Bécsben 700, Zágrábban 600 négyzetméter területen mutatják be a nem- zétközi kiállításokon. Lipcsé­ben kilenc szakosított vásár­házban mutatunk be élelmi­szer-, textil-, játékcikkeket, bőrdíszmű-árukat, gyógyszere­ket, könyveket. MÁSFÉL ÉVSZÁZADOS a kaposvári gimnázium. Kis pe- dagógiumként indult, és ma az ország legjobb gimnáziumai közé számítják. Az a kis ha­rang, amely az udvaron játszó tanulóknak jelzi a tíz perc szü­net végét, még az alapítás ko­rából való. Az iskola „legöre­gebb” tanulója Kunffy Lajos festőművész, aki S9 éves kora ellenére kitűnő egészségnek örvend és ma is dolgozik. Nem indul a fonyód—siófoki július 5—6-ra hirdetett IBUSZ- különvonat, Aa Opera ház igazgatósága köz­li,; hogy a János vitéz szombaton eéte elmaradt margitszigeti elő­adását kedden; a vasárnap este elmaradt János vitéz előadását pénteken tartják meg a Margit­szigeten. A megváltott jegyei? ér­vényesei?. Az Országos Kamara Színház közli; az „Aranyvlráig" bemutató előadása az Építők R. F. Park­színpadán. 1953. július 2-án lesz. A július 1-re tervezett és techni­kai diókból elmaradó bemutató jegyeit a vásárlási helyükön visz- szaváltják, vagy kívánságra át- ceerélik. (k) ' „A szakértő szemével” c. ke­reskedelmi oktató filmet készí­tett a Budapest Filmstúdió Bánki László rendezésében, a Belkereskedelmi Minisztérium megbízásúból. A film a rövid- és divatáru-bolt célszerű szer­vezésével, árurendezésével és az áru helyes bemutatásával foglalkozik. A nyugdíjasok ümepét Len­gyelországban július 1-én tart. ják. Egymillió 200 ezer idős ember cseréli fél a munkát a megérdemelt pihenéssel. A MÁV most kiadott rendel­kezése értelmében a vasutas­kedvezmények a Helikon- expresszvonaton nem érvénye­sek. AZ OSZTRÁK LAPOK be­számolnak róla, hogy Isz- tanbulban lezajlott Európa idei szépségkirálynő-választása. A zsűri majdnem egyhangú dön­tése alapján a 19 éves Hanna Ehrenstrasser, egy bécsi für- döruhagyár gépíró nője lett Miss Európa. A Die Presse cí­mű lap hétfői kiadása közli a Hanna Ehrenstrasser testalka­tára vonatkozó adatokat. A szépségkirálynö 196 centimé­ter magas és 59 kilogramm. Mellbősége 94 centiméter, de­rékbősége a „klasszikus mé­retnek” megfelelően 57 centi­méter, csípöbősége 94 centimé­ter. A Nemzeti Színház igazgatósága közli, hogy a Katona József Szín­házban műsorváltozás lesz: július 3-án- a Pygmalion. 6-án a Komé­diás kerül színre. □ GYEREKEK! A távbeszélő mesemondó (4 2 7 — 9 6 0) műsora július 1 -én, kedden: Szép Ernő: A terhes szekér találkozott a hat- lovas hintóval (elmondja; Szíqetl Géza).

Next

/
Thumbnails
Contents