Esti Hírlap, 1959. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

IV. évfolyam, 1. szám Ara 60 fillér 1959. január 1, csütörtök Az évutolsó órái a miniszfériútikban, a Szabadság-hegyen, az üzemekben, a piánál, a Nemzetiben, az OTP-ben, a törvényszen, a klinikán, a vasútnál Még néhány óra, s hátunk ritt marad, emlékké lesz 1958. Csak a reményt és örömet juk meg: ezt a kettőt át­visszük 1959-re. Az utolsó órák eényei olykor a legérdeke­sebbek, rávillantanak a várva vajén első óráira, napjaira, néha heteire is. Ezért indultunk tegtudni, hogyan telik el, miféle eredményekkel kecsegtet ügy üzemben, hivatalban, intézményben az utolsó néhány ót Az Egészségügyi Miniszté­riumban az év utolsó óráiban Jelentős munkán dolgoznak. El­készítik az üzemegészségügyi éllátás megjavítására irányuló Intézkedéseket Ezeknek az in­tézkedéseknek a célja, hogy 1958-ben továb javuljon az ipari munkások egészségügyi ellátása, A Munkaügyi Minisztérium­ban az év utolsó munkaóráiban a pedagógusok béremelésével kapcsolatos végrehajtási utasí­tás elkészítésén dolgoznak, míg a Könnyűipari Minisztérium­ban az 1959-es beruházásokat, rekonstrukciókat vizsgálják íe- lüj, elsősorban a budapesti üze­mek szempontjából. Ugyanis a főváros túlzsúfoltsága miatt a könnyűipari üzemeket csak rendkívül kivételes indokok alapján fejlesztik a fővárosban. Művészet, posta, repülőtér A Kvltúrkapcsolatok Intéze­tében jelentős nemzetközi fel­lépések előkészítése volt az év utolsó munkája. Előkészítették a magyar szobrászművészet részvételét a carrarai biennálé- ra. a magyar népi táncosok be­mutatkozását az agrigentói nemzetközi népitánc-fesztivál- ra és a Brecht-színház, vala­mint a George Enescu-zenekar vendégszereplését Magyaror­szágon. A Verseny utcai 70-es posta­iul csomagkézbesítői min­ded reggel érkezett csorma- OCuttatnak a címzetteknek. Au órákig 10—12 ezer cso- m kézbesítenek ki. ALEV HA-MAC Iljusin 14-ípusú forgalmi repülő- géPapp Ferdinand pilóta veével új év első napján incvolna vissza Tiranából Bitstre. Az utasok kérésé­re Szilveszter estéjén visz- szazik. Ez lesz az utolsó repép, amely Szilveszter na] leszáll a Ferihegyi-re- püién. 2500 ruha Szilveszteri mulatságok kelt: a sípokat, papírcsá- kókéggömböket, trombitá­kat többit a Fővárosi Bú- tor-Tszer- és Sportszer Kis- kertelmi Vállalat hozza forgfoa. Ajándékboltjai es­te 6g árusítanak, éjszaka viszi — ez évben először — mllitanak be mozgóáru- sofeajnt mondották, ezút­tal „ érnek rá” foglalkoz­ni ejj kérdéssel. A i_s 1 Ruhagyárban ma délutsak a szállító és lel­tári íások dolgoznak. Az év ulmunkanapját tegnap tartom gyárban, ezen a napoto ruhadarabot, női téli- iaszi kabátokat, kosz­Cseng a jhár — Hol töttitek a Szilvesz­teri? — így kezdődik ezekben az órákban minden beszélge­tés. Tekintélyes statisztikák telnek ki a megvásárolt borok, likőrök, pezsgők hektoliterjei­ből, a kolbászok, virslik, ma­lacpecsenyék mázsáiból. Köny­vet lehetne összeállítani az ezerféle ötletből, amelyekkel gondos házigazdák, leleményes vendégek, fáradhatatlan móka- mesterek készülnek hangulato­sabbá, vidámabbá tenni a mai estét. Most már kezdenek fel­sorakozni a konfetti-ütegek, a szerpentin-aknák, tornyozzák a bohócsapkákat, készenlétbe helyezik a sípokat, trombitá­kat — mindazt, amivel búcsúz­tatják az óesztendőt és kö­szöntik az újat. Jó érzéssel veszünk búcsút 1958-tól. Hasznos, eredményes év volt. Sok mindennel gyara­podtunk, legfőképpen azzal az érzéssel, hogy nyugodt, ki­egyensúlyozott, tartalmas az életünk. Olyan, amilyet a be­csületes dolgozó emberek meg­kívánnak maguknak. Azok, akik tudják, hogy „nem az is­tenek égetik a cserepeket” — de tudják azt is, hogy a szor­galmas munka meghozza gyümölcsét. Az 1958-as eszten­dő eredményei indokolttá te­szik a vidámságot és jogosult­tá az új esztendő iránti vára­kozást. Mert a Szilveszter-esti jó hangulat csak részben szól az elmúló esztendőnek és jobbára az a várakozás fűti, hogy mit is hoz az új év. A jövőbe nem lát senki, de bízhatunk benne: 1959 még eredményesebb, még boldogabb esztendőnek ígérke­zik, mint a mostani volt. Szá­molhatunk az életviszonyok to­vábbi javulásával, s tervet ké­szíthetünk már nemcsak hol­napra, de holnaputánra, a még távoíaövőre is. Megenge­dik czüőségeink, van hoz­zá eriendületünk és — ami amtosabb — hitünk, bi zakóik. Eljutottunk odáig, nemcsak azt tart­juk jóimi alig igényel erő- feszíté azonnal meghozza * gyüét. El oszlóban van, vagy n is oszlott a mának élés kiny hangulata. Ke­vesen jk, akik azokra a hamis Hókra hallgatnak, akik adették: csak a ma : számít.an visszanyerték, sokan szerezték meg hi­tüket őben. Ez a, szilárd alapja a mai jóhfc. s nem kell tar­tanunk hogy leszállítják értékétt a francia fran­két. Ila mjfélkor összecsen­dülnek jarak, s a rádió­ban fel.hogy „Hozz reá víg észt’ — több lesz ez a kívánt. Bizakodás lesz, vagy épieggyőződés, hogy 1959 olyHendö lesz, ami­lyet az bk kívánnak ma­guknak. A bobhoz békét aka­runk e!%n. Akik békén­ket a,kan.dúlni, boldogsá­gunkat sí megsemmisíte­ni. Ha, ea szemszögből nézzük sülő esztendőt: a békeharc 1958-ban több­ször is jyba fordította a világot, > Dulles és tár­sai a sza]szélére akarták taszítani.mód és lehető­ség a kétiböző társadal­mi rends tartozó orszá­gok békéítéiésére; ezt a biztató t»ot vonhatjuk le 1958 étéiből, 1939 ki­látásaira. icsak rajtunk múlik, déik is, hogy az új esztem;s legyen. üntsükre éjfélkor po­harainkat (Lelkes István felvétele) kedelmi Vállalat boltjaiban es­te 8 óráig megerősített létszám­mal folyik az árusítás. Csak pezsgőből tízezer palack eladá­sára '„számítanak”. Az .1953-as esztendő utolsó bírósági ítélete egy nagyszabá­sú méhpempő-üzérkedési bűn­ügyben hangzott el. A bűnügy fc'vádlottját, Erdélyi Vilmos 54 éves méhészt három évi bör­tönre ítélte a bíróság. Csillagok A Belkereskedelmi Minisz­térium ez évi utolsó rendelke­zése a fogyasztók régi kíván­ságának tesz eleget: megtilt­ja, hogy a sertés-, marha-, és borjúhúshoz csontot, vagy egyéb nyomatékot adjanak hozzá. Ma jelenik meg az év utolsó bélyegsorozata: az új légipos­ta sor. A kilenc értékből álló sorozat Vertei József és Gál Ferenc nemzetközi bélyegmű­vészeti díjjal kitüntetett mű­vészek alkotása. Az Országos 'Takarékpénz­tárban az év utolsó délután­ján az államkölcsön sorsolások nyereménylistáit küldték szét az ország minden részébe. Ugyanekkor számítják ki a betétek után járó kamatokat is. Ugyancsak az utolsó órák­ban dolgozzák föl az öröklaká­sok terveit is. A csillagvizsgálóból jelentik: az év utolsó percében égbol­tunkon a Nagy Medve, népies nevén Göncöl szekér és a Skor­pió delel. A bolygók közül észak-dél vonalon a Jupiter és a Satumus vonul át. A csil­lagászok az év utolsó napján a naptevékenység csökkenését figyelik, az esztendő utolsó óráiban pedig a. Kozirev szov­jet csillagász által fölfedezett holdvulkán nyomait tanulmá­nyozzák. Az Állatkertben ma délelőtt négy kis Romanov fajtájú bá­rányka született. Még ez év utolsó éjszakáján újabb csalá­di eseményt várnak, a jeges­medve- és a kengurucsaládban is. Fehérpettyes organza A fővárosi tanács közlekedé­si igazgatósága az esztendő utolsó napján vette át a Cse­pel—Pesterzsébet közötti új HÉV-vonalat, amelyen január elsején indul meg a forgalom. Az új vonal megkönnyíti a Csepel Művek dolgozóinak közlekedését. A Központi Fizikai Kutató Intézetben ez év végével feje­zik be öt új elektronikus mű­szer fejlesztési munkáját. Ezekből a műszerekből a jövő esztendőben több száz darabot állít majd elő magfizikai kuta­tásokhoz az intézet elektroni­kus csoportja. És valami, ami elsősorban a nőket érdekli: a Ruhaipari Tervező Vállalat utolsó, ez évi A kereskedelem kiadási té­telei között jelentős szerepet játszanak a szállítási költségek. A Belkereskedelmi Miniszté­rium elhatározta ezeknek a szállítási problémáknak a gaz­daságos megoldását Az új árufuvarozási szabály­zat lényege az, hogy január 1- től kizárólag a nagykereskede­lem szállítja egészen a boltig az árut a saját költségén. Az édesipari gyártmányokat köz­tervezése sötétkék alapon fe­hérpettyes organza ruha. Ná­dor Vera vezetőtervező szerint üde, tavaszi délutánra való vi­selet, a lipcsei vásáron mu­tatják be. Rádió A Rádió munkatársai egész éjszaka dolgoznak. Rájuk vár a legnagyobb feladat: gon­doskodni az ország dolgozó né­pének szilveszteri szórakozta­tásáról. A Kossuth-rádión az ez évi utolsó műsorszám a szilveszteri kabaréműsor egyik zeneszáma, a Petöfi-rádión pe­dig tánczene. Éjfélkor fel­hangzik a Himnusz, majd Do­bi István újévi köszöntője és a Szózat. Ezután már csak gép­zenét hallhatunk, hajnali 5 óráig. Ekkor szólal meg az új esztendő első „élő" hangja a rádióban, a szpíkeré: — Tánczenénket befejeztük. A Kossuth-adó reggel 6-kor je­lentkezik ismét. Minden ked­ves hallgatónak boldog új évet kívánunk. Ugyanezt kívánjuk lapunk valamennyi kedves olvasójá­nak is. vétlenül a gyárból szállítja a nagykereskedelmi vállalat a kiskereskedelem boltjaiba, hogy azok frissen, törődés nél­kül érkezzenek meg. Sürgős esetekben soron kívül is szállí­tanak árut a megrendelő üzle­teknek. A népgazdaság sok millió fo­rintos megtakarítása mellett a lakosságnak is sok haszna lesz az új szállítási rendszerből. Az áruk ezentúl frissen, törődés nélkül érkeznek az üzletekbe tümöket, ballon- és fiú ruha- 1 kát készítettek 50—60 féle fa- \ zonban. Egyetlen üres szoba sincs a Vörös Csillag szállodában, fent a Szabadság-hegyen. Az étte­rem ma este megerősített sze­mélyzettel dolgozik. Pirosbő­rű malacsült és sárga tartár­ban úszó fogas lesz a szilvesz­teri vacsora dísze. S hozzá Su- ki Tóni zenekarának cigány­muzsikája. A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium autóközlekedési főosztályán annak a rendelet­nek a részletes kidolgozását fe­jezik be az év utolsó munka- óráiban, amely megtiltja Buda­pesten a lovaskocsik forgal­mát. A hajózási főosztály Szil­veszter napján vette át a „Ha­zám” nevű új, 1300 tonnás Du- na-tengerjáró hajót. A vasút vezetői ugyancsak ma adják át a forgalomnak Tárnok ál­lomást és a pusztaszábolcsi vo­nal holtvágányát összekötő új tehermentesítő vasútvonalat. A budapesti pályaudvarok közül az év utolsó órájában a Nyugati-pályaudvarról indul el az utolsó vonat: 23 óra 50 perc­kor Nyíregyházára. A Keleti­pályaudvarról induló utolsó vonat 23 óra 30 perckor a sal­gótarjáni személy, A színpadon A Nemzeti Színház együtte­se Nagy Ignác Tisztújítás című darabjával fejezi be az esz­tendőt. Az utolsó szót, amely ebben az évben a Nemzeti Színház színpadáról elhangzik, Horváth József mondja, és így szól: „Csárdást!” Népszámlálás, interurbán, új dieselmozdony A Központi Statisztikai Hi­vatalban valamennyi telefon- vonal foglalt ezen a napon: most futnak ki az utolsó utasí­tások az ország 37 helységébe, ahol 500 számlálóbiztos és fe- • lülvizsgáló az 1959-es eszten­dő első munkanapján házról . házra járva, megkezdi a nép- számlálást. • Szakadatlan éjszakai forga- : lomra készül a budapesti inter­urbán központ. A kapcsolóasz­taloknál különleges szolgálatot tartanak az év utolsó óráiban. Sok száz telefonelöjegyzésre számítanak a világ minden ré­szébe. A Klement Gottwald-gyárban a kasmiri regenerátort szere­lik és egy 600 lóerős diesel- mozdonyt állítanak össze az utolsó napon. A Csepel Kerék­párgyárban az utolsó délutá­non is száznál több kerékpárt állítanak össze. Az évi tervet egyébként befejezte a gyár: 196 ezer kerékpárt gyártottak eb­ben az esztendőben. Az anyakönywezetőnél A Lenin körúti központi há­zasságkötő teremben ma dél­után fél 5 órakor lesz az év utolsó házasságkötése. A vőle­gény 24 esztendős műszerész, a menyasszony 18 esztendős, s ebben az évben érettségizett. Az I. számú Sebészeti Klini­kán ma baleseti nap van, kü­lönleges szolgálatot tartanak tehát egész nap. Előrelátható­lag még késő éjszaka is sor ke­rülhet műtétre. A mentők ugyancsak megerősített szol­gálatot tartanak egész éjszaka. A Vörösmarty Cukrászda az év utolsó napján is „teljes gőz­zel” dolgozik. A délután folya­mán 40 tortát, 25 darab hat- és nyolcszemélyes parfait-t és 80 kilogramm édes és sós süte­ményt szállít házhoz. A Csemege Élelmiszerkeres-

Next

/
Thumbnails
Contents