Esti Hírlap, 1959. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

ÍV. évfolyam, 76. szám Ara 60 fillér 1959. április 1, szerda Gromiko, a Szovjetunió kül­ügyminisztere tegnap fogadta az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország moszkvai nagykövetét és átnyújtotta a szovjet kormány jegyzékét a külügyminiszteri, valamint a csúcsértekezlettel kapcsolat­ban. A dokumentum válasz a három nyugati nagyhatalom március 26-í jegyzékére. A szovjet jegyzék egyetért azzal, hogy május 11-re Genf be hívják össze a kül­ügyminiszteri értekezletet a Németországgal kapcsola­tos kérdések megtárgyalá­sára, beleértve a német bé­keszerződést és a berlini kérdést is. A szovjet kormány sajnálko­zását fejezi ki amiatt, hogy még nem létesült teljes meg­egyezés a konferencián való csehszlovák és lengyel részvé­telre vonatkozóan, de lehetsé­gesnek tartja, hogy Lengyelor­szág és Csehszlovákia részvé­telének kérdését az értekezle­ten döntsék el. A két német államnak az értekezleten való képviselete olyan kérdésnek tekinthető, amelyben megegye­zés született — mutat rá a szov­jet kormány jegyzéke. Kiss Csaba jelenti Moszk­vából: A szovjet jegyzék gyorsasága meglepte a Moszkvában tar­tózkodó nyugati tudósítókat. Az elmúlt időszak diplomáciai történetében valóban szokatlan ez a gyorsaság. Tanulságos az az összeha­sonlítás, hogy a nyugati jegyzék több mint három hétig készült, az erre adott szovjet választ pedig négy nap múlva adták át. A szovjet állásfoglalásra 'nagy­fokú rugalmasság, a haladásra való következetes törekvés jel­lemző. A jegyzék átadásával most már csaknem bizo­nyossá vált, hogy másfél hónap múlva Genfben meg­kezdődik az újabb külügy­miniszteri konferencia. Ezzel erősödött annak a remé­nye is, hogy a csúcstalálkozóra is sor kerül, vagyis a világ közelebb juthat a legégetőbb nemzetközi problémák megol­dásához. Mindez persze nem jelenti még azt, hogy valami­féle garancia lenne a kérdések érdembeni rendezésére is. Moszkvai politikai körökben rámutatnak arra. mind a kül­ügyminiszteri. mind a csúcs­találkozó csak akkor járhat a kívánt eredménnyel, ha a nyu­gati hatalmak őszinte megegye­zési készséget nyilvánítanék, ha hajlandók ugyanolyan józan és mértéktartó magatartást ta­núsítani, mint ahogy azt a szovjet kormány teszi. Ismere­tes, hogy a Szovjetunió eredeti­leg a csúcstalálkozót tartotta a kelet—nyugati tárgyalások leg­alkalmasabb formájának, de a haladás érdekéber. elfogadta a külügyminiszteri értekezletet is- Ahhoz sem ragaszkodott a szov­jet kormány, hogy a konferen­ciát feltétlenül paritásos alapon kezdjék rneg noha ez teljesen megfelelt volna a reális nem­zetközi helyzetnek. Ez a rugalmasság példa­mutató lehet a Nyugat szá­mára, de természetesem nem jelenti, hogy ezt ösz- sze lehessen téveszteni va­lamilyen korlátlan engedé­kenységgel. A problémák rendezéséhez te­Két dokumentum Az ünnepek alatt a külpoli­tikában nem honolt a hagyo­mányos szélcsend. Mindkét napra jutott egy fontos szovjet dokumentum. Mindkettő szer­ves része a szovjet külpolitika „tavaszi hadjáratának”, ame­lyet azért indítottak, hogy a tavaszi enyhülés ezúttal ne csak a természetben — a nem­zetközi életben is bekövetkez­Mint a TASZSZ jelenti, március 29-én a Szovjetunió kormánj-a nyilatkozatot tett közzé a feszültség enyhítésé­ről, 30-án pedig Gromiko kül­ügyminiszter fogadta a három nyugati nagyhatalom követét és átnyú jtotta nekik kormánya jegyzékéi a külügyminiszteri, valamint a csúcsértekezlettel kapcsolatban. A kormánynyilatkozat ja­vaslataival az újságolvasó, rá­dióhallgató ember már nem egyszer találkozott. Ezek a következők: 1. Kössön meg­nemtámadási egyezményt a varsói szerződés szervezete és a NATO; 2. valósítsák meg a közép-európai atom-, hidrogén- és rakétafegyvermentes öve­zetet: 3. az európai államok te­rületén csökkentsék a külföl­di csapatok létszámát; 4. csök­kentsék az államok ha­gyományos fegyverzetét és fegyveres erőit, iktassák ki a nukleáris fegyvereket az államok fegyverzetéből, hala­déktalanul állapodjanak mag a nukleáris kísérletek örök betiltásában; 5. oldják meg a berlini kérdést, kössék meg a német békeszerződést. A javasaitok mindegyike el­hangzott már. Hozzátehetjük: a nyugati kormányok — bár a közvélemény miatt gyakran köntörfalazva —, de lényegé­ben nemet mondtak ezekre. Akkor miért van szükség ezek ilyen erőteljes megismétlésé­re? Ennek csak demonstratív jellege lenne? Távolról sem! A szovjet kormánynyilatko­zatban felsorolt javaslatok a nemzetközi feszültség legve­szélyesebb forrásait apaszta­nák el. Fontosságuk felmérhe­tetlen. A béke erői nem en­gedhetik meg. hogy elkerülje­nek a nemzetközi érdeklődés homlokteréből. Az olyan kon­centrált, összefoglaló jellegű megismétlésük, mint amilyen a szovjet kormánynyilatkozat­ban történt, ezt a célt szolgál­ja. Méghozzá egy olyan hely­zetben, amelyre az jellemző, hogy biztató szelek fújdogál- nak a külpolitika berkeiben és nagy horderejű tárgyalások állnak küszöbön. A legfonto­sabb javaslatok ilyen felvonul­tatása a külügyminiszteri és csúcskonferencia előtt mozgó­sítja a nemzetközi — és nem utolsósorban a nyugati —köz­véleményt, hogy Washingtont, l.ondont és Párizst e javasla­tok beható, honstniktív meg­vitatására késztesse. Ez pedig több mint demonstratív szán­dék: — jelentős gyakorla- t i cél. A Gromiko által átnyújtott jegyzék hivatalosan is végle­gessé teszi a május 11-én Genfben összeülő külügymi­niszteri értekezlet tényét. S a szovjet diplomácia most azért folytatja a béke új csatáját, hogy a nehezen kiharcolt érte­kezleteken végre kézzelfogha­tó eredmények szülessenek. hát a Nyugatnak is Szakítania keli a merevség politikájával. A szovjet közvélemény úgy gondolja: maga az a tény, hogy a nagyhatalmak végre tárgya­lóasztalhoz ülnek, a békeszere­tő erők közös győzelme. Olyan győzelem, amely újabb tevé­kenységre kötelez. A nemzet­közi közvélemény állandó kö­vetelésével elősegítheti azt, hogy a tárgyalások ne csupán a meglevő ellentéteket regiszt­rálják, hanem megkeressék ez utat a békés együttélés elvei­nek következetes érvényesíté­séhez. Egy AP-jelentés szerint fele­lős washingtoni személyiségei; ..óvatosan üdvözöltéK” a szov­jet válaszjegyzéket. Ezt úgy tekintik, mint olyan okmányt, amely véglegesen biztosítja a külügyminiszteri találkozó megtartását. Az AFP azt jelen­ti Washingtonból, hogy csütörtökön kerül sor a NATO minisztertanácsá­nak első ülésére. Ezen a nyilvános ülésén Eisen­hower elnök, L uns holland külügyminiszter, (a NATO ta­nácsának tiszteletbeli elnöke), Spaak NATO-főtitkár és Fier­ier megbízott amerikai külügy­miniszter mond beszédet. Csü­törtök délutántól kezdve a ta­nácskozások zárt ajtók mögött folynak. A cél nyilvánvaló: a küszöbönálló nemzetleözi tár­gyalások nyugati előkészítése. Humphrey amerikai szenátor, a szenátus külügyi bizottságának tagja azt a véleményét fejezte ki, helyes lenne, ha Ham­marskjöld ENSZ-főtitkár részt venne a csúcsértekez­leten. Londoni tudósítónk, Stanley Levinson jelenti: A brit külügyminisztérium szóvivője szerint az angol kormány örömmel látja, hogy a Szovjetunió elfogadta a külügyminisz­teri értekezlet helyére és időpontjára vonatkozó ja­vaslatokat. Különös örömünkre szolgál, hogy a Szovjetunió beleegye­zett a konferencia napirendjét illető brit javaslatokba — tet­te hozzá a szóvivő. Selwyn Lloyd angol külügyminiszter egyébként tegnap este repülő­gépen elhagyta Londont, és Washingtonba utazott, ahol tanácskozásokat folytat majd Murville francia. Brentano nyugatnémet külügyminiszter­rel, valamint Herter amerikai külügyminiszterhelyettessel a szovjet jegyzék nyomán előál­lott helyzetről. Ezeken a meg­beszéléseken Dulles külügymi­niszter betegsége miatt nem vesz részt. Dulles tegnap a flo­ridai Palm Beach-be utazott „gyógykezeltetés és betegsza­badság” céljából. Londoni diplomáciai körök szerint Lloyd külügymi­niszter Washingtonban igyekszik rávenni kollé­gáit arra, hogy fogadják el a vitás kérdések kezelésé­vel kapcsolatos reálisabb angol módszereket. Pálffy József párizsi telefon­jelentése szerint a francia sajtó a kelet—nyugati párbeszéd biztató előjelének tekinti a szovjet válaszjegyzék ritka 'gyorsaságát. -A szovjet jegyzők megdönti a gyorsasági rekor­dokat” — írja a Figaro, pmelv a szovjet választ .,rövidre.V’ és „pozitívnak“ tartja. nács és a SZOT vándorzászlajával kitüntetett Fém- áru- és Szerszám- gépgyárban a párt- bizottság, az üze­mi bizottság és az üzemi tanács a na­pokban hagyta jó­vá a vállalási ter­vet. Eszerint ter- ven felül elkészí­tenek tíz NVE tí­pusú nagy telje­sítményű univer­zális esztergapa­dot, egy nagy tel­jesítményű univer­zális nagyfrek- veneiális edzőgé­pet, amelynek pro­totípusát tavaly •készítették el. A kombájnhoz 20 egytolattyús és 130 háromtolattyús ve­zérlő berendezést készítenek terven felül. Két hid­raulikus fűrészgép, 20 fogaskerékszi­vattyú, 1 célgép — amelynek értéke 280 ezer forint — szerepel még töb­bek között a hosz- szú listán. A kü­lönféle tartozékok és szolgáltatások értéke kétszázezer forint. Az összes fel­ajánlás értéke több mint kétmillió fo­rint. A gyár ösz- szes termelési ér­téke ily módon két százalékkal emel­kedik az idén — vagyis eléri az eredetileg csak 1930-ra terve­zett termelést. Úgyszintén két százalékkal emelkedik az egy főre eső termelékenység is. Felemelték az exporttervet: Csomagolják a szerelőcsarnokban az NVE 1000-es export esztergagépet. (MTI foto — Fényes felv.) harminc esztergapaddal többet szállítanak külföldre a terve­zettnél. Ezenkívül részletes takaré­kossági intézkedési tervet dol­goztak ki: összesen hárommil- iió-hétszázhetvenötezer 662 fo­rintot akarnak megtakarítani. K. N. Fogorves-biisi, sör szállító, locsolókocsi Az Ikarus új gyártmányai Az llzarus-gyár üzemi taná­csa arról tárgyalt, hogy a kongresszusi versenyben mi­lyen feladatok végrehajtására vállalkozzon. Legfontosabb a műszaki színvonal gyorsabb ütemű emelése s az eddiginél is takarékosabb gazdálkodás. Felhívták a vállalat vezetősé­gét. hogy teremtsék meg az újabb autóbusztípusok gyártá­sának feltételeit. Elhatározták, hogy az idén — a többi között — elkészítik a légrúgózásos, farmotoros autóbusz mintapél­dányát; és a közismert Ikarus 6C-as két korszerűbb, városi és városközi kivitelű változa­tát. Az új kocsik az eddigiek­nél hosszabbak és kényelme­sebbek lesznek. Az 1959-es ter­vek között szerepe] sörszállító I gépkocsi és hétezerliteres lo- i csolókocsi is. Az új típusokat J kiállítják a Budapesti Ipaii 1 Vásáron. A kongresszusi versenyben ] terven felül hat- Ikarus 60-as : autóbuszt, négy fogorvosi i buszt, öl tejszállitót. 160 veze- ! tőfülkét készítenek. Gyártanak luxuskivitelű 55-ös típusú, far- j motoros autóbuszt is a repül ő- ! gépek üléséhez hasonló. ké­nyeim s. hátradönthető fotelek- i kel Ez lesz a tízezredik kocsi, amely lekerül az Ikarus Gyár­ból. A technológia korszerűsí­tésével és a helyesebb gaz- I dálkodással az idén 36 millió forintot igyekeznek megtaka­rítani. s az önköltséget hat szá­zalékkal csökkenteni. Repülőszerencséllenség Afrikában Párizs, március 31. Banguitól 50 mérföldnyire nyugatiba lezuhant egy utas- szállító repülőgép. A gépen utazott Boganda, a Közép­afrikai Köztársaság miniszter­elnöke is. Az utasok sorsáról eddig nem érkezett jelentés. Fé’nrlüó forint értékű társadalmi munkát ajánlottak fel a VII. kerületben Az 1959. évi kerületfejleszté­si terv végrehajtásához eddig 500 ezer forint értékben aján­lottak fel társadalmi munkát a VII. kerületben. A kerület 68 állami vállalata közül 17 mint­egy 250 ezer forint értékű tár­sadalmi munkát vállalt. A ke­rület lakói, kisiparosai, kiske­reskedői szerelő-, asztalos, ács- és egyéb javítási munkákat vállaltak 90 ezer forint érték­V ben. Megszűnik az angol légitámaszpont Irakban Mőszüli felkelők kivégzése Bagdad, március 31. Bagdadban végrehajtottak azt a halálos ítéletet, amelyet a moszuli felkelés négy aktív részvevője ellen hoztak. Ab­dullah Nadzsi volt repitlöezre- dest. Kasszám al Azzavi volt repülőőrnagyot. Ahmed Makid Asur és Fadil Nasszer főhad­nagyot az ítéletnek megfele­lően, hétfőn kivégezték. Bagdad egyes városrészei­ben tegnap katonák tüntettek j Kasszem kormánya mellett. Ugyanő k Bagdadból jelen­tik. hogy Kasszem tábornok | vasárnap mésféiórás megec- i szélést folytatott Humphrey i Trevelyanml, Nagy-Britannia iraki nagykövetével. A két or­szág kapcsolatainak jövőjéről volt szó. Mint ismeretes, Ang­lia mindeddig légi egységeket tart az iraki habanijai támasz­ponton A Reuter jelentése szerint az I angol külügyminisztérium teg- I nap hivatalosan közölte, hogy | Anglia az iraki kormánnyal j történt megállapodás értelmé­ben rövidesen kivonja légi­erőit a habanijai katonai tá- ! maszvontról. A közlemény megállapítja hogy Iraknak a ‘ bagdadi egyezményből történt kilérése érvény te’eniteíte a tá* : maszpontról kötött angol—* I iraki egyezményt. JMffssthrai, washingtoni, íttnfloni és pórisai jeientésvink A páratlanul gyors szovjet válaszjegyzék biztossá teszi a május 11-én Genfben kezdődő külügyminiszteri értekezletet Még az idén elérik az 1960-ra tervezett termelést a Fémáru»és Szerszámgépgyárban Kétmillió forint értékű gyártmány terven felül — 150 kombájn-vezérlőberendezés, tíz univerzális esztergapad — Megtakarítások A Miniszterta-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents