Esti Hírlap, 1959. június (4. évfolyam, 128-151. szám)

Hruscsov beszéde Vlorában: a béke helyzete ma szilárdabb, mint ezelőtt Vlora, június 1. Hruscsov, Malinovszkij és Ivanov tiranai szovjet nagykö­vet albán vezető személyiségek kíséretében vasárnap megláto­gatta Vlora városát. A város főterén nagygyűlést tartottak, amelyen felszólalt Enver Hod- zsa és Hruscsov. Enver Hodzsa beszédében egyebek között hangsúlyozta: népünk, amely a párt vezetésé­vel nagyszerű eredményeket ért el, becsületesen teljesíti a rá váró feladatokat, legyőz minden akadályt és felépiti a szocializmust. Ennek biztosíté­ka a szovjet néphez fűződő örök barátság, a szovjet nép testvéri segítsége. Ezután a szocialista tábor erejéről szólt, s rámutatott, hogy aki kezet mer emelni a szocialista tá­borra, az a nyakát töri. Az im­perialista sakálok és n szolgá­latukban álló revizionisták hiá­ba próbálják megállítani a tör­ténelem kerekét. Népeink már régen megmondták: szilárd el­határozásuk. hogy megvédik a békét. Népeink a békés együtt­élést kívánják. Azokról az atom- és rakéta- támaszpontokról szólva, ame­lyeket Olaszországban és Gö­rögországban állítottak fel, il­letve szándékoznak felállítani, Enver Hodzsa kijelentette: ezek az amerikai imperia­lizmus agresszív és mono­polista köreinek, s nem az olasz vagy a görög népnek érdekeit szolgálják. Ezután Hruscsov szólott az egybegyűltekhez, s egyebek kö­zött ezt mondta: — A kommunizmus, amely Szovjet-albán felváltja a kapitalizmust, elke­rülhetetlenül győzni fog, mert a társadalmi fejlődés újabb magas fóliát jelenti, kiküszöbö­li a kapitalizmusban rejlő el­lentmondásokat, sohasem látott teret nyit a tudomány és a technika fejlődésére, a társada­lom összes éltető erőinek fel­virágoztatására. A kommunizmus minden ember számára a legjobb életet, a legmagasabb élet- színvonalat hozza. A kommunizmus a dolgozók régi, hő vágya, az emberiség I boldog jövője. A düledező ka­pitalizmus igyekszik meghosz- I szabbítani létét, de hiába min­den próbálkozása, pusztulás vár rá, mert az új, a győzelmes rendszer, a kommunizmús már közeleg, hogy felváltsa. Az im­perialisták táborában egyes őrültek atom- és hidrogénbom- báikkal fenyegetik a világot, erejükkel fenyegetőznek. Eszte­len politikájukkal közelebb hozzák a kapitalista világ vé­gét, azt az időt, amikor az em­beriség mélyen eláshatja a ka­pitalizmust — mondotta Hrus­csov, majd így folytatta: — A szovjet állam, az Ame­rikai Egyesült Államokat kivé­ve, az összes kapitalista orszá­gokhoz viszonyítva eljutott az ipari fejlődés legmagasabb színvonalára. Nincs messze azonban az idő, amikor a Szov­jetunió megelőzi az Egyesült Államokat is. Hruscsov rámutatott, hogy a szovjet nép hatalmas si­kerei mindennél jobban kidomborítják a marxiz­mus—leninizmus elméleté­nek hatalmas erejét. A továbbiakban kijelentette, hogy a sikeres haladáshoz munkára van szükség. Ahhoz pedig, hogy az emberek nyu­godtan dolgozhassanak, bizto­sítani kell a békét. A béke ügye szempontjá­ból a helyzet szilárdabb, mint ezelőtt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy most már nyugodtan él­hetjük világunkat. Lankadat­lanul kell dolgoznunk tovább­ra is, hogy megszilárdítsuk a békét. Hruscsov ezután a Szovjet­unió és a szocialista országok gazdasági erejének gyarapodá­sáról beszélt. Ha az imperialisták táma­dást kísérelnek meg elle­nünk — jelentette ki —, mi olyan csapást tudunk rájuk mérni, hogy nem heverik ki. Az imperialisták ismerik erőn­ket. Bennünket megtámadni egyenlő az öngyilkossággal, ilyet csak őrült követhet el. Hruscsov hangsúlyozta, hogy a szocialista országok né­peinek nagy szervező ereje a marxista-leninista part. A si­keres haladáshoz még jobban erősíteni kell a kommunista és munkás­pártok sorait, még szoro­sabban tömöríteni a né­peket e pártok körül. Következetesen harcolni kell a marxista-leninista elmélet tisztaságáért, az opportuniz­mus, a revizionizmus ellen. Ébereknek kell lennünk — hangoztatta Hruscsov, majd befejezésül újabb, még na­gyobb sikereket kívánt az al­bán népnek. közös nyilatkozatot írtak alá Tirana, június 1. Az Albán Népköztársaság Minisztertanácsának székházá­ban szombaton aláírták a Szovjetunió és az Albán Nép- köztársaság párt- és kormány- küldöttségeinek tárgyalásairól szóló közös közleményt. A közlemény megállapítja, hogy a két küldöttség mélyre­ható eszmecserét folytatott né­peik együttműködésének és testvéri barátságinak fejleszté­séről, valamint időszerű nem­zetközi kérdésekről. A tárgya­lások a nézetek teljes azonos­ságát mutatták minden megvi­tatott kérdésben. A szovjet küldöttség megismerkedett azokkal a nagyszerű sikerek­kel, amelyeket az albán nép, az Albán Munkapárt és a kor­mány vezetésével a szocializ­mus építésében elért. A szovjet küldöttséget mindenütt a leg­melegebb, legbarátibb fogadta­tásban részesítették, s a kül­döttség tagjai ezt szívből kö­szönik. A közös közleményben a to­vábbiakban megállapították, hogy az albán nép a szocialis­ta tábor testvéri segítségéve] gyökeresen megváltoztatta ha­zája képét, elmaradott agrárországból mezőgazdaságilag fejlett, ipari országgá változtatta. Tizenöt év alatt energetikai, textil-, fafeldolgozó és élelmi­szer-iparágakat teremtettek, je­lentős számú nagy ipari válla­latot, új kőszén-, réz-, vas- és nikkelbányákat építettek, bőví­tették a kőolajipari vállalato­kat. Figyelemre méltó sikere­ket értek el a mezőgazdaság szocialista átszervezésében. Megszüntették az írástudatlan­ságot, a városokban teljesen, a falvakban részlegesen meg­valósítják a kötelező hétosztá­lyos oktatást. Az albán küldött­ség hálás elismeréssel hangsú­lyozza, hogy a Szovjetunió önzetlen tá­mogatásban részesíti Albá­niát a szocialista építő­munka minden területén. A nemzetközi helyzet döntő kérdéseiről szólva a két kül­döttség egyetért abban, hogy haladéktalanul intézkedéseket kell tenni a háborús veszély megszüntetésére, meg kell köt­ni a német békeszerződést és megszüntetni a nyugat-berlini megszállási rendszert, az atom- és hidrogénfegyver-kísérlete- ket, betiltani a tömegpusztító fegyvereket, csökkenteni a fegyveres erőket. Mindkét fél kinyilvánította hajlandóságát, hogy állami vo­nalon a jövőben is fejleszti kapcsolatait a Jugoszláv Szö­vetségi Népköztársasággal a kölcsönös -megbecsülés, az egyenlőség és az egymás bel- ügyeibe való be nem avatkozás alapján — hangzik a közös nyilatkozat. A továbbiakban hangsúlyozza, hogy az albán—görög kapcsola­tok normalizálása a balká­ni béke megerősítését szol­gálná. A görög kormány azonban ez ideig nem tanúsított jóakara­tot, sőt az a szándéka, hogy amerikai atom- és rakéta­támaszpontokat létesít Görög­ország területén. A Szovjetunió és Albána kormányai termé­szetesen nem hagyhatják fi­gyelmen kívül a görög kor­mány effajta cselekedeteit. Ha­sonló megállapítást tett a két küldöttség az Olaszországban létesített rakéta- és atomtá­maszpontok kérdésében. A kö­zös nyilatkozatban leszögezik, hogy helyes lenne a Balkán­félsziget és az Adriai-tenger térségében élő népek érdeké­ben e területen atomfegyver­mentes övezetet létesíteni. E kérdés megoldását segítené, ha összehívnák a román kormány által javasolt balkáni kor­mányfői értekezletet. A továbbiakban a közös nyi­latkozatban a két párt képvi­selői megjegyzik, hogy az utób­bi idők eseményei teljesen alátámasztották a szocialista országok kommunista és mun­káspártjai 1957. november 14— lB-i moszkvai értekezletének azokat a megállapításait, hogy a jelenlegi viszonyok kö­zött a fő veszély a revizio­nizmus, amely nemcsak a szocialista tábor biztonsá­gát, hanem az egész nem­zetközi kommunista- és munkásmozgalmat is fe­nyegeti. Az Albán Munkapárt kép­viselői kiemelik a nyilatkozat­ban a Szovjetunió Kommu­nista Pártja XXL kongresszu­sának történelmi jelentőségét. A nyilatkozatot szovjet rész­ről N. Sz. Hruscsov, albán részről Enver Hodzsa és Meh­met Shehu írták alá. ★ Vasárnap egyébként vissza­tért Albániából Moszkvába a szovjet párt-, és kormánykül­döttség több tagja. Hruscsov és Malinovszkij marsall néhány napot még Albániában tölt. Ma hajnalban megindult a forgalom a Nagykörúton Lendületes munka a Rákóczi út építésének befejezésére Ma reggel 7-kor a Nemzetinél (Bozsán felv.) Ma hajnali 4 órakor a Nagy­körút május 4-e óta elzárt sza­kaszát megnyitották tíz nap­pal az eredetileg kitűzött idő­pont előtt. A kitartó esőzés miatt a mai megnyitás ve­szélyben forgott. Amikor el­eiállt az eső. nyomban hozzá­láttak az aszfaltozott rész szá­rításához, hogy a következő aszfaltréteget is lefektethessék. Előfordult, hogy a szárítást háromszor egymás után kellett megismételni, mert az újabb eső lehetetlenné tette az asz­faltozás folytatását. S így ment ez vasárnapra virradó egész éjszaka. Az Aszfaltútépítő Vál­lalat munkásainak szívós küz­delme azonban végül is ered­ménnyel járt: a munkával el­készültek és vasárnapra már csak kisebb részletmunkák maradtak hátra. A Nagykörút 450 méteres szakaszának átépítését, aszfal­tozását tehát kerek tíz nappal az előírt határidő előtt befejez­ték. Az úttest alatti gáz-, víz- és villanyvezetékeket kicse­rélték, 25 centiméteres betonalapot, s arra 9 centiméteres aszfaltbur­kolatot fektettek le. A József körúton a Rákóczi út és Nép­színház utca között lényege­sen megnagyobbították a vil­lamosmegállók járdaszigeteit, meghosszabbították azokat a Népszínház utcáig, viszont a másik végükön lefaragták. Az átkelés ennek követ­keztében a szélesebb sávon könnyebb és kényelmesebb. Az új útburkolaton csöndeseb­ben közlekednek az autók, autóbuszok: az aszfalton nem csattog a gumikerék, mint a kockaköveken. A Kertész ut­cába kanyarodó felesleges vil­lamos iparvágányt megszüntet­ték. Ha jövőre folytatják a Nagykörút aszfaltozását, feltétlenül rendezni kell a Bástya-mozi előtti teret. Itt egyébként a gyalogosok át­kelését zavarja a Hungária- palota állványozása. Helyes lenne, ha átmenetileg ismét megengednék, hogy ne csak a Dohány utcánál, hanem az IBUSZ-iroda és a Lucullus-ét- terem között is át lehessen kel­ni. ? A körúti közlekedés megin­dulása lehetővé tette, hogy az Aggteleki utcánál és az Akác­fa utcánál a Rákóczi úton megszüntessék a keresztező autóforgalmat és e két helyen is megkezdő­dött már a Rákóczi út át­építése. Folyik a verseny az építkezés július 16-1 határidejének meg­rövidítésére. Szeretnék félszé­lességben június 20. táján a Budapest kerületeiben meg­kezdődtek a fővárosi tanácsta­gi beszámolok. Június végéig háromszáz tanácstag találko­zik választóival, ismerteti a választások óta végzett mun­káját. A beszámolók érdekessé­ge. hogy a tanácstagok felkere­sik azt az üzemet, amelynek dolgozói őket a fővárosi ta­nácsba jelölték. Mások kerüle­tük egy-egy rétegének képvise­lői előtt számolnak be tevé­kenységükről. Dr. Schmidt Elégius Róbert tanácstag a Geofizikai és Földtani Intézet tudományos dolgozóival talál­kozott, akik beszámolója után elhatározták: társadalmi mun­kával segítik Budapest vízel­látásának, megjavítását, a Pas­A főváros lakosságának régi óhaja teljesült, amikor tegnap, vasárnap több száz tejüzletet nyitot­tak ki a délelőtti órákban. Csütörtökön kapta meg a KÖZÉRT élelmiszerkereske­delmi irodája a rendeletet, amely szerint ezentúl 300 tej­üzletet kell vasárnaponként reggel 7-töl délelőtt 10 óráig nyitva tartani, s azokban friss tejet árusítani. Jövő vasárnap csecsemőtejet is árusítanak már a nyitva tartó tejüz- . letekben. Azok az anyák, akik vasárnap akarják kiváltani a csecsemő- tejet, a tejutalvány „V”-jelű szelvényét kérjék vissza a tej­üzletből, és abban a tejboltban adják le, amelyben vasárnap a tejet kiváltják. Szükség van arra is, hogy végre megoldódjon a vasárnapi friss péksütemény problé­mája is. Ha amúgy is nyitva vannak a tejüzletek, azoknak friss zsem­lét, kiflit kellene árusítaniok. Kérdést intéztünk Héber Sán­Rákóczi utat megnyitni. Ez azonban az időjárástól is függ: Medárd közbeszólhat. (—ts) kál-malomnál tervezett vízku­tatásnál elvégzik a vegyelem- zést. Dr. Sirály Ferenc orvost a szabadsághegyi gyermeksza- natórium ápolónői, orvosai kérték, járjon el, hogy a Fo­gaskerekű a reggeli órákban ismét nyolc percenként közle­kedjék, délután pedig öt óra körül két kocsival járjanak a szerelvények. Galambos Dezső fővárosi tanácstag, a XI. ke­rületi Tanács végrehajtó bi- sága elnökének a Lágymányo­si Dohánygyárban tartott be­számolóján 410-en vettek részt. Az üzem dolgozói vállal­ták. hogy közös munkával se­gítik a távfűtés mielőbbi beve­zetését a kerület lakásaiba. dorhoz, az Élelmiszeripari Igaz­gatóság vezetőjéhez, hogy tud-e az ipar friss péksüteményről gondoskodni vasárnapokra. Azt a választ kaptuk, hogy a vasárnapi péksütemény sütésére a budapesti sütő­ipar felkészült. Amennyiben rendelés érkezik a kereskedelem részéről, sütni fognak és szállítani. Ezt köve­tően a KÖZÉRT-vállalatok központi irodáját kérdeztük meg, ahol elmondották, hogy a kereskedelem természetes tö­rekvése: a friss tej mellett friss péksüteménnyel is ellássa a főváros fogyasztóközönségét. Hamarosan elküldik a rende­lést a vasárnapi péksütemény­re, úgyhogy remélik: a jövő vasárnap már a budapesti 300 tejüz­letben friss tej mellett friss kiflit és zsemlét is árusíthatnak. Egyébként ezek után annak sem lesz akadálya, hogy a bu­dapesti vendéglők és kávéhá­zak is friss péksüteményt kap­hassanak vasárnap reggel. <-ts» Tanácstagok az üzemekben Június végéig 300 tanácstag találkozik választóival Bevált a fejboltok vasárnapi nyitvatartásá nak „premierje" Valószínű, hogy jövő vasa'rnap már friss péksütemény is lesz a tejboltokban Ara 60 fillér 1959. június 2, kedd IV. évfolyam, 127. szám

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents