Esti Hírlap, 1959. július (4. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

ÍV. évfolyam, 152. szám Ära 60 fillér 1959. július 1, szerda Három szakaszon folytatják jövőre a Nagykörűt aszfaltozását Nem lesz vízhiány a kánikulában sem Egyesült nemzeti front alakult Irakban Síosiov megnyitotta aJXetv York-i saovget kiá Nyolcszázötvennel több fiatalt vesznek fei az agráregyetemre, a mezőgazdasági akadémiákra és főiskolákra A szovjet miniszterelnökhelyettes holnap látogatást tesz a Fehér Házban Tegnap megnyílt New-Yorkban a nagyszabású szovjet kiállítás. Képünk a hivatalos megnyi­tó előtt készült: Eisenhower elnök Kozlov miniszterelnökhelyettes kíséretében megtekinti a TU—111-cs óriásgép modelljét. (Képtávírón érkezett) New York, június 30. Tegnap este a New York-i Coliseumban hivatalosan meg­nyílt a szovjet kiállítás. A meg­nyitó ünnepségen mintegy 1200-an jelentek meg, beszédet mondott Wagner, New York polgármestere, aki örömét fe­jezte ki a kiállítás megrende­zéséért. Ezután Nixon, az Fgyesült Államok alelnöke emelkedett szólásra, majd Frol Kozlov szovjet minisz- teretnökhelyettes helyi idő szerint este 19 érakor hi­vatalosan megnyitotta a nagyszabású kiállítást. Eisenhower és Nixon még dél­után, a megnyitás előtt, Kozlov és Menysikoo washingtoni szovjet nagykövet kíséretében megtekintette a kiállítást. Eisenhower nagy érdeklő­déssel szemlélte a kiállított tárgyakat, megkóstolta a krimi bort és az orosz pezsgőt. Nixon alelnök különösen a „Lenin” atomjégtörő modelljénél idő­zött hosszasan, s nagy elisme­réssel nyilatkozott a szovjet típuslakásokról is. A hírügy­nökségek rámutatnak, hogy 1939 óta ez az első szovjet kiállítás az Egyesült Álla­mokban. AFP-jelentés szerint, Koz­lov kedden reggel Wash­ingtonba utazott. Útját Cam- denben félbeszakítja, hogy megtekintse az atommeghajtá­sú hajók gyárát, majd Phila­delphián át a késő esti órákban érkezik az amerikai fővárosba. Itt Nixon alelnök fogadja; holnap előbb Herter kül­ügyminisztert keresi fel hi­vatalában, majd a Fehér Házban látogatást tesz Eisenhower elnöknél. A Reuter tudósítója való­színűnek tartja, hogy a szov­jet és az amerikai államfér­fiak eszmecseréjén szó esik. a berlini és a német kérdésről, a külügyminiszteri konferenciá­ról, a nukleáris fegyverkísér­letek megszüntetéséről és más nemzetközi problémákról is. Az amerikai külügyminiszté­riumhoz közelálló körök csak­nem bizonyosra veszik ezt a lehetőséget, Kozlov csütörtökön egy ma­rylandi mintafarmot látogat meg, majd részt vesz a nem­zetközi sajtóklub washingtoni díszebédjén. Csütörtökön este Menysikov nagykövet ad foga­dást a szovjet miniszrterelnök- helyettes tiszteletére, . pénteken pedig Kozlov megkezdi vidéki körútját. Ennek állomáshelyei a többi között: a californiai Sacra­mento, San Francisco, Chica­go és Pittsburgh. Amerikai tartózkodásának utolsó két napját New Yorkban tölti a szovjet miniszterelnökhelyet­tes, aki a genfi tárgyalások újrakezdésének napján, július 13-án utazik vissza Moszkvá­ba. Valamennyi New York-i lap nagy terjedelemben foglalko­zik a Kozlov miniszterelnök­helyettest New Yorkba hozó TU—114-es repülőgép kiváló teljesítményével. A gép — mint ismeretes — 11 óra alatt tette meg leszállás nélkül a Moszkva—New York közötti 8191 kilométeres utat Skandi­návián és az Atlanti-óceán északi részén keresztül. A la­pok szenzációs címekben adják hírül ezt a teljesítményt, a New York Times közlése sze­rint a gép átlagsebessége órán­ként 740 kilométer volt. Gyártmánycsaládok kialakításával csökkentik az önköltséget a csepeli Varrógépgyárban A Csepel Vas- és Fémművek üzemei ebben az esztendőben 150 millió forint megtakarítást vállaltak. Ezt az összeget a gyáróriás nyolcszáz brigádja új módszerek alkalmazásával, az anyagfelhasználás és az ön­költség további csökkentésével akarja elérni. A Varrógépgyár­ban egységesítik a gyártmá­nyokat, a gyártmánycsaládok kialakításával ugyanazt az al­katrészfajtát többféle rendel­tetésű varrógépnél is felhasz­nálják. így nemcsak kevesebb szerszám és munkaművelet szükséges, hanem könnyebbé válik a szerelés, a gyártás munkája is. Az 56/2-es rend­szerű háztartási varrógép al­katrészeit már úgy tervezik, hogy azok további négy gyárt­mánynál — a többi között az automata varrógépnél is — al­kalmazhatók. Ez a módszer az év végéig hatmillió forint meg­takarítást jelent. A Kovácsológyárban Veres István és brigádja az acélpa­lackokhoz az eddiginél véko­nyabb lemezt használ; s így palackonként húsz kiló fémet takarítanak meg. Az új mód­szer nem megy az acél palac­kok minőségének rovására, tel­jesen megfelel a technikai kö­vetelményeknek. Ebből évente négymillió forintos megtakarí­tásra számítanak. A Móra-bri- gád a forgattyús-tengelyek megmunkálását korszerűsíti: 76 kilóról 60 kilóra csökkenti a felhasználást és 1959 decem­beréig egymillió forintos meg­takarítás várható így. E héten kezdődnek a felvételi vizsgák A budapesti Állatorvosi Fő­iskolán megkezdődtek a fel­vételi vizsgák és még e héten megkezdik működésüket a fel­vételi bizottságok a többi ag­rár felsőoktatási intézmények­ben is. A Földművelésügyi Mi­nisztérium agrár felsőoktatási osztályán arról tájékoztatták az MTI munkatársát, hogy az idén a jelentkezők száma is jóval több, mint az elmúlt években és köztük nagy szám- oan vannak olyan falusi szár­mazású fiatalok, akik már eddigi tevékenységükkel bebi­zonyították, hogy élethivatásuknak tekintik a mezőgazdaságban vég­zendő munkát. Az Agrártudományi Egye­temre, a főiskolákra és az aka­démiákra általában többen je­lentkeztek, mint ahány fiatalt felvehetnek. Csupán a moson­magyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára érkezett a kí­vántnál kevesebb jelentkezés. Az agrár felsőoktatási osz­tályon biztató jelenségként ér­tékelik, hogy az idén a jelent­kezett fiatalok több mint fele kitűnő-, jeles- és jórendű. A jelentkezők 15—20 szá­zaléka előzetesen egy-két évig fizikai munkát végzett nagyüzemi gazdaságban. Tekintettel a magyar mező­gazdaság átalakulására és nö­vekvő szakember-szükségle­tére, az idén nyolcszázötvennel több fiatalt vesznek fel az agrár felsőoktatási intéz­ményekbe, mint az elmúlt évben. Elsősorban az Agrártudományi Egyetem gépészmérnöki és me­zőgazdaságtudományi karán, valamint a három akadémián emelik lényegesen az elsőéves hallgatók létszámát. Új találmányokkal újabb mernek bevonásán! fejlesztik a hűtőgépgyártást Az ötéves tervben megkezdik a magyar freongáz gyártását Olcsóbb és kisebb hűtőgépek — Hűtőgép értekezlet a Kohó- • és Gépipari Minisztériumban Egésznapos értekezletet tar­tottak tegnap a Kohó- és Gép­ipari Minisztériumban a hűtő­gépeket gyártó üzemek képvi­selői. A közönség által meg­kedvelt és külföldön is nép­szerű magyar hűtőszekrények gyártásáról volt szó. A keres­kedelem és ipar, a hús- és tej- feldolgozó és elosztó vállalatok is szeretnének nagyobb hűtő- szekrényeket vásárolni. Az ér­tekezlet felmérte a bejelentett igényeket, megbeszélte a teen­dőket és elosztotta az egyes üzemek között a tennivalókat. A hűtőszekrények iránti igény olyan méreteket kezd öl­teni, mint amilyet néhány éve a mosógépeké. A gyártó üze­mek ugyanolyan gyorsan sze­retnének eleget tenni a kíván­ságoknak, mint a mosógépek­nél. Több üzem és szövetkezet nyújtott be típusterveket, de ezeket el kellett utasítani, nem feleltek meg a követelmények­nek. Nem volt jó a tavalyi megoldás sem, amikor csak a szekrényeket gyártották hazai üzemek, a belső szerkezetet pedig importból szerezték be. A jelenleg gyártott 100 literes hűtőszekrény minden alkatré­szét a Jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyár, illetve a Mosonmagyaróvári Fém- feldolgozó Vállalat készíti. Az új szekrények minden kö­vetelménynek megfelelnek, ki­csi az áramfogyasztásuk és Mi- relite-áruk is tárolhatók ben­nük, mert a hőmérsékletük 16 fokkal a fagypont alatt van. Ez a típus továbbfejleszt­hető. Olcsóbbbá lehet tenni és üzemi költségei is csökkenthe­tők. Ismeretes például, hogy a háztartási készülékekben leg­célszerűbb a szagtalan és nem mérgező hatású freongáz hasz­nálata fűtőeszközül. A komp­resszor ezt préseli össze, míg folyékonnyá válik, elpárolgás közben pedig a hőmérséklete mínusz harminc fokra süllyed a hűtőcsövekben. Azonban drága és külföldről kell besze­rezni. Az ötéves tervben meg­kezdődik az izotóplcchni- kában is szükséges freon­gáz hazai gyártása Kommunista őrjárat a komáromi vasutasoknál A vasutasok versenyének se­gítésére kommunista őrjárato­kat szervezett a komáromi vas­úti csomópont pártszervezete. A kommunista szakemberek rendszeresen ellátogatnak a megye állomásaira, s ahol szükséges, ott segítenek. Több helyen tanácsot adtak a kocsik tartózkodási idejének csökken­tésére. Nem egy helyen megál­lapították, hogy a megengedett 10—15 óra helyett gyakran 40— 50 órát tartózkodik egy-egy üres vagon. Felkutatták a fél­reeső vágányokon veszteglő ko­csikat és intézkedtek az azon­nali forgalomba indításukról. A kongresszusi verssnyben 18 állomás elérte az élüzem-szin- tet. Tatabánya-Felső vasútállo­más dolgozói túlteljesítették a vonatok terhelési tervét, s ez­zel több szerelvény indítását fe- 'l leslegessé tették. A dorogiak a | személyvonatok pontos indítá­sával tűntek ki: a komáromiak pedig a vagonok jó felhaszná­lásával. Ezer kétszáz gyermek indult ma reggel a SZOT üdülőibe Ma reggel mintegy 1200 gyermek indult a SZOT üdü­lőibe. Többségük a Balaton mellé, sokan pedig Kőszegre, Parádsasvárra, Kacsra, Parád- fürdőre és a tóalmási üdülő­helyre mentek, ahol két hetet töltenek. Az üdülőkben minden húsz gyermekre jut egy-egy nevelő, a szülők tehát nyugodtak lehet­nek. gyermekeik nemcsak jó ellátást kapnak, hanem megfe­lelő szakemberek is foglalkoz­nak velük a két hét alatt. és mire a hűtőgépek tízezres sorozatokban készülnek, ezzel sem lesznek importgondok. Egész sor további műszaki újdonsággal teszik olcsóbbá és megbízhatóbbá az új típusokat. A Jászberényi Fémnyomó be­rendezkedik a futószalagos sze­relésre és bevezette a gyors „elektrosztatikus’’ festést. Réz helyett olcsóbb, de épp olyan megbízható sajtolt alumínium elpárologtatóval szerelik fel az új gépeket. Az ipari és kereskedelmi hű­tőgépek gyártásához a jelen­legi üzemek ereje kevésnek bizonyul, ezért új gyárakat is bevonnak a termelésbe, többek között az Esztergomi Sportáru­termelő Vállalatot. A magyar hűtőgépek a vi­lágversenyben is megállják a helyüket. A nagyobb, 500—1000 literes ipari hűtőszekrények iránt a Szovjetunió is érdeklődik. Is­meretes, hogy a hétéves terv folyamán minden tej- és hús­termelő kolhozt fel akarnak szerelni hűtőgéppel. Az export­tal nagyarányú tömeggyártás indulhat meg a nagy teljesít­ményű készülékekkel. Gondoskodtak a választék bővítéséről is. Ezért kisebb. 60 literes hűtőszekrény prototípu­sát is elkészítették, a nullszéri­át még idén legyártják és 1960- ban ebből a fajtából is megin­dul a tömeggyártás. Ha bevá­lik a 60 literes gép. rögtön hoz­zákezdenek egy még kisebb, 35—40 literes hűtőgép megter­vezéséhez és egy-másfél éven belül ez is kapható lesz. Az új típusú hűtőgépekből jelenleg körülbelül 8000 van már a háztartásokban. Ebből négyezret ebben az esztendő­ben készítettek a hűtőgépgyár­tó üzemek. Sok nehézség le­küzdése után iutottak el az ön­álló. teljesen hazai alkatrészek­ből történő gyártásig. A követ­kező években azonban a hazai igények kielégítése mellett bő­ven nyílik exportra is lehető­ség. G. N. Z.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents