Esti Hírlap, 1960. március (5. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-01 / 51. szám

1960. március 1, kedd Sok külföldi fogyasztási cikket vásárolunk Szicíliai szerzetesek zsaroló bandáját leplezték le A téli olimpia utolsó napjának eseményei Intézkedések a közlekedési balesetek csökkentésére Felhős, ködös idő Két telitalálat a totón Ma befejeződik a szovjet kormányfő indonéziai látogatása Hruscsov holnap ismét Nehruval tárgyal, majd Afganisztánba utazik 250 millió dolláros szovjet hitel Indonéziának — Szukarnót meghívták a Szovjetunióba Nagy teherbírású futóművek A Győri Hajtoműgyárban sorozatban gyártják a nagyobb teherbírás«, hosszabb élettartamú autóbusz és teherautó futómüveket. A legnehezebb terepeken próbálták ki és sikeresen meg­álltak helyüket. Tormulák Sándor és Horváth Kálmán szerelők a tíztonnás futómű fogas­kerekeit állítják össze Háromszáz szakember vizsgálja a műszaki fejlesztést a IX. kerület üzemeiben Brigádok tanulmányozzák az ötéves terv feladatait Bogor, február 29. Reuíer-jelentés szerint Hrus­csov szovjet miniszterelnök ma az indonéziai Bogorból visszautazik Dzsakartába, s itt sajtóértekezletet tart. A szov­jet kormányfő, ezt követően, a 12 napos indonéziai tar­tózkodás után elutazik az országból, kőrútjának kö­vetkező állomására, Afga­nisztánba. Hruscsov és Szukarno va­sárnap Bogorban közös nyilat­kozatot irt alá, mely hangsú­lyozza, hogy a találkozó a szí­vélyes barátság és a kölcsönös megértés légkörében zajlott le. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a két kormány szilárdan tiszteletben tartja a békés együttélés és az egymás bel- iigueibe való be vem avatko­zás elvét, hangsúlyozzák, hogy a gyarmati rendszer vala­mennyi megnyilvánulását fel kell számolni a világ­béke érdekében. A szovjet kormány ennek megfelelően támogatja az in­donéz kormány Nyugat-Iriánra vonatkozó igényét. Indonézia támogatja az ál­talános és teljes leszerelés szovjet tervét, nagy jelentősé­get tulajdonít Hruscsov ame­rikai látogatásának a nemzet­közi enyhülés szempontjából. A két kormány véleménye szerint a béke megszilárdítá­sának egyik feltétele, hogy a műszakilag fejletlenebb országok segítséget kapja­nak a magasabb életszín­vonal elérésében. A közös nyilatkozat kifejezi a két kormány reményét, hogy a későbbi csúcsértekezleteken a békét és az emberiség sor­sát érintő kérdések megvitatá­sába más országokat is bevon­nak, köztük a katonai tömbö­kön kívül álló ázsiai és afrikai államokat. Az indonéz kormány kérésé­re a Szovjetunió újabb gazda­sági segítséget ad Indonéziá­nak. Ezt külön gazdasági egyezménybe foglalták. Esze­rint a szovjet kormány 250 millió dollár értékű hi­telt nyújt Indonéziának, 2,5 százalékos kamatra, hét­éves felhasználásra. A Szovjetunió acélöntő, kohá­szati, textil- és vegyipari üze­meket tervez, illetve épít In­donéziának. Szovjet vállalatok műszaki segítséget nyújtanak az indonéz iparnak. E célból szovjet szakemberek és szak­munkások érkeznek ide, to­vábbá szovjet üzemekben tö­kéletesítik indonéz szakem­berek képzettségét. A Szov­jetunió segítséget nyújt In­donéziának az atomenergia békés felhasználására, atom­reaktort szállít az országnak és indonéz szakembereket ké­pez ki idevágó tudományos munkára. A szovjet miniszterelnök meghívta Szukarno elnö­köt, hogy a neki megfelelő időpont­ban tegyen baráti látogatást a Szovjetunióban. Szukarno örömmel elfogadta a meghí­vást. Hruscsov és Szukarno alá­írta a szovjet—indonéz kultu­rális együttműködési egyez­ményt is. A két fél minden eszközzel erősíteni és fejlesz­teni fogja a kölcsönösen elő­nyös kulturális cserét. A DPA szerint Hruscsov Indonéziából Afganisztánba utazva megszakítja útját Kalkut­tában és ott kedden újabb megbeszélést folytat Nehru indiai miniszterelnökkel. Hruscsov egy éjszakát tölt Kalkuttában, s úgy utazik to­vább Afganisztánba. Nehru indiai miniszterelnök ma reggel a parlamentben ki­jelentette, nagyön örül, hogy Csou En-laj elfogadta meghí­Bonn, február 29. Herb Altschull, az amerikai AP hírmagyarázója megjegy­zéseket fűz a nyugatnémet— spanyol katonai tervekhez. Véleménye szerint a nyugati szövetségeseknek súlyos gon­dokat okoz, hogyan lehetne tartós kapcsolatot létesíteni Nyugat-Németországgal, ame­lyet a világközvélemény te­kintélyes része a hitleri biro­dalom örökösének tekint. A világ mély bizalmatlan­sággal szemléli a némete­ket, a bonni kormány azonban úgy viselkedik, mintha ez a bizalmatlan­ság nem is létezne — írja Altschull. Pedig a nyu­gatnémet tekintély az utóbbi két hónapban „megdöbbentő módon csökkent”. Altschull emlékeztet arra, hogy a nyugatnémet—spanyol katonai együttműködés a világ közvéleményét Hitler és Franco együttműködé­sére emlékezteti. Strausst a tavaly decemberi Muhammed Nairn afgán kül­ügyminiszter szombaton sajtó- értekezletet tartott, s egyebek közt szólt a szovjet kormány­fő látogatásáról. Kijelentette, hogy ez a baráti szomszédos ország miniszterelnökének jóaka­rat-látogatása lesz. Van mit megtárgyalnunk — fűzte hozzá —, hiszen sok olyan tervünk van, amelynek megvalósításához Afganisztán a Szovjetuniótól kap technikai és gazdasági segítséget. vását és Uj-Delhibe látogat. Nehru közölte azt is, beleegye­zik Csou Kn-lajnak abba a ja­vaslatába, hogy találkozásukra áprilisban kerüljön sor. NATO-értekezleten az ameri­kaiak figyelmeztették, hogy a spanyol támaszpontok kérdé­sében csak a NATÓ-n keresz­tül cselekedjék. Ennek ellené­re Strauss másként cseleke­dett, s úgy látszik, nem érde­kelték a kérdés politikai kö­vetkezményei. A hiba — jegyzi | meg az amerikai kommentátor, I amelyet elkövetett, egyáltalán nem szokatlan a németek ré­széről. Nyugatnémet tervek Törökországban Isztanbul, február 29. Egy török lap jelentése sze­rint a Német Szövetségi Köz­társaság kormánya azzal a ké­réssel foídult a török kor­mányhoz, hogy a nyugatnémet légierők Törökországban gya­korlatozhassanak. A két ország régebbi megállapodása értel­mében az egyik török támasz­ponton, Bandirmában máris nyugatnémet repülőket képez­nek ki. Magyar követ Etiópiában Kairó, február 29. Szíjártó Lajos, a Magyar Népköztársaság kairói nagykö­vete vasárnap este repülőgé- en Addis Abbabába indult, ogy átadja megbízólevelét Ilailé Szelasszié etiópiai csá­szárnak. A Művelődésügyi Miniszté- I rium könyvtár-osztályán ma | délelőtt sajtófogadást tartottak a külföldön járt szakemberek: Hámori Béla, a Széchényi Könyvtár főosztályvezetője, dr. Pajkossy György, a Szé­chényi Könyvtár főosztályve­zető-helyettese, Hidasi Lajos, a Vár főépítésze és Havassy Pál, a Vártervező Műterem vezető­je. A Várban épülő Nemzeti Könyvtár tervezéséhez gyűj­töttek tapasztalatokat. A négy szakember a Szov­jetunióban, Lengyelországban, Svájcban, Nyugat-Németor- szágban és Ausztriában 32 nap alatt 24 könyvtárat látogatott meg. Jelentős segítséget kap­tak a szovjet tervezőktől, akik most több nagyméretű könyv­tár-építkezési munkát irányí­tanak. Hidasi Lajos főépítész el­mondotta, hogy az új Nemzeti Könyvtár a Vár rekonstruk­ciója során az úgynevezett .,F’" épületszárnyban nyer elhelye­zést, éppen ezért különösen azokat a könyvtárakat vizsgál­ták meg, amelyek régi épüle­tek átalakítása vagy helyreál­lítása során létesültek. A moszkvai Lenin Könyvtár és a Történelmi Könyvtár raktá­rozási újdonságairól is beszá­molt. A Lenin Könyvtárban, ahol naponta 6000—7000 láto­gató fordul meg, 20 millió könyvállományt kell raktároz­ni. Éppen ezért most térnek rá I az úgynevezett tömör raktár-1 A IX. kerületi pártszerveze­tek a jövőben hatékonyabban segítik az üzemek munkáját, elsősorban a műszaki fejlesz­tést. Tevékenységüket meg­rendszerre. Ennek az a lénye­ge, hogy a mozgatható könyv­tári polcokat egymás mellé he­lyezik, és gépek segítségével mozgatják, ha valamelyik könyvre mégis szükség van. A beszámolón elmondták, a Magyar Nemzeti Könyvtárnak megalakulása, 1802 óta nem volt önálló otthona. Ma a vá­ros 12 különböző pontján rak­tározzák és kezelik a Széché­nyi Könyvtár könyveit, és gyakran az olvasók, kutatók a legelemibb igényeit is csak nagy nehézségek árán tudják kielégíteni. A Várban létesí­tendő Nemzeti Könyvtár mindezeket a problémákat most sikerrel megoldhatja. A várbeli Nemzeti Könyvtár ter­vezését e széleskörű tapaszta­latok alapján még ebben az esztendőben megkezdik. Lapzártakor a sajtóértekez­let tart. A vasas és a kohászszakszer­vezet kongresszusának küldöt­tei vasárnap együttes ülésen folytatták tanácskozásukat. Felszólalt Gáspár Sándor, a I Budapesti Pártbizottság első titkára, a Politikai Bizottság póttagja, aki az MSZMP Köz­ponti Bizottságának nevében üdvözölte a kongresszust. ■ szabja a kerületi pártbizottsá­goknak az az elhatározása, hogy — a Ferencváros tizenöt éves távlati tervéhez igazodva — az üzemek műszaki fejlett­ségét is magasabb színvonalra emelik. Pártmunkások részvé­telével a kerület 31 nagyobb üzemében rövidesen brigád­vizsgálat indul. A brigádokban 300 vezető beosztású műszaki dolgozó, párt- és szakszerve­zeti aktivista előreláthatólag öí hónapig tanulmányozza az üze­mek ötéves tervfeladatait. Meg akarják például állapítani, hogy az elkövetkező évek ter­melési feladatai az üzemek fi­zikai és műszaki dolgozóinak milyen irányú és fokú tovább­képzését teszik szükségessé, vagyis a létszám növelése nél­kül, a szaktudás fokozásával, a műszaki és technológiai szín­vonal fejlesztésével hogyan tudnának a gyárak korszerűbb termékeket olcsóbban előállí­tani. A brigádok munkájáról a ke­rületi párt-végrehajtóbizottság folyamatosan tájékozódik. A vizsgálat befejezése után üze­mi munkásgyűléseken ismerte­tik a dolgozókkal a műszaki fejlesztés helyzetét és a tenni­valókat. A tapasztalatok érté­kelésében a Közgazdaságtudo­mányi Egyetem szakemberei is részt vesznek. A felszólalások után a kong­resszus elfogadta a két szak- szervezet egyesülésére tett ja- vaslatot, majd megválasztották a Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezete központi bizott­ságának tagjait, s az új köz­ponti vezetőséget. Szűk lett a ,,kertecske“ Strauss nyugatnémet hadügyminiszter fgy szól a holland, a belga és a francia szomszédokhoz: „Hadd ültessek nálatok is valamit, csak néhány csemetécskét.. Nehru örömmel várja Csou En-lajt Strausst „nem érdeklik(i a politikai következmények Amerikai kommentár a nyugatnémet-spanyol kérdéshez Milyen lesz a várbeli Nemzeti Könyvtár Szakemberek tiijékoziatója külföldi tapasztalataikról Egyesült a vasas- és a kohászszakszervezet Xra 60 fillér V. évfolyam, 51. szám

Next

/
Thumbnails
Contents