Esti Hírlap, 1960. április (5. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-01 / 78. szám

▼. évfolyam, 78. szám. lm 60 filler 1960. április 1, péntek. Új liázsor a Rákos-patak mentén A Rákos-patak menti gyönyörű színes homlokzatú házsor > hamarosan elkészül. Már csak két épület befejezésén dol­goznak az építő munkások. Kiküldött tudósítónk telefonjelentése: Az Ajkai Üveggyár rekonstrukciójára 1962-ig 34 millió forintot költenek, — a többi között — újjáépítik az üveg­hutát. Képünkön: Országh György, a gyár egyik legrégibb munkása borlopókat fúj a felújított 12 fazekas olvasztó- kemencében. Munkásszálláson A szovjet kormányfő egy lille-i textilgyarban ruhabemutatón vett részt. Egy kis maneken üdvözli. (Liile. — mti telefoto) Párizs, március 31. Hruscsov miniszterelnök 12 óra, után visszaérkezett a fran­cia fővárosba. „Arccal a tárgyalások felér — ez az uralkodó hangulat ma Párizsban. A program tegnap reggel óta szinte állandóan mó­dosul, de ezek a változtatások éppen azt szolgálják, hogy így megfelelőbb keretek álljanak Hruscsov és De Gaulle meg­beszéléseinek rendelkezésére. A holnapra tervezett Renault- gyári látogatást ma délelőttre tették, így a szovjet kormány­fő az eredetileg tervezett 10 óra helyett később érkezett vissza Párizsba. Péntek, szombat: tárgyalás Hruscsov, családja és kísé­rete ma reggel gépkocsin in­dult el Rouenból, hogy ötnapos franciaországi kőrútjának vé­geztével visszatérjen a francia fővárosba. Útközben megáll Flinsben, a Renault Művek gyárvárosában. A Szajna-parton nagyon sok párizsi sorakozott fel, hogy fogadja a fővr-osba visszaérkező szovjet mi­niszterelnököt. A további program a szovjet kereskedelmi kirendeltség épü­letében folytatódik, ahol Hrus­csov , találkozik a szovjet ko­lónia tagjaival, majd küldöttségeket fogad, kö­zöttük lesznek előrelátha­tólag a munkakamara és a szakszervezetek képviselői. Felesége a nőszervezetek foga­dásán vesz részt. Délután hat órakor kerül sor a szovjet nagykövetség ünnepélyes foga­dására és a hírek szerint ez is rövidebb lesz a tervezettnél és este fél nyolc körül Hruscsov már elindul a rambouillet-i va­csorára. s már ma este talál­kozik De Gaulle-al, a fehér asz­tal mellett. a holnapi nap pedig jófor­mán megszakítás nélkül a tárgyalásoké lesz. Az öt és félnapos vidéki kör­út a változatlan lelkesedés és meleg fogadtatás légkörében zárult. Dél-Franciaország után Lille, az északi iparváros, majd Normandia volt tanúja tíz és tízezrek felsorakozásának és ismét felhangzottak, a Hrus- csovot és a barátságot éltető jelszavak. A tegnapi nap leg­érdekesebb eseménye azonban az a rögtönzött „sajtóértekez­let” volt, amely Lille és Rouen I között a különvonaton jött lét­re. Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a fogadtatásról. így válaszolt: „Túlhaladott min­den várakozást.” A nyugati le­szerelési tervekről is tudakol­ták a. szovjet kormányfő véle­ményét, mire kijelentette, hogy nincs egyelőre közös terület, mivel a nyugatiak tagadják a leszerelés lényegét. Ezzel a ki­jelentésével a genfi értekezle- . ten előterjesztett nyugati ja­vaslatokra célzott, amelyek nem állnak az általános és tel­jes leszerelés szolgálatában. Több nyugati újságíró fel­hozta, hogy nem kaptak még vízumot a Legfelsőbb Tanács közelgő ülésszakára, Hruscsov megnyugtatta őket. hogy ví- zumügyük el lesz intézve. Az egyik tudósító közbevetésére, hogy kapna-e két évre vízu­mot, ismét mosolyogva felelte: akár háromra is. A rögtönzött sajtóértekezleten olyan nagy volt a tolongás, hogy összetör­ték a szalonkocsi egyik aszta­lát. Úgy látszik, a francia asz­talok erősen megsinylik a sajtó érdeklődését, hiszen Bordeaux- ban a fotóriporterek alatt rop­pant össze egy XV. Lajos-kora- beli bútordarab. Hruscsov is­mét nagy derültség közepette megjegyezte: nincs arra pénze, hogy kifizesse a kártérítést, ha majd az államvasutak követeli rajta, különben sincs az arany . 'mellett, Lenin nyomán inkább I a hasznos munkát helyezi elő­térbe. Felfüggesztették a szaharai atomriadót E sajtóértekezleten a legna­gyobb figyelem azok iránt a válaszok iránt nyilvánult meg, amelyek az atomfegyverek el­tiltásával voltak kapcsolato­sak. Ma reggel háromnegyed 5-töl ugyanis meglepetéssze­rűen 12 órás atomriadót ren­deltek el a szaharai Reggane felett, ugyanott, ahol az első francia atombombát felrob­bantották. Rögtön felhívták a figyelmet arra, hogy ez nem feltétlenül jelenti az atomrob­bantás bekövetkezését, hiszen a február 12-i kísérlet előtt is háromszor rendeltek el próba­riadót. A vélemények afelől is eltértek Párizsban, hogy mi volt az oka a váratlan riadóz- tatásnak. Találóan jegyezték meg, hogy a meteorológiai vi­szonyok jók egy robbantásra, viszont a politilMi tárgyaláso­kat kedvezőtlenül befolyásol­hatná, ha azért robbantaná­nak atombombát, hogy ezzel a francia pozíciót próbálják erő­síteni a tárgyalóasztalnál.. Voltak viszont éppen ellenté­tes vélemények is. Ezek sze­rint esetleg azért akarják előbbre hozni a már korábbra tervezett kísérletsorozatot, hogy a presztízs-bombák fel­robbanása után Franciaország is csatlakozhasson az atomkí­sérletek eltiltásához, illetve felfüggesztéséhez, amely úgy tűnik, hogy a „levegőben lúg’-. Ezek után ma kora dél­előtt a francia rádió kö­zölte, hogy az atomriadót felfüggesztették... Hruscsov különben úgy nyi­latkozott, hogy kedvező lehe­tőségek vannak az atomkísér- letek betiltására^ A siker elsősorban azon múlik, milyen álláspontot foglalnak el a nyugatiak saját korábbi javasltaik­kal szemben, amelyeket a Szovjetunió kompromisszumos terv formá­jában magáévá tett. A szovjet kormányfő azt is kijelentette, g legjobb lenne, ha senki sem robbantana atombombát. Ér­deklődtek Hruscsovtól az Ei­senhower—Macmillan tanács­kozásokról alkotott véleménye iránt. A szovjet kormányfő azonban úgy nyilatkozott, hogy még mm áll rendelkezésére a teljes anyag. A párizsi körképet, amely a látogatás színei után most te­hát elsősorban a politikai kom­binációk felé tolódott, kiegé­szíti, hogy ma kétnapos értekezlet kezdődött a NATO had­ügyminisztereinek részvé­telével. A Neiv York Herald Tri­bune találóan jegyzi meg, hogy a NATO-megbeszélés az álta­lános leszerelési tárgyalások árnyékában folyik. A figyelem most Rambouil­let felé irányul, ahol holnap elkezdődnek a Hruscsov—De Gaulle megbeszélések. A hol­napi nap, az elmélyült tár­gyalások napjának ígérkezik és a sajtótudósítóknak egyelő­re nehéz dolguk van, hogy akár csak kiszivárgott híreket tudhassanák még ezek érdemi i részéről. Hiszen a teljes nyu­gimat és zártságot biztosítot­ták Rambouillet ben. 1 Réti Ervin Fővárosunk egyik legszebb munkásszállója a Magyar Pa­mutipar nődolgozóié. Simányi Mária, Orbán Mária és Barta Hona a szálló halijának virágos sarkában f tik szabad idejüket. (MTI foto — Balassa, Lajos, Molnár és Patkó felvételei) A Thälmann utcai lakótelepen épült 36 lakásos műterem­házban sok művész lakik. Itt él Demjén Attila festőművész is, aki a lakótelepről készít festményt. Újjáépül az ajkai üveghuta Hruscsov ma délben visszaérkezett Párizsba Este találkozik De Gaulle-lal

Next

/
Thumbnails
Contents