Esti Hírlap, 1960. június (5. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-01 / 128. szám

V. évfolyam, 128. szarrt Xra 60 fillér 1960. június 1, szercTa (^HTEZET^ Intézkedések a zöldségellátás javításarar' ^ Százszemélyes buszok gyártását tervezi az Ikarus Hogyan fogták el Eichmannt? Hruscsov beszéde változatlanul az érdeklődés középpontjában Az enyhülés az új körülmények tovább folytatódik Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok szabotálta a csúcsértekezletet — írja több lap flz általános iskolát végző diákok 85-90 százaléka tovább tanulhat a középiskolákban Az ipari, a kereskedelmi és a mezőgazdasági szakmunkásképző iskolákba mintegy ötvenezer fiatalt vesznek fel A szovjet üzemek, hivatalok és falvak dolgozói országszer­te gyűléseken vitatják meg a beszédet. A felszólalók támo­gatásukról biztosítják a szov­jet kormány békeszerető kül­politikáját. Ojcev, az egyik moszkvai ön­töde szakmunkása kijelentet­te: a Szovjetunió külpolitiká­ja egyenes, következetes, vilá­gos. Szilárd és tartós békét kí­vánunk minden népnek, ezért harcoltunk és harcolunk. Bár az amerikai uralkodó­körök meghiúsították a pá­rizsi csúcsértekezletet, a Szovjetunió továbbra is rajta lesz, hogy minden nemzetközi kérdést békés tárgyalások során rendez­zenek. Ibrahimov tadzsik kolhozista elmondotta: ne várják az ame­rikai imperialisták, hogy a szovjet szocialista nagyhatalom térdet hajtson előttük. Hasonló felszólalásokról ér­kezett jelentés Novoszibirszk- böl, Vlagyimirból és sok-sok más szovjet városból és falu­ból. A szombati Hruscsov-beszéd továbbra is a nemzetközi köz­vélemény figyelmének közép­pontjában áll. A Trud londoni tudósítója arról számol be, hogy a brit lapok kiemelik Hruscsov megjegyzését _ az újabb csúcsértekezlet lehetősé­gével kapcsolatban. A Daily Herald szerkesztőségi cikkben üdvözli a szovjet kormányfő­nek azt a javaslatát, hogy Kí­nát, Indiát, Indonéziát és eset­leg más országokat is be kell vonni a csúcsértekezlet mun­kájába. „A Kínai Népköztársaság­nak vissza kell kapnia jogos helyét az ENSZ-ben és Angliának határozottan ragaszkodnia kell ehhez” — írja a lap. A Neues Deutschland vezér­cikkben hívja fel a figyelmet arra, hogy az amerikai agresz- szív körök, s nem utolsó sor­ban a bonni kormánykörök fél­nek a csúcsértekezlettől és az annak nyomán bekövetkezhető enyhüléstől. Ez veszélyeztet­hetné a nagy katonai konszer­nek profitját, a Pentagon és a nyugatnémet militaristák hódí­tó terveit. Az enyhülés azonban az új viszonyok közepette folytatódni fog és ezekre az új viszonyokra a wash­ingtoni politika csődje jellemző. A hétfői varsói lapok rész­letesen közük a beszédet és kommentálják is azt. A lengyel • sajtó hangsúlyozza, hogy Hrus- . csov nemcsak felsorolja, ha­nem elemzi is azokat az oko­kat, amelyek miatt a párizsi csúcsértekezlet meghiúsult. Beszédében kifejezésre jut a Szovjetunió megingat­hatatlan békeakarata — állapítják meg a lapok. Az uruguayi sajtó nagy fi­gyelmet szentel a szovjet kor­mányfő beszédének. Valameny- nyi lap elsősorban azokat a ré­szeket ismerteti bőven, ame­lyekben Hruscsov a csúcsérte­kezlet meghiúsulásának okai­ról beszél. A Popular hang­súlyozza: bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok szabo­tálta a kormányfői konfe­renciát. Bulgáriában is nagy vissz­hangra talált a beszéd. A Ra- botnyicseszko Delo a Szovjet­unió és az egész szocialista tá­bor eljövendő politikájának programjaként üdvözli ezt a beszédet. Olyan program az, amely a szocialista társadalom fölényébe vetett határtalan hi­tet, a békeharcban tanúsított szilárdságot és a kommunista társadalom fényes távlatait tükrözi — írja a Rabotnyi- cseszko Delo. A japán sajtó nagy figyelmet szentel a szovjet miniszterelnök figyelmeztetésének azokhoz az országokhoz, amelyek terüle­tüket provokációs repülésekhez- rendelkezésre bocsátják. A Sankei Simbup felhívja a kor­mányt, vegye komolyan ezt a fi­gyelmeztetést és a legszigorúbban vigyázzon arra, téljesíti-e az amerikai kormány azt az ígéretét, hogy ! nem indítanak U—2-gépeket j Japán területéről. Az Aszahi I című lap hasonló követelést in- • téz a kormányhoz, majd meg- ' állapítja: Hruscsov együttélési politikája továbbra is változat­lan. Ebben a tanévben több mint százezer tanuló végzi el az ál­talános iskola nyolcadik osztá­lyát. Az általános és a közép­iskolákban már országszerte befejezték munkájukat a tár­sadalmi bizottságok. A tapasz­talatokról. a középiskolai fel­vételek alakulásáról a Művelő­désügyi Minisztérium közép­fokú oktatási főosztályán tá­jékoztatták az MTI munka­társát: — A különböző középisko­lákba május elejéig mintegy 42 ezer tanulót vettek fel, többet, mint a múlt év hasonló időszakában. Növekedett ezen belül a gimnáziumokba iratko­zott diákok száma is. Az ipari, a kereskedelmi és a mezőgaz­dasági szakmunkásképző isko­lákban mintegy ötvenezer fia­tal felvételére van lehetőség. Az általános iskolákban most végző tanulóknak körülbelül 85—90 százaléka tanulhat to­vább a különböző középfokú oktatási intézményekben. — Igen jelentős azoknak a munkás- és parasztszülőknek a száma, akik gyermekeiket az általános iskola elvégzése után, technikumokba akarják beírat­ni. Ez a törekvés — a múlthoz képest — fokozottabban jelent­kezett. A felvételi arányt asze­rint szabják meg, hogy a ter­melésben milyen igény mutat­kozik technikusok iránt. A problémák megoldását segíti, hogy az új típusú gimnázium — az öt plusz egyes oktatási Malinovszkij beszédét komoly figyelmeztetésnek kell tekinteni A berepüléseket úgy kell kerülni, mint a pestist — írja a New York Herald Tribune Allan Dulles ma tartja kényszerű beszámolóját a szenátusi bizottság előtt Washington, május 31. Az amerikai külügyminiszté­riumban és a Fehér Házban hétfőn nem voltak hajlandók hivatalosan kommentálni Mo- Unovszkij marsallnak a kom­munista brigádok kongresszu- i sán elmondott beszédét. Az ! amerikai külügynünisztérium- ; ban dolgozó egyes szakértők ; azonban azt a véleményüket ! fejezték ki, hogy a beszéd, j ,,szokatlanul erős hangú fi- < gyelmeztetés volt” az Egye- 1 sült Államok ama szövetsége­sei számára, amelyek lehetővé teszik, hogy az amerikai repü­lőgépek támaszpontként hasz­nálják fel az országuk terüle­tén levő repülőtereket. Mike Mansfield demokrata szenátor kijelentette, inkább névérték­ben fogadja el ezt a figyelmez­tetést, sem hogy lebecsülje. A New York Herald Tribune szerint az Egyesült Államok­nak fel kell készülnie minden eshetőségre, de az amerikai re­pülőgépek véletlen betévedését szovjet terület fölé, úgy kell kerülni, mint a pestist. rendszerrel — mindinkább rá­tér a fiatalok gyakorlati kép­zésére. Éppen ezért ajánlatos, hogy azok a diákok, akik hely­hiány miatt nem kerülhet­tek be technikumokba, gim­náziumokban tanuljanak tovább. Növekedett a munkás- és « parasztszülők érdeklődése gyer­mekeik iskoláztatása iránt. Emelkedett a munkás- és a pa- rasjtszármazásű tanulók száma is a középiskolákban. Az isko­lai társadalmi bizottságok ar­ra törekedtek, hogy a rendel­kezésre álló lehetőségek kere­tében elsősorban a kitűnő-, je­les- és jórendű fiatalok tanul­hassanak tovább a középisko­lákban. A társadalmi bizottsá­gok lelkiismeretes, megfontolt munkáját bizonyítja az is, hogy a Művelődésügyi Minisz­tériumban nem a döntések el­len érkeznek panaszok, hanem általában a helyhiány miatt elutasított tanulók kérnek sé­relmeikre orvoslást. A középiskolákba felvett tanulók között a kitűnő, je­les- és jórendűek aránya 82,5 százalék. A rohamosan fejlődő ipari te­lepüléseken vannak még to­vábbtanulásra érdemes jó- éa közepesrendű diákok. Számuk­ra az érdekelt művelődésügyi osztályok a közeljövőben — újabb gimnáziumi osztályok nyitásával — igyekeznek fel- véteü lehetőséget teremteni. Mint az AP tudósítója je­lenti, washingtoni politikai kö­rökben nagy érdeklődéssel tekintenek az amerikai kémrepülések és a párizsi csúcsértekezlet meghiúsu­lásának kérdését kivizsgáló szenátusi bizottság keddi ülése elé. A Fulbright vezette külügyi bizottság ugyanis ma hallgatja meg Allan Dullesnak, az ame­rikai kémszervezet vezetőjének beszámolóját. Nyilvánvaló, hogy Dulles minden korábbi megnyi­latkozásánál tovább megy majd és eddig még isme­retlen részletekről lebbenti fel a fátylat a kémrepülé­sek kérdésében általában, és különösen a május else­jei incidens ügyében. Beszámolóját a legszigorúbb biztonsági rendszabályok elő­zik meg. Az ülésteremben — akárcsak Herter pénteki be­számolója előtt — ezúttal is különleges elektrónikus szer­kezettel állapítják meg, hogy nem helyeztek-e el titkos mik­rofonokat. A kémszolgálat fő­nöke magának tartotta fenn a jogot annak eldöntésére, hogy beszámolójának akárcsak cen­zúrázott változatát is nyilvá­nosságra hozhatják-e. Fulbright és a bizottság más tagjai a vizsgálat megindulása előtt világosan utaltak rá, hogy elsősorban arra a kérdésre szeretnének választ kapni, miért éppen a tervbevett csúcsértekezlet előtt vállal­ta az amerikai kormány a kémrepülés előrelátható kockázatát. Nyilván felszólítják majd Dullest, hogy „töltse ki azokat a réseket”, amelyek a kémre­pülések képének egészében Eisenhower legutóbbi televí­ziós beszéde után megmarad­tak. Symington szenátor — mint a Reuter jelenti — hétfőn es­te figyelmeztette az amerikai népet, hogy „a Szovjetunió az elkövetkező tíz évben példát­lanul álló gazdasági offenzívát indít”. A szenátor hangoztatta, hogy „az oroszok nem nukleá­ris háborúval, hanem gazdasá­gilag akarnak győzelmet arat­ni a kapitalizmus fölött”. U—2-k Bodöben. Oslo, május 31. Powers főhadnagy határsér­tő repülésének végcélja, mint ismeretes Bodö norvég városka repülőtere volt. Birger Hals polgármester most nyilatkoza­tot adott az egyik oslói lapnak. Elmondotta, hogy Bodö lakos­ságát felháborította az U—2 miatt kirobbant világbotrány. A polgármester közölte, hogy a repülőtér a város közepén van. A lakósok sok külföldi gé­pet látnak, de nem tudják, hogy azok mivel is foglalkoz­nak. Az emberek határozottan állítják, hogy a repülőtéren már több V—2 típusú repülő­gép szállt le és fel. Senki sem hiszi, hogy ezek a Északi Jeges­tenger légköri viszonyait ku­tatják. Valahányszor U—2-es mintájú repülőgép érkezett a repülőtér betonjára, az ameri­kaiak megszigorították az őr­séget. Bodö polgármestere kijelen­tette: igen veszélyes az a helyzet, amelyben egy nagyha­talom súlyos károkat. okozhat a norvég—szovjet baráti kap­csolatoknak. Tnníeié« Szöulban Huh Csüng ellen Szöul, május 31. Ezer szöuli egyetemi hall­gató tüntetett ma délelőtt a dél-koreai parlament előtt. A diákok a Li Szín Man szöké­séért felelős Huh Csüng mi­niszterelnök lemondását köve­telték. Később követelésük alátámasztására ülősztrájkba kezdtek. Mint az AP megjegy­zi, az ülősztrájk légköre na­gyon emlékezteti azokra az áprilisi tüntetésekre, amelyek végül a Li Szin Man-kormány bukásához vezettek. Szöulban egyébként ma le­tartóztatták Li Szin Man meg­bukott kormányának további négy miniszterét. MADARAT TOLLÁRÓL, EMBERT BARÁTJÁRÓL... Az Izvesztyija arcképcsarnoka Washington barátairól. Jefimov rajzai Francót, El Szin Mant, Csang Kaj-seket, „a szolgálatkész tokiói barátot” és Batista volt kubai diktátort mutatják.

Next

/
Thumbnails
Contents