Esti Hírlap, 1960. július (5. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

A Malgas Köztársaság ENSZ-felvétele New York, június 30. A Biztonsági Tanács szerdai ülésén foglalkozott az öt nap­pal ezelőtt függetlenné vált Malgas Köztársaság tagfelvé­teli kérelmével. A tanács egy­hangúlag elfogadta a határo­zati javaslatot, amelynek ér­telmében a volt Madagaszkár az ENSZ 86. tagállama lösz. Végleges felvételéről tudvale­vőleg' az ENSZ-közgyűlés szeptemberben megnyíló ülés­szaka dönt. A kubai korma'ny kisajátította a Texaco amerikai olajtársaság finomítóját Havanna, június 30. A kubai kormány szerdán kisajátította a Texaco ameri­kai olajtársaság Santiago de Cubában levő olajfinomítóját. Az olajfinomítót a kubai mi­lícia őrzi, a termelés zavarta­lanul folyik. A kubai kormány lépésére az adott okot, hogy a Texaco megtagadta szovjet nyersolaj finomítását, jóllehet az érvény­ben levő törvényes rendelke­zések szerint minden Kubában működő olajtársaság köteles a kormány által rendelkezésére bocsátott olajat finomítani. Az amerikai tulajdonban levő Es­so és az angol—holland Shell társaságok havannai olajfino­mítói is megtagadták a szovjet nyersolaj finomítását. Havan-, nai megfigyelők arra számíta­nak, hogy a kormány napokon belül kisajátítja ezeket az olaj- finomítókat is. Elutaznak Genfből a leszerelési értekezlet küldöttei Genf, június 30. A tízhatalmi leszerelési ér­tekezlet amerikai, olasz és an­gol küldöttei, a tárgyalások megszakadása után ma el­utaznak Genfből. Más nyugati küldöttek, köztük Jules Moch, Burns tábornok néhány napig még Genfben maradnak. Nasz- kowski lengyel küldött ma szintén visszarepül Varsóba. AZ ASZTAL FELETT... ..ÉS AZ ASZTAL ALATT. Megállapodás az angol—ciprusi tárgyalásokon Nicosia, június 30. Tegnap este Nicosiában be­jelentették, hogy megállapodás jött létre az angol—ciprusi tár­gyalásokon felmerült minden | fontosabb kérdésben. A végle­ges megállapodás szempontjá­ból még megoldásra vár az an­gol pénzügyi segély összege és néhány részletkérdés. A tár­gyalásokat ma folytatják. Hruscsov Becsben (Folytatás az első oldalról) rát.ja jön hozzánk és ezért szív­ből üdvözöljük.” Vezércikké­ben a látogatás jelentőségéről szólva hangoztatja, hogy Hrus- csovnak a világpolitikában kü­lönlegesen nagy súlya van. Ép­pen egy kis országnak, mint Ausztria, azért fontos, hogy egy ilyen államférfival jó vi­szonyban legyen. Ez ebben az esetben annál is inkább lehet­séges — hangoztatja az öster­reichische Neues Tageszeitung, mert a világnézeti és társadal­mi felfogások különbözősége ellenére, Hruscsov sokat fára­dozott az Ausztria iránti barát­ság ügyéért. Idézi Hruscsovot, aki a szovjet—osztrák viszonyt a békés egymás mellett élés gyakorlati példájának ne­vezte. A Volksstimme, a kommunis­ta párt lapja „Szívből jövő üd­vözlet Ausztriában” címmel köszönti a vendégeket. „Nagy nap ez Ausztria számára — írja a lap. — A magas látoga­tás feletti öröm nem ismer pártpolitikai határokat. Min­denki, aki ismeri Hruscsov A mai párizsi lapok a francia-algériai etötárgyalások látszólagos eredménytelenségéről (Avagy a nyugati küldöttek zavara a szocialista orszá­gok képviselőinek távozása után Genfben) (Fomicsov rajza az Izvesztyijában) Argentin ntjilatkozni « Mengete-ügy ben Kiadnák a halál orvosát, de az közben megszökött Buenos Aires, június 30. Hivatalos szóvivő közlése szerint az argentínai kormány hajlandó teljesíteni a bonni ki­adatási kérelmet és dr. Menge- le volt auschwitzi gyűjtőtábori orvost, a hírhedt náci háborús bűnöst kiadni a Német Szövet­ségi Köztársaságnak. A hábo­rús bűnös elfogásáról szóló ko­rábbi hír azonban hamisnak bizonyult. Mint a DPA tudósítója je­lenti, az argentínai hatóságok most adnak ki letartóztatási parancsot Mengele ellen, aki­nek jelenlegi tartózkodási he­lye ismeretlen. Nyugat-Német- ország először 1959 júniusában kérte Mengele kiadatását, pon­tos Buenos Aires-i címének feltüntetésével, de a kérelmet állítólagos formai hibák miatt az argentínai hatóságok két hónap múlva visszaküldték. Ez év elején küldött újabb kiada­tási kérelem megérkezése után Mengele nyomtalanul eltűnt Buenos Airesből. A Mengele kiadatására vo­natkozó hivatalos közleményt még ma közzéteszi az argentí­nai külügyminisztérium. A rendőrség megindította a nyo­mozást a náci háborús bűnös felkutatására. A Reuter-iroda meg nem erősített hírek alap­ján közli, hogy Mengele állító­lag Chilébe szökött. Párizs, június 30. A mai párizsi sajtó híven tükrözi azt a nyugtalanságot, amely a francia közvéleményt eltölti a francia—algériai elő­zetes tárgyalások látszólagos eredménytelensége láttán. Még a jobboldali Figaro is azt írja, hogy bármilyen ellentét mu­tatkozik a két fél álláspontja között, továbbra is remélik, hogy az FLN küldöttsége eljön Franciaországba. A Liberation szerint a kapcsolat nem szakadt meg a két fél között, j és nem szabad borúlátónak I lenni, de azt sem lehet eltit- I kölni, hogy az előzetes tárgya- I lások során jelentkezett egyet- 1 len nehézséget sem hidalták át valójában. - • Az Humanité kiemeli, hogy Melunban nem történt szakí­tás, de valószínű, hogy a Pá­rizsba várt algériai küldöttség élén nem Ferhat Abbasz lesz. A Francia Kommunista Párt lapja hangsúlyozza, hogy a francia kormány nem adott kedvező választ az algériai ideiglenes kormány küldöttei­nek kérdéseire. A lap Tunisz­ba küldött tudósítója megálla­pítja, hogy az algériai ideigle­nes kormány rövid hivatalos közleményéből és minden kommentártól való tartózkodá­sából arra lehet következtetni, Szép kis vircsaft... Hamis eskütételért elítélték a CSU főtitkárét Kicsoda a szerecsenmosdaló Joop Swart ? Bonn, június 30. A müncheni államügyészség hamis eskü miatt vádat emelt Zimmermann parlamenti kép­viselő, a CSU főtitkára ellen. (A CSU az Adenauer-féle CDU bajorországi testvérpártja.) Zimmermannt, akit a nyugat­német sajtó szerint szoros baráti szálak fűznek Strauss hadügyminiszterhez, a münche­ni büntetőbíróság négy hónapi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, mert a bajorországi Iszákos ember ne törjön be a vendéglőbe Elaludt a betörő a tetthelyen — a jugoszláviai Kral- jevácon történt ez a nem mindenna­pi eset. Alimpics Bosko kraljeváci lakos a község vendéglőjében iszogatott. Miután elköltötte pénzéi, az utolsó vendé­gekkel együtt eltá­vozott ugyan, de rövid idő múlva elvált tőlük és visszalopakodott a vendéglőhöz. Át­vetette magát a ház kerítésén, be­törte a vendéglő udvari ablakát és bemászott. Oda­bent összepakolt 48 ezer db külön­féle cigarettát, több üveg bort, pá­linkát, likőrt, több asztalterítőt, mint­egy 61 ezer dinár értékben... ... Már ismét az utcán volt, amikor „új ötlete” támadt. Sajnálta előzőleg lopott „saját” ita­lát fogyasztani. El­rejtette hát a lo­pott holmit és új­ból visszatért a csapszékbe. Akár­csak az önkiszol­gáló üzletben, vál­togatta a különféle italolcat, egymás után ürítette a po­harakat, szünet nélkül szívta a ci­garettákat, s köz­ben még nótázga- tott is. Mire haj­nalodon, erőt vett rajta az ital, s any- nyira berúgott, hogy a söntéspult- ra támaszkodva el­aludt. Másnap reg­gel, amilcor a ven­déglőt kinyitották, a nótáskedvű be­törő még mindig ott horkolt a tett­helyen. A rend­őrök zavarták fel álmából... játékkaszinó ügyében tavaly lefolytatott bírósági tárgyalá­son két ízben is hamis esküt tett. A Vestfälische Rundschau kommentárjában hangoztatja, hogy az ítélet újabb csapás a CSU-ra, amely már a tavaszi községtanácsi választások so­rán is érzékeny veszteséget szenvedett. A Zimmermann- ügy tovább rontja a párt esé­lyeit a jövő évi parlamenti vá­lasztásokon. A CSU tekintélyé­nek megtépázásához hozzájá­rult az is, hogy nemrég er­kölcsrendészeti okokból eljá­rást indítottak sajtófőnöke, Wüst ellen, akinek végül meg kellett válnia hivatalától. Még a Zimmermann-ügy- nél is kínosabb megle­petést keltett bonni kormány­körökben a hír, hogy az Osnabrückben nemrég leleple­zett pénzhamisítókat szoros szálak fűzik Joop Swart új­ságíróhoz. Swart neve ez év tavaszán vált ismertté, amikor vizsgálóbizottságot alakított Oberländer, a háborús bűnös, volt áttelepítésügyi miniszter tisztáramosására. A Frankfur­ter Rundschau emlékezteti ol­vasóit, hogy Globke államtit­kár az Oberländer üggyel kap­csolatban több ízben is fogadta Swartot, akit más CDU politi­kusok is támogattak. hogy nem akarják véglegesnek tekinteni az első tárgyalások kudarcát. Algériai körökben nem hajlandók szakításról be­szélni, nem titkolható el azonban az sem, hogy a helyzet elég komoly — írja az Humanité tudósító­ja. A Populaire leszögezi: bár­milyen új fordulatok is követ­kezzenek be, többé nem lehet komolyan és véglegesen vissza­térni ahhoz, ami eddig volt. A nyilvánosan megkezdődött tárgyalás olyan precedenst je­lent, amely a válságot ellenáll­hatatlan módon irányítja a megoldás felé. Orkán Illinoisbau — felhőszakadás Szöulban Hal halott Hatalmas viharok söpörtek végig Illinois és Iowa állam területén. A hurrikánszerű felhőszakadás több millió dol­láros károkat okozott. Sok száz ház megrongálódott. Az orkán kicsavart több ezer fát, lesza­kította a villamos vezetékeket, sok helyütt özönvízszerű eső hullott a földekre. A dél-koreai főváros, Szöul körzetében szintén súlyos ká­rokat okozott a vihar. A ne­gyedik napja zuhogó eső kö­vetkeztében a rendőrségi je­lentések szerint, eddig sok száz személy vált hajléktalanná. Egy megrongálódott ház lezu­hanó gerendái egy 12 éves fiú halálát okozták. Ezzel az eső­zések és a viharos időjárás halálos áldozatainak száma hatra emelkedett. Fogynak az agglegények Száz házasodási korban levő fér­fi közül ma már csak három ma­rad örökre agglegény — legalább­is a nyugatnémet statisztikai hiva­tal adatai szerint. 1910-ben még minden száz férfi közül 13 volt megrögzött agglegény. A nőknél is javul a helyzet: az első világhábo­rú előtt az eladó lányok 14 száza­léka haláláig pártában maradt, ma számuk mindössze 5 százalékot tesz ki. Örök óra Örök járó órát szerkesztett Jean Bourguinon belga tudós. Találmánya kiállta az összes laboratóriumi próbákat, s rövidesen megkezdik az új típusú időmérő sorozatgyár­tását. Az örökjáró óra szelén­nel működik, amely a fényt elektromos energiává alakít­ja át. Az órán elhelyezett „varázsszem’' automatikusan mindig a fényforrás .. felé fordul, így az óra járásában nem lehet fennakadás. szolgálatait, amelyet a nemzet­közi enyhülésnek, a leszerelés ügyének és a békének tett, örömmel üdvözli őt.“ A szociáldemokrata Arbei­ter Zeitung vezércikke, amely ugyan kommunistaellenes cél­zásokat tesz, hangsúlyozza, hogy Hruscsovot figyelmesen és barátságosan fogadják. Elis­meréssel ír arról, hogy a szov­jet kormányfő munkássága je­lentős fordulatot hozott a vi­lágpolitikában. Utal arra, hogy Párizs után esetleg a semleges Bécs lehet nagy jelentőségű ki­jelentések színhelye. Hadd jegyezzem meg, hogy a Vatikán most is úgy tesz, mint a szovjet kormányfő franciaországi látogatása ide­jén: Dellapiane pápai nunciust, itteni követét „szolgálati okok­ból” hazahívta. Sürgős elutaz- nivalója támadt Mathews itte­ni amerikai nagykövetnek is. Távollétük azonban aligha fog hatni a Hruscsov-látogatás si­kerére. A szélsőjobboldali Kronen- Zeitung egyébként megkérdezi: „Mit akar a vendég?“ Elöljá­róban is válaszolhatunk a kér­dezőnek: békét és barátságot! Tatár Imre Éjféltől független Helga Kongó Hruscsov távirata Lumumbához Leopoldville, június 30. A 75 évig gyarmati uralom alatt sínylődő Belga Kongó éj­félkor elnyerte függetlenségét. Az új Kongói Köztársaság 14 milliós népe kitörő örömmel üdvözölte szabadságának el­nyerését. A nagyszabású ün­nepségek két napig tartanak. Leopoldvillebe, a Kongói Köztársaság fővárosába szovjet kormányküldöttség érkezett, hogy részt vegyen a független­ség kikiáltásává! kapcsolatban rendezett ünnepségeken. A kül­döttséget Rahmatov, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének helyettes elnöke vezeti. Hruscsov, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke Kon­gó függetlenségének kikiáltása alkalmából üdvözlő táviratot intézett Lumumbához, az új köztársaság miniszterelnöké­hez. A Szovjetunió kormánya — hangzik a távirat •— ünnepé­lyesen bejelenti, hogy Kongót elisméri független, szuverén államként és kész diplomáciai kapcsolatokat létesíteni vele. Hruscsov rámutat: a kongói nép történelmi jelentőségű győzelmével hatalmas csapást mért a haldokló gyarmati rend­szerre és ismételten megmutat­ta, hogy Afrika népei végérvé­nyesen le akarnak számolni e szégyenteljes rendszerrel. A szovjet emberek mélységes ro- konszenvvel kísérik Afrika népeinek nemzeti felszabadító harcát és őszintén ildvözlik Kongó népét, amely hősi küz­delemben kivívta szabadságát és függetlenségét. Párizs, június A történelemben páratlan „tiltott államnévhasználati affér” kerekedik abból, hogy Belga-Kongó függetlenségének kikiáltása után éppúgy a Kon­gói Köztársaság nevet veszi fel, mint a volt francia gyar­mat, amely hamarabb öltött köztársasági formát. Melyik Kongót illesse meg a Kongó név? — ez a probléma vetőd­hetik fel a francia, a belga kormány és az érdekelt kon­góiak előtt. Youlou abbé, a volt francia kongó miniszter- elnöke üzenetben tiltakozott De Gaulle tábornoknál, a fran­cia—afrikai közösség elnöké­nél és felkérte, lépjen közbe Brüsszelben vagy Leopold- villeben: a Kongói Köztársa­ság név a volt francia gyarma­tot illeti, amely ezt már a francia—afrikai közösség 1959- es megteremtése óta használja. Youlou abbé akciója nem­csak formai jelentőségű. Az afrikai kérdések párizsi isme­rői szerint a politikus papot végtelen dühvei tölti el a hoz­zá közelálló Kaszavubu kudar­ca. Youlou azt remélte, bogy Kaszavubunak sikerül levá­lasztania Belga-Kongó egy ré- j szét s ezt föderációban egye­sítheti a volt francia lerület- 1 tel. Az amerikai vezérkar főnöke - Dulles bizalmasa - Nyugat-Berlinbs érkezik Berlin, június 30. Nyugat-Berlin tempelhofi re­pülőterén csütörtök reggel megszigorították az ellenőr­zést, az amerikai Air Police sűrítette az őrjáratokat. A pol­gári utasforgalmat lebonyolító repülőtér és az amerikaiak ka­tonai repülőtere közötti vona­lon őrszemek cirkálnak. Mindezek az előkészületek azt bizonyítják, hogy „magas vendéget” várnak az amerikai megszállók. A lakosság köré­ben elterjedt az a hír, hogy Allan Dulles amerikai kémfő­nök Bonnban és a München közelében levő Gehlen-féle kémközpontban tett látogatása után Nyugat-Berlinbe látogat, hogy szemlét tartson az ottani kémközpontban is. A szenátus­hoz közelálló körök azonban cáfolják ezt a hírt, és azt állít­ják, hogy Allan Dulles egyik legismertebb munkatársa és barátja, Lymann Lemnitzer, az Amerikai Egyesült Államok vezérkari főnöke érkezik csü­törtökön a frontvárosba. Lem­nitzer a program szerint szem­lét tart majd a Nyugat-Berlin- ben állomásozó amerikai csa­patoknál, majd megbeszélést folytat Willy Brandt kormány­zó polgármesterrel. Merly István Megszöktette tanítványát egy angol rajztanár — hogy messiást neveljen belőle Legendás hírek terjedtek el egy Tony Stephens nevű 12 éves shiltoni születésű gyerek­ről, aki 15 hónappal ezelőtt Kevin Tracy nevű 27 éves ra jz­tanárjával együtt titokzatos körülmények között eltűnt. A kétségbeesett szülők a nem­zetközi rendőrséghez és a Daily Mail című lap szerkesz­tőségéhez fordultak segítségért. A kisfiú apja, egy tejesember, azonban nem várt, míg befeje­ződik a nyomozás, hanem a „storyt” szimatoló lap anyagi támogatásával ő is útrakelt. Kerékpáron bejárta Francia- országot, Spanyolországot, leg­utóbb pedig Olaszország na­gyobb városaiban folytatott Pa tó Pál-klub Amerikai üzletemberek, akiknek elegük van az amerikai élet­forma felfokozott tempójából, meg alapították a Halogatók Klubját. A modern Paíó Pál-szervezet kétszáz tagot számlál. Az idén iro­dalmi dijat tűztek ki annak a szerzőnek a jutalmazására, aki tanul­mányában a legkiválóbban vázolja a halogatás erényét. Az első dijat egy háziasszony kapta. Műve egyetlen mondatból állt: „Holnap majd megírom!’! magánnyomozást. Egy angcú tanítónőtől kapta az első ada­tokat, amelyek szerint a kisfiú és tanára Genuában tartózko­dik. Az eltűntek nyomóra azonban egy angol újságíró ju­tott, aki Ulmban járt és meg­tudta, hogy a rajztanár James Brown álnéven az ulmi Ber- litz-iskola egyik tanára. Ennek alapján megtalálták s a szülők boldogan vették át tegnap gyermeküket. A bűnügyi rendőrség sze­rint a rajztanár és tanítványa „szent rajongók”. A rajztanár­nak betegesen vallásos érzüle­tében az a rögeszméje támadt, hogy a világnak új messiásra van szüksége, csak ez az ti; messiás fogja megmenteni at emberiséget az atomhaláltól. Ezért akart messiást nevelni az angol tejesember fiacskájá­ból. Hogy mi az igazság, azt majd az angol rendőrség fog­ja megállapítani: a rajztanárt ugyanis visszaszállítják Ang­liába.

Next

/
Thumbnails
Contents