Esti Hírlap, 1960. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-01 / 283. szám

Van-e tükörképe a mi világunknak, van e antiember? Novobátzky professzor ismerteti az anyag részecskéiről szóló új felfedezést Az ismeretek egészen új vi- ] lágát nyitotta meg az emberi­ség előtt az elemi részecskék felfedezése. Novobátzky Károly kétszeres Kossuth-díjas akadé- j mikus ismertette, hogyan fe- | dezte fel az elméleti fizika az antirészecskék létét'és meddig j jutott el megismerésükben. I Eddig is feltételezték, hogy len­ni kell az anyag egy olyan ré- ; szecskéjének, amely az elekt- j ronnal minden tulajdonságé- , ban megegyezik, csak éppen elektromos töltése pozitív, ezért nevezték — ismeretlenül - pozit- ! vonnak, illetve anti-elektron- \ vak. Sikerült is előállítani nagyfrekvenciás gammasugár- | zással. Ha ilyen sugárzás éri az atommagot, a sugárzás átala­kul és létre jöhet belőle az elektron és az anti-elekt­ron, elektron csak mesterséges úton, elenyésző mennyiségben kelet­kezik, Kiderült később, hogy az elemi részecskéknek van ikertestvérük, ezek csupán elektromos töltésben különböz­nek egymástól. Van azonban néhany olyan anti-részecske is, amely teljesen azonos egy megfelelő részecskével. A testvérpárok egy részét gam­masugárzás, másokat egyéb nagy energiakoncentrációk hozzák létre. Bizonyos körül­mények között a részecskék át­alakulhatnak más részecskék­ké. az antirészecskék pedig más antirészecskékké. arra azonban nincs eset, hogy ré­szecskékből antirészecske ke­letkeznék és viszont. Ezért a mi világunkban mindkét cso­port mennyisége állandó. A részecskék és az anti­részecskék aránytalan megoszlása jellemző az emberi tudás számára ma hozzáférhető egész világ anyagára, ideértve a Tejút-rendszert és az extragalaktikákat is. amelyek aztán a mágneses tér­ben egymástól távolodó irány­ban kezdenek száguldani. Az anti-elektron elkerülhetetlenül összeütközik az elektronok va­lamelyikével, s akkor ez a ré­szecskepár sugárzássá alakul át. Elektron megszámlálhatat­lan tömegben létezik, az anti­Kedves ajándék Kedves ajándék érkezett a Soproni ntí Általános Is­kolába a Beloian­nisz Híradástech­nikai Gyárból. A X-es műhely Gaál Sándor brigádja kis gőzgépet készí­tett a tanulók ré­szére, akik a poli­technikai oktatás keretében tanul­mányozzák a gép működését. (Bozsán feáv.) ............................................................................ [ Hogyan jött létre vajon ez az aránytalanság? Van olyan feltételezés, hogy már akkor is nagyobb tömegben voltak a részecskék, mint az antiré­szecskék, amikor a mi vilá­gunk mai formája kialakult. Elképzelés szerint viszont valamikor azonos mennyiség volt a kát fajtából, de még mielőtt sugárzássá alakulhat­tak volna át. a kétféle részecs­kék sokasága különvált és óriási távolságra repült szét egymástól, A részecskékből alakult Volna ki az általunk eddig megismert világ, az anti- részecskékből pedig valahol, elképzelhetetlen messzeségben létre kellett volna jönnie egy másik világnak, amely tükörképe a mienknek. Ez lenne az „antivilág”, A ter­mészeti törvények ennek az elképzelésnek nem mondanak ellent, de egyelőre sem bizo­nyítani, sem cáfolni nem tud­juk. Az antirészecskékböl fel­épült világban a természeti jelenségek ugyanúgy játszód­nának le, mint a mi világunk­ban. Például egy „antiember" szervezete — ha antianya- gokkal táplálkozik — ugyanúgy működnék, mint ma a mienk. Az antirészecskék megisme­rése lényegesen tovább tágí­totta ismereteinket az anyag­ról. Mivel a természet törvé­nyei egyaránt érvényesek a két ellentétes előjelű részecs­kecsoportra, fel kell tételez­nünk, hogy az anyagnak van valami­lyen színűn etria-tula jdon­sága, ami éppen csak eloszlásában nem érvényesül — egyelőre előttünk ismeretlen okokból. A kérdés vizsgálata új, ma még beláthatatlan terü­leteket nyit meg a kutatás számára. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy az elemi részecskéknek és az antirészecskéknek kell valamilyen belső szerkezetük­nek lennie. Bár erről a szer­kezetről ma még szinte semmit sem tudunk, maga a tény bi­zonyítéka annak, hogy az ele­mi részecskék valójában még mindig nem a végső „elemi” részei az anyagnak. „Dolgozó emberek között" Kiállítás az Ernst Múzeumban Iskolai tantárgy: autó- és motorvezetés Sok érdeklődő fordul meg az Emst Múzeum termeiben — mióta megnyitották. Érdekes kérdésekre felel a gyűjtemény: mit látnak meg művészeink a dolgozó embereik körében, mit örökítenek meg a kapott izgal­mas élményekből, megérzik-e az üzemek, gyárak, tsz-ek, álla­mi gazdaságok munkájának valódi légkörét, meglátják-e a színek és formák mögött az embert, és munkálkodásának értelmét? A válaszok — ame­lyeket a kiállítás műtárgyai adnak — természetesen nem egyértelműek, de minden fi­gyelmet megérdemelnek. Álta­lánosságban megállapítható:, haszonnal jártak a Képzőmű­vész Szövetség és a szakszer­vezet által szervezett „belföldi tanulmányutak”, kiküldetések. S ha vannak is olyanok, akik még mindig a kívül álló, a „ki­ránduló” szemével látják az életet — kevesen vannak — a kiállító művészek többsége művészi mélységre, hitelesség­re, élményszerűségre töreke­dett. A sikerek elsősorban a fiata­lok nevéhez fűződnek. Konfár Gyula monumentális munkás- nőalakjai, Szurcsik János: Ök­rösszekér. Kainarás Béla: Első szüret a közösben. Szinte Gá­bor: TJj házak című alkotása, Raszter Károly, Czinke Ferenc friss hatású rajzai sokáig meg­maradnak a látogató emlékeze­tében. De érdeklődéssel vesz- szük szemügyre az idős Holló László erőteljes olajfestmé­nyét, vagy Szentiványi lírai hangulatú Balatoni szüretét és Vén Emil, Jakuba János, Gá­dor Emil egy-egy értékes új al­kotását. A szobrászati anyag kissé szegényesnek hat a változatos festmény- és grafikagyűjte­mény mellett. A tárlat körül kialakuló szakmai véleménycserék bizo­nyára tanulságos problémákat vetnek fel majd a művészek számára, s a vita sikerét nyil­ván a közönségnek — a kének „modelljeinek” — hozzászó­lásai is hathatósan segítik. Cs. M. MA JELENT MEG az Európa kiadásában Df és Petrov két szatirikus regénye, a Tizenkét szék és az Aranyborjú. A Fiatal Irók-sorozatának új kötete Tímár Máté Száz tű hossza című elbetszé- lésgyüjteménye. A Zeneműkiadó újdonsága Honegger Zeneszerző vagyok című munkája. A MOM Művelődési Házban de­cember l-én, csütörtökön du. fél 5 órakor A CORVIN ÁRUHÁZ DI­VAT- ES HÁZTARTÁSI KISGÉPEK BEMUTATÓJA. Közreműködnek: Bilicsi Tivadar, Kabos László, Fa­zekas Nicolette, Margareta Petro­va, Szuhai Balázs, Túrán László és Ritmus-együttese. Konferál: Hal­mi Gábor, (x) A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium harmadikos diák­jai — politechnikai tantárgy­ként — az autó- és motorveze­tést tanulják. Az őszi és téli hónapokban 143 gimnazista he­ti két elméleti órán a motor- szerelés és javítás alapfogal­maival, valamint a KRESZ szabályaival ismerkedik. Ta­vasszal — ha az időjárás en­gedi — az iskola udvarán és a közeli gyakorlótéren megkez­dődnek az autó- és motorveze­tés gyakorlati foglalkozásai. Az iskola hat Panni-robogóján minden harmadikos megtanul motort vezetni. Az autóvezetés megtanulásához személygép­kocsi áll rendelkezésükre. Az idei oktatási év végén a gimnázium valamennyi harma­dikos tanulója vizsgát tesz a KRESZ-ből, valamint a kismo- torvezetésből, és így megkap­ja a segédmotorvezetöi igazol­ványt. □ RITKA ELŐADÓMŰVÉ­SZI TELJESÍTMÉNY színhe­lye lesz ma este a Kossuth Klub: Polgár Judit előadómű­vésznő a teljes János vitézt szavalja el. Az irodalmi estet a Magyar Nők Országos Ta­nácsa és a TIT rendezi. □ A SZÜZFÖLDEK életéről készült új opera, G. Zsukovsz- kij Első tavasz című dalműve nagy sikert aratott a moszkvai Nagy Színház színpadán, a kijevi operatársulat előadásá­ban. □ NEW YORKBAN 60 éves korában meghalt Loránd Edith, az ismert magyar hege­dűművésznő, akit a nácizm" üldözött ki Németország! Amerikába. A legutolsó évek ben szimfonikus zenekart ve­zényelt. n TIZENNÉGY HANG­VERSENYT rendez december­ben az Egressy Klub Budapest peremvárosainak művelődési otthonaiban. Az elsőre szom­baton kerül sor Mátyásföldön, a KÖZÉRT szimfonikus zene­karának közreműködésével. A vígopera-esten a többi között Adolf Adam A nürnbergi ba­ba című egyfelvonásos operá­ját mutatják be. □ BUDAPESTRE érkezett Tito Schipa. aki fél esztendeig a Zeneakadémián tenorista- növendékeket oktat majd. □ A PETŐFI SZÍNHÁZ­BAN megkezdődtek Hubay Miklós—Vas István—Ránki György Egy szerelem három éjszakája című zenés darab olvasópróbái, Szinetár Miklós rendező vezetésével. Kerítés ♦ Virágmedence ♦ Kérdések Furcsa kérdés és felelet-játék a villamoson Egyik fűtött, a másik hűtött Miért van télen is nyitva néhány KÖZÉRT-csemegeiizlet ajtaja ? — A férjem az utóbbi napokban sugárzik a boldogságtól. De én majd rájövök, hogy miért?... Jiivahlat A november 15-én, délután hat órakor történt autóbusz gyorsvo­nat karambol következtében ja­vaslom a MAV-nak, hogy éle­tünk biztonsága és az állami ér­ték biztonsága érdekében ren­delje el, hogy a budafoki sorom­pó előtt fütyüljenek a mozdo­nyok. 300 méter az első, 100 mé­ternél a második és 100 méterrel a sorompó előtt a harmadik füttyszó figyelmeztessen. Ez a füttyjelzés nemcsak a sorompó- őrt figyelmeztetné, hanem a jár­művek vezetőit Is. Akik eddig tiltakoztak a vonat­fütty ellen, azok gondoljanak ar­ra. hogy hány embernek ad a jelzés biztonságérzetet a sorom­pónál. Baumgartner Jánosné s öt aláírás Bp. XXII. kér., Bfok, Árpád u. 71, és a vevők fázzanak. Ugyan­akkor hasonló üzlet — lásd Lenin körúti Csemege Minta­bolt — jól fűtött. Az ajtóra kitett tábla meg is köszöni, hogy becsukjuk az ajtót. Szemben vele a volt Utasel­látó vagy a Marx téri Cseme­geüzlet ajtaja tárva-nyitva. Mi lehet az oka ennek a meg­különböztetése ek ? Dr. Krecskay Lászlóné Lenin körút Sok szó esett az utóbbi idő­ben az udvariasságról. Még­is igen sok embertársunk vét ezen legelemibb kötelesség­teljesítés ellen Egy példát említek csupán a sok közül. A 2800-as számú, 6-os jelzé­sű villamoson utaztam no­vember 26-án, fél 8 és 8 óra között a Moszkva térről. Sok volt az utas, mint itt rendsze­rint. Mikor beállt a villamos- kocsi, többen bizonytalanok voltak, hogy 6-os jelzésű-e? Kérdést intéztek a vezetőhöz: Merre megy a kocsi? At- megy-e Pestre? A 63-as vo­nalán megy-e? stb. A kocsi­vezető csak hallgatott, de Hogy lehet lejátszani - a stereofonikus hanglemezt? Az „Itt a budapestiek be- szélnek”-rovatukban kérem, hogy a következő kérdést kö­zölni szíveskedjenek: Nemré­giben olvastuk az Esti Hír­lapban, hogy elkészült az el­ső magyar stereofonikus ope­rafelvétel; a Hunyadi László. Kérdésünk az illetékesekhez: ki tudja ezt lejátszani és mi­vel? A közlemény szerint ka­rácsonyra a lemez kapható lesz, köztudomású azonban, hogy Magyarországon jelen­leg stereo-hanglemezjátszót nem árusítanak. Mikor kerül forgalomba hazai stereo-le- mezjátszó, illetve a mostani lemezjátszó-tulajdonosok vá­sárolhatnak-e a közeljövőben stereoadásra alkalmas to­vábbi előerősítőt, erősítőbe­rendezést. és stereo-pick- upöt? Rónai K. Bp. I., Attila u. 26. II. em. Panasz 1958 őszén költöztünk a XII. kerület, Rácz Aladár utca 22. számú házba, Papp József családjával együtt. Még akkor műszaki megosz­tást végeztünk az épületben és az egy lakásból két főbér­letet hoztunk létre. Az épület elhanyagolt volt. Az udvar­szint és a szomszéd ház szint­je között egy emelet a kü­lönbség. A munkálatokat a házkezelőség képviselője is megtekintette és ígéretet tett a hibák sürgős kijavítására. Ugyanis az udvar kerítése annyira rossz, hogy a gyere­kek bármelyik percben a szomszéd udvarba eshetnek. A tető-ereszcsatorna a leve­gőben lóg, egy emelet magas­ságban. A háztető palája ösz- szetört, a kibúvó ablakok ja­vításra szorulnak. A mostani esőzés miatt a szépen rend­behozott lakás beázik. Mi a kerítést, a háztetőt házilag megfoltoztuk. De sajnos, a mai napig semmi­lyen segítséget nem kaptunk a házkezelőségtől. Több eset­ben kint járt két-két szak­ember, akik nagyjavítás he­lyett csak nézegették, fel­mérték a hibákat. Tarthatat­lan, hogy a házkezelőség nemtörődömsége miatt ott­hon élő kétéves kisgyerme­kem fejére essen az eső. Oly Dezső és Papp József Bp., XII., Rácz Aladár u. 22. nem felelt, mintha csali nem is hozzá szóltak volna az uta­sok. Amikor a kocsiba száll­tunk, akkor mondtg, hogy a 63-as vonalán a Nagyvárad térig megy. A Gellért téren ismét zavar volt, mert a ka­lauztól többen kérdezték, át- megy-e a kocsi, azt mondta, hogy nem. Erre voltak, akik leszálltak, majd újra vissza- szálltak, persze zúgolódva, mert a villamos mégis át­ment a Szabadság-hídon. Több előzékenységet és udva­riasságot várunk a Villamos- vasút dolgozóitól! Varga Géza Ernő Az „Itt a budapestiek be­szélnek” című rovat útján szeretném felhívni az illeté­kesek figyelmét az alábbiak­ra: Egyes KÖZÉRT-csemege- üzletekben egész télen nyitott ajtók mellett dolgoznak az elárusítók. A pénztárban ülők helyzete talán még rosszabb, mint az eladóké. Nem tudom megérteni, miért szükséges ez, hogy az eladók Aki a virágot szereti... Mennyire örültünk a nyár elején amikor a pesti utcá­kon és tereken elhelyezett kökagylókat telerakták szín­pompás árvácskával, harso­gópiros muskátlival, s ked­ves szín pompájukkal szebbé varázsolták nagyvárosunk aszfaltrengetegét. Annál szo­morúbb most, hogy a közele­dő fagyok elől kiszedik eze­ket a virágokat és — he­lyükbe mindenféle hulladé­kot, sok-sok cigarettavéget dobálnak bele. Ma még csak keveset ugyan, ám mi lesz, ha majd megtelnek és nyílt szemétládákká válnak? Kedves pesti járókelők, ne romboljuk le a szép nyári emlékek illúzióját. Dobjuk az eldobandókat a szeméttar­tókba. hiszen van belőlük éppen elegendő. Csomay Gábor, Budapest Címkét! Észleltem és számos isme­rősöm is panaszolta, hogy a 3 forint 60 fillérért vásárolt kenyeret otthon megszegve, azt félbarnának találják. En­nek oka kettős lehet: vagy nem sütik mindenütt a fehér kenyeret fehér lisztből, vagy — a nagy forgalom következ­tében — tévedésből a 3 forin­tos. kilós nagyságú kenyeret szolgáltatják ki a vevőnek 3 forint 60 filléres árban. Né­zetem szerint e hiba orvoslá­sának két irányban kellene történnie. Először: szigorúb­ban kellene ellenőrizni a sü­tödéket. másodszor pedig a fehér kenyeret feltűnő, a ve­vő által könnyen felismerhe­tő címkével kellene ellátni.. Egy fogyasztó Nylon ing Kevés a krémes ? Vasárnap krémessel akar­tam családomnak kedvesked­ni. Több cukrászdában is jár­tam, de a válasz az volt, hogy elfogyott. Ezzel szem­ben azzal vigasztaltak, hogy franciakrémes kapható. Te­kintettel arra, hogy a krémes Budapesten tartózkodom, kívánságra házhoz jövök ■ MIKULÁS BÁCSI Címem: Boyszolgálat, Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 20. Telefon: 123—523. egy forint 25 fillér, a francia­krémes pedig ennek a duplá­ja, ez sovány vigasz volt számomra. Kívánatos lenne, ha vasárnap nagyobb meny- nyiségű olcsó krémest gyár­tanának. Egy tanár Nemrég vettem egy fehér nyloninget 255 forintért. A mosásnál teljes egészében a hozzá csatolt kezelési utasí­tás szerint jártam el, mégis, a harmadik mosás után az ing nyaka ráncos lett, s ezt semmilyen vasalással nem lehet eltüntetni. Nemcsak egyedül vagyok ezzel a prob­lémával hanem itt a diák­otthonban legalább 40 egye­temi hallgató járt így a nyloninggel. Úgy gondolom, hogy ez a ráncosáig azért jön létre, mert az ing nyaká­ban levő keményítőanyag a víz hatására összehúzódik, míg a nylon nem húzódik össze. Az ingeket a Budapes­ti Fehérneműgyár gyártja s nem hiszem, hogv nem tud­nának olyan betétet tenni a nyakba, ami hasonlóan visel­kedik a nylonnal a víz ha­tására. Pados Zoltán egyetemi halig., Bp. XI., Bartók Béla út 17.

Next

/
Thumbnails
Contents