Esti Hírlap, 1960. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-01 / 283. szám

Vakszimiilián 15 ellenfél ellen Filep Tibor debreceni sakk­mester, a magyar sakkozás egyik igen tehetséges vidéki fiatalja, újabb nagy erőpróbá­ra készül. Miután vasárnap Debrecenben kilenc ellenfél ellen jól megállta a helyét az első debreceni vakszimultán alkalmával, 1961-ben tovább kívánja növelni eredményét. Jövőre — az év első felében — 15 ellenfél ellen akar vakszi- multánozni, majd az év máso­dik felében 22 játékos ellen szeretné felvenni a küzdelmet *— „vakon”. A nagy szellemi munkát és kiváló sakkmemó­riát igénylő feladat teljesítése a második legjobb vakszimnl- tán-eredmény lenne hazánk­ban. Nem is gondolunk a négygólos előnyre- mondja Coluna a Benfica válogatott balösszekötője Befejeződött a madridi sakkverseny A sakkvilágbajnoki zóna­döntőbe jutásért folyó négyes körmérkőzés hétfőn befejező­dött Madridban. Az utolsó napon a jugoszláv Gligorics a 34. lépésnél legyőz­te a spanyol Pomart, a „sereg­hajtó” Donner pedig a 47. lé­pésnél megverte Portischt. A négyes körmérkőzés vég­eredménye: 1 Gligorics 3,5 pont, 2—3. Pomar és Portisch 3—3 pont. 4. Donner 2.5 pont. A sakkvilágbajnoki zónadön­tőbe Gligorics, Pomar és Por­tisch jutott. Női sakkbajnokság küzdelmei során kedden délelőtt függöjátszmákat bonyolítottak le, délután pedig a 8 fordulóra került sor. Jelenleg Honfyné és Lángos egyenlő pontszámmal vezet. Eredmények: 7. forduló függőjátszmái: Honfy­né—Kmetovics 1:0. Liskáné—Finta 0:1. Delyné—Síllyéné döntetlen. Balláné—Sinka döntetlen. Bilekné— Jászai döntetlen. 8. forduló: Kmetovics—Liskáné 1:0. Hegyháti—Honfyné 0:1. Sillyé- né—Lángos 0:1. Sinka—Bilekné döntetlen. Farkas—Jászai függő. Finta—Balláne függő. Karakasné— Delyné függő. Az élcsoport állása: Honfyné, Lángos 6—6 pont, Karakasné 5.5 pont (1). KÉP SZÖVEG NÉLKÜL Tegnap este 10 óra felé nagy forgalmat bonyolítottak le a margitszigeti Nagyszálló felvo­nói. Külföldi szállodacímkék­kel teleragasztott bőröndökkel szobáikba igyekeztek a portu­gál bajnokcsapat: a Benfica labdarúgói, akik — ma este a Népstadionban — négygólos előnnyel állnak ki EK vissza­vágó mérkőzésükre az Újpesti Dózsa ellen. Érdekes találkozás — Igazán, Mosambique-ban született? Sokszor gondolok vissza az ott eltöltött eszten­dőkre. Egy alacsony termetű, szem­üveges, idősebb férfi átöleli a liftre várakozók gyűrűjében barna bőrű, vékony bajuszé, kedves, új ismerősét. Az idő­sebb: Puskás István, az Ikarus- gyár rovancsolója, a fiatalabb: Coluna, a Benfica és a portu­gál válogatott balösszekötője. Kedves, meghitt, portugál nyelvű beszélgetés kezdődik a magyar sportember és a portu­gál sportoló között. Van közös témájuk, hiszen Puskás húsz esztendővel ezelőtt nyolc évet töltött Portugáliában, s négy évig a portugál gyarmaton — Coluna szülőhelyén — a Club Desportivo edzője volt. Hamarosan a szerdai mérkő­zésre terelődik a Szó. Egy sportvezető, aki látta a lissza­boni mérkőzést, kijelentette, hogy Coluna Európa egyik leg­jobb balösszekötője. A 25 esz­tendős válogatott labdarúgó szerényen hárítja el ezt a di­cséretet, s el is mondja, hogy a most folyó bajnokságban alig néhány gól fűződik csak a ne­véhez. — Coluna játékfelfogásában nagyon érdekes változás tör­tént — kapcsolódik a beszél­getésbe az egyik portugál új­ságíró, Couto e Santos, a „Mun­do Desportivo” főmunkatársa. — A Benfica előző edzője, a brazil Otto Gloria minden áron gólzsákot akart nevelni Collinából. Amikor Guttmann Béla vette át az edzések veze­tését. megváltoztatta a támadó­taktikát, s a balösszekötő szá­mára csupán építő, szervező feladatot jelölt ki. Be is bizo­nyosodott, hogy a magyar ed­zőnek jó szeme volt, Coluna formája ebben a játékmodor­ban érte el tetőpontját. Nyolc válogatóit a csapatban A portugál újságíró azt is el­árulja, hogy az újpesti véde­Januárban dől el Bécsben a jövő évi KK sorsa Tizenhárom ország csapatait vonultatná fel a svájci javaslat A Benfica válogatott csatársora: Augusto, Santana, Aguas, Colnna, Cavern. lemnek — szerinte — szerda este Augusto, Aguas és Ca.vem gólerősségétől kell félnie. Egyébként a Benfica játékosai közül Pereira kapus, a hátvéd­sorban Angelo és Germano, s mind az öt csatár tagja a por­tugál válogatottnak. — Germano egyébként nem \ játszott az Újpesti Dózsa eile- ' ni lisszaboni mérkőzésen — í mondja Santos —, de most a budapesti közönség is megis­merkedhet nyugodt játékával, nagyfokú játékintelligenciájá­val, s azzal a nagy erényével, hogy mindig a legjobb időpont­ban amtkozik az akciók elfoj­tásába. Ö egyébként a védelem játékának fő szervezője. Fiatalság, összeforrottság — Hogyan játszanak majd a budapesti találkozón? — tesz- szük fel a kérdést a szerényen hallgató Colunának. — Véde­keznek vagy támadnak? — Erre nem válaszolhatok, de azt nyugodtan állíthatom, — mondja —, hogy mi ezt a mérkőzést is úgy tekintjük, mintha a kettőnk közötti ösz- szecsapások most kezdődnének. Még csak nem is gondolunk a négygólos előnyre. — Higgye el, Coluna őszin­tén beszél — mondja Santos, s e véleményhez Antonio Raposo rádióriporter is csatlakozik, aki hat portugál állomásnak közvetíti majd a Népstadion esti mérkőzését. — Ennek a csapatnak a nagy ereje fiatal­ságában és összeforrottságában van. Külön értéke, hogy ehhez az együtteshez olyan edző csat­lakozott. mint a maguk Gutt­mann Bélája... Maros László A mai mérkőzés 17.30 órakor kez­dődik a svájci Albert Gulmiard bí­ráskodása mellett a Népstadionban. Az összeállítás a következő: Újpesti Dózsa: Török — Rajna, \ árhidi, Sóvári — Színi, Borsányi — Jagodics, Göröcs, Szusza, Ku­tas:, Halápi. Benfica: Pereira — Angelo, Ger­mano, Cruz — Neto, Sáráivá — Augusto, Santana, Aguas, Coluna, Cavern. Terpitkó András elmondta még, hogy ezen az értekezle­ten az utazásokról is szó volt. Az NDK képviselője példakép­pen a sakkozó Ullmann esetét hozta fel. A jelenlévő orszá­gok labdarúgó vezetői kijelen­tették, hogy ha a KK létrejön, Utazási korlátozás nem fordul­hat elő, Az MLSZ egyébként hama­rosan elkészíti javaslatát, amely az egyesületek nyári foglalkoztatását szolgálja. — Ennek a javaslatnak per­sze — mondta Terpitkó And­rás — a világbajnoki selejtező­mérkőzéseket s az ezekre való felkészülést nem szabad zavar­nia. Sorokban Tizenegy ország jelentkezett ed­dig az 1961-es jégkorong-világbaj­nokság küzdelmeire. A világbaj­nokságot két svájci városban bo­nyolítják le március 2. és 12-e kö­zött. A részletes programot január­ban közük a nevezési határidő le­zárása után. Mint a szervező bi­zottság közölte, még több ország részvételére számítanak. A Kínában vendégszereplő szov­jet férfi és női kosárlabda-váloga­tott Senjángban találkozott Kína együttesével. A férfiak mérkőzé­sén a Szovjetunió 73:59 arányú győzelmet aratott. A női találkozó viszont a hazai csapat 53:43 arányú győzelmével ért véget. 1503 óta most történt meg először Angliában, hogy senki sem nyerte meg a férfi műkorcsolyázó-bajnok­ságot. A Streathamban rendezett bajnoki versenyen a három részt­vevő közül ugyanis egyik sem £r- te el a bajnoksághoz szükséges mi­nimális pontszámot. A francia kormány élhatározta, hogy a Párizs középpontjától mint­egy 5 km-re fekvő vincennes-i er­dőben 100 000 néző befogadására al­kalmas stadiont építtet, tekintettel arra, hogy 1968-ban Párizs szerel­né megrendezni a nyári olimpiai játékokat. A stadion építése előre­láthatólag tavasszal megkezdődik. Ovszepjon 18.88 m-rel űj szovjet országos csúcseredményt ért el a férfi súlylökésben. Miután az évnek ez legalább j te el a bajnoksághoz szükséges mi­A baseli Középeurópai Ku­pa-konferenciáról a magyar küldöttek hazaérkeztek. Dr. Terpitkó András, az MLSZ elnökhelyettese a KK-konfe- rencia eseményeiről a követ­kezőt mondta: — Mór a konferencia előtt a KK-t alapító öt ország: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Olaszország, Ausztria és Ma­gyarország képviselői meg­állapodtak abban, hogy 1961- ben a KK-t minden körülmé­nyek között megrendezik. Az értekezleten ennek a formáját akartuk megbeszélni, örömmel állapítottuk meg, hogy a kupa iránt Európa-szerte nagy az érdeklődés s meglepetésként hatott a svájciak javaslata, amely szerint a jövő évi KK-ban 12 vagy 13 ország csapata venne részt. Az öt alapítón kívül NDK, nyugatnémet, svéd, nor­vég, angol, spanyol, francia és svájci csapatok kapcsolódná­nak be a küzdelembe. A sváj­ciak javaslatában benne vtm, hogy minden ország legalább négy csapattal képvisel­tetné magát, s a részvevőkből négyes cso­portokat alakítanának s oda­visszavágó alapon körmérkő­zést bonyolítanának le. A győztesek újabb csoportokba kerülnének, s ez addig menne, amíg a legjobb négy nem ke­rülne össze ugyancsak kör- mérkőzéses oda-vissza alapon sorrakerülö döntőben. — A svájciak javaslata, saj­nos, keresztülvihetetlen — mondja az elnökhelyettes. — Miután az évnek ez legalább a felét lefoglalná s a legtöbb ország csak a nyári szünet alatt szeretne részt venni a KK viadalain. Ezért úgy dön­töttünk, hogy januárban a KK- bizottság bécsi ülésére az ösz- szes országok elkészítik javas­latukat, s ezt legkésőbb de­cember közepéig eljuttatják a KK-bizottsághoz • Alakul az ökölvívó-válogatott keret Függetlenített edzőket neveznek ki - A hasonló képességű versenyzők között válogató viadal dönt RÁDIÓMŰSOR NOVEMBER 30, SZERDA KOSSUTH: 15.00: Hírek. — 15.10: Uj Helikon Társaság. Ifjúsági Rádió. — 15.55: Lukács Pál brácsázik. — 16.15: A barna gyémántok földjén. — 16.23: A Pécsi Stúdió műsora. — 17.00: Hírek. — 17.15: A Rádió irodalmi hetilapja. — 17.55: Szív küldi... — 18.30: Helyszíni közvetítés az UJ- pesti Dózsa—Benfica Európa Kupa­mérkőzés II. félidejéről. — 19.30: Munkásklub. — 19.40: Operettrész­letek. — 19.54: Mese. — 20.00: Esti Krónika. — 20.25: Lajtha László népdalfeldolgozásaiból. — 20.40: Tudományos híradó. — 20.55: Salz­burgi Ünnepi Játékok 1960. A szü­netben: 22.00: Hírek. — 22.20: Uge- tóverseny-eredmények. — 22.25: A hangvngsenyközvetítés folytatása. — 23.10: Reviczky Gyula két verse, j — 23.15: Könnyű zene. — 23.50: Kó­rusmuzsika. — 24.00: Hírek. — 0.10: i Várad! Zsuzsa énekel. PETŐFI: 15.00: Tánezene. — 16.00: Hírek. — 16.05: Pereg a dob. Drámai képek Gergely Sándor regényéből. — 17.16: Népdalcsokor. — 17.38: Rimsz- kij-Korszakov-művek. Közben: 18.00: Hírek. — 18.30: Rádió szabad- egyetem. — 19.00: Hírek. — 10.05: Téti órák — hasznos mulatságok. — 21.37: Sporthíradó. — 21.55: Ope­rettrészletek. — 23.00: Hírek. DECEMBER 1, CSÜTÖRTÖK KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.35—7.59: Zene. — 8.10: Táncmelódiák. — 8.55: Édes anyanyelvűnk. — 9.00: Kalandos élet. Ifjúsági rádiójáték. — 10.00: Hirek. — 10.10: Zenés ajándékmű­sor a Duna Cipőgyár dolgozóinak. — 11.00: Rádió szabadegyetem. — 11.30: Napirenden ... — 11.35: Vi­déki népi zenekarok és kórusok műsorából. — 12.00: Hirek. — 12.10: Részletek a Budapesten járt külföl­di tánczenekarok és táncdaléneke- sek műsorából. — 13.00: Ezüstkalá­szos. gazdatanfolyam. — 13.20: Pa­ganini: h-moll hegedűverseny. — 13.50: Gyermekversek. — 14.00: Ma­gyar nóták. — 14.15: A korszerű üzemvezetés. 14.25: Operarészlctek. — 15.00: Hirek. — 15.10: Gyermek­rádió énekszakköre. — 15.30: Ifjú­sági Rádió riportműsora. — 15.50: Egy falu — egy nóta. — 16.45: Lá­nyok, asszonyok ... — 17.00: Hírek. — 17.15: Erkel: Hunyadi László — nyitány. — 17.30: Dokumentummű­sor. — 18.00: Ákos Stefi énekel. PETŐFI: 6.00—8.00: Zene. — 14.15: Köny- njü zene. — 14.35: Dulka Ákos ver­se. — 14.40: Regi magyar dalok, — 15.00: Albán kórusok. — 15.10: A külföldi sajtó hasábjairól. — 15.20: Zenekari muzsika. — 16.00: Hírek. — 16.05: Országjárás. — 16.35: Mon- teverdi-művek. — 17.00: Daltanulás. Gyermekrádió. — 17.20: Vidám já­tékok zenéjéből. — 17.45: Hangver­senynaptár. — 18.00: Hirek. A TELEVÍZIÓ MŰSORA SZERDÁN: 17.25: Az Újpesti Dózsa—Benfica labdarúgó-mérkőzés közvetítése; 19.15: A TV ezüstkalászos előadá­sai II.; 20.00: Rövidnadrágos em­ber. Olasz—spanyol film. SZÍNHAZAK SZERDAI MŰSORA: Operaház: Simone Boccanegra (7). — Operaház Erkel Színháza: Gaja­ne (8. bérlet, 3. előadás, 7). — Nem­zeti Színház: Az ember tragédiája (fél 7). — Katona József Színház: Úrhatnám polgár (7). — Madách Színház: Pillantás a hídról (7). — Madách Színház Kamaraszínháza: Vőlegény (7). — Vígszínház: ilyen nagy szerelem (7). — Jókai Szín­ház: Kevés a férfi (K-bérlet, 1. elő­adás, 7). — Petőfi Színház: Szivár­ványvölgy (7). — József Attila Színház: Bekopog a szerelem (7). — Fővárosi Operettszinbáz: Leány vá­sár (7). — Állami Bábszínház: Ár- gyilus királyfi (10), Ludas Matyi (3). — Vidám Sinpad: Mindent egy helyen (fél 8). — Kis Színpad: .Jobb, mint otthon (7). — Bartók- terem: Beethoven összes vonósné­gyesei (K-bérlet, 1. előadás, fél 8). — Kamara Varieté: Pesti körút (6 és fél 8). — Tarka Színpad: Szünnap. — Fővárosi Nagycirkusz: Prága köszönti Budapestet (fél 8). Nagy izgalmak közepette, meglepetésekkel tarkítva zaj­lik az I. osztályú ökölvívó-csa­patbajnokság. — A csapatbajnokság befeje­zése után — mondotta — Sze­nes Dezső szövetségi kapitány —, még karácsony előtt kije­lölöm az új válogatott kerete­ket. örvendetes, hogy egy-két súlycsoportban nagy a versengés. A mintegy 25 tagra tervezett „A”-keret pontos összetételé­ről még korai lenne beszélni. Egy-két dolog azonban már az eddig látottak alapján is tisz­tázódott. így például feltétle­nül visszakerül a válogatott keretbe a betegségéből felépült Csiszár, újból számításba vesz- szük Forrót, Kunt, s fejlődése alapján az eddigieknél sokkal nagyobb szerepet szánunk Nagy Károlynak, Németh Já­nosnak. Természetesen újak is kerülnek a legjobbak közé, pél­dául Ackermann, Holló 11., Klupp, Jónás és mások. Saj­nos, a nehézsúlyban továbbra is „gyengélkedünk”. A győri Szabó László legutóbb megvál­toztatta korábbi elhatározását és nem vonul vissza. Ebben az esetben megvan a nehézsúlyú válogatott, utódját azonban ne­hezen találjuk. A jelenlegi gárdából Hornyák, Demeter és Gácsi látszik idővel alkalmas­nak arra, hogy elfoglalja he­lyét a válogatottban. Az új válogatott keret egyéb­ként január elsejével megkez­di a munkát, hiszen 1961-ben nagy feladat vár a legjobbak- ra: részt vesznek júniusban a ' Belgrádban sorra kerülő Európa-ba jnoksá gon. Újság még, hogy új körülmé­nyek között készül majd a ke­ret, egy teljesen függetlenített edző irányításával. Kívüle még ketten tevékenykednek majd az „A”-utánpótlás, illetve ifjú­sági válogatott keret körül, egyikük sem lesz klubhoz köt­ve. A személyeket illetően rö­videsen döntést hoznak. Terve­zik azt is, hogy a jövőben olyan súlycsoportokban, ame­lyekben több hasonló képessé­gű versenyző jön számításba, az előző évek mintájára válo­gató viadalok döntsék el a je­lölést. ■k Az ökölvívó csapatbajnokságot szombaton és vasárnap folytatják. A teljes programot a Sportcsarnok­ban bonyolítják le. Szombaton este az MTK—U. Dózsa rangadóra, va­lamint a Dinamo—Csepel mérkő­zésre kerül sor, míg vasárnap este a Bp. Honvéd a Kaposvárral csap össze. A vasárnapi CSB-mérkőzés előjátéka az országos vidéki ifjú­sági csapatbajnokság döntője lesz. LÓVERSENY A szerdai ügetőversenyekre je­löltjeink a következők: I. Imre — Iréné — Inturisrt. n. Heuréka — Habcsók — Hédy. in. Csalódtam — Ernő — Dilet­táns. IV. Bejöhet — Gólkirály —■ Flap­per. V. Harp a gon — Ezértis — Dánia. VI. Garibaldi — Gangos, — Csa­tár. vn. Himpellér — Géza — Frissí­tő. Vin. Futórózsa — Haramia — Gáspár. ADÁS-VÉTEL Használt bútorvétel! Lehet hibás is. 339—197^ Készpénzért veszek dunyhát, párnát, hív­jon, azonnal megyek. 343—188. ________________ Hálót, kombináltat, rekamiét, fotelokat, ruhát, tollat legmaga­sabb áron veszek. Hí­vásra azonnal jövök. 135—388. Veszek hálóbútort, kombináltszekrényt. rekamiét. hagyatékot magas áron. Telefon: 336—662. Veszek hálószoba­bútort. kombináltat, rekamiét, szekrénye­ket. ágyakat, konyhát, hagyatékot. 33—60—27. Dunyhát, párnát ma­gas áron veszek. Hí­vásra házhoz megyek. 311—655. . Hívjon, jövök. Kész­pénzért veszek hasz­nált bőrkabátot (lehet hibás is), műbőrkabá­tot. esőkabátot, télika­bátot. férfiruhákat. 134 -038. Hálót, kombináltat. párosszekrényt. páros­ágyat. hagyatékot ma­gas áron veszek. Hív­jon. azonnal lövők! T.: 310—833. Mielőtt dunyhát, pár­nát elad, hívja 343— 188-at. Jó árat fizetek. Dunyhát párnát a legjobban értékesíthet. Hívásra házhoz me­gyek. Telefon: 113— 549. f» *+ ÁLLÁS Bedolgozó síkkötő­ket a Főv. XXII. Kéz­műipari Vállalat fel­vesz 8—10-es géppel. Jelentkezés naponta fél 8-tól du. 4-ig. XXII. Plébánia u. 1. Sze- méiyzeti osztály. ______ VLI.YKS Elszakadt esőkabát­ját. műbőrkabátját szakszerűen megjavít­ja Zsadányi Géza eső- köpeny-készltő. VI., Révay u. 10., II. 16. 127—613. Televlziójavftás la­kásában garanciával. 122—922. 118—565. _______ Agytolltisztítás meg­várható. érte megyek. Lenin krt 89, 122—415. Zománcozott tűzhely egy-, két- és három- aknás kályhák készí­tése és szakszerű javí­tása. Bp.. Vin., Futó u. 43„ lakatos. ________ Cipötágitás géppel. Gubán Józsefnél. Pá­risi utca 3. Telefon: 183—608. ötös gép után össze­állítást. bérmunkát vállalok. Telefon: 183 —158. Szönyegjavltás. sző­nyegtisztltás. szőnyeg- rojtozás, vízmentes utazózsák kapható. Ungár. Akácfa 20 427 —634. ___________________ Cipó, bőrkabát, reti- kül és mindennemű bőrök szakszerű festé­se. Préselt bőrök si- mftásji Horváth Lajos bőrfestő. Bp.. XIII.. Csanádi u 10. Visegrá­di u. sarok. Rádió-, televlziólaví- tás helyszinen. garan­ciával. Televizióan- tenna-szerelés. Jant- sek. Batthyány 50. 156 —539. 337—530. Magánosok részére a XI. kerületben vállal­juk drótfonatos kerítés készítését, tetőfedő és bádogos munkákat, épületen belül levő kő­műves munkákat és épületasztalos munká­kat 30 ezer forintig terjedő értékhatárral. A megrendeléseket a Favorit Vegyesipari Ksz. XI.. Sopron út 149. címre kell bekül­deni. A megrendelt munkákat lehetőség szerint még ebben az évben elvégezzük. Minőségi szőnyegja­vltás. szőnyegtisztítás, szőnyegroltozás. sző­nyegalakítás. vn. Fot- tenblller 10 423—613; Szlblerné. Ke dobja el régi sarkú cipőjét, át­alakítom modern sa­rokra. Cipész. Szent István körút l. szánt. ABLAK-AJTÓ LÉGELZÁRÁS tüzelő megtakarító» melegebb otthon. Közületeknek Is. BR1EGEB Katona József a. W. Tel.: 115—550. A Bizományi Áruház Vállalat KÖZPONTI ÉPÜLETÉBEN Budapest, IX., Kinizsi u. 12. MŰVÉSZETI KÉPAUKCIÓT RENDEZ \\\\\\\v KIÁLLÍTÁS: december S—11-ig, naponta 10—18 óráig ÁRVERÉS: december 13-án 17 órától Telefon: 187—940 Az aukcióra átvesszük neves magyar és külföl­di festők képeit

Next

/
Thumbnails
Contents