Esti Hírlap, 1960. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-01 / 283. szám

— És ön, asszonyom, melyik szeletet óhajtja? (Franklin karikatúrája a Daily Mir rorban) iV! yilván emlékszik az ol­vasó a lochnessi szörnyre. Majd három évti­zede meg-megjelenik, ami­kor. az újságok szenzáció­hiányban szenvednek, s né­hány napig rémíti a hiszé­keny olvasókat. Loch Ness skóciai tó, amelyben — leg­alábbis az említett ripor­tok szerint — időnként {el­tűnik egy szörnyeteg, vala­mi őshüllő féle. Kinyújtja nyakát, körülnéz, megvárja, míg egy szerencsés riporter a közeibe érkezik, majd is­mét éltűnik a víz alatt. Mondom, így tart ez har­minc éve, de most egy má­sik Loch kezd konkurrálni véig — Holy Loch. Ez is víz, csak éppen tengeröböl, nem messze az említett tótól, a skót partokon. Arról ne­vezetes, hogy februártól, amerikai atommeghajtású rakétakilövö tengeralattjá­rók állomásoznak majd itt. Azért választották ezt a helyet, mert a rakéták ra­kodásához teljesen nyugodt víz szükséges, s Holy Lo- chot, a keskeny bejárattól eltekintve, hegyek védik a tenger viharaitól. Idillikus hely. Fenyők és lombos fák borítják a hegyeket, s el­szórt tisztásokon fekete fejű skót birkák legelésznek ősi békét és derűt árasztva. Tűnt idők szelíd emlékeként romantikus várkastély emel­kedik mindjárt az öböl be­járatánál. / de törnek be majd a tengeralattjáró monst­rumok, hátukon 16 Polaris rakétával, melyeknek együt­tes robbanóereje — az ame­rikaiak állítása szerint — nagyobb a második világ­háborúban ledobott vala­mennyi repülöbomba pusz­tító erejénél. A fjord-öböl, v ____________________ mely csendességéről volt nevezetes, most a tenger­alattjáróktól lesz azzá. Be­úsztatnak a nagy fekete acéltestek s elhaladnak egy kerek, bádogtetőjű torony mellett, melyen messze lát­ható kereszt áll. A két vi­lágháború elesettjeinek em­lékműve ez. De a tenger­alattjárók ügyet sem vetnek erre a jelképes figyelmezte­tésre, készek lennének ki­robbantani egy harmadik világháborút — csakhogy akkor nagyon kétséges, megmarad-e a tornyocska. megmarad-e az öböl. meg­marad-e Skócia, megmarad­nak-e saját maguk? Kétségtelen, hogy ami a szenzációt illető konkuren­ciát illeti, Holy Loch már győzött is. Te derék loch­nessi szörny, aki halálra ré­mítetted az együgyű falu­siakat s öt világrészben csiklandoztad az olvasók fantáziáját — de lemarad­tál a versenyben! Az ame­rikaiak úgy gondolták, hogy a modern technika, az elektronika és az atoméra korszakában kár lenne el­avult őshüllőkkel rémiszt­getni Skócia derék lakóit — s korszerű szörnyekkel né­pesítik be a kies fjordot. F an azonban még egy különbség. A lochnessi szörny ellen nem vonultak fel tiltakozva Glasgow la­kói, a Holy Loch szörnye­tegei ellen azonban igen. A dolog nyilván túl komoly volt ahhoz, hogy tréfálja­nak vele, de bátran felír­hatták volna e tüntetők a transvarensekre: „Minden amerikai tengeraloAtjáró he­lyett — inkább egy új loch­nessi szörnyet'" Tatár Imre __________________________.y Nyugati jelentések a venezuelai kormány egyre válságosabb helyzetéről Caracas, november 30. November 25-e óta szüntele­nül folynak a tüntetések Cara- casban. Megfigyelők vélemé­nye szerint egyre válságosabb a kormány helyzete, amelynek tekintélyét erősen veszélyezte­tik a zavargások A tüntetők gyülekezőhelye az egyetem, mivel önkormány­zati joga folytán a rendőrség nem hatolhat be épületébe. Francisco de Venanzi rektort Betancourt elnök tegnap ma­gához rendelte, a rektort az el­nöki palotába elkísérte a pro­fesszorok tanácsa Is. A Betan- court-ral folytatott megbeszé­lésről részleteket nem közöl­tek. Ugyancsak tegnap a műszaki főiskola épületé­ben elbarikádozott diákok és a rendőrség között tűz­harc folyt. A lövések hangjából arra le­hetett következtetni, hogy mindkét részről egyaránt hasz­náltak revolvert és puskát. Az egyetem épülete közelében le­vő Miguel Caro középiskola diákjai támadást intéztek a kerület rendőrségi épülete el­len. Az elnöki hivatal őrségé­nek két gépfegyverét küldték a helyszínre, hogy a rendőrök visszaszoríthassák a támadó­kat. Az iskola mellett a felke­lők felgyújtottak egy autót és egy teherautót. í Stanleyvslíe ben összeülne a kongói parlament? Nincs újabb hír Lumumbáról London, november 30. Mobutu ezredes csapatai — az angol fővárosba ma délelőtt érkezett hírek szerint — tovább folytatják kétségbe­esett hajtó vadászatukat, hogy elfogják Lumumbát, a Kongói Köztársaság törvé­nyes miniszterelnökét, aki hét- j főn — az alvó őrök mellett — | eltávozott leopoldville-i rezi­denciájából és feltehetőleg Stanleyville-be utazott. Mobutu attól tart ugyanis, hogy Stanleyville-ben. amely Lumumba híveinek központja és fellegvára, esetleg fontos politikai események zajlanak I majd le. amelyek végzetesen | befolyásolhatják a hatalma | fenntartásának esélyeit. Erre : mutat az a körülmény, hogy Stanleyville-be már meg- ! érkezett Gizenga, a Lu- mumba-kormány minisz­terelnökhelyettese és Lun- dula hadügyminiszter. Londonban nem tartanák meg­lepőnek, ha Lumumbán kívül a parlament számos tagja is Stanleyville-be utazna. Ez eset­ben sor kerülhetne a parlament rendkívüli ülésszakának össze­hívására. Mint ismeretes, a parlament, amely zömében Lu­mumbát támogatja, Mobutu ezredes önkényes intézkedései következtében, szeptember kö­zepe óta nem végzi munkáját. Kétségtelen, hogy ha a parlament Stanleyvil- le-be ülne össze, ez kényes helyzetbe hozná az Egye­sült Nemzetek Szerveze­tét is. amely az Egyesült Államok nyomására túlságosan elha­markodottan Kaszavubu mel­lett tört lándzsát. Londoni új­ságírók azt tartják, hogy Lu­mumba bevonása nélkül nem képzelhető el semminemű ér­demleges tárgyalás a válság megoldására. S. L. ' Jamvo sógor jj^gy AFP-jelentés szerint as “ J amerikai külügysniniszté- i rium és a Katangában :*»"ködő j amerikai misszionáriusok cso­portja Egyesült Államok-beli I körutazásra hívta meg Mvata Jamvot. a Kongó, Angola, va­lamint Észak-Rhodézia terüle­tén élő iroda törzs főnökét. Ahogy Jamvo visszatért lak­helyére, Ka tanyába, azonnal „önzetlen“ ági tárlóba fogott Csőmbe mellett, aki melléke­sen a sógora. Ugyanakkor dör* gö beszédeket mond a törvé­nyes kongói korr lányt támo­gató baiuba törzs ellen. Élénk színekké! ecsetelte a balubák „kommunizmus iránti hajla­mait" és ennek a törzsnek egvéb tulajdonságait. Érthető. Az ember addig mondjon beszédeket, amíg fris­sek az élményei. A főnök úr pedig most tért vissza — Ame­rikából. (ha—) Jókor rn * •• •• jf •• •• f íronorokosok Wég számolnak... Végéhez közeledik a novem­ber 8-i elnökválasztásokon le­adott szavazatok összeszámlá- lása. A 166 064 szavazókörzet­ből már csak 181 körzetben fo­lyik szavazatszámlálás. Az Egyesült Államok 50 állama közül 31-ben már kihirdették a hivatalos végeredményt. A két nagy pártra összesen 68 060 812 szavazatot adtak le, ebből Kennedy 34 120 496, Ni­xon alelnök pedig 33 940 316 szavazatot kapott. Fiú született rövid időn belül az iráni sah és John Ken­nedy, az új amerikai elnök családjában. Ez a tény ihlette meg a Presse című osztrák lap karikaturistáját. Vélemé­nye szerint Adenauer — aki közismerten és keményen ra­gaszkodik a kancellári székhez, — nyilván szeretné, ha egy kis-Adenaner látna napvilágot, s így még legalább 85 esz­tendeig egyazon szellem uralná a bonni berkeket. Eisenhower beismerte vereségét Az Egyesült Államok kor-1 mánya elhatározta, hogy o Kongóban levő ENSZ-csapa- tok ellátási költségeinek felét egymaga viseli. Az Egyesült Államok kor­mányának . ez az elhatározása olyan időben történik, amikor Washingtonnak nagy gondot okoz, hogyan csökkentse kül­földi fizetési kötelezettségeit, és enyhítse fizetési mérlegé­nek deficitjét. Az a tény, hogy az általános irányzattal ellen­tétben ez esetben nem csök­kentik. hanem' felemelik az Egyesült Államok anyagi hoz­zájárulását, azt mutatja: Wa­shington nem sajnálja a pénzt azért, hogy az ENSZ kongói parancsnoksága az amerikai érdekeket megfelelően képvi­selje. Eisenhower egy nyilatkozat- i ban beismerte vereségét a ! nyugatnémet kormánnyal folytatott pénzügyi tárgyalá­sokkal kapcsolatban. Kijelen- ! tette: legnagyobb sajnálatára, ! nem sikerült megegyezni a i nyugatnémet kormánnyal ab­ban, hogy Bonn vállalja az | amerikai csapatok állomásozá­sának költségeit. I Átverés A Newsweek című amerikai lap írja: „A Demokrata Párt köz­pontját valósággal ostromol­ják a nagyköveti állások igénylői. Az egyik igénylő 150 ezer, a másik 350 ezer dollá­ros összeget ajánlott fel a De­mokrata Párt alapjának, ha az új elnök egy bizonyos nagyvá­rosba nagykövetté nevezi ki.” 150 ezer... 350 ezer... Senki többet, harmadszor? í B emondta a washingtoni rá­dió, hogy Eisenhower ti­zenegy tagú bizottságot neve­zett ki. amely azt hivatott megállapítani, melyek tulaj­donképpen az Egyesült Álla­mok „nemzeti céljai”. Igazán megható, hogy a lelé­pő elnök egyik utolsó tényke­déseként eligazítást kíván nyújtani utódjának ebben a fontos kérdésben. Ennél már csak az lett volna meghatóbb, ha nem hét és háromnegyed évi kormányzás után ébred fel benne a nemes érdeklődés az Egyesült Államok „nemzeti céljai” iránt... (sp) Érzékeny vendég V endéget váriak a minap Chantonnay franciaorszá­gi városban. A vendégnek egy emlékmű felavatásán kellett részt vennie, amelyet az an­tifasiszta ellenállás négy már­tírja tiszteletére állítottak fel. Az emlékmű felirata kifejezte a város lakosságának a náciz­mussal szembeni érzelmeit. Pontosabban: az első felirat. Mert amikor a helyi hatósá­gok értesültek a vendég érke­zéséről, azzal a tömör szöveg­gel cserélték fel az eredetit, hogy ezek és ezek a hősök „Franciaországért áldozták életüket”. Az ember azt hinné, a ven­dég valamilyen magasrangú nyugatnémet személyiség, aki­nek nem szabad az érzékeny­ségét sérteni. Nem így van. A vendég: Michelet francia igaz- ságügyminiszter. Chantonnay hatóságai sajnos joggal tart­hattak attól, hogy egy olyan kormány miniszterét, amely beengedi a Bundeswehrt Franciaországba, szintén ér­zékenyen érintené az ere­deti felirat. 150 részeg bicskcis tömegverekedése az asteni disszidens táborban ha már most megveszi! Villany vasút teljes felszereléssel 600 Ft Távirányítású autó 130 Ft Elem hajtású repülő 220 Ft és még sokféle játék a FŐVÁROSI játékboltokban: Stanley Levinson jelenti: Az angol fővárosban olyan hírek terjedtek el, hogy az an­gol kormány rövidesen tá­maszpontokat bocsát a nyu­gatnémet Bundeswehr rendel­kezésére. A híreket hivatalos helyről még nem erősítették meg. de jólértesült körök tudni vé­lik. hogy a Hebridák szi­getén nyugatnémet raké­tatámaszpontot építenének ki. az észak-yorkshire-i Catterick városban pedig nyugatnémet páncélosok részére rendezné­nek be kiképzőterepet. E hí­rek futótűzként terjedtek vé­gig a szigetországon és hatalmas felháborodást váltottak ki. Párizsban tegnap megnyílt a Nyugateurópai Unió parla­menti értekezlete. (A Nyugat­európai Unió tagjai: Nagy-Brl- tannia. Franciaország. Nyugat- Németország. Olaszország. Bel­gium. Hollandia és Luxem­burg.) A négynapos értekezlet napirendjén a tagállamokat érintő külpolitikai és katonai kérdések szerepelnek. A Kommunista Párt észak- yorkshire-i szervezete tiltakozó nyilatkozatában megállapítja: az angol népnek lesz még sza­va az ilyen tervekhez. Az egyik londoni lap, az Evening Standard karikatúrát közöl, amelyen két nyugatné­met katona látható Dover szikláinál. Az egyik így szól a másikhoz: „Gondoltad vol­na-e Heinrich, hogy végül is sikerül?... A lap arra céloz, hogy a nácik 1941-ben már gondoltak Anglia „elözönlésé- re”. A karikatúra mindenesetre gúnyos bírálat azon törekvé­sekre, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a német ka­tonákat a hátsó ajtón csem­pésszék be Angliaija ... Az értekezlet katonai bizott­sága egyhangúlag javaslatot fo­gadott el. amely indítványozza, hogy a NATO létesítsen hadi­támaszpontokat Spanyolország­ban. Goedhart holland képvise­lő, a bizottság előadója, a ja­vaslat indokolásakor kedvező színben igyekezett feltüntetni Franco fasiszta rendszerét. Spanyolországi NA Tű-támaszpontok felállítását javasolják Sebesülések, letartóztatások _ Havonta 35 bűneset Becs, november 30. Lóránt László Endre jelenti: A felső-ausztriai csendőrök­nek és a linzi rendőrség ro­hamsisakosokkal telt riadó- autójának is nagy megerőlteté­sébe került, hogy rendet te­remtsen az asteni disszidens tá­borban, ahol — belügyi szak­emberek véleménye szerint — az utóbbi évek legnagyobb méretű, példátlan heves csatája robbant ki tegnap a tábor különböző nemzeti­ségű menekültjei között. A Linz melletti asteni disz- szidens tábor ügyeletes csend­őreinek jelentése szerint a tö­megverekedés. amelyben több mint százötvenen vettek részt, tulajdonképpen egy Fatima nevű albán lány miatt kezdő­dött. de voltaképpeni oka az Asten- be koncentrált munkake­rülő és bűnöző dissziden- sek forrpontra hcvült ösz- szeférhetetlensége. Ezerkétszáz disszidens él ma itt külföldi adományokból de bizony sok gor.dot okoznak vendéglátóiknak a közei és tá­voli környék békés lakosságá­nak. Az osztrák belügyi szer­vek • átlagosan havi 35 bűnügyei derítenek fel a dissztden- sek között. Sajnos, az Ausztriában rekedt 1 és ma már senkinek sem kellő magyar disszidens elemek ve­zetnek a bűnügyi statisztiká­ban. s még inkább a vereke­désben. csavargásban, duhaj­kodásban és botrány okozás­ban. Többségük zátonyra futott j életű fiatal, aki külföldre ve­tődve, semmilyen kiutat sem lát maga előtt és ezért kétség- beesésében mindenre képes. Tegnap a „tábor szépe” a 22 éves Fatima fiatalemberek­kel szórakozott a láger-kantin- ban, összeszólalásra került sor, maid perceken tjeiül több mint 150 részeg bicskás tépte-marta és szurkálta egymást a sötét­ben. Sörösüvegek sz-őv^v. -«z- talok repültek a levegőbe. Mi­re a könnygáz-bombákká! fel­szerelt rohamsisakos linzi riadókészültség megjelent, a verekedők izzé-rxjrrá zúzták a tábor-kantint. A rendőrség kö­zelharccal terenbett rendet. Harminc sebesült maradt a küzdőtéren, négyet közü­lük életveszélyes állapot­ban szállítottak a linzi kór­házba hat disszidenst a rendőrség letartóztatott. A helyi lapok szerint a Linz és Asten környéki békés oszt­rák lakosság végső elkeseredé­sében most a felső-ausztriai kormányhoz fordult és a „fel­keléshez” hasonló tömegvere­kedésre hivatkozva, a bűnöző elemek és verekedő csavargók asteni disszidens táborának azonnali és végleges megszün­tetését követeli. mert egy helyen vásárolták. Méretre készült férfiingek, divatos nyakkendők a VII.. Lenin körút 56. szám alatti nyakkendő-szaküzlet- ben! Nyugatnémet támaszpontok Angliában is

Next

/
Thumbnails
Contents