Esti Hírlap, 1961. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-01 / 1. szám

A fővárosi tanács jövő évi programjából: A közlekedés megjavítása - A lakások korszerűsítése - Az üzlethálózat bővítése A lakosság fokozottabb bevonása a közügyekbe Téglákkal a magasba Négyszázötven munkás, harmincmillió tégla, tizennyolcezer mázsa nyersvas, homok, cement — így készült el 2250 lakás, 8500 ablakával éj 13 700 ajtajával — A Thalmann utcai lakótelep története Az idén jelentősen javult a fővárosban a tanácsok mun­kája: kevesebb panasz volt a bürokratikus, mechanikus ügy­intézésre, mint a korábbi években, nagyobb hozzáértés­sel, alaposabb körültekintéssel intézték a lakosság ügyeit. Apparátus és bizottságok Az új esztendőben — amint a fővárosi tanács illetékesei elmondották — tovább kíván­ják javítani a tanácsok tevé­kenységét. A terv, amelyet en­nek megvalósítása céljából ké­szítettek, előírja: a tanács munkájának eredményesebbé tétele megköveteli a végrehaj­tó bizottság irányító, tömeg­szervező, ellenőrző munkájá­nak megjavítását. Fontos, hogy a kollektív vezetés elvei kö­vetkezetesebben érvényesülje­nek. Szükséges az apparátus politikai és szakmai megerősí­tése, a még itt-ott fellelhető bürokratikus szemlélet felszá­molása. a szocialista törvé­nyesség, az állami fegyelem még szigorúbb megtartása. A döntések, határozatok kiala­kításánál támaszkodni kell a társadalmi szervek és bizott­ságok véleményére, megalapo­zott javaslataira, a határoza­tok végrehajtásába és ellenőr­zésébe pedig az eddigieknél nagyobb mértékben kell be­vonni ezeket a társadalmi bi­zottságokat. A tanács állandó bizottságaitól érkező javasla­tok fokozottabb figyelembe­vétele céljából például gondos­kodnak a javaslatok pontos nyilvántartásba Heteiéről, s megvoAósulásukroV rendszere­sen tájékoztatják a bizottsá­gokat. A lakosság és a taná­csok szakigazgatási szerveinek kapcsolatát még elevenebbé kell tenni, a tanácsok tevé­kenységének minden területén nagyobb figyelmet kell fordí­tani a lakosság jelzéseire, vé­leményeire, javaslataira. Csökkentik az építkezések idejét A tanácsok jövő évi főbb te­vékenységét megszabó prog­ram — amelyet legutóbbi ülé­sén fogadott el a fővárosi ta­nács végrehajtó bizottsága — azt is előírja, hogy gazdaságo­sabb termelésre kell ösztönöz­ni a budapesti helyi ipart, csökkenteni kell az építkezé­sek átfutási idejét, a műszaki tél-veket úgy kell elkészíteni, hogy ne kerüljön sor azok megváltoztatására menet köz­ben, ne okozzanak többletkölt­ségeket a felesleges tervmódo­sításokkal. A beruházásoknál a takaré­kos tervezésre és kivitelezésre törekednek majd. s az eddig gyakran tapasztalható elapró­zottság helyett központosítják ,a rendelkezésre álló erőforrá­sokat. hogy csökkenjen a befe­jezetlen beruházások száma. A közmű- és szolgáltató szervek például a főváros víz- és gáz­hálózatának fejlesztésére kon­centrálják a beruházási eszkö­zöket, a közlekedésben pedig a vonalak fejlesztése, a na­gyobb befogadóképességű jár­műtípusok beszerzése, a kor­szerűsítési program megvaló­sítása a fő cél. Az új esztendő első felében például 25 csuklós autóbuszt és 50 trolibusz pót­kocsit készítenek Budapest közlekedésének javítására. Tervszerűsítik a felújításokat Az elmúlt években — a ta­pasztalatok szerint — nem ke­zelték kellő gondossággal a felújítási munkákat. A lakos­ság számos észrevétele jelzi: nem érvényesült kielégítően a tervszerűség. Az új esztendő­ben javítani, változtatni sze­retne ezen a tanács. A prog­ram intézkedik: a szakigazga­tási szerveknek gondoskodniok kell, hogy tervszerűbben, a helyes sorrend szerint halad­janak a . felújítások, s időben végezzék el a munkákat. A ke­reskedelemben a felújításra tervezett összegeket elsősor­ban a munkáslakta kerületek üzlethálózatának bővítésére és korszerűsítésére kell felhasz­nálni. A szüjők és az egész la­kosság, ki vánságának^. megfele­lően azt is előírja a program, hogy az üzemek és az iskolák közelében levő italboltokat, fo­kozatosan korszerű vendég­lőkké kell átalakítani. A ház- kezelőségek felújítási keretéi elsősorban a lakások korsze­rűsítésére, s — ahol mód var rá — a hiányos közművek víz- és gázvezetékek pótlásár; fordítja!*. A fővárosi tanác: végrehajtó bizottsága rendkí­vül fontosnak tartja a felújí- I tási munkák tervszerűségét i ezért még az új év elején kü­lön foglalkozik majd ezzel a kérdéssel. A tanács szociális és kultú­rál is tevékenységének fő. irá­nya: a főváros dolgozó lakos­sága műveltségének emelése, a.z ifjúság szocialista nevelésé­nek további fejlesztése, az egészségügyi ellátás — lehető­ségek szerinti — javítása. Betegellátás 1961-ben tovább szélesítik majd az aktív egészségvéde­lem, a személyi jellegű beteg­ellátás alapjait. A tanács egészségügyi szerveinek nagy gondot kell fordítaniuk a. la­kosság egészségügyi kulturált­ságára és öntevékenységére. Ennek során — amint arról az Esti Hírlapban már beszámol­tunk — a Budán kísérletkép­pen bevezetett, s kedvező ta- pasztalatolcat hozó egységes belgyógyászati ellátást az új esztendőben az egész főváros területére kiterjesztik. A gyer- mékegészségügyi fellátás fontos feladatául szabja a végrehajtó bizottság programja: a gyer­mekek otthoni orvosi ellátását hároméves korig egész Buda­pesten lehetővé kell tenni. A rendelőintézetek nőgyógyá­szati szakrendelései, valamint a terhestanácsadás hálózatá­nak összevonásával létre kell hozni a belgyógyászati ellátás­hoz hasonló felépítésű szülé- | szeti-nőgyógyászati ellátást. A kórházi gyógyítómunka javítá- i sóra az új év első felében a 1 Róbert Károly körúti Kórhá- j ~at 70. a Vas utcait 30 új bel- ! gyógyászati ággyal bővítik, s , befejezik a XX. kerületi ren- j delöintézet bővítését is. A fővárosi tanács végrehajtc j bizottságának jövő évi fő te­vékenységét megszabó prog­ram végrehajtásával jelentő­sen gazdagszik Budapest.' Va­lamennyi meglevő probléma azonban — amint ezzel a fővá­ros illetékesei is számolnak — természetszerűleg nem rendez­het egyetlen esztendő prog ramja. Ehhez hatalmas anyag áldozat, a lakosság öntevé kenységének további fokozás! is szükséges. A fővárosi tanác: különböző szerveihez mari sok javaslat érkezett, amelyek ben üzemek, hivatalok dolgo zói ajánlják fel önkéntes mun kájukat Budapest 1961. év j fejlesztéséhez. Szathmári Gál>or Pillantás az egyik új lakó ablakából. (MTI Foto; Vadas Ernő felv.) átlagosan 4 embert számi- J tunk, akkor tízezerre tehető az k itt élők száma. 1959-ben ké- szült a legtöbb lakás: 517. A ^ házak közül 8 ötemeletes volt, j' s egy 12 tantermes iskolát is felépítettek. Januártól decem­berig egyik házat a másik után adták át. Nem volt fagyszabadság Téglákltal a magasba. 1956. ; őszéig háromemeletes házakat j 1 építettek. 1956 végén kezdték j 5 meg az első ötemeletes ház > alapozását a patak partján. A j J magas házak egy vonalban i épültek. Kialakult a gyors 1 ütem: nyáron elvégezték a 1 szerkezeti munkát, őszig tető 1 alá került az épület. Télen, £ szinte teljes létszámmal, to- 1 vább dolgoztak az építők; ta- ' vasszal már csak finomabb 1 szerelést végeztek. Nyáron a * külső homlokzaton dolgoztak s. a kőművesek, befejezték a j szerkezeti falazást, vagy elő­készítették a következő évet. - Csendben-rendben folyt a munka. A lakótelepet átlago- j , san 450 munkás építette, öt év i alatt egyszer sem volt fagy- | ' szabadság. Kialakult a jó \ ■ törzsgárda. Harminc házasság * Az emberekről. A legfiata- llabb építő a nyári szünidőben ; dolgozó diák volt. A legidősebb < -munkás: Perjést István, ko- 3vác.sember. Kicsorbult kőmű- i ;veskalapácsókát, élesített, min­idig szerszámokat javított. A >leglelkesebb egy asszony: Dé- 'nes Férencné volt, foglalkozá- ' •sa: anyagos. És még ki tudja 'megmondani, hogy mi volt, hi- jvatalosan: szakszervezeti fő- j , -bizalmi. Az emberek nyelvén: ■ 'a mi lelkünk. Sok jó munkás 3 dolgozott a lakótelepen. A ■Thälmann utcai fronton kapott j >Kossuth-díjat Macsali Sándor j p kőműves. Á törzsgárda éléhez | •tartozott, a Szekeres-kőműves- i ■ brigád. Szekeres innen járt el ! pesti technikumba és ma már ! -művezető az Apáczai Csere CJános utcai építkezésen. Bri­gádját Szatmári „szaki” vette pát. Híres volt még munkasze­í retetéről a Blazsajovszki-, a CKupecz-brigád, a betanított se- pgédmunkás Tóth Károly cso- í-portja. Váci. békési, szolnoki. ! p nyílt, becsületes, dolgos kezű pemberek jártak ide pestielmek ílakóházat építeni. Hétköznap Uszép szállóban. laktak, szabad- \ pnapon hazavonatoztak az or- j pszág minden tája felé. A leg- ptávolabbiak pontosabban ér- : j'keztek vissza, mint a közeliek, p Sokan itt találták meg élet- : Ppárjukat. Harminc házasságot [ r kötöttek öt év alatt. A házas- j p párok külön szobát kaptak a ; P szálláson. Most is ott laknak, ; i;az új lakótelepen. Néha meg- plöitént: reggel volt. a művezető | Pszólította embereit: — Szabó .Irén! — Itt vagyok, de nem így Phívnak! — Hát hogy? — Sütő ‘ József né a nevem. Tegnap es­küdtünk! — Szomorú eset is történt. A cölöpverő kos ket­tétört: a lepattanó vas agyon­ütötte Tar József segédmun­kást. A szerencsétlenségről senki sem tehetett. A recept Az építemunkások öt év alatt befalaztak 30 millió kü­lönféle téglát. Felhasználtak 50 ezer köbméter homokot. Hatvanezer mázsa égetett me- szet. ötvenezer köbméter ka­vicsot, 180 ezer mázsa külön­féle cementet. 18 ezer mázsa nyersvasat. 220 ezer tonna elő­re gyártott elemet. Ez tehát a lakótelep „receptje-’, amelyet, ha „kikeverünk”: megkapjuk a 2250 lakást, amelynek van 8500 ablaka és 13 700 ajtaja. A háromemeletes házakban egyszobás „Cs”-lakások van­nak, a magas épületekben két szoba hallosak. A lakótelep 350 millió forintba került. Egy lakás költsége 150 ezer forint. Az épületek körül mindenütt park, liget, napfény, tiszta le­vegő, háttérben a budai he­gyek kéklenek. A lakóházakat távfűtéssel melegítik, a magas épületekben termálvízzel fű­iének. Most megyünk tovább Mindezt Horváth István épí­tésvezetőtől tudom, aki egy kecskelábú asztalra dőlve be­szélt az óra- és ékszerboltnak készült helyiségben. Szemben ült a rácsos kirakattal. Sokáig nézte az üvegen túl a téli szür­keségben is színes, vidám han­gulatú - házakat. Amikor el­mond ta a lakótelep történe­tét, a fekete hajú. középkorú mérnökember szótlanul felállt és kezet nyújtott. Megkérdez­tem : „Mi lesz a napló utolsó lapján?” „Az hogy 1960. de­cember 30-án átadtunk egy óvgdát és egy kerítést”. „Ami­kor az elsőt bejegyezte, gon­dolta, hogy ez lesz az utol­só?” ..Az ütemterv szerint ez maradt utoljára. Tervszerűen folyt az építkezés, csendben, rejndbsn. Most pedig megyünk a Várba, a Vigadóhoz, köz­épületekhez . ..” így történt a Thälmann utcai 2250 lakás felépítése. S ha­sonlóan fejezhették be a Kere­pesi úton az 1700. a Nagy La­jos király útján a 2300. a Ró­na utcában a 750 lakás építé­sét. Lágymányoson 4000, a Hé­vízi úton 900. a kísérleti lakó­telepen 750. az Üljői úton 6000. az Arpád-híd pesti oldalán 1400, Csepelen 1900 lakás ké­szül el összesen a közeljövő' ben. • Békés Attila Befejezték a Thälmann ut­?ai lakótelep építését. Szűk­szavú közlemény. Mögötte azonban emberek állnak, ke­mény munka, apró és nagy történetek, számadatok van­nak. 1947. az első felvonás, az építők felvonulásával kezdő­dik. Építik a Béke úti magas házakat. A stílus: modem. 1951—1956. a nagy lakótelep építésének második szakasza. De milyen legyen a korszerű lakóház-építés? A Rákos patak mentén, a Thälmann utcai lakótelepen magas, ötemeletes házak épül­nek. Szokatlan formájuk, élénk színük először meghök­kent, de aztán tetszik, célsze­rű és korszerű. A kép a patak mentéről szép. Nézzünk most a színes falak mögé, s keres­sük az építkezés kulisszatit­kait. Egyik ház a másik után öt év alatt 2250 lakás épült a hozzá való negyven üzlettel. Elkészült két 12 tantermes is­kola, két 100 férőhelyes óvoda, egy 40 férőhelyes bölcsőde. | Évente átlagosan 450 lakást [ adtak át. Ha a 2250 lakáshoz Pesti Krónika Páros csillag N em az én utcámban járok, sétálok délután. Egy postás bácsi lép előt­tem. nagy bőrtáskája duzzadt, a sok új­évi üdvözlet alaposan kitömi az oldal­táskát. Megszólítom: — Nagyon sok a posta? Rám néz. Tudhatnám. Pocakos a pos­tás. fehérrel beszőtt bajusza van. Ha statisztikus lennék, kiszámítanám, hány emeletet járt már meg életében, a lép­csőfokok túlérnének a ^ sztratoszférán. Hányszor volt az ujja a csengőgombon? Nem vagyok statisztikus, kíváncsi sem vagyok túlságosan, de ha már beszélge­tünk, megkérdezem: — Hány levelet kapott ebben az év­ben? Legyint: egyet sem. Akkor feleljen arra: hányat írt? Kiderül, a postás bá­csi nem szokott levelezni. Jó. Azt mond­ják. a suszter rongyos cipőben jár. Megyünk néhány lépést, kapuhoz érünk, a postásnak be kell mennie, ke­zében a kikészített levélcsomó, majd­nem minden lakóhoz bezörget. Azt mondja: — Életemben igazán csak egy levelet írtam. Harminc éve. Tudja, volt egy lány ... Fülelek, kezd érdekes lenni. A pos­tás baljával megtörli tömött bajuszát. Arca jó piros, de borostás, szeme alatt bőrzacskó, tokája is van. Volt egy lány... Vagyis ... a postás bácsi a kapuban áll, elbeszéli. Akkor húszéves volt, a lány tizenkilenc. Szőke? Szőke. Szép? Erre mit feleljen? Nagyon szép. Gyö­nyörű. Tudom, nem illik tovább kérdeznem. Mégis: karcsú? — Jó alakú — mondja a postás. Domború hasán összehúzza a posztóköpenyt. Közben néz engem, mi­féle lehetek, hogy faggatom. Olyan oda­adó, buta kíváncsisággal nézek vissza rá, hogy felelget, pedig már indulnia kellene a házba, sok a posta. — Ennek a lánynak írt levelet? — Neki. Csakis neki. Kerülgetem az újabb kérdést. — Mit írtam neki? Hát... Mit írnak a fiatalok? Szeretném, ha emlékezne rá, mit írt. — Mit is? ... Aztán emlékszik. Úgy gondolom, nem felejtette el soha. Példálózígatást, ga­lambokról. Szívről. A hajáról. Saját magáról. Hogy este is rágondol, meg reggel is. Amit a fiatalok írnak egy­másnak. Mindenfélét. Vágyis nagyon tetszett neki az a lány. A szeméről is írt neki. Az ember olyan idős korá­ban ír a lánynak a szeméről, meg ar­ról, amit érez: ha húszéves valaki, 'ak­kor sóhajtozik — nem igaz? A szom­széd házba mindennap visz valakitől egy levelet, néha még kettőt, is egy fia­tal tisztviselőnőnek. Mindig lila boríték, előfordul: lila pecsét is van rajta. Bár most már nem divat a levélpecsét. Fia­talok, szerelmesek, hát. levelet írnak. Ö is azért írt annak idején. Régen volt. nem tudja, miért beszél most róla. De hát... Az a fiatalember, aki mindennap ír a fiatal tisztviselőnőnek, az sem fe­lejti el. Vagy elfelejti. vannak>minden- féle emberek, nem igaz? Ö meg még csillagokról is írt annak fde.ién. Páros csillagról, hiszen értem, ugye? Értem. Kis szünet. A postás bácsi bel­jebb húzza homlokán a sapkát. Most a legnehezebb következik. Olyan jó lenne tudni: az ^ lány mit szólt a levélhez? A páros Csillaghoz? — Mit szólt? Mit szólt! Hát én azt a levelet nem küldtem el. Szeszélyből, séta közben, unalomból szólítottam meg a postás bácsit. Vélet­len, hogy félelgetett nekem — íme, most rábukkantam valamire, titokra. Kihúz­tam véletlenül egy régi-régi fiókot. Iró­1961. január 1, vasárnap szerencse: találkoztam ezzel az ember- 1 rel és elmúlt fiatalságával. Ahogy áll- j tunk a hideg kapualjban, novellahős- 3 nek láttam már a vastag postást — a 5 levelet nem küldte el. Levelek jutnak j eszembe, Karenina Annáé, Bovárynéé 3 is ilyen forróak lehettek, ha más stílus- j ban, de azonos fűtésűek. Vagy Zweig 1 Egy ismeretlen levele, ez a tragikus j lüktetésű novella, levél alakban, és Ju- 3 hász Gyula Annája, a szerelem millió j hangszeren, versben, szonettben. 3 El nem küldött levél — egy kis ember ■; balladája. Páros csillag ... — a népdal 3 ízével, őszinteségével. Postás, nem dob- j ja be élete egyetlen levelét... Vigyázz, - ha nagyon sokáig forgatod, meghempe- 3 redik az érzelgősség iszapjában! Tehát • ridegen, tárgyilagosan, a bonckés hi- 3 degségével: egy húszéves, egy szőke, 3 egy hivatásos postilion d'amour, és nem ; küldte el a levelét, vallomását, elmu- < lasztott valamit húszéves korában és 3 nem pótolhatja, már soha. Valaminek ; történnie kellett a múltban és nem tör- - ténj meg. Vége, sokkal befejezettebben, 3 mint egy djluViumkori földrengés. Be- ; lüket írt, maga módján megírta érzé- - seit, pontosan azzal a hevülettel, ahogy . a legnagyobb költők a maguk módján. ; És nem küldte el; az egyszerű remek- • mű olvasatlan maradt, a titok semmivé 3 sorvadt, elsikkadt egy.vallomás, amely ; bármennj'it ismétlődik, mindig új ma- • rád. 3 Álltam a hőssel szemben és néztem ; az elkallódott kincs vesztesét, ha akarta < volna, felületes barátkozásunk ellené- 3 re is, mély részvéttel, együttérzéssel. ; Néztem, ahogy gyászolók szánakoznak. < — Nem küldte el? ... — Minek'— szólt a postás bácsi —. 3 minek küldtem volna el — s már ■ indul a leveleivel —, egy hét múltán 3 úgyis megesküdtünk. 3 A kapualjban visszafordul. — Négy ■ unokám is van már! Harminc év, 3 uram... 3 Bodó Béla

Next

/
Thumbnails
Contents