Esti Hírlap, 1961. március (6. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

VI évfolyam, 51. szám Xra 60 finér 1961. március 1, szerda Ma négy kerületben ülésezett a tanács Napirenden: a a idei fe/tesztési program mm JVagg lakótelep-építkezés Sashalmon •• Társadalmi munkával segíti elő a lakosság a tervek végrehajtását A főváros négy kerületének tanácsa tartott ma ülést A VI. kerületi Tanács xz idei kerületfejlesztési tervjavaslatot tárgyalta meg. A terv szerint ebben az évben 93 millió forintot költenek Te­rézváros fejlesztésére. A leg­többet az oktatás és az egész­ségügy céljaira fordítják. A tervezetből kiemelkedik a Köl­csey Gimnázium tatarozása, amelyre 680 ezer forintot áldoz ebben az évben a tanács. Az egészségügyi kiadások között egyik legjelentősebb: a Szon- dy utca 88. szám alatti bölcső­de konyhával való kiegészítése. A Benczúr utcai kórház részé­re több mint nyolcezer forint értékben műszereket szereznek be. Kommunális célokra 71 000 forintot költenek a kerületfej­lesztési alapból. A XVI. kerületi Tanács ugyancsak az idei kerületfej­lesztési tervről tárgyalt ma délelőtti ülésén. 1960-ban jelentősen fejlődött a kerület. A tervezett ötezer méter vízcsőhálózat helyett csaknem kétszer annyit fektet­tekTé, a villanyhálózat fejlesz­tésére tervezett nyolcvanezer forint helyett 320 ezer forintot fordítottak. Teljesült tavaly a rákosszentmihályi lakosság ré­gi kívánsága is, társadalmi munkások se­gítségével felépítették a Mosolygó Ax tál Művelődé­si Házat. Az idén a tavalyi 58 millió helyett mintegy 67 millió fo­rintot fordítanak a XVI. ke­rület fejlesztésére. A kerület egyik legnagyobb beruházása a sashalmi állami lakótelep újjáépítése. A 390 leromlott ál­lapotban lévő barakklakás he­lyén 400 új, modern lalcást épí­tenek, s hozzá ötven férőhelyes óvodát, húsz férőhelyes bölcső­dét, két üzletet. Ebben az év­ben több mint ötvenmillió fo­rintot fordítanak építésére.' A közvilágítás további fej­lesztésére az idén kétmillió ^ forintot költenek a kerületben. ? Ebből I korszerűsítik egyebek kö- • zött a Csömöri út világító- > sát, ostornyeles, higanygőz- » lámpákat szerelnek fel. f Az idén öt önkiszolgáló bol- í tot létesítenek Rákosszentmi- I hályon. Nagyobb gondot fordí- I tanak a kerület boltjainak tysz- T tántartására, szépítésére, kar- I bantartására. Az idén rendel- j kezésre álló összegből 56 üzlet- i helyiséget hoznak rendbe. J Megkezdik az idén a kerület- L ben az új gyermekélelmezési f konyha építését. I A kerület idei fejlesztésének * tervéről tárgyalt ma a XVIII. I kerületi Tanács is. Ebben az j évben több mint 22 millió fo- t rint jut Pestlőrinc fejlesztésé- I re A lakosság mintegy két- J millió forint értékű munkával i járul az idei feladatok végre- t hajtásához. A társadalmi munkások » közreműködésével ékítik meg például a pesíimrei piacon a fedett pavilono- t kát, v f ásítják a Szeme re-telepi és a j lőrinci alsópiacot. A lakosság kívánságának J megfelelően a kerületben 15 1 közkutat létesítenek, a vízcső- ] hálózat hosszát pedig négy j kilométerrel növelik. A közvi- j lágítás fejlesztése során több j utcában sűrítik a lámpateste­ket. j Oktatási célokra csaknem két és fél millió forintot költenek az idén a XVIII. kerületben, Ebből az összegből a szülők kívánságára szolgálati lakást építenek a Martinovits téri óvódéban, s a nyár folyamán politechnikai műhelyt létesíte­nek az Engels téri általános is­kola számára. A XIV. kerület Tanácsa az építési és közlekedési állandó bizottság munkájáról tárgyalt ma délelőtt. Janisch Gyula, az állandó bizottság elnöke a munkáról adott beszámoló so­rán elmondta, hogy az út- munkások hiánya miatt nem megfelelő a kerület útjainak karbantartása. E helyzet megoldását jelentősen elősegí­tené, ha az illetékes miniszté­riumok engedélyeznék, hogy több kerületi tanács közö­sen szervezhessen egy-egy önállóan működő útkar­bantartó csoportot. A javaslattal a tanács is egyet­értett. Kifogásolta az állandó bizottság elnöke azt is. hogy a közművesítés, a vízcsövek le­fektetése, a közvilágítás léte­sítése nem halad párhuzamo­san az építkezésekkel. A tanács arra utasította az építési és közlekedési állandó bizottságot: tegye lehetővé, hogy a kerület műszaki szak­emberei az eddiginél nagyobb lehetőséget kapjanak a város­rész különféle műszaki \problé­máinak megoldásában való részvételre, egyes társadalmi munkák irányítására, ei lenőr­zésére. (sz.'g.) Lundula, a kongói hadsereg főparancsnoka nyilatkozott a TASZSZ-nak Kongó nemzeti erőinek harcáról, a katonai h Hammarskjöld felelősségéről Luluabourgban nyugodt a helyzet Leopoldvil!e-ben dühöng a terror Hétfőn kezdődik a Sabin-akció második része A harmadik oltáskor a 3—10 éves gyermekek is kapnak Sabin-cseppeket A gyermekbénulás elleni vé­dekezést szolgáló Sabin-csep- pek idei első osztása, amely hat héttel ezelőtt kezdődött, teljes sikerrel befejeződött. Az oltóanyagot három részletben kapják meg a gyermekek. A Sabin-cseppek idei má­sodik osztása március 6-án, hétfőn kezdődik, s 11-éig tart. Ezúttal — ugyanúgy, mint a hat héttel ezelőtti oltás során — a három éven aluli gyer­mekeket hívják be. A védőoltást ugyanott ad­ják majd, mint az első alka­lommal. A torlódás elkerülése végett a Közegészségügyi és Járvány­ügyi Állomás arra kéri a szü­lőket, hogy a védőoltásra ki­jelölt helyen és az idézőlapon megjelölt időpontban pontosan jelenjenek meg. Minthogy a védőanyagot ismét teában ad­ják be a gyermekeknek, ajánlatos, hogy minden szülő kiskanalat vigyen magával. A gyermekbénulás elleni vé­dettség annál magasabb fokú, minél többször Icapják meg a gyermekek a Sabin-cseppeket. Ezért az idén azokat is beolt­ják, akik tavaly már megkap­ták a Sabin-cseppeket. A kö­vetkező, harmadik oltás során előreláthatólag április végén — nemcsak a 3 éven aluli gyermekek kapnak újra- oltást, hanem azok a 3 és 10 év közötti gyermekek is, akik 1969-ban már kaptak Sabin-cseppeket. A 3 évesnél idősebbek újra- oltásáról megfelelő időben ér­tesítik a szülőket. Stanleyville, február 28. Victor Lundula altábornagy, a kongói nemzeti hadsereg fő­parancsnoka, válaszolt a TASZSZ munkatársának több kérdésére. A Biztonsági Tanács leg­utóbbi határozatáról szólva, Lundula kijelentette: — Magánvéleményemet sze­retném közölni erről a hatá­rozatról. A nép által megválasztott, a parlament által megerő­sített törvényes kormá­nyunk — akárcsak Kongó egész lakossága — mindig a kongói kérdés békés megoldása mellett foglalt állást. Annak idején Patrice Lumum­ba. a kormány nevében fordult az ENSZ-hez. Amikor az ENSZ-he?. fordultunk, azt re­méltük, hogy ez a tekintélyes nemzetközi szervezet hozzáse­gítheti népünket az igazság helyreállításához, j visszaad­hatja az újonnan kivívott sza­badságot. A szabadságot, ame­lyet a belga és más gyarmato­sítók el akarnak venni népünk­től, s e célból fegyverhez nyúl­tak, s felhasználják a kongói nép árulóit, a bérenceket, a bábokat, Az ENSZ azonban nem váltotta be reményeinket. Vajon híhetünk-e tovább Hammarskjöld főtitkár­nak, akinek kezén szárad Lumumba, Okito és Mpolo vére, a Bakvangában halóira kínzóit vezetőink vére? Miért akadá­lyozta meg a főtitkár kormá­nyunkat törvényes jogkörének teljesítésében minden esetben, Szőiiylien épül ajailMta“ Szőnyben épül az ország legnagyobb olajlepárló beren­dezése. Milliomká- nak becézik a ha­talmas építkezést, amely évente egy­millió tonna nyersolaj lepárlá­sát végzi majd. Képűnkön: az ok­tóberre elkészü'ő berendezés részle­te. (MTI foto Marosi felv.) amikor csak alkalma volt er­re? Hiszen a főtitkár adta ki a parancsot, hogy ne engedjék be a törvényes kormány elnökét a rádió épületébe, ő parancsolta meg a repülőterek lezárását, ö nézte el Csomóénak, népünk ellenségének gaztetteit. Végül Hammarskjöld bű­nösen tétlen maradt, ami­kor a bérgyilkosok az ENSZ szeme láttára elfog­ták Kongó nemzeti hősét, Patrice Lumumbát és vad­állat! módon meggyilkol­ták. Hogyan akadhatott az ENSZ „ellenőrzése alatt álló” leo- poldville-i repülőtéren egy- szercsak egy „nem ellenőrzött” terület, amelyről Kalondzsi emberei — Mobutuval és Ka- szavubuval összebeszélve — az ENSZ-hatóságok szeme láttára Bakvangába szállították Lu­mumba híveit, hogy ott brutá­lisan meggyilkolják őket? Hát ezért nem bizhatunk to­vább az ENSZ-ben! A világ- szervezet főtitkára saját csele­kedeteivel ásta alá bizalmun­kat. Ugyanakkor nyílt szívvel fogadunk minden olyan akciót, amelynek célja az ország belső helyzetének békés rendezése, hiszen kormányunk politikájá­nak alapja, a béke. Lundula ezután a hadi­helyzetről adott értékelést. Mindenekelőtt megemlítette, hogy a különböző tartományok lakossága lelkesen támogatja a Gizenga vezette központi kor­mány politikáját. Ez a támo­gatás még kézzelfoghatóbbá vált, amint a nép tudomást szerzett Lumumbának és tár­sainak meggyilkolásáról. Ez az elkeserítő hír felnyitotta sokak szemét, akik a nyugati propa­ganda csapdájába esve, nem látták világosan a gyarmatosí­tók bábjainak igazi arcát. A tábornok a tudósító előtt kézzel felvázolta Kongó tarto­mányainak térképét és meg­jelölte azokat a körzeteket, amelyeknek lakossága támo­gatja a törvényes kormányt. Ezek közé sorolta Katanga la­kosainak nagy részét,. az Egyenlítői tartományt, Leo­poldville és Kaszai tartomány lakosságának többségét is. Most nagy munkát végzünk a hadsereg soraiban. Igazi néphadsereget akarunk terem­teni — folytatta Lundula. — Le kell küzdenünk azokat a ne­hézségeket, amelyeket a belga gyarmati hatóságok támasztot­tak. Ugyanis a belga tisztek és a gyarmati hatóságok igye­keztek a közbiztonsági erőket engedelmes eszközükké tenni, amellyel bármikor el lehet nyomni minden haladó moz­galmat; s ez bizony jórészt si- került is nekik. Most viszont a katonák már jól kiismerik ma­gukat az eseményekben. Nemzeti hadseregünk kész megvédeni a kongói nép kivívott szabadságát. A beszélgetés végén Lundula. kijelentette: meggyőződése, hogy a kongói nép-szabadság- harca győzni fog. — Ennek záloga az, hogy mélységesen hiszünk igazsá­gunkban, s a világ minden ré­szében élő sok-sok barátunk mellettünk áll harcunkban — mondotta. New York, február 28. Az ENSZ kongói tanácsadó bizottsága hétfőn délután ismét ülésezett. A bizottság el­fogadta annak a levélnek ter­vezetét, amelyet Hammarsk­jöld később Kaszavubu elnök­höz Intézett. A levél sürgeti Kaszavubut, működjék együtt az ENSZ-szel a Biztonsági Ta­nács határozatának végrehaj­tásában” és fékezze meg kato­náinak „tevékenységétEzek a katonák — Mobutu-zsoldo- sok — a Stanleyville-ben mű­ködő törvényes kongói kor­mány csapatad előretörésének hírére, nyílt terrorral félemlítik meg Leopoldville lakossá­gát és az utóbbi 48 óra alatt az ENSZ személyzetét és katonáit sem kímélték meg erőszakos­kodásaiktól. Visszaérkezett Luluabourg- ból Leopoldville-be Alexander tábornok, a ghanai ENSZ-csa- patok parancsnoka, Alexander jelentése szerint Luluabourgban — ahová a kongói törvényes kormány csapatai minden ellenállás nélkül bevonultak — tel­jesen nyugodt légkör ural­kodik, a város repülőterén továbbra is az ENSZ ghanai katonái telje­sítenék szolgálatot. Elmondot­ta, hogy a törvényes kormány csapatainak bevonulásakor, Mobutu helyőrségének katonái lakat alá helyezték tisztjeiket, majd barátságosan fogadták a bevonuló csapatokat. Elisabethville-ből jelentik: Megérkezett Kalondzsi. Ka­szai tartomány diktátora, vala­mint Ileo, hogy „halasztást nem tűrő tárgyalásokat” foly­tassanak Csomóéval. Ileo katonai segítséget kér, de — mint nyugati hírügynök­ségek megjegyzik — csak má­sodosztályú fogadtatást kapott, míg Kalondzsit maga Csőmbe üdvözölte a repülőtéren. Nkrumah beszédet mond az ENSZ-ben New York, február 28. Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint az ENSZ-tit- kárság közölte, hogy Nkrumah ghanai elnök részt vesz a köz­gyűlés 15. ülésszakának már­cius 7-én megnyíló második szakaszán és mindjárt aznap délután beszédet mond a köz­gyűlésben. A ghanai elnök táviratban iákozíatta Hammarskjöld fő- ’ Illírt arról a szándékáról, hogy megjelenik a közgyűlés­ben és kifejti a kongói helyzet rendezésére kidolgozott javas­latait. E javáslatok, amelyek nagy vonalakban már ismeretesek, afrikai országok képviselőiből álló új ENSZ-parancsnokság felállítását indítványozzák Kongóban. Ennek a parancs­nokságnak többek közt az len­ne a feladata, hogy „biztosítsaj a rend fenntartását, a kongói haderők lefegyverzését és a parlament összehívását”.

Next

/
Thumbnails
Contents