Esti Hírlap, 1961. április (6. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-01 / 78. szám

VI. évfolyam. 78. szám Xra 60 fillér 1961. április 1. szombat Budapest idei fejlesztési tervét tárgyalta a fővárosi tanács ülése Csaknem másféimilliárd utas - Új járműtípusok - 600 millió forinttal több tatarozásra - Fontos egészségügyi intézkedések Ma az Újvárosháza nagyter­mében ülést tartott a fővárosi tanács. Veres József, a végre­hajtó bizottság elnökének megnyitója után a tanács egy­hangú szavazással úgy dön­tött, hogy mai ülésén Budapest idei városfej­lesztési tervét, valamint a felvonulási épületek fel- használásáról és a főváros területén levő gyümölcsö­sök és szőlők ápolásáról megalkotandó tanácsi ren­A hároméves terv delet tervezetét tárgyalja meg. A napirend megállapítása után Kelemen Lajos, a végre­hajtó bizottság elnökhelyette­se megemlékezett az ország felszabadulásának közelgő ti­zenhatodik évfordulójáról, majd a tanács jóváhagyta a legutóbbi ülésén hozott határo­zatok végrehajtásáról és a végrehajtó bizottságnak i leg­utóbbi tanácsülés óta végzett munkájáról szóló jelentést. budapesti eredményei adásait pedig 36 millió né­ző tekintette meg. A könyvtárakat évente átlago­san másfélmillió olvasó keres­te fel. Ez 35 százalékos növe­kedés az 1957-et megelőző idő­szakhoz viszonyítva. A főváros területén három év alatt összesen 26 255 lakás, ezen belül állami erőből 14 300 lakás épült. Az átadott lakások száma több mint két és fél­szer nagyobb az első ötéves j tervben épült lakások számá- < nál. A lakásépítkezések ütemé- . ' nek meggyorsításán kívül fo­kozott gondot fordítottunk a házak felújítására is. A három­éves terv időszakában a ház­kezelési igazgatóságok mintegy 800 millió forint­tal többet fordítottak a la­kóházak javítására, mint az 1955—57-es esztendők­ben. A lakóházak javítására fordí­tott összegből a három év alatt 1524 épület teljes és több mint ötezer épület részleges felújí­tását végeztük el. Ezután Veres József tartot­ta meg beszámolóját a főváros idei városfejlesztési tervéről. Beszédét a hároméves terv fő­városi eredményeinek elemzé­sével kezdte. Megállapította, hogy az utóbbi években erőteljes fejlődés tapasz­talható a tanácsok munká­jában. Ehhez a fejlődéshez hozzájá­rult az a tény, hogy a kerületi tanácsok hatáskörét a múlt években jelentősen növelték, sok olyan feladat került a ke­rületek hatáskörébe, amelyet eddig a fővárosi tanács szak- igazgatási szervei láttak el. Az eddigi eredmények — mondta —, arra biztatnak bennünket, hogy ezen a helyes úton to­vább kell haladnunk, mivel a kerületi tanácsok fejlődése egyben egész Budapest fejlő­désének meggyorsításához já­rul hozzá. — A hároméves tervidőszak­ban a fővárosi tanács szak- igazgatási szerveinél több mint négy és félmilliárd forintot fordítottunk beruházásokra. Ebből az összegből csaknem 3 milliárdot építési jellegű fel­adatokra, több mint egymil­26 255 A hároméves terv idején je­lentősen nőtt a szociális ott­honok férőhelyeinek száma. Most 375-tel több férőhely van, mint 3 évvel ezelőtt volt. Ez liárd-százmillió forintot gépek beszerzésére fordítottunk. A beruházási összeg 9,5 százalé­kát az ipar, 22,4 százalékát a közlekedés^ 59 százalékát pedig kommunális és igazgatási lé­tesítmények fejlesztésére hasz­náltuk fel. Az utóbbin belül a lakásépítés aránya 46 száza­lék volt. Ugyanezen időszak alatt a főváros lakosságának egészségügyi, szociális és kulturális ellátására csak­nem 4,7 milliárd forintot költöttünk. A költségvetési kiadások 1960. évi előirányzata 44 százalékkal haladta meg az 1957-es szin­tet. Jelentősen fejlődött a múlt három év alatt a főváros egészségügyi ellátása. Átalakí­tás és építés révén 16 korsze­rűen berendezett körzeti or­vosi. hat új körzeti gyermek- orvosi rendelő épült. Üj tbc- gondozóintézet létesült a Ko­rányi utcában és megépítettük a gyermek- védelmi tbc-központot. Az új létesítményeken kívül sok területen bővítettük, illet­ve korszerűsítettük a meglevő egészségügyi intézményeinket. új lakás turális helyzete. A budapesti színházak előadásait évente mintegy négymil­lió, az állami mozik elő­Ötszázzal több üzlet A közlekedés beruházásaira a három év alatt több mint egymilliárd forintot fordított a fővárosi tanács. Százötvenkét új villamos-motorkocsit, 449 új autóbuszt és 825 taxit ad­tak át a forgalomnak. A hároméves terv éveiben jelentősen nőtt a főváros la- \ kosságának vásárlóereje. A kiskereskedelmi forgalom 1957-hez viszonyítva 29 száza­lékkal, ezen belül az élelmi­szereladás 24 százalékkal, az iparcikkek forgalma pedig 36 százalékkal nőtt. Az üzletek áruellátásán kívül gondot for- ' dítottunk az üzlethálózat fej- ! lesztésére. A főváros területén ötszázzal gyarapodott a boltok és a vendéglátóüze- mck száma. A végrehajtó bizottság fejlesz­tési politikája az volt, hogy el­sősorban a külső kerületekben javítsa a bevásárlási körülmé­nyeket. A főváros mezőgazdasági helyzetének ésN a tanácsok egyes szakigazgatási ágaiban végzett munkák elemzése után Veres József elmondta, hogy a tanácsok egyes szervei tevé­kenységük közben egyes ügyek­ben nem megfelelően in­tézkedtek, s a jövőben meg­tesznek mindent, hogy tovább javítsák tevékenységüket. i A helyi ipar feladatáról A végrehajtó bizottság elnö­ke ezután az idei városfejlesz­tési terv elemzésére tért át. El­mondta, hogy a tervezet, ame­lyet a tanácsülés elé terjeszte­nek, a rendelkezésre bocsátott i erőforrások maximális felhasz­nálásinak figyelembevételével i készült. A javaslatot előzete­sen megtárgyalták a tanács ál­landó bizottságai, s a kerülőt i tanácsok is jóváhagyták már. Részletesen szólott a helyiipar, a tanácsi vállalatok idei fel-' I adatairól. A főváros helyiipa- j rában az idén nagyobb beru- j húzásokat nem valósítanak , meg, a termelést viszont emel- j ni kívánják, egyrészt a terme- [ lékenyebb munkával, másrészt a meglevő erők jobb kihaszná­lásával. — Szakigazgatási szerveink folytatta — a gazdaságossági szemléletből kiindulva, gyak­ran háttérbe szorították azt az elsődleges szempontot, hogy a tanácsi iparnak alapve­tő feladata a lakosság áruval való ellátása és a javítások. szolgáltatások végzése. E szemléleten változtatni kell. Nem engedhető meg, hogy' egyes szakigazgatási szerveink és vállalataink a lakosság által keresett cikkek gyártását ne tartsák fontosnak, csupán üze­mi termelési szempontokat és a nyereségre való törekvést te­jelentős fejlődés, ha figyelem­be vesszük, hogy egy új férő­hely létesítése 75—80 ezer fo­rintba kerül, a fenntartási j költség pedig egy főre évente több mint 13 ezer forint. Az oktatási és a népműve­lési intézmények fenntartásá­ra csaknem kétmilliárd forin­tot költöttek a három év alatt. 1957 óta 393 új általános iskolai tanterem létesült. A meggyorsult iskolai építke­zések mellett is a tantermek száma mindössze 3 százalékkal j növekedett, mert. az új isko- j Iák működésével egyeidejüleg j több, oktatási célra már al- j kalmatlanná vált barakkisko­lát meg kellett szüntetni. Eze­ket a Horlhy-időszak alatt lé­tesítették. A fővárosi óvodák száma há­rom év alatt 16 területi és 5 üzemi óvodával gyarapodott. | A fővárosnak ez jelentős anya- j gi áldozatába került, mert egy • új óvodai férőhely létesítési j költsége mintegy húszezer fo- | ríni. Az egy főre jutó íenntar- j tási költség csaknem 4700 fo­rint. örvendetesen fejlődött az . utóbbi években a főváros kul- 1 A Lenin körút esti fényben (Bozsán felv.) | Rendelkezés az üzletek, a vendéglátóhelyek f és a postahivatalok ünnepi nyitvatartásáról ! -------------------:---------------;-----------------­Kiosztották | az irodalmi és művészeti dijakat Változékony idő \ Közúijük a loílóliiizás ^ nyertes számait y | A francia ultrák bombával megölték az évi a ni polgármestert I ----------------------------~ ; Április 5-én megkezdik ismét* fa társadalmi munkát Lágymányoson í AXXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXVXXXXXXXXXVVX>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXVN kintsék legfontosabbnak. A múlt években előfordultak olyan esetek, hogy amíg a fel­nőtt férfi- és női cipők terme­lése jelentékenyen emelkedett, j a gyermekcipő-termelés visz- I szaesett. E jelenség tapasztal­ható a gyermekruházati cik­keknél is. A tanácsi élelmiszeripar több fontos közélelmezési cikk előállításáról gondoskodik. Az élelmiszeripar feladatairól szólva a végrehajtó bizottság elnöke elmondta, hogy a fehér I kenyér és az egykilogrammos ! kenyérfélék gyártása emel­kedik majd. A vásárlóközön­ség igényeinek megfelelően növekszik a finomabb pékter­mékek forgalma is. A zavar­mentes kenyér- és péksüte­mény-ellátás céljából a peremkerületekben több sütőüzemben kétmű- szakos termelés indul meg. Budapesten igen sok a pa- ' nasz a felvonók karbantartásá- ! ra. Ez főként onnan ered. hogy j egyetlen karbantartó vállalat i működik, de ez az egész or­szágnak dolgozik. Van másik felvonóvállalat is Budapesten, de ez karbantartással nem fog­lalkozik. Mivel a Felvonójaví­tó Vállalat a fővárosi tanács kezelésében van, a sok panasz arra indította a végrehajtó bi­zottságot, hogy kötelezze a vállalatot: elsősorban Budapesten vé­gezzen munkát. A végrehajtó bizottság az Épí­tésügyi Minisztériumhoz for­dult azzal a kéréssel, hogy lé­tesítsenek egy vidéki vállala- í tot, amelynek a felvonók kar- I bantartása lenne a feladata. A közlekedésről Veres József ezután a közle­kedésről beszélt. Az utasszam az idén felülmúlja majd az egymilliárd 414 millió főt. Főleg az autóbuszjáratokon növekedik majd az utasok száma, j mert a lakosság szívesebben j \ eszi igénybe a gyorsabb köz- í lekedési eszközöket. Ez a kö- j rülmény arra készteti a villa- ! m.usvasutakat, hogy a villamo- i sok gyorsaságát fokozzák. A I zsúfoltság csak kisebb mérték- I ben csökken, mert a járművek számának nagyobb mérvű nö­velése nem lehetséges. A köz­lekedési szakemberek vizsgál­ják az utasforgalom javításá­nak lehetőségeit, új jármű- . típusokat terveznek és kivite­leznek. Ilyen a jól bevált csuk- 1 les autóbusz is. Intézkedéseket tervezünk — folytatta Veres József — a villamosvasútak gyorsí­tására, továbbá a lépcsőze­tes munkakezdés további kiterjesztésére. A HÉV-nél kisebb vonategysé­gekkel sűrűbb közlekedést lé­tesítünk. Folytatjuk a vágá­nyok korszerűsítését. A helyi közlekedés a költség­vetésből jelentős támogatást kap: Budapesten minden utas átlagosan 42 fillér hozzájáru­lást kap az államtól. Az utak fenntartására 51 millióval csökken az előirányzat, de a jelentős csökkenés ellenére is az útfelújítások előirányzata változatlan a kerületi tanácsok költségvetésében. Házkarbantartás, iskolaépítés Jelentősen kell fejleszteni a víztermelést. Befejeződik és az év harmadik negyedé­ben üzembehelyezhető lesz a nagy felszíni vízmű napi százezer köbméter kapaci­tású része. A pócsmegyeri 3-as számú vízmüvet, amely naponta 30 ezer kő, *-éter vizet ad, az év első felében helyezik üzembe. Ezek az üzembehelyezések csökkentik majd az időszakon­ként fellépő vízellátási zavaro­kat, A nemzeti vagyon jelentős hányadát képviselik a buda­pesti házingatlanok. A társa- damii munka és a társadalmi tulajdon védelmének fontossá­gáról szólt, a lakosság segítsé­gét kérte, megemlítve, hogy 600 millió forinttal többet köl­tenek a házak felújítására, mint amennyi az évi lakbér­bevétel. Ez a szám alátámaszt­ja azt az igényt, hogy a lakosság szélesebb mére­tekben kapcsolódjon be a lakóházak társadalmi meg­őrzésének mozgalmába. A népművelés idei költség- vetése 51,6 millió forint. Az oktatási feladatok ellátására , 755,5 millió forintot irányoztak S elő, ez 51 millió forinttal több I a tavalyinál. 1961-ben megkezdik 44, s befejezik 95 általános iskolai osz­tályterem építését, i Ezek az építkezések hozzá já- ] rulnak ahhoz, hogy az általá­nos iskolák zsúfoltsága csök­kenjen. A középiskolai tanter­mek száma tizenkettővel nö­vekszik és az év végén mint- j egy ezer középiskolai tanterem áll rendelkezésre a fővárosban. Az. óvodák fenntartására 95 millió forintot fordítanak eb­ből az összegből 270 napközi­otthonos óvodában 24 ezer gyermek neveléséről gondos­kodnak. Az általános iskolák és a politechnikai oktatás ki­adásai meghaladják a 280 mil­lió forintot, Ez az előirányzat lehetővé teszi az. ifjúság gya­korlati munkára való nevelé­sének további bővítését. Az utóbbi két évben 266 műhely­termet létesítettek, az új isko­lákban pedig korszerű, jól fel­szerelt műhelytermeket építe­nek. A gimnáziumokban meg­valósítják a takulók szakkép­zettsége növelésének olyan j formáját, amelyben a nagyüze- I mek is aktivan vesznek részt. A gyermekek orvosi ellátása A végrehajtó bizottság elnöke [ | ezután arról beszélt, hogy az j ! általános napköziotthonok kl- I | adásai is évről-évre emelked- ! nek és az idén meghaladják a | 106 millió forintot, amelyből j 1 020 napköziotthoni csoportot j lehet ellátni. A középiskolák fenntartására több mint 130 \ millió forintot irányoztak elő, I ami 892 tanulócsoport zavarta- ! í lan továbbképzését biztosítja, i Az általános esti iskolákba több mint 18 ezren jelent­keztek, a felnőtt oktatásra jelentkezők száma még nagyobb arányban növekedett a középiskolákban, amelyekbe az idén mintegy 25 ezren iratkoztak be. A dol­gozók általános iskoláinak ki­(Folytatás a 6. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents