Esti Hírlap, 1961. április (6. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-01 / 78. szám

rádióműsor Átadták a* 1961. évi irodalmi és művészeti díjakat Ha délelőtt a parlament Munkácsy-termébem Dobi István, a Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke, a Mi­nisztertanács határozata alap­ján átnyújtotta a kiváló és ér­demes művész kitüntetéseket. A kitüntetések átadásánál meg­jelent Kállai Gyula, a Minisz­tertanács első elnökhelyettese. Benke Valéria művelődésügyi miniszter. Orbán László, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt kulturális és tudományos osz­tályának vezetője és Aczél György, a művelődésügyi mi­niszter első helyettese A ki­tüntetettek nevében Kőműves Sándor színművész, a Madách Színház tagja beszélt. Kiváló és érdemes művészek A Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze lett Kőműves Sándor színmű­vész, a Madách Színház tag­ja, a Magyar Népköztársaság érdemes művésze és Feleki Kamill színművész, Kossuth-díjas, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művésze. _ A Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze címben ré­szesült: Sulyok Mária színművész, Kossuth-díjas, a Vígszínház tagja; Sennyei Vera színművész, a Fővárosi Operett, és a Petőfi Színház tagja; Csorba Géza Kossuth-díjas szobrászművész; Sármássy Miklós színművész, a Pécsi Nemzeti Színház tagja; Szabó Miklós operaénekes, a Szegedi Nemzeti Színház tag­ja; Pécsi Sándor színművész, kétszeres Kossuth-díjas, a Ma­dách Színház tagja; Selmeezy Mihály nyugdíjas színművész, a debreceni Csoko­nai Színház volt tagja és Dénes Vera gordonkaművész, a Zeneművészeti Főiskola ta­nára (háromszoros Liszt-díjas). + A Művészeti Szövetségek Házában ma délben átadták az 1961. évi irodalmi és művészeti díjakat. Irodalmi és művészeti díjak­ban a következők részesültek: József Attila-díj I. FOKOZAT: Kis Ferenc Ami megőriz cí­mű kötetéért; Csemó Judit 1960-ban ren­dezett önálló kiállításáért és több kiállításon bemutatott műveiért; Perez János 1961-ben rende­zett kiállításon ^bemutatott műveiért, valamint a fémmű­vészet épületdíszként való al­kalmazásában elért eredmé­nyeiért. Balázs Béla-díj I. FOKOZAT: Herskó János a Vasvirág és a Két emelet boldogság című játékfilmek rendezéséért, va­lamint a magyar filmművészet | érdekében kifejtett eredmé­nyes munkájáért; Macskássy Gyula a magyar rajzfilmgyártás megteremtésé­ben szerzett érdemeiért, a Pár­baj, a Ceruza és a radír című rajzfilmek rendezéséért; Szemes Mihály rendezői munkásságáért, különös tekin­tettel a Kölyök és az Alba Re­gia című filmek rendezésére. II. FOKOZAT: Vancsa Lajos a magyar ter­mészettudományos filmek al­kotásában végzett operatőri munkásságáért. Liszt Ferenc-dí| I. FOKOZAT: Mikó András a szegedi sza­badtéri színpadon rendezett Hunyadi László, valamint az Albert Herring és más operák rendezéséért. II. FOKOZAT: A Weiner vonósnégyes tag­jai: Szász József, Krasznai Ist­ván. Szász Árpád, Székács Já­nos hazai és külföldi sikerei­kért, művészi eredményeikért, a magyar művek bemutatása terén szerzett érdemeikért; Kocsis Albert hegedűművész és Szabó Zsuzsa zongoramű­vész szonátapár a kamara­zene és az ifjúság zenei neve­lése terén elért eredményei- | kért; Orosz Adél a klasszikus ba­lettek kiváló megformálásáért; Réti József az operai szere­pek elmélyült alakításán kívül a koncertdobogón nyújtott mű­vészi teljesítményeiért; Szalma Ferenc (Szeged) az Ivan Szuszanyin és A bolygó hollandi című opera címszere- | peinek énekléséért. III. FOKOZAT: red fia, Szellemesek, Antigone, Hivatalnok urak, Huncut kí­sértet című darabokban nyúj­tott művészi alakításaiért. III. FOKOZAT: Keres Emil előadóművésze­téért, valamint Majakovszkij- alakításáért: Kállai Ilona a Megperzselt lányok, Boldogság, merre vagy, Felnőnek a gyerekek, Kötéltánc, Holdfény egy szi­várványszínű sálon, Egy kis bécsi kávéház című darabok­ban nyújtott művészi teljesít­ményeiért; Kassai Ilona, a Déryné Szín­ház alapító tagja a Tündér laki lányok, Ármány és szerelem, valamint a Bánk bán című darabokban nyújtott művészi alakításaiért; Sallós Gábor (Kaposvár) ren­dezői munkásságáért, színészi alakításaiért. C BÁNYÁSZTEREFERE I címmel 3x2 méteres olajkom­pozíciót fejeztem be — mond­ja Szabó Zoltán Derkovits-ösz. töndíjas festőművész. — A ta­tabányai bányászok életének egy epizódját dolgoztam fel. A vásznat a tatabányai techni­kum kollégiumának dísztermé­ben állítják fel." G AZ ÁLLAMI BALETT­INTÉZETBEN mind több kül­földi növendék szerez képesí­tést. Három bolgár származá­sú tanuló és három NDK-beli művészjelölt készül most az idei vizsgákra. ALBÁK TALÁLKOZÁSA Ligyija Martiscsenko és Tatja­na Szamojlova, az eredeti Al­ba Regia-történet és a film fő­szereplője tegnap este a Szik­ra Moziban rendezett díszbe­mutatón. □ A HANGLEMEZGYÁR­TÓ VÁLLALAT több új Liszt-, Bartók-f elv ételt jelentet meg hamarosan az ünnepi év alkalmából. Az újdonságok kö­zött szerepel Liszt Faust-szim- fóniája, a Hungária című szim­fonikus költemény, valamint Bartók Táncszvitje, a Kéksza­kállú herceg vára című operá­ja. C ÉRDEKES BALETTMŰ­VEL ismerkedik meg április 20-án az Erkel Színház közön­sége; ezen az estén mutatja be a vendégszereplő kubai ba­lett-társulat Carlos Farignas Ébredés című, forradalmi té­májú táncdrámáját, amely a kubai nép szabadságharcát idézi fel színpadon. G NINCSEN MÚZSA TÖ­VIS NÉLKÜL a címe a Kama­ra Varieté következő műsorá­nak, amelynek bemutatóját áp­rilis utolsó hetére tervezik. C KÉT SZEM MAZSOLA címet kapta Sós György drá­mája, A pék, az Állami Déryné Színházban. A darabot vidéken már játsszák, Budapesten áp­rilis 21-én mutatják be. G AZ ELVESZETT PARA­DICSOM címmel írta meg új darabját Sarkadi Imre a Ma­dách Színház számára. A da­rab az évad végén kerül szín­re. □ A DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES a hét végén két­hetes bulgáriai vendégszerep­lésre utazik. Fellép majd Szó­fiában, Blagojevgrádban, Bur- gaszban és több más város­ban. Összesen 12 előadást tart. □ SZERVÁNSZKY ENDRE Névnap a cserénynél címmel ének-, zene-, tánckari művet komponált az Állami Népi Együttes részére. Rábay Mik­lós koreográfiája jórészt tisza- polgári legénytáncokat dolgo­zott fel. Az együttes április 10-én az Erkel Színházban mu­tatja be az új művet. D MORETO Donna Dianá­ját vasárnap századszor játsz- sza a Madách Színház. D A RÁDIÖ új zenei stúdió­jának táncdal-növendékei áp­rilis 4-én mutatkoznak be az Erkel Színházban. MÁRCIUS 31, FENTEK KOSSUTH: 15.30: Ifjúsági Rádió. — 15.50: Szív küldi... — 16.25: Mai magyar költők versei. — 16.40: Uj éle­tünk dalai. — 17.00: Hírek. — 17.15: ötórai tea. — 17.45: Ráiióiskola. —i 18.30: Magyar nóták, csárdások. —* 19.05: Fórum. Az édestestvérekről. — 19.20: Zenekari muzsika. — 19.54: Mese. — 20.00: Esti Krónika. —• 20.20: Forog a korong ... Könnyű­zenei hanglemez-összeállítás. —* 21.10: Szegényemberek. Móricz Zsigmond müveiből. — 22.00: Hí­rek. — 22.20: Harlemi árnyak, —i 22.55: Kamarazene. — 24.00: Hírek. — 0.10: Dalok. Kovács Erzsi éne­kel. PETŐFI: 15.50: Uj hivatások. Riport. — 16.00: Hírek. — 16.05: Rímszkij­Korszakov: Seherezádé. — 16.50: Orosz nyelvlecke. — 17.00: Jan Peerce énekel. — 17.15: Tárlat- és müteremlátogatás. — 17.35: Szege­di Anikó zongorázik. — 18.00: Hí­rek. — 18.05: Csodatükör. Daljáték- részletek. — 18.30: Madrigálok. — 18.45: Gyári sziréna. — 19.00: Hí­rek. — 19.05: Tánczene. — 19.40: Falurádió. — 20.00: Heti hangver­senykalauz. — 21.00: Hírek. — 21.05: Sporthíradó. 21.20: Szom­széd népek zenéje. — 21.50: Társa­dalmi Szemléből. — 22.00: Szere­nádest. — 23.00: Hírek. Április 1, SZOMBAT KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.35—7.59: Zene. — 8.10: Népi zene. — 8.40: Lányok, asszonyok. — 9.00: Kodály kórus­műveiből. — 9.15: Áprilisi capric­cio. Versek. — 9.30: Könnyű zene. — 10.00: Hírek. — 10.10: Óvodások­nak. — 10.30: Operettfinálék. — 11.10: Rádióiskola. — 12.00: Hírek. — 12.10: Szív küldi. — 12.50: Mit ol­vassunk? — 13.05: Népszerű víg- operákból. — 13.45: Utak Ponnó- niából. Bemáth Aurél könyvét is­merteti Dersi Tamás. — 14.00: Fú­vószene. — 14.15: Barabás Tibor írása. — 14.30: Schumann: Erdei képek. — 15.00: Hírek. — 15.10: Élőszóval — muzsikával. Közben: IS.50: Hét nap a külpolitikában. — 17.00: Hírek. — 17.10: Könnyűzenei híradó. U* 17.50: Petőfi nyomában. Zenés összeállítás. PETŐFI: 6.00—8.00: Zene. — 14.15: Köny- nyű zene. — 14.55: Horgászok öt- perce. — 15.00: Operakalauz. — 16.00: Hírek. — 16.05: Szerepek, pil­lanatok ... (Tolnay Klári jutalom­játéka. Ismétlés.) — 16.55: Táncze­ne. — 17.20: A zenei előadóművész. Molnár Antal előadása. — 18.00: Hírek. MA JELENT MEG a IV.^gvető Könyvkiadó Fiatal írók sorozatában Bor Ambrus, A nagy­korúság órája című • novellásköte- te, valamint Dékány András Meg­szállottak című kisregénye. A Gon­dolat Kiadó Világi árok-sorozata új köteteként Róna-Tas András No­mádok című írása Mongólia nagy társadalmi átalakulásáról, a Balet­tek könyve második, bővített ki­adásban. (MTI foto — Keleti felv.) NÉGYEN A KITÜNTETETTEK KÖZÜL Tatay Sándor Puskák és ga­lambok című ifjúsági regényé­ért; Vas István Rapszódia egy őszi kertben című kötetéért. II. FOKOZAT: Oravecz Paula Faforgácsok című családregényének első kötetéért; Dékány András ismeretter­jesztő ifjúsági regényeiért; Takács Imre A csillagok árulása című regényéért. III. FOKOZAT: Kiss Lajos Élet és esztétika i című kötetéért. Erkel Fcrenc-*Síj I. FOKOZAT: Ujfalussy József tudományos munkásságáért, különösen a zeneesztétika kimunkálásában ! elért eredményeiért; ; Maróthy János zenekutatói, | tudományos munkásságáért, j Az európai népzenék eredete című művéért. Munkácsy Mihál y-díj I. FOKOZAT: Kalló Viktor emlékműveiért; Miháltz Pál 1959-ben rende­zett gyűjteményes kiállításá­ért. II. FOKOZAT: Aszódi Weil Erzsébet 1960- ban rendezett önálló kiállí­tásáét; Zelenák Crescencia a pla­kátművészet terén elért ered­ményeiért. III. FOKOZAT: Plesznivy Károly a racka­szőnyeg tervezésében elért eredményeiért; László Margit operaszerepei­ért, különösen Mozart és Haydn operáiban zeneileg és művészileg gondosan megfor­mált alakításaiért. Jászai Mari-díj I. FOKOZAT: Szinetár Miklós a Fra Dia­volo, az Ory grófja, a Cosi fan tutte című operák, valamint a Koldusopera és az Egy szere­lem három éjszakája című da­rabok kiváló rendezéséért; Rátonyi Róbert a klasszikus operettekben nyújtott teljesít­ményeiért, lelkiismeretes mű­vészi munkájáért, újszerű kon- feranszaiért; Spányik Éva (Pécs) Az em­ber tragédiája az Ellenségek, a Ljubov Jarovaja, a Stuart Mária az Euripides, az Ilyen nagy szerelem című darabok­ban nyújtott színészi teljesít­ményeiért; Fenyvessy Balázs, a Déryné Színház alapító tagja a Bánk bán és mai paraszti témájú darabokban nyújtott alakítá- ; saiért. II. FOKOZAT: Horváth József Szentivánéji I álom, Irkucki történet, Mákvi- \ rágok című darabokban nyúj­tott művészi teljesítményeiért; Némethy Ferenc (Miskolc) a j Megperzselt lányok, Koldus­opera, Svejk, Kormos ég, A I Néva partján című darabokban nyújtott művészi teljesítmé­nyeiért; Bángyörgyi Károly (Debre­cen) a Romeo és Julia Leszá­molás, Az ember tragédiája, Kormos ég című darabokban nyújtott művészi teljesítmé- j nyeiért; Seregi László (Kecskemét) j számos mai tárgyú darab ren­! dezéséért; I Tábori Nóra a Ványa, az ez­Kísérletezni, körülnézni, felfedezni Egy el nem fogadott tanács T atay Sándort másodszor tüntették ki József Attila-díj- jab Ezúttal Puskák és galam­bok című nagysikerű ifjúsági regényéért kapta meg a díjat; a Hunnia Stúdióban Keleti Márton épp most forgatja a regényből készülő filmet. Az író gyakorta ellátogat a felvé­telekre, olykor munka közben is javítgat még a forgatóköny­vön. Jelenleg regényciklusának, a Simeon-családnak negyedik kö­tetén dolgozik. — Első József Attila-díját a Simeon-családért kapta. Tatay legismertebb no­vellaíróink közé tartozik. A Magvető Könyvkiadó számára A versmondó Akkor figyeltek fel rá elő­ször igazán, amikor — 1957 ja­nuárjában — József Attila- verseket szavalt a Jókai utcá­ban. Pedig akkor már buda­pesti és vidéki sikerek álltak mögötte. 1950-ben — huszonöt esztendős korában — ő volt Horatio a Nemzeti Színház Hamlet-előadásán A Szombat­helyről elindult. küzdelmes életű Keres Emil szép színházi sikereket ért el 1957 januárja óta is — mint az ..Ilyen nagy szerelem” káderese, a „Szivár­vány” sajátos jellemű Dobos Ference, a dürrenmatti „Mü- liomosnő’1 2. számú polgára — ám a versmondás az a műfaj, amelyben immár a legkiválób­bak között tartjuk számon. A most Jászai Mari-díjjal kitüntetett, egyéni hangú vers­mondó ars poeticája egyszerű. a vers csak „cifra szolga”, ha nincs mondanivalója s a vers­mondó csak önmutogató, ha a novelláskötetet állít össze, többnyire mai témájú elbeszé­lésekből. Izgalmas, ízig-vérig mai problémák foglalkoztatják. — ötvenéves létemre még elég fiatalnak érzem magamat ahhoz, hogy kísérletezzem, kö­rülnézzek, felfedezzem az újat. Nyáron sokat szeretnék vidék­re járni, minél többet; beka­landozni az ország egy részét, cikkeket, irodalmi riportokat írni a falu kialakuló új arcu­latáról. Ezzel mindjárt anyagot is gyűjtenék egy regény­elképzelésemhez, melynek hő­se az új életformába lépő pa­rasztság lesz. T. ars poeticája mondanivalót nem szolgálja. — Puszta világnézetet — mond­ja — nem lehet megszólaltatni, de világnézeti tartás nélkül nem lehet szocialista verseket mondani... Majakovszkij, Ady, József Attila, s a fiatal, most bonta­kozó magyar szocialista poé- zis ... Ezek a „gyújtópontjai” Keres Emil repertoárjának és működésének. De tud sok Kosz­tolányi- és Babits-verset is. s egyik kedvence a „Hyawatha”. Longfellow varázsos eposza. Mindig tanul: a magyar vers­mondás mestereitől ,s a halott és az élő költőktől. Április 16-án az Egyetemi Színpadon lesz az első önálló versmondp''est.ie. Gonddal, fe­lelősséggel készül rá. — A díj megtisztel — mondja —. de akkor dől csak el igazán: fel tudtam-e nőni az elmúlt évek­ben a költők — és a kor — hit­vallásának tolmácsolásáig. A. Első verseskötete éppen har­minc évvel ezelőtt jelent meg. Nem is volt ez még igazi kötet, füzet csak inkább, mégis fel­figyeltek rá az irodalmárok. A Nyugatban is cikk jelent meg róla: elismerő szavak kí­séretében egy figyelmeztetés, tanács, amit Kis Ferenc soha nem fogadott, nem is fogad­hatott meg. Egykori kritikusa azt írta. hogy igazi poéta lehet belőle, csak hagyja ki versei­ből a világmegváltást ígérő szo­cialista eszméket. De Kis Fe­renc nem a sikerért, hanem éppen a forradalmi gondolatok kifejezéséért fogott tollat, írt verset a nehéz sorspróbák leg­keservesebb éveiben is. Munkásember. Miközben a folyóiratok róla cikkeztek, s jeles irodalmárok ünnepelték benne az ígéretes tehetségű fiatal költőt, munka nélkül hányódott. Segíteni akarta«. A Baumgarten-alapítványból A valóságot A Vasvirág lírai hangvételű képei, a Két emelet boldogság vidám hangulatú filmje után, a nyáron új film forgatását szeretné megkezdeni Herskó János, az új Balázs Béla-díjas. — Tulajdonképpen a Vasvi­rág szabta irányt szeretném folytatni — mondja. — A Két emelet boldogság igen alkal­mas volt arra,, hogy moder­nebb eszközöket próbáljunk ki. Uj filmem, amely egy kis­gyermek szemével láttatná a fasizmust, ezeknek az eszkö­zöknek a felhasználásával ké­szülne. — Mit csinál szabad idejé­ben egy filmrendező? — Talán meglepően hang­zik. de én elsősorban televí­ziót nézek, és dokumentumfil­akarták pénzhez juttatni, de ő nem fogadta el. Dolgozni akart. Szerette mesterségét, a nyom­dát, a szedőszekrényt, amely ismert költőként is. hosszú éve­ken át, mindennap viszontlát­ta. Szerette és tisztelte szaktár­sait, nem is szakadt el tőlük soha. A munkások költője akart lenni, s az is lett. mert egy egész nép vágyakozását írta versbe a tiszta, szabad élet után. 1960-ban megjelent „Ami megőriz” című kötete három évtized legjobb verseiből adott válogatást és jelzést, hogy a sok próbát kiállt, nemes szavú költő műhelyében készül az életét versbe foglaló önélet­rajzi ciklus. Kis Ferenc bará­tai, tisztelői, az olvasók most már a József Attila-dijas köl­tőtől várják e sorozat verseit, a jóság, a fény, a tisztaság köl­tőjének új verseskönyvét. D. kell kutatni meket. Nem árt a játékfilmek rendezőinek alaposan tanul­mányozni a TV-t és a doku­mentumfilmeket mert úgy gondolom: innen kell kiindul­nia mindenkinek, aki valami újat akar adni a filmművé­szetben. A gyakorlat sok pél­dát mutatott félig vagy gyen­gén sikerült filmekről, amikor egy társadalmi igazság köré mesterségesen építették fel a filmtörténetet. A dokumen­tumfilm és a TV megtanítja a rendezőt, hogy a valóságot ku­tassá. mert ott minden esetben megtalálja azt. ami számára fontos, amit ki akar fejezni korunkról — s a valóság min­dig igazolja a társadalmi igaz­ságokat. (— bel —)

Next

/
Thumbnails
Contents