Esti Hírlap, 1961. május (6. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-03 / 102. szám

(Folytatás az 1. oldalról.) Csikesz József né. a Budapesti Pártbizottság titkára és Varga György, a SZOT titkára. Cse­peli fiatalok tolják a kerület Bevét hirdető hatalmas, kerék­párkerekekre szerelt transz­parenst, a tábla előtt az első sorban Fock Jenő. az MSZMP Politikai Bizottsága­inak tagja, Kiss Dezső, a Buda­pesti Pártbizottság másodtit­kára és Terényi László, a Nyomda- és Papíripar és a Sajtó Dolgozói Szakszervezeté­nek főtitkára. A két szélső sor­ban a VI. és az V. kerület dol­gozói érkeznek. A VI. kerület élén Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak póttagja. Brutyó János, a SZOT főtitkára, Veres- József, a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának elnöke. Az V. kerületiek első soraiban halad Fehér Lajos és Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai és Bugár Jánosné, a SZOT titkára is. A VI. kerü­let dolgozóinak soraiban vo­nul fel Louis Saillant, a Szak- szervezeti Világszövetség ha­zánkban vendégeskedő főtit­kára. A tér bejáratához ér a nyolc oszlop, A díszemelvénnyel szemben, a Gorkij fasor torko­latánál Marx, Engels és Lenin, a nemzetközi munkásmozga­| lom nagy tanítóinak képeit he- j lyezték el. Vörös, nemzeti szí- ! nű és kék zászlók lengtek a j teret övező épületeken, s a I tribünöket a magyar -párt- és j kormányvezetők, valamint a | baráti országok párt- és kor­mányvezetőinek képei díszítet- i ték. Az emelvények két olda- . Ián a tért övező házak erké- 1 lyein, a járdákon sok ezer bu- ! dapesti dolgozó gyűlt össze, hogy végignézhesse a felvonu- ; iást. A tribünökön a munkás- mozgalom veteránjai, a buda­' pesti üzemek, vállalatok kivá- j ló munkásai, a budapesti dip­lomáciai képviselet vezetői es tagjai, valamint a május else­jére Budapestre érkezett húsz nemzet szakszervezeti delegá­cióinak vezetői foglaltak he­lyet. Tíz óra előtt néhány perc­cel elcsitul a tér. Megszólal­nak a harsonák. Gáspár Sán­dor. az MSZMP Politikai Bi­zottságának póttagja, a Buda­pesti Pártbizottság első titká­ra lép a mikrofon elé. (láspár udvoxlo Sándor beszéde — Kedves elvtársnők, elv- i társak, szervezett munkások, kedves barátaim! — A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, valamint a Szakszerve­zetek Országos Tanácsa meleg szeretettel köszönti Budapest minden dolgozóját május else­je, a nemzetközi munkásmoz­galom nagy ünnepe alkalmá­ból. Mindannyiunk nevében i forró baráti üdvözletünket küldjük a magyar városok és | falvak munkásainak, dolgozói­nak. Kedves elvtársak! Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy hazánk fővárosában, a i felvonulási téren köszönthet- I jük négy világrész több mint A legkisebb angyalföldi. Májusi virágcsokor Nagy szeretettel köszöntötték mindenütt a felvonuló idős dolgozókat. MTI-fotú Bojár, Mikó, Molnár, Papp, Pálfi és Vtgovszki felvételei húsz országának munkáskül- dölteit, akik eljöttek hozzánk, hogy velünk együtt ünnepel­jék május elsejét. Elvtársak! Az idei május elsejét a béke, a szabadság s a szocializmus növekvő erőinek jegyében ün- \ nepeljük. A világ minden tá­ján reális erővé vált az em­bermilliók békeakarata, olyan ! erővé, amely befolyásolja az emberiség sorsának alakulá­sát. Végső pusztulásra van ítélve századunk szégyene, a gyarmati rendszer minden ré­gi és modern változata. Sza­badságukért és függetlenségü­kért küzdenek Ázsia, Afrika és Latin-Amerika dolgozói. Innen szálljon feléjük forró, testvéri üdvözletünk, kívánjuk, hogy harcukat minél több siker ko­ronázza. Elvtársak! Azért van béke. és azért pusztul a gyarmati rendszer, mert a földkerekség egy részén megvalósult a régi májusok zászlóvivőinek álma, a szocializmus, amiért mun­kástestvéreink évtizedeken át annyi áldozatot hoztak, annyi vért hullattak. A régi máju­sok elnyomott, jogfosztott, ki­semmizett zászlóvivőinek uno­kái ma már országolcat vezet­nek, maguk intézik sorsukat. A szocialista országok össze­fogása, a szocialista tábor iga­zával és erejével az emberiség történelmét formálja. Ebben van a mi korunk nagyszerűsé­ge. ebben van a mi májusunk szépsége. — Éljen május elseje, a munkásosztály és minden ha­ladó ember nemzetközi össze­fogásának nagy ünnepe. Gáspár Sándor beszédére hosszantartó, zúgó taps. éljen­zés válaszolt, s a hangszóró­kon felcsendült a dal: Itt van május elseje ... Lassú, méltó­ságteljes menetben megindult a téren a budapesti dolgozók menete. Zászlók, virágok, rakéták Az első sorban óriási fehér betűkből formálták ki az ün­nepi köszöntést: Éljen május 1. A következő csoport a világ népeinek zászlaiból alkotott hatalmas kört: óriási föld­gömb. amelynek a tetejéről vörös lobogó emelkedett a ma­gasba. A földgömb körül fel­irat forgott, a nemzetközi munkásosztály jelszavát idéz­ve: Világ proletárjai, egyesül­jetek! Négyszáz zászlóvivő vörös zászlóerdeje következett ezután háromszöget alkotva. A menet élén hatalmas terme­tű fiatalember vitt egyetlen zászlót, majd mind szélesebb sorokban szálfatermetű, kék Inges fiatalok hozták a töb­bit. Ezután impozáns épít­mény gördült a tribün elé. Nem is látszott kd semmi a ha­talmas teherautóból, amely az emlékműszerű építményt vit­te. Felfelé ívelő, rakétaívhez hasonló talapzat tetején több méter magasságban színes földgömb s az iv folytatása­ként a földgömbről fölfelé in­duló rakéta makettje volt lát­ható. Aztán két egymás mel­letti csoportban száz vörös és száz kék zászlót — a munkás­szolidaritás és a népek béke- akaratának szimbólumaként — majd piros-fehér-zöld nem­zeti színű zászlókat vittek a fiatalok. A pompás nyi­tómenetet magyar és kül­földi országok zászlóit magas­ba emelő fiatalok csoportja zárja. Már feltűnnek a tribün előtt a kerületek dolgozói, de még egy meglepetést tartogat a me­net. Autóra szerelve egy hatal­mas fekvő hidrogénbomba ma­kettje gördül a tribün elé, alatta körben a felírás: Lesze­relést! Leszerelést! Aztán egy jelre, pillanatok alatt szét- bomlik a hidrogénbomba és testének darabjaiból karcsú hajó alakul ki, zászlórúd emel­kedik a magasba, rajta a vi­lág nemzeteinek lobogói, s a ..bomba átváltozását” végrehaj- , tó utasok mintegy békés ki­rándulóhajóról integetnek * közönség felé. I A» csjro iwrő „Yowzlok** és uiawai A menet éle a tribünök elé ér. Két űrhajómodell is látható | az első sorokban. A Józsefvá- j ros menetének élén viszik a '■ fényes testű, alumíniumból ké­szült Vosztokot. Legénysége is j van az űrhajónak. „Űrhajós j ruhába” öltözött fiatalok, a ' Ruggyantaárugyár kiszesei áll­nak a rakéta két oldalán, fejü­kön sárgás védősisak. A Láng-gyáriak űrhajójára piros betűkkel írták: Elő­re . a kommunizmus felé. Egyébként az idei felvonu­lásnak leggyakoribb színfoltja volt az űrhajó, a földgömb kö­rül keringő szputnyik. Láttunk olyan papírmaséból készült hatalmas földgömböt, amely körül sebesen keringett a szputnyik-űrhajó modellje. S ki tudná még elmondani, hány léggömbre erősített űrhajó szökkent a magasba a tribün előtt. A menetben itt is. ott is feltűnt Gagarinnak. a világ el­ső űrhajósának fényképe, sőt, az Ofion-gyárból kivonult a Gagarin-brigád, ezüstös raké­tát, s orosz nyelvű üdvözlő fel­iratokat is hoztak. A tribünön megpillantottuk Jánossy Lajos Kossuth-díjas akadémikust. — Nagy örömmel állapítom meg — mondta kérdésünkre —, hogy az idei május elseje egyúttal a rakéták május el­sejéje is. Sokféle ötletes ra- kétamodellt láttam, amely mind azt bizonyította, hogy mennyire köztudatban él a rakéta. Különösen megraga­dott az egyik, amely mint egy igazi rakéta, fúródott a légbe a béke színeivel. Az idei május elseje a béke hatalmas de­monstrációja. földre ereszkedett. Táncoló, daloló fiatalok, harmonikázó csoportok, fehérruhás szaká­csok, úttörők fúvószenekarral, Pest környéki ti sz-parasztok, mind megannyi színfoltja a hatalmas, gyönyörű májusi áradatnak. A tribünökön órák múltával is kitörő tapssal fo­gadják az egyes felvonuló csoportokat. Itt áll a lépcső­kön Baldi Alidoulaye, a gui- neai bányászszakszervezet fő­titkára: — Csodálatos, gyönyörű, el vagyunk ragadtatva — mond­ta. — Külön öröm számunkra, hogy láthatjuk: itt önöknél a, dolgozók minden álma megva­lósult. Nagy feltűnést keltett, ami­kor a Mali Köztársaság színes népviseletbe öltözött szakszer­vezeti küldöttei megjelentek a tribünön. Balcari Kamara kér­désünkre elmondta, hogy a budapesti felvonulók színes menetéből neki legjobban az tetszett, hogy a fiatalok és öre­gek, a nők és férfiak együtt vonultak fel. Amikor a menet­ben megpillantotta a Mali Köztársaság nemzeti zászlaját, percekig szólni sem tudott a meghatottságtól. Ez ékes pél­dája volt a magyar és a mali nép barátságának. Jánossy Lajos professzor mellett foglalt helyet a buda­pesti analitikai kongresszus­ra érkezett Wynne-Jonnes, az angliai New-Castleból az ana­litika és az elektrokémia pro­fesszora. Kérdésünkre elmond­ta, hogy a legnagyobb benyo­mást az emberek nagy száma tette rá, s az, hogy a felvonu­lás egész hangulata milyen jó­kedvű, könnyed. Különösen impozáns volt és megnyerő számára a zászlóvivő fiatalok menete és az úttörő fiatalok kedvessége, menetük vidámsá­ga. Amikor az angol professzor ezt a nyilatkozatot adta, még alig két órája tartott a felvo­nulás. Nem sikerült megkeres­nünk, mit szólt a felvonulók számához délután két órakor, amikor még mindig hömpöly- gött az Ajtóst Dürer sor felől nyolc oszlopban a budapestiek menete. Az ötletek nem fogy­tak ki. Az alumíniumgyáriak például kerekeken gördülő ha­talmas Kukta-fazekat hoztak, amely szabályos időközönként az eredetihez hasonlóan sípolt. Az űrhajó újabb változatai is tapsra ragadtatták a nézőket, különösen az, amely a tér fö­A platánok alatt az osztrák és az indonéz vendégek között csokoládé-barna arcú. a kubai népi milícia egyenruhájába öl­tözött férfi integet lelkesen, fáradhatatlanul. Luis Blanco, a kubai építőmunkások szak- szervezetének Pinar del Rió-i titkára, a felszabadítási mozga­lom régi harcosa. — Nagyszerű ez a felvonulás — mondja az Esti Hírlap mun­katársának. — Engem különö­sen az ragadott meg. hogy a vezetők együtt menetelnek a dolgozókkal. Ez is mutatja, hogy mennyire összeforrottak a magyar vezetők népükkel. Május I-én Kubában is nagy felvonulásokat tart a munkás- osztály. A havannai tüntetés minden eddiginél nagyobb. A győzelem felvonulása ez, me­lyen Kuba népe megmutatja elszántságát, hogy megvédje A Belorusz Népi Együttes adott műsort a Bartók Béla Színpadon. : I szabadságát, szociális vívmá- I nyalt. i — Nemrég nehéz napokat él- I tünk át. de véres harcokban I diadalmaskodtunk az agresz- \ szórók fölött. Küzdelmünkben nem voltunk egyedül. Az egész \ világból felénk áradt a népek j szolidaritása. Ezt az együttér­zést tapasztaltuk most is. ami­kor a budapesti felvonulok i menetében száz és száz jelszó ; követelte: „El a kezekkel Ku- | bától!” Hazatérve, majd be­számolok a magyar munkások testvéri szolidaritásáról. ★ Már negyedik órája tartott a színpompás menet, amikor a felvonulási tér sarkában fel­tűntek a budapesti fiatalok rendezett oszlopai. Az élen a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség jelvényét emelték magas­ra. két oldalon a hős Lenini Komszomoltól. valamint a né­pi Kína fiataljaitól kapott vö­rös selyemzászlót vitték. A né­zők lelkesen köszöntötték Bu­dapest kommunista ifjúságát, mire válaszul felzúgott a jel­szó: „Párt és KISZ — győze­lemre visz!” Felvonultak a Demokratikus Világifjúsági Szövetség ha­zánkban tartózkodó képviselői, s a nálunk tanuló külföldi fia­talok, majd a budapesti fia­talok sűrű sorai következtek. Az ünneplés folytatódott, amikor a sportolók érkeztek a térre. Menetük élén a római olimpiát megjárt versenyzői vonultak. Nagyszerű látvány- volt a menetelő középiskolás fiúk és lányok tomagyakorla- ta. A tribün előtt hirtelen megbomlottak a sorok, majd a piros mezes fiatalok hatal­mas vörös csillagot alakítot­tak. Előttük élő fehér betűk rajzolták ki: Éljen a párt! Egy, a sok ezernyi rakéta közül. ..Örülünk, hogv láthatjuk: itt a dolgozók minden álma megvalósult66 Külföldi vendégeink nyilatkozatai j lé emelkedve megfordult, le- ! vált az orra, s mint egy igazi ürhajókabin, kis ejtőernyővel a Luis Blanco kubai szakszervezeti vezelő: Az egész világból árad felénk a népek szolidaritása

Next

/
Thumbnails
Contents