Esti Hírlap, 1961. május (6. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-03 / 102. szám

egység, a békeharc jegyében öt világrészben niegülték a nemzetközi szolidaritás ünnepét Httíalntas erőt sugárzó Selvunulús Jlo.vcknibun N. Sz. Hruscsov váíasztávirata magyar államférfiakhoz A moszkvai Vörös teret betöltik a felvonulók (Ráüioiopo. MTI külföldi képszolgálat) öt világrészben megemlékeztek a munkásosztály, a dol­gozók nagy nemzetközi ünnepéről, május 1-ről, Ezek az ünnep­ségek, az egység, s a háború erői elleni harc jegyében zajlottak le. Mint arról az MTI moszk­vai tudósítója beszámol.. Moszkvában katonai díszszem­le volt a Vörös téren, majd a szovjet főváros több millió dolgozója vonult fel. A felvonulók áradata már reggel megindult a Kreml fe­lé. Kilenc órától kezdve a té­ren több tízezer meghívott vendég gyülekezett, közöttük küldöttek 58 országból. Több helyről érkeztek parlamenti és kormány- küldöttségek. így Kubából és Indonéziából is. A vendégek sorában voltak a magyar szakszervezeti kül- döttség tagjai is, valamint ma- ; gyár turisták. Néhány perccel tíz óra előtt, | nagy taps köszöntötte a Lenin —Sztálin-mauzóleum mellvéd­jén megjelenő Hruscsovot, Brezsnyevet, az SZKP Köz­ponti Bizottsága elnökségének j többi tagját és a szovjet ál­lam más vezetőit. Ugyancsak i taps harsant fel, amikor a mauzóleui-Q mellvedjén meg- 1 jelem' Gaguríh őrnagy. [ kezeit a lengyel nép országépi- tő sikereiről, a békéért vívott harc világméretű győzelmeiről, a szocialista népek megbont­hatatlan közösségéről. Lelkes hangulatú ünnepség volt a Csehszlovák Szocialista i Köztársaság fővárosában is. Az ünnepséget Antonin Novotny j beszéde nyitotta meg. Hangsú- I lyozta hogy a csehszlovák munkásosz­tály évtizedes harcainak célja, a szocialista társadal­mi rendszer megvalósult. A felvonuló tömeg lelkesén i ünnepelte a csehszlovák és a szovjet nép örök barátságát, a szocialista tábor egységét, s a világ népeinek békés együtt­élését. A Román Népköztársa­ság lakossága is széles körben megemlékezett e napról. A na­pok óta tartó nagy esőzések miatt azonban a hagyományos felvonulás elmaradt. Délelőtt tíz órakor az ország lakossága a rádióban és a televízióban meghallgatta Chivu Stoicának, a Román Munkáspárt politikai bizottsága tagjának, a közpon­ti bizottság titkárának ünne­pi beszédét. Május 1. alkalmából Bulgá­riában színpompás felvonulá­sokat és nagygyűléseket ren­deztek. Szófiában délelőtt tíz órakor kezdődött meg a felvo­nulás a Szeptember 9. téren. Előképek és az első űrutazás- l ra emlékeztető rakéla-modell nyitották meg a menetet, majd megindult a szófiai üzemek, j hivatalok, valamint a környék termelőszövetkezeti dolgozói­nak hatalmas felvonulása. Zászlók, plakátok, virágok tar- J ka egyvelegével fogadta a nemzetközi munkásosztály ün- | népét Tirana. Ünnepi beszédet j tartott Gogo Nushi. az Albán Munkapárt központi bizottsága j politikai bizottságának tagja. Tízezer dolgozó részvételé­vel ünnepség volt Hanoiban, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság fővárosában. Felvonu­lásokat, gyűléseket és népűn- I nepélyeket tartottak a Mongol J Népköztársaság városaiban. Több mint kétszázezren vettek részt az ünnepi felvonuláson Phenjanban, a Koreai Népi i Demokratikus Köztársaság fő­városában. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és dr. Münnich Ferenc, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke az ember első űr­utazása. a szovjet tudomány új diadala alkalmából — mint ismeretes — táviratban üdvö­zölte a Szovjetunió Kommu­nista Pártja központi bizottsá­gát. a Szovjetunió miniszterta­nácsát. Hruscsov miniszterel­nököt. N. Sz. Hruscsov, a Szovjet­unió Kommunista Pártja köz­ponti bizottságának első titká­ra. a Szovjetunió miniszterta­nácsának elnöke, most a kö­vetkező választáviratot küldte a magyar államférfiakhoz: ’Kádár János elvtársnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának. Dr. Münnich Ferenc elvtárs­nak. a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnö­kének. Budapest Kedves elvtársak! Szívből jövő köszönetét mon­dok önöknek forró üdvözletü­kért és szívélyes jókívánságai­kért. amelyeket abból az alka­lomból juttattak el hozzánk, hogy szovjet űrhajó — J. A. Gagarin őrnagy szovjet állam­polgár űrpilótával a fedélzetén — a világon elsőnek, sikereseit körülrepülte a Földet. Teljes mértékben osztom az önök véleményét, amely sze­rint ez a páratlan hőstett a szocialista rendszer történelmi jelentőségű győzelme. Ez a rendszer az összes feltételeket megteremtette a tudományos gondolkodás gyors fejlődésé­hez. a technikai előrehaladás soha nem látott üteméhez. A Szovjetunió Kommunista Pártjának központi bizottsága, a Szovjetunió kormánya, min­den szovjet ember szive mé­lyéből újabb nagy sikereket kíván a testvéri magyar nép­nek a szocializmus építésében, a világbékéért folytatott harc­ban. Moszkva, Kreml, 1961. ápri­lis 30. N. HRUSCSOV ismeretlen tettesek — nyilván [ parlamenti osztrák köztársasá­a munkástüntetés megzavará- ! gi emlékmű elektromos kap­uévá — felrobbantották a | csolószekrényét. tp«í ri&.shtm n puvt'.sisítíli irtffjhiiitt»'fésef követelik iWí#finnVSStiijj *#<*.%zt*ti#* Tíz órakor felhangzott a diszjel, Malinovszkij marsall, honvédelmi miniszter fogadta Krilov hadseregtábornok je­lentését. üdvözölte a felsora­kozott alakulatokat, majd be­szédet intézett az egybegyűl­tekhez. Malinovszkij kijelen­tette, a szovjet nép lelkes han­gulatban és lendületes munkával köszöntötte az ünnepet, az SZKP közelgő XXII. kong­resszusára készül. A további­akban megállapította, hogy az imperialista államok agresszív körei akadályozzák a nemzet­közi helyzet megjavulását, folytatják a fegyverkezési ver­senyt, Nyugat-Németországot pedig Európa fő háborús gó­cává teszik. Utalt a Kuba el­len indított fegyveres inter­vencióra, majd így folytatta: azoknak, akik az ilyen kalan­dokat kedvelik, jusson eszük­be, hogy a függetlenségükért harc­ra kelő népek mellett ott van a világ dolgozóinak hatalmas szolidaritása, a Szovjetunió és az egész szocialista tábor népeinek őszinte és önzetlen rokon- szenve. Malinovszkij hangoztatta, hogy a Szovjetunió kénytelen számolni a nyugati hatalmak újabb háborús előkészületei­vel, a szovjet nép a béke meg­szilárdítása végett éber figye­lemmel kíséri az imperialista agresszorok cselszövényeit, megteszi a szükséges intézke­| déseket hazája fegyveres erői­nek és védelmi képességeinek [növelésére. „A szovjet hadse- I reg és haditengerészeti flotta fegyverzetében ott vannak a ! legtökéletesebb harcászati esz- j közök, amelyek mindent felül­múlnak, ami valaha is hadse- \ reg rendelkezésére állott” — jelentette ki Malinovszkij marsall. Ezt követően megindultak a : katonai alakulatok. A gyalo- 1 gos egységek után gépesített lövészalakulatok, kétéltű gép- , kocsik, kétéltű lánctalpas pán­célozott szállító járművek, páncélozott gépkocsik vonul­tak fel. Ejtőernyős légi gya- ! logság következett, ledobható. | magánjáró páncéltörő löve- gekkel és vontatókkal. ; Az óriási magánjáró mesz- I szehordó lövegek után indult ■ meg a rakétafegyvernem egy­ségeinek diszmenete. A legkülönbözőbb rendel­tetésű és méretű rakéták felvonulását nagy tetszés­sel fogadták az egybegyűl­tek. A különböző típusú légvédel- i mi rakétafegyverek után a kö- I zepes és nagy hatótávolságú taktikai rakéták következtek. Miután véget ért a katonai ; szemle, megindult a moszkvai dolgozók hatalmas menete. Az oszlopok felett a moszkvai üzemek kiemelkedő eredmé- l nyelt jelző táblák, a párt és a kormány vezetőit üdvözlő fel­iratok, a proletár internacio­nalizmust hirdető jelszavak, a I világ első űrhajósát köszöntő I jelképek voltak láthatók. A francia munkásosztály már régebben kivívta, hogy május 1. fizetett munkaszüneti nap legyen, s így módja van széles körben megünnepelni ezt az évfordulót. Az. idei má­jus 1-nek különös jelentőséget adott az a tény, hogy a mun­kásosztály és az egész nép öt napja aratott győzelmet az al­gériai fasiszta puccs fölött. Ez a diadal még nem tel­jes. ezért állott a május 1-i népi követelések élvonalá­ba a pártütők kíméletlen megbüntetésének és az al­gériai béke megteremtésé­nek sürgetése. Ennek adott hangot a CGT szakszervezet óriási tömeggyü­lése is. A sok tízezres tömeget nem tudták befogadni a mun­kásszékház falai, s a szemer­kélő eső ellenére, a Bourse du Travailtól a République térig egyetlen hatalmas embertenger felcetéllett. Május 1-i felhívást adott ki Nagy-Britannia Kommunista Pártja. Üdvözli a kubai nép nagyszerű győzelmét, továbbá azt a tényt, hogy a francia nép kudarcba fullasztotta az algé­riai puccsot. Lelkesedéssel szól a felhívás Gagarin lélegzet- áilító űrrepüléséről. A felhívás jegyebek között élesen bírálja raz angol kormányt, mert támo- | gatja az Egyesült Államok ag- í resszív politikáját. ./ «/»/i nhn ts lm t in il ti ti firt ünnopvltak Atommentes Közép-Európát követelnek a Szocialista Diák Szövetség tagjai május elsejei menetükben Nyugat-Berlin­ben. Telefoto. MTI külföldi képszolgálat Kétféle ünnepség u két Berlinben Pekingtől Szófiáig snkntilliós menet Az Üj Kina hírügynökség beszámol arról, hogy május 1- én hárommillió felvonuló ün­nepelt Pekingben. A nemzet­közi munkásünnep pekingi programja a demokratikus pártok hétfő reggeli gyűlésé­vel kezdődött. Az ünnepségek tsúcspontja a Tienanmen té­ren volt. Lelkes tömegek éltet­ték a nemzetközi munkásosz­tály nagy egységét, a marxiz- tnus-leninizmust. a Kínai j Kommunista Pártot és Mao j Ce-tung elnököt. Mao Ce-tuiig és Liu Sao-csi Sanghajban töltötte az ünnep- ; napot. Csou En-laj miniszter- elnök az észak-kínai Hantan j ipari központ dolgozóival ün- ; népéit. Varsóban a város legszebb főútvonalán, a Marszalkowska \ sugárúton volt a felvonulás. Az ünnepséget Gomulka rövid be- 1 széde nyitotta meg. Megemlé­Megemlékeztek május 1-ről mindkét Berlinben js. Négy és fél óra hosszat tartott a de­mokratikus Berlin dolgozóinak káprázatos május 1-i felvonu­lása. A dísztribün elölt több mint negyedmillióan vo­nultak el. tüntettek a há­ború ellen, a béke mellett. Az impozáns menet a nemzeti néphadsereg díszszemléjével kezdődött. A demokratikus Berlin dolgozóival együtt vo­nult fel sok nyugat-berlini dol­gozó. Átjöttek az övezethatá­ron, s ezzel megmutatták, hogy az öntudatos német munkások összefogása nem ismer övezeti határt. Nyugat-Berlinben is volt május 1-i felvonulás, de a vá­rosi vezetőség mindent meg­tett. hogy a felvonulás jellege megfeleljen a jobboldali szo­ciáldemokraták szájaizének. Ennek ellenére sokan, plaká­tokon és színes léggömbökre festett jelszavakkal a leszere­lést követelték. A felvonulást követő gyűlésre jellemző volt. hogy munkásdalok helyett a hangszórók gyermekdalokat közvetítettek. A Német Szövet­ségi Köztársaság területén má­jus 1. hivatalos munkaszüneti nap és a szakszervezetek meg­rendezik a hagyományos ün­nepséget. A jobboldali vezető­ség azonban gondosan ügyel arra, hogy ezek az ünnepségek „simán” folyjanak le. Becsbe n az idei május 1. az osztrák kommunisták erkölcsi győzelmét eredményezte. Hatá­rozott kiállásuk megakadá­lyozta a szocialista vezetőket abban, hogy a májusi munkás­felvonulást feláldozzák az „osz- | tálybéke”. a koalíciós politika érdekeinek. Sok egyszerű szo- j cialista párttag is azzal fenye­gette meg vezetőit, hogy csat- ! lakozik a kommunisták felvo- j nulásához. Végül Strasser, Becs szocialista képviselője, kénytelen volt kijelenteni: S „Nem engedhetjük át május 1-én a Ringet a kommunisták­nak.” A Ring hétfőn délelőtt mégis a kommunistáké volt: vörös zászlóerdő alatt órákon át tartott fel­vonulásuk. j Számos szocialista, aki már j korábban részt vett a város- : házi szocialista gyűlésen vé- gignézte és tapssal köszöntötte a kommunista tüntetést. Május 11-re virradó éjszaka egyébként ­Harminckettedszer ünnepelte Japán dolgozó népe május 1-et. Harmincegy évvei ezelőtt a súlyos megtorlások miatt mindössze ötezer munkás, tegnap viszont mintegy 900 városban és településen több mint hatmiliióan vet­tek részt az ünnepségeken. Tokió egyik hatalmas parkjá­ban 650 ezer részvevővel nagy­gyűlést tartottak. Kavakami, a Japán Szocialista Párt elnöke, valamint Noszaka, a Japán Kommunista Párt Központi Bi­zottságának elnöke szólt az egybegyűltekhez. Hangoztatták a japán nép harcának szüksé- j gességét, a japán—amerikai katonai szövetség és az ame­rikai imperializmus elleni harccal szemben. 1 ndonézia lakossága gyűlé­sekkel, sportversenyekkel em- lékezett meg május 1-ről. Dzsakartában tízezer dolgozó gyűlt össze, az ország tömeg­szervezetei és pártjai képvise­lőinek jelenlétében. Mintegy 160 000 dolgozó tüntetett Casablancában. j A tüntetést a Marokkói Mun­kaszövetség szervezte. Tö- ! megfelvonulásokat tartottak í május 1. alkalmából Ausztrá- j Fiában is. A békeharc jelszavával vo- | nultak az utcán május 1-én a svéd főváros dolgozói. Sok táb- ( Ián volt olvasható a „béke" j szó, svéd, angol és orosz nyel- j ven. Finnországban a helsinki ! felvonuláson mintegy negyven- 1 ezren vettek részt. A görög fővárosban a rendőrség megtiltotta a munkások május 1-i össze­jövetelét. Csak a szakszervezeti funkcio- 1 náriusok gyűlését engedélyez­ték az egyik színházteremben. Nem ünnepelhette meg má­jus 1-et Algéria népe sem: betiltottak mindenfajta ünnep­séget és felvonulást. Egy má- i | sik afrikai országban azonban, amely már elnyerte független­ségét, a Mali Köztársaságban, I díszes felvonulás volt. A ba- | makói szakszervezeti székház I előtt hatalmas tribünt emeltek, s ezelőtt zajlott le a felvonulás. I A házak falait hatalmas pla­kátok tarkították. felhívták a munkásokat és a parasztokat: tüntessenek az imperializmus ellen a szabadságért, a békéért és a munkások nemzetközi szolidaritásáért. Május 1-én katonai dísz­szemle és felvonulás volt Belgrádban, a jugoszláv fő­városban is. Két veszélybe került fiatal története Bolgár film Bemutató: május 1. tllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIMIIIIIIIIlllMllt 1961. május 3, szerda

Next

/
Thumbnails
Contents