Esti Hírlap, 1961. június (6. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-01 / 127. szám

Vásárlók és nézelődők a könj'vhét negyedik napján is sűrűn állják körül az utcai könyvsátrakat. Az idei könyv­hét egyik jellegzetessége azon­ban, hogy míg azelőtt elsősor­ban az utcai forgalom határoz­ta meg a könyvhét sikerét, most az üzemekben, intézmé­nyekben is egyre jobban meg­mutatkozik a hét ünnepi jel­lege. Munkások százai vették kö­bül már az első napokban a Csepel Vas- és Fémművek üze­mi könyvterjesztőit. A gyárban hétfőn még csak egy Sátor volt, kedden már kettőben árusítot­tak, de árulták a könyveket az egyes részlegekben, az üzemek­ben, még a munkapadoknál is. A gyáregységekben egy-két órás, itt-ott egész napos könyv­vásárokat rendeztek. Sok száz könyvvel gazdagodott a csepeli munkások könyvtára. Sokan vásárolták meg Solohov Feltört ugar című regényét. Érdekes, hogy milyen nagy az érdeklő­dés — a többi között — Lőrin- cze Lajos Édes anyanyelvűnk című műve iránt. Ünnepivé teszi az üzemek könyvvásárait az író—olvasó­találkozók sorozata, a magyar írók látogatása az üzemekben. A MOM-ban nagy szeretettel fogadták Illés Bélát, a Szak­ipari Vállalatnál Várnai Zse­nit. Galabárdi Zoltán az Egyesült Izzóban, Bárány Ta­más a Vörös Október Férfiruha­gyárban, Barát Endre a Lódén Posztógyárban dedikálta mű­vét. Ma a Ganz-MÁVAG-ban lesz író—olvasó-találkozó: Jan- kovich Ferenc és Galambos La jos találkozik szocialista bri­gádok tagjaival. Egy korai évadzárás Május végén — tehát szo­katlanul korán — bezárta ka­puit a Dohány utcai Tarka Színpad. Nem sajnálkozunk rajta, mert a színpad évadja — különösen az első produk­ció a Játsszunk valami mást — csalódást okozott. A Tarka Színpad, amely a revű-müjaj megújhodását, új tartalommal való megtöltését ígérte, nem hozott „valami mást”, nem adott többet az eddigi — kevés­bé sikerült — próbálkozások­nál. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a fővárosnak nincs szüksége egy minden te­kintetben korszerű revüszín- házra. Ez a nem kellően elké­szített, nem alaposan átgon­dolt, s végül is érdektelenség­be fulladt évad — ha mással nem, hát jó tanulságokkal szolgálhatott. Szívesen előle­gezzük a bizalmat, s reméljük, hogy jövőre érdekes revüket láthatunk majd akár a Dohány utcában, akár másutt. Azt azonban nem egyszerűen re­méljük, hanem teljes joggal elvárjuk: a hosszú tavaszi­nyári szünetet jól használják majd ki azok, akik a Tarka Színpad célkitűzései és műsora ügyében dönteni hivatottak. □ M. KASSAGI, a világhírű arab illuzionista és művész ma este a Magyar Sajtó Házában tart előadást. □ A MAGYAR RÁDIÓ és Televízió tánczenekara és szó­listái új műsort mutatnak be június 3-án a Rózsavölgyi Sza­badtéri Színpadon. □ ISMERT ANGOL FILM­RENDEZŐK anyagi nehézsé­geik miatt reklámfilmeket for­gatnak. A nálunk is bemutatott Hely a tetőn rendezője egy cso­koládégyár részére készít fil­met. A másik, most sikerrel futó angol film, a Szombat este és vasárnap kora reggel rende­zője egy népszerű reggeli ital filmreklámját készíti. □ ANDA GÉZA Mozart két zongorahangversenyét játszotta hanglemezre a Camerata Aca- demica kíséretével. A felvételt a salzburgi ünnepi játékok új otthonában készítették. □ TRENTÓBAN az idén is megrendezik az alpinista fil­mek seregszemléjét. A nemzet­közi fesztivál rendező bizottsá­ga számít magyar produkció részvételére is. Ki tanítson politechnikát? Szakmunkás ? Tanár ? — Az érettségizett munkásnemzedék — Beszélgetés a politechnikai tanszék vezetőjével Pécsi program: Varsá-Drezda-Budapest Katona Ferenccel, a pécsi Nemzeti Színház Jászai Ma­ri-díjas igazgatójával talál­koztunk a Fészek Klubban. — Varsóba utazom — mon­dotta. — Színházunk ottani vendégjátékáról folytatok tár­gyalásokat, cserealapon. Elmondotta még, hogy jú­niusban a Német Demokra­tikus Köztársaságban, Drezdá­ban nemzetközi balettfeszti­vál lesz, amelyen hazánkat a pécsi Nemzeti Színház Eck Imre vezette balettegyüt­tes képviseli. A jövő szezonban a főváros­ba is „be akarnak tömi” a pé­csiek. Előreláthatólag az Ödry Színpadon tartanak majd elő­adásokat. Érdekes, újszerű produkciót kívánnak itt szín­re vinni: nyitódarabnak Gosz- tonyi János „Európa elrablá­sa” című kétszemélyes ka­marajátékát szánják. Azaz, nem is egészen kamarajáték: a Párizsban játszódó, modern hangvételű darab tele van ba­lettrészletekkel. A két főszere­pet Fülöp Zsigmondra és Mar- gittay Ágira bízták. Rendező: Katona Ferenc. A bemutatót az új évadban mindenképpen megtartják, ha Pesten nem si­kerül végleges megállapodás­ra jutni, akkor Pécsett — ám a produkciót, legalább egy-két előadásra, akkor is felhozzák Budapestre. <b. t.) A Horváth Mihály téren ál az iskola, ahol a gyakorlati foglalkozás tantárgyának — a politechnikai oktatás műhely- gyakorlatainak — nevelőit képzik. A pedagógiai szeminá­rium politechnikai tanszékén készítik elő a pedagógusokat arra: hogyan tanítsák meg a munka szeretetére, a helyes pályaválasztásra, a szerszámok és a műveletek ismeretéré. a közös munka örömére az álta­lános iskolai tanulókat. Negyedmillió gyermek jár a főváros több mint háromszáz általános iskolájába. Már most is 450 oktató foglalkozik velük. Szeptemberben már 700-ra lesz szükség. Most, a gyakorlati órák jövendő neve­lői maguk is iskolába járnak, első évjáratuk az idén fejezi be hároméves tanfolyamát. Milyen legyen a politechni­ka pedagógusa? — erről be­szélgettünk Kálmán György- gyel, az új tanszék vezetőjé­vel. Nem elég egy szakma — Nem elég — mondja —„ ha az oktatók csak egy szak­mában kiválóak. Az ötödik osztályban néhány papír- és fémipari alapműveletet, a ha­todikban fa- és vasasipari készséget kezdenék elsajá­títani a kisdiákok. A hete­dikben már további néhány vasas műveletet — a ko­vácsolás elemeit is, a nyol­cadikban p>edig már a gép­szerelés, az elektrotechnika és a javító-szerelő munka néhány alapelemét. Ezenkívül már a jövő évi tanterv-javas- latban szerepel a műanyagok ismerete és az elektronika. Hol van az a szakmunkás­ezermester, aki mindezt szak­szerűen ismeri, ezenkívül sze­reti a gyermekeket, van haj­lama és türelme a nevelőmun­kára, és képes elsajátítani a módszeres -oktatás tudomá­nyát? A probléma megoldását elő­ször a pedagógusok, szakmai képzésében kellett keresni. Ne­kik már nem kellett pedagó­giát tanulniuk, s ha hajlamuk és kézügyességük van, alkal­masakká válhatnak a mű­helygyakorlatok vezetésére is. Nem kell a íéltucat szakmát teljesen megtanulniuk, csak néhány alapműveletet — igaz, hogy azt szakszerűen, mintha a gyárban végeznék. De eset­leg éppen c,z a gyári légkör hiányzik tapasztalataikból, ép­pen az, amit a szakmunkás, ha pedagógussá válik, magá­val hoz az üzemből. Nevelők is. munkások is ; oktatás tanfolyamszerűén, műhelygyakorlatokkal, de máris kiderült, hogy ebből a 28 fiatalemberből a tanfolyam I legjobbjai lesznek, ők közeli- ! tik meg legjobban a gyakorla- j ti oktatás pedagógusának el­képzelt színvonalát. Legtöbben érettségizettek, akiket rövid tanfolyamon szakmunkássá képeztek át. Most boldogok, hogy pedagógusok lesznek. Hét év üzemi élet van már mögöt­tük, jó szakmunkások. A gyá­rat soha életükben nem felej­tik el, szívükben munkások maradnak, meg tudják taníta­ni a gyermekeket is az üzem | szeretetére, ugyanakkor jó pe- j dagógusok is, akik magukhoz \ hasonló nemzedéket nevelnek \ fel. A tanfolyam sikerét ésered- j ményességét nem kevéssé az I is elősegíti, hogy — míg ba- ! rátkoznak — tanulnak is egy- \ mástól, munkások és pedagó- \ gusők. Százhuszonkét országban vetítenek szovjet filmeket Mint az Izvesztyija hírül ad­ta, 122 ország filmszínházaiban vetítik a szovjet filmművészet legkiválóbb alkotásait. Mind több szovjet film jut el az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, Olaszország, In­dia és más országok nézőkö­zönségéhez. Indiai művészek sikere a Bartók-teremben Ősi kultúrájú nép művészeté­ből adott csokorra valót tegnap este a Bartók-teremben a Bharata Natyalaya indiai együttes. A program nagy részét az egyik legrégibb táncstílus, a barat natyam stílusú számok­ból állították össze. Kecsesség, finom báj, a test úgyszólván minden porcikájának harmoni­kus mozgása, zene, ének, tánc tökéletes egysége, mozdulat és muzsika ritmusgazdagsága jel­lemzi ezt a Dél-rlndiában ho­nos, rendkívül kifejező erejű stílust. Milyen pompásan utá­nozza például a kobratánc a sziklatemplomok falán látható alakokat, a Siva isten fejét dí­ALIG FÉL ÉVE, hogy tájé­koztatást adtunk arról a nagy­szabású kiállításról, amely a Nemzeti Múzeum együk legha­talmasabb termében 15 eszten­dő magyar könyvkiadását szemléltette. Megállapíthattuk, hogy a könyvek számának és példányszámának állandó emelkedése, s a tartalmi vál­tozatosság bővülése mellett mindinkább szépül a könyvek külső köntöse is. A Múzeum­ban láthattunk több, már 1960 első hónapjaiban napvilágot látott szép magyar könyvet is. Most — a Liszt Ferenc téri könyvklub helyiségében — együtt nézhetjük mindazokat a kiadványokat. amelyeket a Könyvművészeti Bizottság va­lóban szép könyveknek ítélt az 1960-as esztendő gazdag terméséből. A böngészés kö­zöttük: munkát ad a szemnek, s munkát ad az elmének is — egy egész délelőttre. KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉL­MÉNNYEL szolgál ez a „Szép magyar könyv I960” című kis kiállítás? Azzal is. Hiszen cseppet sem értek — például — a madártan nemes tudomá­nyához, mégis. Koffán Károly vagy száz madárfotója, s ma­ga a könyv, amely e felvétele­ket egybegyűjti, a szépség igé­zetével ragad meg. Hát még az olyan könyvek, amelyek témája maga a vá­szonra festett, kőbe vésett szépség! A Garas Klára szer­kesztésében megjelent „Régi képtár” című album, vagy az „Orosz szobrászat” (Bacher Bélának, ez a művészeti kiad­ványok első díját elnyert mű­ve) azt mutatják, hogy több nyomdában olyan hallatlanul precíz, minőségi munkaközös­ségek alakultak ki. amelyek nem tűrik a legkisebb dissz- harmóniót sem. Nyomdai mí­vesmesterek kis közösségei buzgólkodnak azon, hogy ne legyen egyetlen illusztráció sem, amely nem a legtökélete­sebben kerül az olvasó szeme elé. A KNER IMRÉK, a Teva- nok öröksége — ötlik agyunk­ba önkéntelen is, ahogy ott sé­tálgatunk a szép könyvek, a bibliofil kiadványok" között. Ám a négy-öt éve fellendült mai magyar könyvmívesség nem egyszerű folytatása a teg­napi gyomai és békéscsabai könyvnyomtató mesterek te­vékenységének. A könyvek mai példányszáma átlagosan több mint háromszorosa an­nak, amivel a tegnap kiváló tipográfusai dolgoztak. Ol­csóbb a könyvek ára; és az a cél, hogy a kiadványok több­ségét ne csupán egy viszony­lag szűk körhöz juttassuk el, hanem olyanokhoz is, akik még csak nemrégen kaptak rá a jó könyvre. A Magyar Heli­kon néhány év alatt létrehoz- ! ta jellegzetes könyvtípusait. Az i Arnold Zweig néhány hosz- j szabb novelláját egybe gyűjtő j „A parancs” című könyv pél- | dául finomkodás nélkül fi­nom, tűldíszítést mellőzve, dí­szes. Nagy példányszámú ..tö­megkönyv” — és bibliofil ki­advány is egyben. ÉRDEKES. UJ JELENSÉG, hogy a művészi címlap, a von­zó kiállítás bevonult már a tankönyvkiadásba is. Kedves, mulatságos — például — Var­ga Tamás „Matematikai logi­ka kezdőknek” című könyvé­nek borítója, de az egész könyv is olyan szép és ötletes, hogy valóban logikusnak lát­szott azt ezen a kiállításon is szerepeltetni. Hát, igen. ha már a gépekkel kapcsolatban is mindjobban felmerül a ke­csesség, a harmónia, az eszté­tikum igénye, ideje volt rá­jönni arra: a tankönyvek kül­sejének is a szépség igényét, az ízlés fejlesztését lehet és kell szolgálnia. Misztótfalusi arcéle bukkan fel az egyik tárlóban, az első magyar könyvnyomdász tiszta tekintete. Egy úttörő magyaré, akinek évszázad múlva való­sult csak meg — de megvaló­sult! — merész álma „a betűre való éhség" dicsőségéről. A. G. | A megoldás váratlan irány- t ból ígérkezik — fejezi be a ? gondolatsort Kálmán György *—, az idén tavasszal 194 poli­technikai oktató képzését kezdtük meg a szeminárium­ban. Közöttük 28 nem pedagó­gus. hanem üzemből érkezett. Csak néhány hete folyik az — Adél! Ne lábatlankodj mindig mellettem. Kumaris Kamala a Dasavat- hara Várnám című táncot adja elő. (MTI foto — Keleti felv.) szító kígyót! Mennyi kifejező erő van a dasavathara varrtam című produkcióban, amely Vis- nu isten tíz különböző alakját idézi fel! Mennyi fojtott szen­vedély, szépség árad a dél­indiai cigányok kurathi táncá­ban, virtuóz csillogás a kathak táncban! A világjáró fiatal együttes majd minden számát ismételni kellett, a táncokat ugyanúgy, mint a zenei pro­dukciót. Különösen nagy sike­re volt a dobszólónak: kilenc felhangolt dobon „vert” meló­dia, mintha csak legrégebbi népdalainkkal tartaná a rokon­ságot. A képzett, tehetséges táncosok közül külön is ki­emeljük a koreográfus, Miss Kamala, a sokoldalú Miss Va- santi, a temperamentumos Miss Radho, az akrobatikus ügyessé­gű Sudarshan Kumar művé­szetét, továbbá Moorthi mes­teri dobjátékát. A Bharata Na­tyalaya együttes Budapesten is meghódította közönségét. es. RÁDIÓMŰSOR MÁJUS 31, SZERDA KOSSUTH: 15.00: Hírek. — 15.10: Egy üveg almuska. Rádiójáték. — 15.50: Egy falu — egy nóta. — 16.50: Berlin központjának újjáépítése. — 16.40: Az Udvardv-kamarakórus énekel. — 17.00: Hírek. — 17.15: Szív kül­di .. . — 17.55: Gondolat. — 18.35: A Magyar Rádió esztrádzenekara. — 19.05: Munkásklub. — 19.25: Ma­gyar nóták, csárdások. — 19.54: Mese. — 20.00: Esti Krónika. — 20.25: Három világhírű operaéne­kes. — 21.18: Felsült vőlegény. Rá­diójáték. — 21.35: Tánczene. — 22.00: Hírek. — 22.20: Ügetőver­seny-eredmények. — 22.25: Ope­rettrészletek. — 23.00: Kamaraze­ne. — 24.00: Hírek. — 0.10: Köny- nyű zene. PETŐFI: 15.55: Goethe két verse. — 16.00: Hírek. — 16.05: Operarészletek. — 16.40: A villámfény asszonya. Ha­waii szerelmi románc. — 16.55: Ma­gyar népdalok. — 17.15: Orvosi ta­nácsok. — 17.20: Kamarazene. — 18.00: Hírek. — 18.05: Tánczene. — 18.35: Rádióegyetem. — 19.00: Hí­rek. —• 19.05: Csajkovszkij: G-dúr zongoraverseny. — 19.45: Sporthír- adó. — 20.00: Könnyű zene. — 20.40: Falurádió. — 21.00: Hírek. — 21.10: Mezei csokor. — 21.35: Túrkeve [ kulturális életéről. — 21.55: Richard í Wagner Pesten. — 23.00: Hírek. JÜNIUS 1, CSÜTÖRTÖK KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.35—7.59: Zene. — 8.10: Daljátékok zenéjéből. — 8.55: Édes anyanyelvűnk. — 9.00: Ifjúsá­gi Rádió. — 9.30: A Lipcsei Rádió Esztrádzenekara. — 10.00: Hírek. — 10.10: Napirenden ... 10.15: Ze­nés ajéndékműsor. — 11.00: Rádió­egyetem. — 11.25: Népszerű kettő­sök. — 12.00: Hírek. — 12.15: Tánc­zene. — 13.00: Cimbalom és zongo­ra. — 13.25: Népi zene. — 13.50: Gyermekrádió. — 14.00: Kodály kó­rusműveiből. — 14.15: A specializá­ló és a világszínvonal. Előadás. — 14.25: Könnyű zene. — 15.00: Hí­rek. — 15.10: A Gyermekrádió énekszakköre. — 15.25: Ifjúsági ri­portműsor. — 15.50: Egy falu — egy nóta. — 16.40: Lányok, asszo­nyok ... — 17.00: Hírek. — 17.15: Zenekari muzsika. — 17.45: A moszkvai angol kiállításon. — 17.55: Szív l^üldi . .. PETŐFI: 5.00—7.59: Zene. — 8.00: Hírek. Ä 14.15: Zenekari muzsika. — 15.10: A külföldi sajtó hasábjairól. — 15.20: Operettmuzsika. — 16.00: Hí­rek. — 16.05: Ünnepi könyvhét, 1961. — 16.35: A XVII. század fú- vószenéjéből. — 16.50: Orosz nyelv­lecke. — 17.00: Hangverseny gyer­mekeknek. — 17.20: Édes anyanyel­vűnk. — 17.25: Könnyű zene. SZÍNHAZAK SZERDAI MŰSORA: Operaház: A diótörő (B-bérlet, 10. előadás, 7). — Erkel Színház: Rigoletto (Takács-bérlet, 9. és Munkásbérlet, II. sorozat, 5. elő­adás, 7). — Nemzeti Színház: Víz­kereszt (Shakespeare-ciklus, D-bér- let, jobb, jobb-közép, 6. előadás, 7). — Katona József Színház: A két Bolyai (Hevesi-bérlet, 7. elő­adás, 7). — Madách Színház: Pil­lantás a hídról (7). — Madách Szín­ház Kamaraszínháza: Elveszett pa­radicsom (7). — Vígszínház: Faust (L-bérlet, 6. előadás, 7). — Jókai Színház: Trisztán (7). — Fővárosi Operettszínház: Boccaccio (7). — Petőfi Színház: Tűzijáték (7). — József Attila Színház: Az igazság a házhoz jön (7). — Zeneakadémia: Dőry Dénes diplomahangversenye (fél 8). — Bartók-tercm: Az indiai táncegyüttes műsora (fél 8). — Vi­dám Színpad: Fiatalok és öregek (fél 8). — Kis Színpad: Váci utca (7). — Állami Bábszínház: Alad­din csodalámpája (de. 10), A csá­szár új ruhája (du. 3). — Jégszín­ház: Jégmelódiák (7). — Kamara Varieté: Nincsen múzsa tövis nél* kiil (6 és 9). — Fővárosi NagyciiV kusz: Nemzetközi randevú (7). 13 GYEREKEK! A távbeszéll mesemondó (4 2 7 — 9 6 0) műsor* június 1-én, csütörtökön: Nagytól karítás (elmondja: Kohut Magda)! Sátrakban, gyár-részlegekben, munkapadoknál: könyv Iró-olvasó találkozók az üzemekben Nemcsak a könyveknek, az új típusú könyvsátornak is sikere van a Tanács körút és Rákóczi út sarkán. (MTI foto — Lajos György felv.) □ A FILHARMÓNIAI TÁR­SASÁG az Operaházban jú­nius 12-én rendezi az évad utolsó hangversenyét. A diri­gens Koródy András lesz. □ VELENCÉBEN augusztus 20 és szeptember 3 között ren­dezik a XXII. nemzetközi filmfesztivált, amelynek rende­ző bizottsága a seregszemlére meghívta a magyar filmgyár­tást is. □ A NYUGAT-NÉMETOR­SZÁGI FILMTESTÜLET cen­zori hivatala visszautasítot­ta az Eichmann-hadművelet című filmet, ami annyit je­lent, hogy azt Nyugat-Német- országban nem játszhatják. □ NEMES KATALIN zon­goraművésznő hazaérkezett há­romhetes nagysikerű szovjet­unióbeli vendégszerepléséről. „A kaukázusi városokban négy zenekari, s három szólóestet adtam. Műsoromon Chopin F- moll koncertje, szólóestjeimen egyebek között Liszt- és Bar­tók-művek szerepeltek. Ordzso- nikidzében nagyszerű zenekart és — Pavel Hjádik személyé­ben — kiváló karmestert is­mertem meg” — mondotta. Ssem és söröme

Next

/
Thumbnails
Contents