Esti Hírlap, 1961. augusztus (6. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-01 / 179. szám

TAKARÉKOS FELESÉG FORRÓ SIKER, FELEJTHETETLEN ÉLMÉNY A KŐVIRÁG PREMIERJE Szeged, július 31. (Kiküldött tudósítónktól.) A Kővirág librettója — L. Lavrovszkij és M. Prokofjeva munkája — az uráli népművé­szetből merítő, kiváló meseköl­tő, P. Bazsov Malachit doboz című, költői szépségű írása nyomán született. A balettmű Danyilo uráli kőfaragóról szól. A fiatal mester malachitból szeretne pompázatos virág szépségével vetekedő vázát fa­ragni. A titkot kutatva elmegy a rézhegyek királynőjének bar­langbirodalmába. s ott alkotja meg a csodálatos kövirágot, hogy művészetével embertár­sait gyönyörködtesse. A rézhe­gyek királynője azonban ma­gánál akarja tartani Danyilót. A fiatal mester hajthatatlan, s a királynő szívét is megindít­ja Danyilo és Katyerina szerel­me, nem áll tovább boldogsá­guk útjába. A zene Prokofiev egyik utol­só, költői szépségekben, művé­szi értékekben bővelkedő alko­tása. A nagy szovjet komponis­ta mélyen humanista, modern hangvételű, lírai és drámai ele­mekben gazdag karakterű mű­vel ajándékozta meg a balett- irodalmat. „Arra törekedtem — írja egy helyütt —, hogy nézőink a mesékből ismert ala­kokat ne csak táncoló, hanem mélyen érző, gondolkodó, bá­talmasak, érzelemgazdagok például Grigorovics kettősei. Nem a hagyományos pás de deux-k ezek, hanem inkább dialógusok Danyilo—Katyeri­na, Danyilo és a rézhegyek ki­rálynőjének jelenetei! Milyen színpompás, ötletekben kifogy­hatatlan gazdag a vásári kép forgataga! S a modernebb nyelvezetű, klasszikus tánc va­lóságos tárháza a rézhegyek királynője birodalmának be­mutatása. Nagyon sokat vár­hat még a szovjet koreográfiái művészet a rendkívüli tehet­ségű, fiatal alkotóművésztől. Az előadás mindenben méltó volt a Nagy Színház balett­társulatának világ rang iákoz. Nincs az előadásnak egyetlen­egy gyenge pontja sem: a kar ugyanolyan értékű teljesít­ménnyel ajándékozza meg nézőit. mint a szólisták: együttdolgozásuk. technikai felkészültségük színvonala ma­gával ragadó. A kőfaragómes­ter szerepében V. Vaszilfevet ismerte meg a magyar közön­ség. Rendkívüli tehetségű, hal­latlanul könnyed, szinte a föld vonzási törvényeitől magát függetleníteni tudó fiatal tán­cos. Van drámai ábrázolókész­sége, technikája pedig egyene­sen bámulatos. Nem ugrik — úszik a levegőben, s úgy forog, ahogy csak nagyon kevesektől királynőjének egyszer hűvösen számító, másszor elbűvölően csillogó alakja a mű legkénye­sebb szerepe. Nagy kifejező­erőt, pillanatra sem lankadó játékkészséget kíván, s igen ne­héz technikai követelmény elé állítja alakítóját. Nos. M. Szamohvalova kitűnően oldot­ta meg kényes feladatát: meg­győző erővel állította elénk a koreográfiailag oly pompásan jellemzett figurát. Ugyancsak □ PICASSO legújabb műve egy Neptun-szobor. Ezt a szob­rot a Juan-les-Pins-ben műkö­de jachtklub számára készítet­te. díjmentesen, mivel a klub tagja. □ BECSBEN VOLT nagy sikerű hangversenye csütörtö­kön Kocsis Alberfnek. Szénd- rey-Karper Lászlónak és Ge­! rencsér Ferenc cimbalommű- : 'észnek. □ SÁSDI SÁNDOR új rádió­i drámája, a Szól a harang ha- j marosan közönség elé kerül | Vadász Gyula rendezésében. J Az érdekes erkölcsi problémát tárgyaló darab főbb szerepeit Horváth Teri. Törőcsik Mari és Agárdi Gábor játsszák. j □ FODOR IMRÉVEL, a Jó- I zsef Attila Színház igazgatójá­val beszélgettünk: „Ölömmel | közölhetem, hogy az ellentétes I hírekkel szemben Káló Flórián | a következő idényben nálunk . játszik, s minden bizonnyal I már szerepet kap az új évad | első újdonságában, az Egy j nagy szerelem legendája című | szatirikus vígjátékban.” □ SIMONE SIGNORÉT új olasz filmben vállalt főszere­pet. Marco Ferrari rendezi ; Franz Kafka A kastély című • regényéből, Signorét partnerei: j Serge Reggiani és Anni Gi- i rardot. □ A RÁDIÓ MEGKEZDTE j Lehár Cigányszerelem című | operettje zenei felvételeit, ame- j lyet Vincze Ottó vezényel. Fő- ! szereplők: Koltay Valéria, Ben- de Zsolt. Gyenes Magda, Ilos- ] taivy Róbert, László Margit és I Külkey László. □ LAURENCE OLIVIER j j játssza Pericles szerepét Jules j ! Dassinnek, az Akinek meg kell < j halnia és a Vasárnap soha! vi- j I lághirű rendezőjének új film- i jében. □ A PEST MEGYEI Petőfi j j Színház az új évadban bemu- j tatja Kolozsvári Andor és | | Cserháti Lajos Lángoló lelkek j i című zenés játékát. A darab ; j Déryné és Katona József ba- | j rútságáról, a Bánk bán szüleié- ; ‘ sérő] szól. — Igazán vehetnél már egy fregolit, Emília! A Modern kínai költők címmel megjelent díszkiadású antológia a nagy múltú kínai költészet modern képviselőinek legjobb verselt tar­talmazza. A verseket jeles műfor­dítóink — mint pl. Illyés Gyula; Ladányi Mihály. Pákozdy Ferenc, Weöres Sándor — tolmácsolásában olvashatjuk. — niyés Gyula Uj \ érsek címmel megjelent köteté­ben szereplő verseiből vívódásai tükröződnek, együtt és egyszerre van bennük reménytelenség es hit. kétség, meghasonlottság és életszeretet. A kiutat a társada­lomban. az emberek között talál­ja meg. — Kiss Csaba írása rövi­den tájékoztatja az olvasót Laosz természeti, gazdasági és társadal­mi viszonyairól, valamint arról; hogy miért került e kis ország a világpolitika középpontjába. A Rézhegy Asszonya: M. Sza moh való va; sziljev Danyilo: V. Va* (MTI Keleti fél.) Hátukkal és örömükkel teli em­berekként is lássák.” Prokof- jev maradéktalanul megvalósí­totta célját, szebbnél szebb témákkal jellemzi hőseit, ra­gyogóan eleveníti meg az egész bazsovi mesevilágot. Ez a mu­zsika bővelkedik értékekben, színes képekben. A koreográfia J. Grigorovics, leningrádi fiatal mester nagy­szerű műve, a prokofjevi zené­vel egyenlő értékű alkotás. A modern felfogású koreográfus a balettművészet minden esz­közét igénybe veszi jellemző erejű táncformák megalkotá­sához. Gazdagon merít az orosz néptáncból, helyénvalóan hasz­nálja a klasszikus lépéseket, izgalmas karaktertáncokat produkál. Poétikus szépségűtek a lírai jelenetek, drámai fe­szültséggel telítettek a darab kulminációs pontjai, pompásak a látványos képek. Milyen tar­láttuk eddig. M. Kondratyeva, az OSZSZSZK érdemes művé­sze alakította Katyermát. A kiváló balerina a bensőséges színek nagyszerű tolmácsolója. Plasztikus szépségű, muzikális minden mozdulata, igazi orosz női figurát jelenít meg, elbá­joló kedvességgel. A rézhegyek M. Kondratyeva öltözőjében kiváló színészi-táncos teljesít­ményt nyújtott V. Ljevasov Szeverjan ellenszenves szere­pében. Gőgös és meghunyász­kodó. kegyetlen és gyáva, dur­ván erőszakos és büntetéstől^ rettegő alakot jelenített meg. A kisebb szólók közül 1. Zoto­va (Tűzláng), G. Szitnyikov (Cigánylegény), és T. Varlamo­va (Cigányleány) nagyszerű teljesítményét emeljük ki. Ver- naidze kitűnő díszletelgon­dolása a változott, szabadtéri körülmények között is megfe­lelően érvényesült, a vetített háttérmegoldás megadta a da­rab atmoszféráját, a kevés próbát a kiváló műszaki gárda felkészültsége pótolta V. Rin- gyin, az OSZSZSZK népművé­sze vezetésével. J. Fajer, a Szovjetunió nép- 1 művésze, a világ legjobb ba­lettkarmestere vezényelte az előadást, így hát Prokofjev partitúrájának minden szépsé­ge maradéktalanul érvényre jutott a szuggesztív egyénisé­gű, nagyszerű dirigens irányí­tásával. A zenekar is minden elismerést megérdemel, hogy a kényes, nehéz feladatokat adó muzsikát ilyen jó színvonalon tolmácsolta. Szombaton este az időjárás mostohán bánt a közönséggel, már az elején lehetetlenné tet­te az előadás megtartását; így csak vasárnap kerülhetett sor a Kővirág premierjére. A kö­zönség azonban kitartott, s a szegediekkel együtt ünne­pelte a Bolsoj balettjének felejthetetlen élményt nyújtó bemutatkozását. Csizmadia György SZÍNHAZAK HÉTFŐI MŰSORA: Károlyi-kert: Magyar Állami Hangversenyzenekar (vezényel: Németh Gyula, közreműködik: Komlós Péter, C-bérlet, 5. előadás — rossz idő esetén kedden, augusz­tus 1-én —. 8 óra). — Fővárosi Nagycirkusz: Bátrak arénája (fél 8). Öreg penge - nem vén penge! A KTSZÚJJÁ FENTE... Használt régi borotvapengét újra élesíti a KÉSES ÉS KÖSZÖRŰS KTSZ. Felvevőhelyek: Dohány utca 7, Visegrádi utca 4, Móricz Zslgmond körtér 10, Bajcsy Zsilinszky út 27,Tolbuhin körút 4, Vörösvári út 13, Váci út 170, stb. Homokozó, pad és gaz Tavaly nagy lelkesedéssel mentünk ki a X. kerület Má- di utca és Maláta utca által határolt üres területre, hogy játszóteret készítsünk. A kör­nyék apraja-nagyja ott volt. Irtottuk a gazt, hordtuk a kö­veket. a X. kerületi Tanács ígéretet tett. hogy a Sörgyár­ból salakot hoznak és a terü­letet traktorral felszántják. Az első határidő az elkészü­lésre, 1960. július volt. az­után augusztus 20-ig meg­hosszabbították. És mi történt eddig? A hintaállványt még tavaly felszereltük, padokat tettünk a térre, sőt, még homokozó is készült, de mindez körül­belül fél méter magas gazban áll. Itt új szövetkezeti házak épültek. Szép a környék, csu­pán a gyerekeink játszanak az úttesten, mert az ismét be- gazosodott helyen nem játsz­hatnak. A környék felnőttéi és gyermekei szívesen segítené­nek újra építeni a teret tár­sadalmi munkában. Szeret­nénk, széppé tenni környé­künket. Dr. G. I. kőbányai lakos Végre megnyílt! f Bosszantó, ha azt látjuk, hogy bezárnak egy üzlethe­lyiséget és irodát rendeznek be a helyén. Ez történt leg­utóbb is a Bajcsy-Zsilinszky úton. Éppen azon a Bajcsy- Zsilinszky úton. amely jófor­mán csak közületeket kiszol­gáló üzletekkel van tele. Ott található a Szerelvényérté­kesítő, a MÜÁRT, a LEN­KER stb. A Bajcsy-Zsilinsz­ky út 5. szám alatt volt öt üzlethelyiség. Gyönyörűen rend behozták a portált, ki­festették. Arra gondoltunk, hogy végre ezen a környéken is szép üzlet nyílik. Vártunk, de csak nem akarták meg­nyitni. Megnéztem közelebb­ről is, hogy vajon milyen üz­letek lesznek ezek? Szép füg­göny az ablakon — földig érő — íróasztalok, fogasok, szal­mafotelok várják a dolgozó­kat — nem a vásárlókat. Az egyik ajtón látom, hogy Er­dőkémia Vállalat. Hát igen, ez az iroda hiányzott. Ideje volt már, hogy helyet adja­nak neki. Rayszky Endre V.. József Attila utca 16. Lehetne, de nincs Válasz Maglódra A VIII. kér. Házkezelőségi Igazgatóság Ígéretet tett, hogy mosókonyhát biztosít a ház lakóinak. A házban levő 82-es számú Patyolat-fióknak ugyanis van egy udvarról nyíló, különbejáratú póthe­lyisége, melyet tüzelőanyag tárolására használ. E helyisé­get könnyen mosókonyhává lehetne átalakítani. Cserébe megfelelő befogadóképességű pincehelyiséget ajánlottunk fel, amelyet azonban a Pa­tyolat nem fogad el. A mosókonyha ügye ismét holtpontra jutott. Egy három- emeletes bérház nem marad­hat mosókonyha nélkül. A VII., József krt. 58. sz. ház lakói nevében: Kováts Sándor lakóbizottsági elnök Nagy Mártonná lakóbizottsági elnökh. Nagy Zsigmond tömbbizalmi Május hó 30-án megjelent „Kérés Maglódról” c. levélre vonatkozóan közöljük, hogy a múlt menetrendi évadban a 2537. sz. vonat Maglódról indult, azonban egyrészt for­galomtechnikai okokból, sze­relvénytárolás, vonatkísérő személyzet laktanyájának biztosítása stb., másrészt a Maglódon túl lakó utasok ké­résének helyt adva, közleke­dik a jelen menetrendben a vonat Sülysápról. A Közle­kedés- és Postaügyi Minisz­térium menetrendi osztálya a menetrend szerkesztésekor figyelemmel volt az utas­áramlásra, és ezért az ún. lépcsőzetes megoldást alkal­mazta.­MÄV igazgatósága, Bp. VIII., Kerepesi út 3. Sárvári Mihály, az igazgatóság vezetőjének helyettese Csillagnézés, bosszúsággal Egyik derült estén kedvet kap­tam a Citadellán felállított táv­csővel megnézni a nyári ég csil­lagvilágát. Sajnos, csak a Holdat láthattuk, de mást nem, mivel a beállító szerkezet nem működött pontosan. A városnézés - az e célra fel­állított négy távcső segítségével — már egy fokkal jobban sike­rült, bár ezek a műszerek is na­gyon viharvertek. Miért rendelkezik a Citadella özönvíz előtti műszerekkel, mikor már sok amatőr saját, modem teleszkóppal kutatja a csillagos ég csodáit? Gy. U Az útszakasz járhatatlan A VIII. kerületi Kerepesi út — Asztalos S. úttól a Hun­gária körútig terjedő — út­szakasza járhatatlan. Bölcső­de, óvoda van itt a Kerepesi úton, apróságokat viszünk oda. Egyik gyermek a karun­kon, szabad kezünkkel meg a másik gyermeket vezetjük ezen a lehetetlen járdán. Forgalmas útvonal, jön a tél, kérjük, hogy aszfaltozzák le ezen útszakaszt, és legye­nek tekintettel a gyermekes szüiőkre. és a sok munkába járó dolgozóra. Fővárosi Csatornázási Művek dolgozói 19 aláírás GÖRBE LÉC Budapesten csak két üzletben árusítanak képzőművészeti szak­cikkeket. Az egyik a Dekorációs Vállalat Fehérhajó utcai boltja. Itt igen sok vakkeret — erre húzza fel a művész a vásznat — görbe, vagy csomós s ezért alig hasz­nálható. Válogatni pedig nem lehet. Nem olcsó múlatság a blindrá­ma s egy ideig kifogástalan mi­nőségben volt kapható. Vajon miért olyan sok a selejt az utób­bi hónapokban a festőművészek legnagyobb bosszúságára? Miér* nem selejtezik ki a rossz kerete­ket, s főleg, miért kell zsákba­macskát venni? Miért nincs válo­gatási lehetőség? B. L* Mii a hibás ? A napokban megkaptam az idei, 1961. évi adóívet a III. ke­rületi adóhivataltól. A legna­gyobb csodálkozásomra az 1960- as évre adóhátralékot mutattak ki és ezért megvonták tőlem a szokásos 2 százalékos kamatte­rítést. Lakbér- és adókötelezettségem­nek mindenkor pontosan eleget teszek, soha semmiíéle adóhátra­lékom nem volt. Levelet írtam hát az adóhivatalnak, melyben kértem —, mivel csak tévedésről lehet szó —, hogy javítsák ki a hibát. Választ nem kaptam. Be­mentem az adóhivatalba és ma­gammal vittem az 1960-as és 1961-es irataimat, amiből megál­lapították, hogy rendes és pon­tos adófizető vagyok, de egy kis hiba csúszott a dologba. T. 1. ők elfelejtették előírni I960-ban, sőt, még az 1961-es évre is a község­fejlesztési adót és Így történt a hiba. De megnyugtattak, hogy nemcsak én jártam így. Miért kell az adóhivatal mu­lasztásáért az adózót megbüntet­ni? Steigerwald Ferenc Csillaghegy

Next

/
Thumbnails
Contents