Esti Hírlap, 1961. október (6. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-01 / 232. szám

Ara 60 fillér VI. évfolyam, 232. szám Harminc négytalálatos a lottón Kisebb eséb Hol jár átmenetileg a 31-es autóbusz és a 25-ös villamos Mai séta I a régi Pesten Szenyorok és szenyoriták (Spanyolországi útinapló) Szabálysértési perek . .............................................................................................................. New York, szeptember 30. Ma délután ismét találkozik Gromiko szovjet és Rusk ame­rikai külügyminiszter, hogy folytassa eszmecseréjét Német­ország és Nyugat-Berlin kérdé­séről. Ez lesz a két államférfi harmadik találkozója tíz na­pon belül. A szombati Gromiko—Rusk megbeszélés után az amerikai külügyminiszter találkozik an­gol kollégájával, hogy tájékoz­tassa őt a szovjet külügymi­niszterrel folytatott újabb ta­nácskozásáról. Lord Home a tervek szerint szombaton este utazik haza Londonba. Mint nyugati hírügynöksé­gek jelentik, Zorin szovjet külügyminiszterhelyettes és Yőst amerikai ENSZ-delegátus — aki a Hammarskjöld teme­tésére utazott Stevensont he­lyettesíti — tegnap délután újabb megbeszélést tartott a repülőgépszerencsétlenség ál­dozatává lett főtitkár utódlá­sának kérdéséről. A New York Times wa­shingtoni tudósítója úgy érte­sült, hogy Kennedy elnök a jö­vő héten valószínűleg üzene­tet intéz Hruscsov szovjet mi­niszterelnökhöz. Tudni vélik továbbá, hogy a Gromiko— Rusk megbeszélések a jövő hé­ten Washingtonba tevődnek át. Valószínű, hogy a szovjet kül­ügyminiszter hazautazása előtt felkeresi Kennedy elnököt. Ugyancsak a New York Ti­mes közli washingtoni tudósí­tójának értesüléseit, amelyek szerint Gromiko és Rusk az elkövetkező hetekben „még legalább féltucatszor találkozik Németország és Berlin kérdé­sének megvitatására”. A C É L K I G Y Ó Az új sziriai korntány programja KAIRÓ: Az Egyesült Arab Köztársaság fenntartása szükséges (MTI-foto — Herczeg felv.) London, szeptember 30. A Reuter hírügynökség je­lenti, hogy dr. Mamun Kuzbe- ri, a Szíriái forradalmi pa­rancsnokság által létrehozott kormány vezetője szeptember 29-én este ismertette kormá­nyának programját és ígéretet tett arra, hogy négy hónapon belül visszaállítja az országban a közigazgatás alkotmányos formáját. A damaszkuszi rádióban közzétett nyilatkozatában dr. Kuzberi ismertette a kormány programjának egyes pontjait: 1. az alapvető szabadságjogok visszaállítása és rendkívüli tör­vények haladéktalan eltörlése; 2. a hadsereg „tökéletesítése”; 3. szakszervezeti szabadság, a munkások részvétele az üze­mek igazgatásában és részese­dés a jövedelemből; 4. a gaz­dasági felvirágzás megvalósítá­sa a pénz és az árak stabilizá­ciója útján, az életszínvonal emelése, a termelékenység nö­velése és a törvényes profit tiszteletbentartása; 5. intézke­dések a munkaképes államap­parátus megteremtésére. A nyilatkozat hangoztatja, hogy Kuzberi kormánya együtt fog működni az összes arab ál­lamokkal „az arabok szabad­ságon és egyenlőségen alapuló reális és teljes egységének megvalósítása céljából”. A kormány támogatni fogja a palesztínai arabok harcát, az algériai harcot és tiszteletben tartja majd az Arab Liga alapokmányát. Szíria tisztelet­ben fogja tartani a nemzetkö- I zi szerződéseket, az ENSZ alapokmányát, és arra fog tö­rekedni, hogy „megjavítsa kapcsolatait mindazokkal az államokkal, amelyek baráti kezet nyújtanak felé” — hang­zik a nyilatkozat. Damaszkuszból jelentik: Nyugati hírügynökségek je­lentései szerint Kuzberi tizen­öt perces rádiónyilatkozata után sajtóértekezletet tartott. Bejelentette, hogy kormánya külön sajtóügyi minisztériu­mot szándékozik felállítani. Kuzberi ezután fogadta a Damaszkuszban működő konzulátusok kép­viselőit, és kérte őket, tá­jékoztassák kormányaikat a damaszkuszi kormány megalakulásáról. Az új damaszkuszi kormány érintkezésbe lépett a libanoni hatóságokkal. Engedélyt kért, hogy Libanonon keresztül visz- szaszállítsák Kairóba a Lata- kiánál elfogott százhúsz egyip­tomi ejtőernyőst. Engedélyez­ték továbbá, hogy az a kilenc­ven egyiptomi tisztviselő és tiszt, aki az EAK északi tar­tományában teljesített szolgá­latot, elhagyhassa Damasz­kuszi Ezt a lehetőséget —hír- ügynökségi jelentések szerint — megadják azoknak a tiszt­viselőknek és egyiptomi ál­lampolgároknak is, akik hiva­talos küldetésben vagy ideig­lenes tartózkodásra érkeztek Kairóból Damaszkuszba. Kairóból jelentik: Az Al Ahram megerősíti, hogy a Latakiába küldött százhúsz ejtőernyős hamaro­san visszatér. Közölte továbbá a lap, hogy Beirutban van az EAK két minisztere, akik Da­maszkuszban tartózkodtak az események idején. Az EAK egyiptomi tartomá­nyának minden mecsetében pénteken és szombaton a pré­dikátorok arra buzdították a híveket, tömörüljenek Nas szer el­nök mögé. Hangoztatták, „az EAK fenn­tartása szükséges, hogy meg­semmisíthessék a sziriai tarto­mány népét félrevezető, az imperialisták áltál pénzelt lá­zadókat”. A szombaton reggel Beirut- ból érkező értesülések szerint a távíró- és telefonösszekötte­tés reggel óta helyreállt Bei­rut és Damaszkusz között. A legutóbbi sziriai eseményekkel kapcsolatban lezárták a sziriai—libanoni »határt. Ké­pünkön: szíriaiak átlépési engedélyre várakoznak a libanoni határon. (TelefotoMTI külföldi képszolgálat) Megszűnt De Gaulle teljhatalma „Árnyékkormány“ Franciaországban ? Párizs, szeptember 30. Pálffy József, az MTI pári­zsi tudósítója jelenti: A francia hivatalos lapban szombaton reggel megjelent De Gaulle tábornok aláírásával a rendelet, amely véget vet az alkotmány 16. szakasza alkal­mazásának. Mint emlékezetes, az áprilisi algíri katonai pucs- csot követő napokban ennek a paragrafusnak alapján ragadott a kezébe minden hatalmat a köztár­sasági elnök. Annak idején a nemzetgyűlés többsége — beleértve a szocia­lista pártot is — jóváhagyta az államfő teljhatalmát. A kom­munisták ellene szavaztak, él­ve az alapos gyanúval, hogy az elnök hatalmának növelése nem a fasiszták ellen, hanem a munkásság és a demokrati­kus erők rovására történik. Az események igazolták a Francia Kommunista Párt ma­gatartásának helyességét: a kormány az elnöki telj hátalom árnyékában a 16. szakasz alap­ján meghozott intézkedéseivel a sztrájkoló munkásokat súj­totta, a parlamentet akadá­lyozta meg munkájában, vi­szont kesztyűs kézzel bánt az összeesküvő fasiszta tisztekkel, a plasztikbombás merénylők­kel. A polgári baloldal és a cent­rum pártjait ez kevésbé bán­totta, sérelmeikkel akkor je­lentkeztek, amikor a teljhata­lomra való hivatkozással az ál­lamfő, Debré miniszterelnök és a degaulle-ista házelnök, Cha- ban-Delmas megakadályozta a parlamentet, hogy a mezőgaz­dasági válság problémáit meg­vitassa, s hogy bizalmatlansági indítványt szavazzon meg a kormánnyal szemben. A kommunisták által meg­kezdett akcióval párhuzamosan a polgári pártok is egyre erőteljesebben követelték a nyár végén az alkotmány 16. szakasza alkalmazásá­nak feladását. A mind szélesebb körű ellen­zék fellépése végül is rákény- szerítette De Gaulle táborno­kot, hogy lemondjon teljhatal­máról. Az Aurore című lap úgy tud­ja. hogy „árnyékkormány” van kialakulóban, amely két esetre állana készen: ha a Debré-ka- binet megbuknék, illetve, ha De Gaulle tábornok így. vagy úgy eltűnnék a francia politi­kai életből. A jobboldali lap szerint a szocialista körökben „a volt miniszterelnökök kor­mányáról” beszélnek. Tárcához jutnának ebben Pleventől Pflimlinig. Mendes-France-tól Gaillard-ig a negyedik köztár­saság volt kormányelnökei. Frar#ia politikai körökben továbbra is rendkívüli vissz­hangja van a Francia Kommu­nista Párt állásfoglalásának. „Készek vagyunk megadni hozzájárulásunkat a közös ak­cióhoz, támogatni minden kez­deményezést, bárhonnan jöjjön is, máris készen állunk rá, hogy együttműködjünk minden területen, min­den párttal, minden mozgalommal, amely el van szánva a szükséges po­litikai változás valóra vál­tására” — hangzik a'párt felhívása. A reakció sajtójának kom­mentárjai azt mutatják, hogy a francia nagytőke mitől sem fél jobban, mint a kommunis­ták és szocialisták egységének kialakításától. A burzsoá lapok hírmagyarázói sietnek is meg­nyugtatni olvasóikat: Mendes- France ellenségesen foglal ál­lást olyan megoldással szem­ben. hogy „a kommunisták is behajózzanak a baloldali erők tömörülésébe.” Ugyanekkor a „bázison” az aiapszervezetek, az egyszerű szocialista dolgozók mind több helyen vállalják az akcióegysé­get a kommunistákkal. szélgetést folytatott velük. A találkozón kínai részről többek között jelen volt Lé j Vej-han, a kínai országos né- J pi gyűlés állandó bizottságá- i nak elnökhelyettese, magyar | részről pedig Martin Ferenc, a I Magyar Népköztársaság pe- I kingi nagykövete. Befejeződtek , a csehszlovák—lengyel tárgyalások Prága, szeptember 30. Szombaton délelőtt Prágában befejeződtek a csehszlovák— len gyei-tanácskozások. A hiva­talos megbeszélések után a len­gyel és csehszlovák párt- és állami vezetők a Julius Fueik- park kongresszusi palotájába siettek, ahol nagygyűlésen ta­lálkoztak a prágai dolgozókkal. A nagygyűlésen Novotny és Gomulka mondott beszédet. A lengyel párt- és kormány- küldöttség hatnapos csehszlo­vákiai látogatásának befejez­tével ma este elutazik Prágá­ból. Liu Sao-csi fogadta a magyar parlamenti küldöttség tagjait Peking, szeptember 30. Liu Sao-csi, a Kínai Népköz- társaság elnöke ma délelőtt fo­gadta a Vass Istvánnénak, az országgyűlés alelnökének ve­zetésével Kínába érkezett ma­gyar parlamenti küldöttség tagjait és szívélyes, baráti be­KGST-tanácskozás Bukarest, szeptember 30. Mint az Agerpress jelenti, Bukarestben tanácskozást tar­tottak a KGST-országok bá­nyaipari tudományos kutató és tervező intézeteinek igazgatói. A tanácskozást a KGST szén­ipari állandó bizottsága szer­vezte. A megbeszéléseken részt vettek Bulgária, Magyar- ország, a Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia és a Szovjetunió képviselői. A tanácskozás résztvevői ki­dolgozták $z e területen való együttműködés 1962. évi ter­vét, és az együttműködés to­vábbi bővítőével, valamint más kérdésekkel foglalkoztak. A megbeszélések a teljes egyetértés és barátság légkö­rében zajlottak le. 1961. október 1, vasárnap Mire kíváncsi Budapest jh gr» m m v. <'<■> Mau/abb Cromiko-Rusk-találkozó

Next

/
Thumbnails
Contents