Esti Hírlap, 1961. november (6. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-01 / 258. szám

Szerdán érkezik Budapestre a szovjet filmdelegáció A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkal­mából az Idén november 2-tól szovjet filmhetet rendeznek Budapesten és vidéken. Az ün- tiepségekre szerdán háromta­gú szovjet művészküldöttség érkezik a fővárosba. Tagjai: Danyiil Hrabrovickij íorgató- fcönyvíró, Margarita Vologyina és Nyikoláj Ribnyikov filmszí­nészek. A filmhét eseménysorozatát november 1-én Budapesten nyitják meg, az Uránia Film­színházban Herskó János film­rendező ünnepi beszéde után bemutatják a második moszk­vai nemzetközi filmfesztivál nagydijával kitüntetett magya­rul beszélő új szovjet filmet, a Tiszta égbolt című alkotást. A filmhét alkalmából tűzik mű­sorra a Két élet című szovjet filmet is, amely az 1917-es esz­tendő napjainak történetéből merítette cselekményét. A két­részes filmben olyan kiváló művészek szerepelnek, mint Álla iMrionova, Druzsnyikov és a vendégségbe érkező Nyi- kolaj Ribnyikov és Margarita Vologyina. A budapesti mozikban hét helyen vetítik a Tiszta égbol­tot, ötben pedig a Két élet cí­mű alkotást. A premierekkel egyidejűleg felújítják az el­múlt évek számos nagysikerű szovjet filmjét, a Szálinak a darvakat, az Emberi sorsot, a Ballada a katonáról, a Csendes Dont. a Kutyás hölgyet, A negyvenegyediket. Kossuth-díjas festőművészek képei az üzemi művelődési otthonokban Az első üzemi kiállítás a Nagy Októberi Szocialista For­radalom évfordulója alkalmá­ból november 5-én nyílik a Ganz-MÁVAG-ban. Utána a Pataki István művelődési ott­honban. a SZOT fehérvári úti művelődési házában, az Óbudai Hajógyárban, a pesterzsébeti Vasas Művelődési Házban, az Ikarus Művelődési Otthonban, a Csepel Autógyár Művelődé­si Otthonában, a Csepel Vasmű Ifjúsági Házában, a Magyar Pamutipar Művelődési Ottho­nában. végül a József Attila Művelődési Otthonban mutat­ják be a gyűjteményt. (MTI) □ NOVEMBER KÖZEPÉN lesz az Irodalmi Színpad he­lyiségében az Ifjúsági Kísérle- j ti Színpad új bemutatója. Er- ; délyi Lukács „Későn” című há- ! romfelvonásos drámáját adják | elő. A drámát Petrik József I rendezi, főbb szereplői: Avar ! István, Labancz Borbála. Lel­kes Ágnes. Gyenge Árpád és Szathmári István. KIÁLLÍTÁSON Képzelt beteg Bemulató a Petőfi Színházban A költő megérkezik A színpadon lépcsőzetes emelvény. Egyetlen férfi áll a közepén, kezében bőrönd. A dráma naptára szerint az idő: 1928. Attila visszaérkezett Pá­rizsból. A körfüggöny, a dísz- | let.ielzések a Nyugati-pályaud- | varra emlékeztetnek a Jókai | Színház színpadán, ahol Gosz- tonyi János József Attila életé­ről szóló Tiszta szívvel című | darabját próbálják. Attila leül bőröndjére. A I zenekari árokból fiatalember j ugrik elő. A bőröndöt akarja ] elvinni. Kedvesen, tréfálkozva I beszélgetnek egymással. A rendező Kazimir Károly leál­lítja a párbeszédet. — Nem jó így. Itt az elején még méregetitek egymást — mondja Keres Emilnek, aki a költőt és Madarass Józsefnek, aki a fiút játssza. Ez a cso­maghordó kis vagány úriem- ! bemek nézi a költőt, Attila is j bizalmatlan, csak valahol a lel- ■ ke mélyén érez érdeklődést és ! szimpátiát a fiú iránt, az első ember iránt, aki megszólítja idehaza. Újra kezdik a jelenetet: kö­tekednek. Versek kerülnek szóba. A fiú szidja a költőket. Attila most igazán haragszik. A kis vagány ugratja: „szóval, te is költő vagy. aki pénzért hazudik”. Akkor Attila hátra­lép és halkan, egyszerűen, ma- gyarázóan — hogy a fiú meg­értse — mondani kezdi: Nincsen apám. se anyám, se istenem, se hazám .., Alig ülnek néhányan a szék­sorokban, de már most, a pró­bák legelején megkapja őket a darab hangulata; a híres vers sorai új fényben, új tartalom­mal telitetten hangzanak el. A kis vagány meghatódottan fi­gyel a színpad sarkában, aztán csak annyit mond: „Igazad van. Ez egészen más.” — bel — Juci: Már rám sem nézel. .. (Kiss Attila rajza) a GYEREKEK! A távbeszélő mesemondó (427 — 960) műsora november 1-én, szerdán: Tilinkos Jankó (elmondja: Benkó Gyula). □ PATACHICH IVÁN VIT- [ díjas zeneszerző a Német De­mokratikus Köztársaságba uta­zott. November elsején ünnepi magyar hangversenyt rendez- j nek a haliéi operaházban. A j műsorban szerepel Patachich ; hárfaversenye is. □ P. K. SZUSZDALJEV. a Lomonoszov-egyetem kiváló műtörténész professzora meg­látogatta Ősz Dénes festőmű­vész műtermét, ahol kiállítás­ra készen várakozik negyven, Budapest különböző tájairól j készült kép. —„Budapest 1945— 1961” a címe a Magyar Építő­művészek Szövetsége nagyter­mében november 5-én bemu­tatásra kerülő kiállításomnak \ — mondja a művész az Esti Hírlapnak —, amelyről Szusz- \ daljev professzor úgy nyilatko­zott, hogy megtekintése igaz örömet szerzett. □ SAN FRANCISCÓBAN november 1-én nyűik meg a VI. filmfesztivál, amelyen 32 ország 72, egész estét betöltő és rövidfilmjét mutatják be. A két hétig tartó fesztiválon a Szovjetunió a Tiszta égbolt cí­mű filmalkotással vesz részt. □ A IX. SZIMFÓNIÁT no­vember 13-án és 27-én Kecs­keméten tűzi műsorára a deb­receni MÁV szimfonikus zene­kar, Kóródy András vezényle­tével. Közreműködik Simándy József, Moldován Stefánia. Molnár Miklós és Horváth Edit. □ JÁMBOR LÁSZLÓ, az Operaház magánénekese a na­pokban a Szovjetunióba uta­zik. Tbiliszi. Sztalino és Har­kov operaházaiban vendégsze­repei a „Rigoletto”. a „Tosca” és az „Igor herceg” előadásain. □ FI LM KÉSZÜL Kállai István Az igazság házhoz jön című darabjából. A rendező Fehér Imre. A forgatás novem­berben kezdődik. □ DUNST MÁRIA, az Ope­raház nemrég szerződtetett fia­tal művésznője, Bizet Car- menjének Micaeíájában és Er­kel Bánk bánjának Melintíájá- ban lép a közönség elé. □ A FŐVÁROSI TANÁCS SZIMFONIKUS ZENEKARA három estből álló bérleti hang­versenysorozatot indított. A ju­bileumi est után, november 24-én romantikus műveket ját­szik, decemberben pedig Strauss-estet ad. ÜJ KÖNYVEK Tímár Máté regénye, a Karcsi, a csicskás a második világháború utáni, szovjetunióbeli hadifogoly- életet eleveníti fel. — Az Olcsó Könyvtár-sorozatban jelent meg Jókai Mór két kisregénye egy kö­tetben, A három királyok csillaga, és A szegénység útja. — Ján Po- nicán szlovák költő verseskötete Tavaszi rapszódia címmel jelent meg. — Az Univerzum-sorozat leg­újabb füzete Kőkorszakbeli embe­rek címmel látott napvilágot. RÁDIÓMŰSOR Október 31 — kedd KOSSUTH: 16,93: Szibériai útijegyzet. 16,23: liszt-művek. 17.90: Hírek. 17,1*: Könnyűzene. 17,45: A budai Sán­dor-palotában történt. 16,00: Zene­kari muzsika. 18,30: Tánczene. 19.05: Horizont. Az ipari rovat műsora, i 19,25: Bemutatjuk Giulietta Simio- nato operaénekesnöt, 19,55: Mese. 20,00: Esti Krónika. 20,25: Cigány­szerelem. Operettrészletek. 21,18: Gyermeknevelés 21,35: A Magyar Rádió Népi Zenekara. 22.00: Hirek. 22,15: Mai szemmel 22,25: Scauxi Fesztivál. A párisi Bartók-együttes hangversenye. 23,20: Könnyűzene. 24,00: Hirek. 0,10; Kórusmuzsika. PETŐFI; 16,00: Hírek. 16,05: Tánczene. 16,4$: Versek. 17,00: Tömegdalok a Román Rádió műsorából. 17,15: Időszerű nemzetközi kérdések. 17,25: Zenekari operarészletek. 18,00; Hírek. 18,05: Martiny Lajos: Egyveleg Gyöngy Pál műveiből. 18,30: Rádióegyetem. Lev Nylkola- jevics Tolsztoj regényei. Háború és béke. Előadás. 19,00: Hirek. 19,05: Nótacsokor. 19,40: Falurádió. 20,00: Bartók: Részlet a Gyermekeknek. 20,tO: A Magyar Rádió Shakes- pcare-ciklusa. János király. Köz­ben: 21,10; Hírek. 21,28: A János ki­rály című dráma folytatása. 22,30: Jacobi Viktor müveiből. 23,00: Hi­rek. November 1 — szerda KOSSUTH: 1,30: Hirek. 4,40—7,59: Zene. 8,10: Operettrészletek. 9,00: Napirenden... 9,05: Zenekari muzsika. 10,00: Hi­rek. 10,10: Uttöröhiradó. 10,30: Szó­rakoztató muzsika. 11,00: Lev Nyi- koiajevics Tolsztoj regényei. Há­ború és béke. Előadás. 11.30: Zon­goraművek, 12,00: Hirek. 12,15: Tánczene. 13,00; A harmadik ga­lamb legendája. Irodalmi összeál­lítás. 13,26: Népi hangszerszólók. 13,45: Levelezés. 14,00; Operarész­letek. 15,00: Hirek. 15,10: Könnyű fúvósmuzsika. 15,40: Gazdaságpoli­tikai fórum: Ösztönzés — és sema­tizmus. 15,50: Kórusok, hangszer­szólók. 16,15: A barátság hullám­hosszán ... 16,25: Klasszikus ope­rettrészletek. 17,00: Hírek. 17,15: Szivkilldi . .. PETŐFI: 5,S9: Hirek. 6,00—7,59: Zene. 8,00: Hirek. 14,15: Tánczene. 14,40; Orosz nyelvlecke. 15,00: Kamarazene. 15,40: Népi zene. 16,00: Hírek. 16,05: Tojástánc. Rádiójáték. 17,20: A ze­nei romantika története. Előadás. naprendszeren kívüli égites­tek létezéséből a csillagászok arra a következtetésre jutot­tak, hogy a naprendszeren túl is létezhet élet az űr végtelen térségében. A pulkovói csilla­gászok folytatják kutatásaikat más égitesteken előforduló | életjelenségekkel kapcsolat- I ban. Feltehető, hogy van élet | a Hold felszíne alatt — mon- I dotta Alekszandr Dejcs pro- I fesszor, a pulkovói csillagvizs- I gáló osztályvezetője. — A Hold méhében a hőmérséklet állandóbb jellegű. Én úgy kép­zelem, hogy ott előfordulhat­nak gázok, amelyek táptalajul szolgálhatnak növényeknek és állatoknak. A tudós kifejtette, hogy Nyikolaj Kozirjev neves tudós felfedezése az Alfonz Hold­kráter vulkanikus jelenségeire vonatkozólag megerősíti azt a feltevést, hogy ott vannak gá­zok és következésképpen me­leg is van a Hold méhében. Alekszandr Markov, a fizi­kai, matematikai tudományok doktora azt tartja, hogy lehet­séges élet a Marson is. A legutóbbi megfigyelések kimutatták, hogy a Venus ten­gelye körül lassabban forog, mint korábban azt feltételez­ték. Dr. Markov azt tartja, hogy ez valószínűbbé teszi az élet lehetőségét a Venuson. (MTI) A Kamara Varieté Igazgatósága közli, hogy az „Amikor Pest me­sélni kezd” c. műsorát csak nov. 23-ig játssza és még a nagy érdek­lődésre való tekintettel sem tudja meghosszabbítani, (x) A Műcsarnok tíz kiállítást rendez fővárosi nagyüzemek j művelődési otthonában. Élő festőművészeinknek a Nemze- 1 ti Galériában levő alkotásaiból állítottak össze vándorkiállí­tást. A festmények a felszaba­dulás utáni években készültek, alkotóikat Kossuth-, illetve Munkácsy-díjjal tüntették ki. A több mint félszáz kép között vannak Domanovszky Endre mezőgazdasági témájú pannó- tervei, Szentiványi Lajos A Kossuth-híd építése. Benedek Jenő Partizánok című festmé­nye, Szőnyi István több kiváló alkotása és sok más munka. „É/ő virágok" Az Egyetemi Színpad Pago- gyin életművének keresztmet­szetszerű bemutatására vállal­kozott. Nyomon követte, mi az a két probléma, ami a szovjet szerzőt mintegy harmincéves drámaírói pályafutása során leginkább érdekli: az új hősök, az új emberek, s a másik — a jövendő. Milyen lesz a jövő? — ezt a kérdést majdnem min­den darabjának felteszi, s ma­guk a színművek válaszolni is igyekeznek a kérdésre. A Le­nin-trilógia három darabjából (A puskás ember, A Kreml to­ronyórája, Harmadik patetikus szimfónia), az Arisztokraták­ból, Petrarca szonettje című drámájából, s a legújabb, a je­lek szerint nagy figyelmet ér­demlő, Élő virágok című szín­művéből mutattak be egy-egy jelenetet. Pásztor János, mint Lenin igen figyelemre méltó alakítást nyújtott, Avar István pedig a legutolsó színdarabrészletben nagyon érdekesen formált meg egy izgalmas mai figurát. A je­lenetekben egyébként a Nem­zeti Színház, a Madách Szín­ház és a Jókai Színház művé­szein kívül az Egyetemi Szín­játszókör tagjai is részt vettek. | Székely György kalauzolta vé- j gig a nézőket Pagogyin élet­művén, amit a darabrészlete­ken kívül két, Pagogyin forga­tókönyvéből készült filmrész­lettel is kiegészítettek. <»• (Jj BP W _ áR JT Bj n ■ WW V || Széle» változatban is magyor Kgf IGlluO (1 DOkOlOCIll """" flllJ) Bemutató: november 2-án ^XXXXXXXXXXXX\XXXXNXXXXXXXNXNXXXNXXXVXXXXXXX^XSXXX\XX-^XXVC^XXXVXXXVWOCWXV\X>eOC«V<X>X>NSXVXXXXXXXXXVVXXXXXXX'<V,CV.XXXXXXXXXXXXX\XXX'.XXXXXVVXXXXNXXX\XXXX\XV A Petőfi Színház a tavalyi szezonban, mint a zenés műfaj újat próbáló, eredeti ötletekkel kísérletező színpada vált nép­szerűvé. Ügy gondoljuk azon­ban, hogy Moliére Kép­zelt betegét musical comedy- vé átdolgozni nem volt szeren­csés vállalkozás. A színház ve­zetői bizonyára abból indultak ki, ha Shakespeare és Shaw drámáiból a legsikeresebb, sok­százas szériában „futó” zenés darabok sikeredhettek, bizo­nyára még hatásosabb lesz a komédia, amelyet már kétszáz évvel ezelőtt táncos-zenés be­tétekkel játszottak. Megfeled­keztek arról, hogy az át­dolgozok mindkét klasszikus szerzőnél egységes drámai anyagot találtak és ezt a ké­szen kapott egységet, jó érzék­kel meg is őrizték. Moherénél ezzel szemben a közjátékok nem illeszkednek szervesen a darabhoz: rendelésre beikta­tott alkalmai csupán a táncnak és a zenének. Nem véletlen, hogy ezeket a részeket a kü­lönböző színházak igen gyak­ran elhagyták és elhagyják. Az amúgy is laza szövésű, inkább csak egyes figurák rajzát nyúj­tó komédia igazi hatását a be­tétek nem fokozzák, hanem gyengítik. A maradiság kicsúfolása, az új tu­dományos felfedezéseket népszerűsítő szellemesség és a Moliére-d rámákról beszőtt keserű-gúnyos, de büszke val­lomás olyan érték, amely jobban érvényesül, ha nem terelik el minduntalan a né­ző figyelmét az egykori ud­vari közönség frissítésére szánt betétek. Visszaállításuk ezért már önmagában is vitat­ható. Ráadásul a Petőfi Színház előadására stíluszavar jellem­ző. Moliére idejében valameny- nyi közjáték balettszerű, s zenéjével együtt korszerű volt. A felújítás megtartja az eredeti játék idejét, helyét, va­lamennyi külső-belső adottsá­gát, emellett pedig 1960-as rán­gótáncot, érzelmes olasz tan­gót és orfeumrevüt „rögtönöz”. Különösen bántó a zárójelénél végig nem gondolt ötlete. A doktorok mentő-űrhajóból lép­nek Argan úr elé. A néző zava­rodottan kérdi; mit keres o vérkeringés tudományos felfe­dezését kicsúfoló Purgó, s c tudományos haladás ellensége­ként elmarasztalt Polikaczius a jelzésével is a Vosztok—2-rt \ utaló rakétában. Ez az a szi­tuáció, amikor az ötlet vissza- ■ jára fordul, nem mulattat, ha- ! nem bosszant. A darabhoz komponált ze- j ne Szőnyi Erzsébet önmagában i értékes munkája. Igazságta- j lanság volna a zeneszerzőt [ elmarasztalnunk, amiért ze- | neje mégis inkább a színpadi köz- és kísérőzene benyomását 1 kelti, ahelyett, hogy önálló té­nyezőként is hozzájárulna az } előadás sikeréhez. A Képzelt j beteget színpadra állító Fábry , Zoltán, mint színpadi rendező, ezúttal nem váltotta be a hoz­zá fűzött reményeket. A színé­szekkel is csak részben lehet­tünk elégedettó:. Feleky Ka­mill alakítása nem egyenletes: jó megoldásai keverednek a fi­gura lényeges vonásait csak jelző felszínességgel. Sikerült Agárdi Gábor karikatúrája az idősebb Polikaczius szerepé­ben. Nem mondható él ugyan­ez a fiatal Polikaczjust meg­személyesítő Harkányi Endre játékáról. Harkányi csali a fi­gura együgyüségét és gueittus- talanságát érzékelteti: adósunk marad viszont a fejlődést gyű­lölő, minden újjal szembe­szálló, öntelt karrierista le­leplezésével. Pásztor Erzsi — Toinette szolgáló — tehetséges, de még nem elég eredeti. Gye- nes Magda, Vetró Margit, Ko­zák László, Pagonyi János, Fe- rencz László, Szigeti Géza és Miklósy György megfelel fel­adatának. A Képzelt beteg fel­újításában szerepelt vállalt: Horváth Tivadar játékmester, Roboz Ágnes koreográfus és Köpeczy Bócz István jelmez­tervező. Az ötletes díszleteket Fgbry Zoltán tervezte. Dersi Tamás »I i —I ■ . ■in ■ I A TELEVÍZIÓ MŰSORA KEDDEN: 17,30: Iskolások műsora. 1. 100 kérdés — 100 felelet. 2. Bujócska. Rejtvényműsor. — 18,40: Hétközna­pi tanácsok fűtésről és szellőzte­tésről. — 18,50: A kisfilmek kedve­lőinek. Segít a szabvány, magyar kisfilm. — 19,10: Svéd Sándor ma­gyar nótákat énekel. Közremú- j ködik; Kozák G. József és népi ze- ; nekara. — 19,30: TV-híradó. — 19,50: A csend világa, magyarul beszélő francia film. Kb. 21,20: Telesport. — 21.45: Hírek és a TV-híradó is­métlése. ürecai es /vaj A Csengery utcai Közleke­dési Klub színjátszói Az értől az óceánig címmel Ady versei­ből összeállított műsorral lép­nek először színpadra, majd zenés irodalmi előadást tarta­nak Liszt Ferenc életéről, amelyet a következő hónapok­ban több hasonló „életrajz­előadás” követ. Lelkesen ké­szülnek a november végén tar­tandó egyjelvonásos estjükre, amelynek műsorán nálunk még ismeretlen darabok szere­pelnek: Brecht Kivétel és sza­bály, Odets Míg I^eftyre vár­tunk és O’Casey Hajnali histó­ria című műve. A szovjet csillagászok szerint van élet más égitesteken is A pulkovói csillagászok tényleges megerősítést szerez­tek arról, hogy naprendsze­rünkön túl is vannak 'égites­tek. Sikerült megállapítaniuk a Hattyú csillagképben a 61-es kettős csillag egyik csillagá­nak csekély helyváltoztatását. Ezt a csillag körül keringő bolygó mozgása váltotta ki. Nagyságát tekintve, a Haty- ityú csillagkép 61-es csillagá- | oak bolygója mimten valószí- ! nüség szerint a nagy égitestek I kategóriájához tartozik. A

Next

/
Thumbnails
Contents