Esti Hírlap, 1961. december (6. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-01 / 283. szám

Mona Lisa profilból és a íenyképszobor E két meglepő felvételt, Mo­na Lisa háromnegyedes és tel­jes profil képét Leo Vala lon­doni fényképész készítette. A fotós még nem árulta el felve­vőgépének titkát, valószínűnek tartják, hogy a portréképeket kivetíti és a vetítés felhaszná­lásával készíti a profilfelvételt. Az eredmény mindenesetre meglepő, mint a két kép is mutatja. Az elsőn még ráisme­rünk a híres portréra, a máso­dik azonban majdnem ismeret­len női arcot mutat, amelyen a -híres mosoly éppen hogy felfe­dezhető. Érdekes a második kép plasztikus jellege. Leo Vala ugyanis kijelentette, a profilfelvétel csak egy lépés afelé a cél felé, amit el szeret­ne érni; fényképek nyomán tel­jesen plasztikus fényképszob­rot akar készíteni. Szobrot, amely tökéletes mása az ere­detinek. HGYEREKEK! A távbeszélő mesemondó (4 2 7 — 9 6 0) műsora december 1-én, pénteken: A far- kas meg a doktora (elmondja: Kö­lnit Magda). Száz új könyv a téli könyvvásáron A Kiadói Főigazgatóság tájékoztatója „Bar Hamlet édes testvérünk Shakespeare-t próbálnak a Madách Színházban Csütörtök délelőtt a Liszt Ferenc téri Könyvklubban Kornis Pál, a Könyvkiadói Fő- igazgatóság helyettes vezetője ismertette a sajtó képviselői­vel a téli könyvvásár fonto­sabb kiadványait. Száz új könyvvel szolgál a téli könyvvásáron a magyar könyvkiadás az olvasóknak. A könyvek közül több már meg­jelent és december 20-ig a könyvvásár valamennyi ki­adványa napvilágot lát. Megjelent Hárs György Gyú­lékony éj című kötete, Váci Mihály Mindenütt otthon című verseskönyve, s a napokban jelenik meg Földeák János Papírhullámok című verses­könyve. Ébredő Afrika cím­mel — ismert magyar költők tolmácsolásában — af­rikai költők antológiája lát napvilágot. Megjelenik Anto­nio Machado spanyol költő Nappali töprengés című kötete is. A prózai szépirodalmi mű­vek közül a mai magyar iro­dalmat Dobozy Imre regénye (Hegyoldal), Jankovdch Ferenc történelmi regénye (Dunán­túli végeken). Sásdi Sándor re­génye (A harmadik elmegy) és Szakonyi Károly Középütt vannak a felhők című no- velláskötete képviseli. Hama­rosan napvilágot lát a Hét évszázad magyar versei című gyűjtemény prózai párja: a Magyar elbeszélők című négy­kötetes gyűjtemény, amely végigkiséri a magyar elbeszélő irodalom kialakulását és fejlő­dését Mikes Kelementől Sala­mon Ernőig. A 4700 oldalas gyűjteményt Illés Endre szer­kesztette. Megjelenik az első teljes magyar Boccaccio-Deka- meron, Aragon Sziget a Szaj­nán című regénye, a Való vi­lág című ciklus legújabb köte­te. Nagy érdeklődés előzi meg W. Du Bois professzornak, a világhírű amerikai néger tu­dósnak Fekete Láng címmel megjelenő, sok tekintetben ön­életrajzi regényét. Jurij Bon­darev fiatal szovjet író Az utolsó ágyúlövések című kis­regényét és Marti Larni A ne­gyedik csigolya című könyvét, amely szatirikusán ábrázolja egy finn újságíró kalandjait az Egyesült Államokban. Megje­lent már a Magvető Könyvki­adónál Hans Fallada Halálod­ra magad maradsz című re­génye. A Helikon Klassziku- sok-sorozatában jelenik meg Euripidész nyolc tragédiája, amelyeket Devecseri Gábor, Horváth I. Károly, Herényi Grácia és Trencsényi-Waldap- fel Imre fordított. Meg­jelenik Maeterlinck A kék ma­dár című műve Vas István új fordításában és Shakespeare kesztésében, a Magyarország című képesalbum. Igen nagy érdeklődés előzte meg a Mű­vészettörténi ABC című könyvet is. A királyon galambszürke, kétsoros zakó, a királynén drapp szövetruha, s Poloniusis kihaj tós halászinget visel még, noha kezében már ott van az udvarmesteri pálca. Az ezerarcú művész Miniatűr Színház a Bartók-teremben összes műveinek új köntösében is méltó kiadása. Az ifjúsági és gyermek- irodalom újdonságai közül ér­demes megemlíteni a fiúk és lányok új Évkönyveit, Geréb László Égő világ című regé­nyét a tatárjárásról, Szilvási Lajos Egyszer volt szerelem című mai tárgyú regényét és a Regél a hősök könyve című elbeszélésgyűjteményt. Lenin életéről 800 oldalas ki­advány lát napvilágot a Kos­suth Könyvkiadónál. A Zrínyi Kiadónál megjelenik a Nem törnek át című képesalbum, a Spanyolországban harcoló nemzetközi brigádok hősi küz­delmeiről. A Gondolat adja ki az 1960. évi Filmévkönyvet, továbbá Walter Hollitscher A természettudományos világkép című nagy jelentőségű művét, amely behatóan ismerteti a modern természettudományok kialakulását. Már a könyves­boltok kirakataiban látható Karsai Elek A bercbtesgadeni sasfészektől a berlini bunkerig című könyve, amely Ausztria lerohanásától egészen Hitler haláláig tárja fel a hitlerista világpusztítás tényeit. A téli könyvvásár kiemelke­dő érdekességei közé tartozik a Kis Magyar Irodalomtörténet című kiadvány, amely rövid áttekintést nyújt a magyar irodalom történetéről. Megjele­nik Pándi Pál Petőfi-könyve és Szalay Károly tanulmánya Karinthy Frigyesről. Három nagy tanulmányt tartalmaz Aradi Nóra Képzőművészet és közönség című könyve s tíz fo­tóművész közreműködésével készült el, Mihályfi Ernő szer­Egy mulatságos jelenet. Ma délután várják Buda­pest Arkagyij Rajkint, az OSZSZK érdemes művészét, a leningrádi Miniatűr Színház vezetőjét. Ugyancsak délután érkezik J. Minkovics szinpad- mester, aki Rajkinnal együtt készíti elő a híres színház bu­dapesti vendégjátékát. A tár­sulat kilenc művésze vasárnap délután érkezik. □ VUJICSICS TIHAMÉR mondja az Esti Hírlapnak; „Gulyás Lászlóval közösen befejeztük a Délibáb minden mennyiségben cimű film zené­jének komponálását. A Buda­pest Filmstúdió részére a Kon­cert című kisfilm zenéjét írom; érdekessége, hogy egyik sze­replőjét, a zeneszerzőt magam alakítom. A produkciót Szabó István rendezi.” □ A LATERNA MAGICA bemutatkozik a magyar kö­zönségnek is. A brüsszeli világ- kiállításon rendkívüli sikert aratott prágai színház társula­ta 1962-ben vendégszerepei Magya r országon. □ A LENINGRÁDI FIL­HARMONIKUS ZENEKAR budapesti vendégszereplésének egyik érdekessége, hogy a vi­lághírű együttes első koncert­jén az Erkel Színházban be­mutatja Sosztakovics XII.. Le­nin emlékére írt szimfóniáját Jevgenyij Mravinszkij vezény­letével. □ EDITH PIAF beleegyezé­sét adta egy életéről szóló fiíhi elkészítésére. Alakját Leslie Carrol kelti életre: a film be­fejező részében maga Edith Piaf is felvevőgép elé áll. □ AZ ÁLLAMI BÁBSZÍN­HÁZ idei ezredik előadását tartotta Nagykanizsán. A jubi­leumi alkalommal a Jancsi és Juliska került bemutatásra. A társulat 600 vidéki mese-elő­adását 1961-ben 170 ezer gye­rek nézte meg. A magyar közönség a Vala­hol már találkoztunk című szí­nes szovjet filmben ismerhette meg Rajkint. a leningrádi Miniatűr Színház különleges élményt nyújtó produkcióját. | Színházában az egyes jelenetek egy központi gondolat köré csoportosulnak, meghatározott mondanivalót fejeznek ki. Raj­kin konferálása vezeti végig a műsort, a legtöbb jelenetben maga is szerepel. Miről szólnak ezek a jelenetek? A magyar közönség is megismerkedik majd például „A sablonkészi- t ők” című vidám jelenettel, amely két apáról szól, akik nem ismerik meg saját gyer­mekeiket, mert a túlzott szab­ványosítás következtében mindkét gyermek egyforma gyermekkocsiban és egyforma öltözetben van. A „Gondolatok e9y bifsztek körül” a rossz vendéglőt figurázza lei,' amely-' ben a felszolgálók mindegyike kitűnő szakember, csak éppen­nem saját munkakörében. Arkagyij Rajkin drámai szí­nészként kezdte pályafutását, s a harmincas évek végén került Leningrádba. A színház pellen­gérre állítja az élet negatív fi­guráit, a visszáságokat, s köz­ben mosolyt csal a néző arcá­ra. A vendégegyüttes december 6-án mutatkozik be a Bartók- teremben, ahol 7-én, 8-án, 9-én és 10-én tart előadásokat. A Hamlet próbáit Vámos László rendező irányítja. A Nemzeti Színház kilenc évvel ezelőtti felújítása óta a dán királyfi most először, a januári bemutatón szólal meg újra bu­dapesti színpadon. S mind a rendező, mind a színészek nagy ambícióval készülnek a feladatra. — Bár Hamlet édes testvé­rünk emléke még új... és úgy illenék, hogy gyászba hordjuk szívünket, s egész országunk egy bús homlokká boruljon ... — kezdi szövegét Greguss- Claudius, de mielőtt tovább folytathatná, leállnak. Vámos instruál: „Zolikám, itt az ele­jén hosszú szünetet tarthatsz. Claudius nagyon meggondolja, milj’en hangot üt meg, hiszen a helyzet elég kényes.” Mezey Mária megkérdi: „Vajon nem volna szebb, ha csak az ivás után, miután leültünk, csókol­na kezet nekem a király?” Vá­mos egy pillanatnyi tűnődés után válaszol: „Nem rossz gon­dolat, csináljuk így.” S újra kezdik a jelenetet. Nemes ve­retű, szép szöveg, de bizony nem könnyű mondani, Greguss egy helyen el is véti: „Hű. de nagy körmondatai vannak!” S jön Hamlet. Gábor Miklós már súgó nélkül mondja a szö­veget. látszik, rengeteget fog­lalkozott a szerepével. Félelme­tesen. hátborzongatóan csinál­ja már itt, a próbán is. A próbaszünetben néhány színésszel beszélgetünk. — Ez életem első Shakes- peare-szerepe — mondja Me­zey Mária. — Csak annyit mondhatok: olyan megtisztel­tetés, amely egyúttal igen nagy vállalkozást is jelent. — Mindig gyűlöltem Clau- diust, s életemben már több­ször „kibújtam” a szerep alól — mondja Greguss Zoltán —, most vállaltam, s igyekszem a legtöbbet kihozni belőle. Hi­szen végeredményben annyi negatív szerepet, intrikust ala­kítottam már életemben, s egyik gazember olyan, mint a másik, bár Claudius még na­gyobb, mert koronát visel a fe­jén. — Hogy milyenné formálom Hamletet? Nincs Különösebb ..receptem”, igyekszem*~úgy el­játszani,- ahogy Shakespeare megírta. A közönség majd el­dönti, mennyire sikerült — mondja Gábor Miklós. Oféliát Vass Éva, Horatiót Avar István, Poloniust Pécsi Sándor, Laertest Löte Attila, Marcellust Szénási Ernő, Ro- sencranzot Árva János, Guil- denstemt Tallós Endre, Ham­let atyjának szellemét Basili- des Zoltán, az első sírásót Kő- míves Sándor, a Színészkirályt Ujlaky László, a Színészkirály­nőt Kelemen Éva alakítja. (barabás) Fővárosi mozik műsora november 30-tól december 6-ig NEM ÉH A NEVEM {szélesvásznú magyar) ALFA (Kun Béla tér 3.) 2- tül Í4, h6, 8; BAKTOK (Bartók Bé­la Út 64.) 9, nl2, f2, 2-től; SZIKRA (Lenin krt. 120.) 2-től 9, 11, 1. 3, 5, 7, 9; HUNYADI (Kispest) 2-től ni, f6, 8; TATRA (Pesterzsébet) 2-töl li4. 6, 19, 2-án este hll-kor is. — TÚLÉLTEM A HALALOM (cseh­szlovák) BARTÓK (Bartók Béla út 64.) h4, 6, Í9. — ÖRÖK DALLAMOK (olasz) DUNA (Fürst S. u. 7.) 15, h7, 9, vas. n3-kor is; MŰVÉSZ (Le­nül krt. 88.) flO, fl2, h2: MÁJUS 1. (Mártírok útja 55.) 4, n7, 19. — AZ ÍGÉRET FÖLDJE (magyar). Széles változatban: PUSKIN (Kossuth L. u. 18.) 2. hétre prol. n4, f6, 8; ZUG­LÓI (Angol u. 28.) 3-ig 114, 6, 19; TÁNCSICS (Csepel) 3-ig n4, f6, 8. Normál változatban: FÉNY (Új­pest) 2. hétre prol. n4, 16. 8; MUN­KÁS (Kápolna u. 3.) 4-től n4, 16, 8. — A NAGYRAVÁGYÓ ASZ- SZONY (szélesvásznú olasz—tran- cia, 18 éven felülieknél«) PUSKIN (Kossuth L. u. 18.) 2. hétre prol. h9, hll, 1; DÓZSA (Róbert K. krt. 39.) 114, 1«, 8; CORVIN (Kisfaludy köz) 2. hétre prol. h4, 6, f9, 2-án es­te hll-kor Is; URANIA (Rákóczi út 21.) 2-án este nll-kor Is. — SZA­BAD SZÉL (szovjet). Széles válto­zatban: SZIKRA (Lenin krt. 120.) 1- ig prol. h4. 6, 19. Normál változat­ban: FELSZABADULÁS (Flórián tér 3.) 4-től n4, f6. 8; MUNKÁS (Kápolna u. 3.) 3-ig n4, 16, 8. — LZOMBAT ESTE ÉS VASÁRNAP LEGGEL (szélesvásznú angol, 18 íven felüleknek) BARTÓK (Bar- .ik Béla út 64.) 1-ig prol. 9, 11, 1; URANIA (Rákóczi út 21.) 2. hétre prol. n4, 16, 8, 3-án de. ll-kor is; riZIKRA (Lenin krt. 120.) 1-ig prol. 10, nl2, 12; ALKOTMÁNY (Újpest) n4, 16, 8; ZUGLÓI (Angol U. 26.) L-án este ll-kor. — ROCCO ÉS FI­VÉREI (olasz—francia. 18 éven fe­lülieknek) ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MÜV. HÁZ (XIII., József A. tér 4.) nov. 30—dec. 5-ig: f4, 7; MŰVÉSZ (Lenin krt. 86.) 4. hétre prol. Í5, 8. — ADUA ÉS TÁRSNŐI .(olasz—francia, 18 éven felüliek­nek). Széles változatban: ALFA (Kun Béla tér 3.) 1-tg prol. n4, h5, n9; VÖRÖS CSILLAG (Lenin krt. 45.) 3. hétre prol. f9, 11, f2, 4, 17, 9; HUNYADI (Kispest) 1-ig n4, f6, 8. Normál változatban: MÁJUS 1. (Mártírok útja 55.) f9. 11, f2; MUN­KÁS (Kápolna u. 3.) 2-ún este nil. — VADÁLLATOK A FEDÉLZETEN (szovjet) TOLDI (Bajcsy-Zs. út 36 ) h4, 6, 19; VÖRÖSMARTY (Üllői út 4.) prol. n4, i6. 8: FELSZABADU­LÁS (Flórián tér 3.) 3-ig n4, f6, 8; ÁRPÁD (Soroksár) 4-től n6, h8. — FOLYTASSA NŐVÉR (angol, 18 éven felülieknek). Kísérőmüsor: Vigyázat, mázolva! (magyar kis- fUm). Normál változatban: KOS­SUTH (Váci út 14.) 2. hétre prol. h4, 6, f9; UGOCSA (Ugocsa u. 10.) 4, ni, f9; VÖRÖSMARTY (Üllői út 4.) 2. hétre prol. h9, hll, 1; PALO­TA (Rákospalota) 5, f8, vas. h3-kor is. Széles változatban: ADY (Kis­pest) 5, f3, vas. h3-kor is. — SZE­RENCSÉS TÓNI (lengyel) FÉNY (Újpest) h9, hll, 1. — ISKOLATAR- SAK VOLTUNK (nyugatnémet) ZUGLÓI (Angol u. 2G.) 3-án de. 10; BÁSTYA (Lenin krt. 8.) nl8. nl2. 12; BETHLEN (Bethlen G. tér 3.) h4. 6. Í9. — SZERELEM ÉS A MÁ­SODPILÓTA (NDK) ATTILA (Bu­dafok) 4-től n6, h8; TÁNCSICS (Csepel) 2-án este nil. — AZ ŐS­ERDŐ URAI (szélesvásznú belga) ZUGLÓI (Angol U. 26.) 4-töl h4, 6, M: ATTILA (Budafok) 3-ig ne, hí, vas. 3-kor is, csüt. szünnap; TAT­RA (Pesterzsébet) 1-ig h4, 6, í9. *— KÜLÖNÖS HÁZASSÁG (magyar) TÁNCSICS (Csepel) 4-töl n4, fo. 8: HALAD AS (Bartók Béla út 130.) f4, h6, 8. — SZILVESZTERI PUNCS (NDK) FELSZABADULÁS (Flórián tér 3.) 3-án 9, 11, 1. — BUM, A KA­TONA (svéd) MUNKÁS (Kápolna u. 3.) 3-án 9, 11. l: KOSSUTH (Pesterzsébet) 4-től í4, hs, 8. — SZERELEM. AHOGY AZ ASZ- SZONY AKARJA (nyugatnémet) HUNYADI (Kispest) 2-án este fii. — ROMEO ÉS JULIA (angol) UGO­CSA (Ugocsa u. 10.) 2-án este fii. — SZENT JOHANNA (amerikai) MÁJUS 1. (Mártírok útja 55.) 2-án este 11. — ROMAI VAKACIÖ (ame­rikai) ALKOTMÁNY (Újpest) 2-án este nil. — GORKIJ, az idegen nyelvű filmek mozija (Akácfa u. 3 ) Hamupipőke (amerikai) flO. fl2, 12, f4; Az írnok és az Írógép (olasz francia—spanyol) h6. 8. — KO­RUNK NAGY PROGRAMJA (ri­portfilm a Szovjetunió Kommunis­ta Pártjának XXII. kongresszusá­ról). Bemutatja: CORVIN, DUNA. — MEGNYÍLT A TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ KONGRESSZUS (riportfilm a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának XXII. kongresszu­sáról). Bemutatja: BUDAI HÍR­ADÓ, FÉNY (de.). — ÚJRA A CSILLAGOK FELÉ (Tyltov őrnagy eredeti felvételeinek felhasználásá­val készült izgalmas szovjet riport- film a második űrrepülésről). Kisé- rőműsor az ADY (Kispest), TERV (Pestújhely) (3-ig), KELEN (4-töl) mozik műsorán. — TARSASUTA- ZAS (magyar kisíilm). Bemutatja: TOLDI. — AHNDEN JEGY EL­KELT (magyar kisíilm). ALFA 2- től. SZIKRA 2-től. — HÁROM EM­BER (csehszlovák kisfilm). Bemu­tatja: MUNKÁS (3-ig). — PEDRO KAPITÁNY VIDÁM HADJÁRATA (nyugatnémet) SZOT KULTÚR­OTTHON (Fehérvári út 47.) nov. 30- án, dec. 1., 3-án: n6, f8, vas. 3-kor Is; MOM MÜV. HÁZ (XH., Csörsz u. 18.) 3., 6-án: 3, n6, f8. — MEG- MÉRGEZ A CSALADOM (francia) GANZ-MAVAG MOV. HÁZ (Vili., Delej u. 51.) 5—6-án: f7. — HÍRADÓ (Lenin krt. 11.) Magyar híradó, 23. számú vllághiradó, Berlin 1961. (csehszlovák kisülni), Pisztrángok (román kisfilm), Mindenki segít Teddynek (szovjet kisfilm). Reg­gel 9 órától este 11 óráig folytató­lag. — BUDAI HÍRADÓ (II.. Mártí­rok útja 5/b.) Megnyílt a történel­mi jelentőségű kongresszus (riport­film a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusáról), Magyar híradó, Az orosz kő (szov­jet kisfilm), Relon (román kisfilm), Az ügyetlen kis elefánt (NDK kis­ülni), Szalagtánc (kínai kisíilm). Reggel 9 órától este 10 óráig foly­tatólag. — BARLANG (Állatkert területén) 3-án: Magyar híradó, 22. sz. vllághü'adó, A Moszkva-csúcs meghódítása (szovjet kisülm), Mur­zilka és az óriás (szovjet kisülm), Jánosbogárka (szovjet kisfilm). Délelőtt 10 órától este 6 óráig foly­tatólag. — Amerika egy francia szemével (szélesvásznú francia, 18 éven felülieknek) ÓBUDA (Selmeci u. 14.) f4, h6, 8. — Alomrevü (oszt­rák). Széles változatban: TÜNDÉR (Újpest) 3-lg f6. ha. vas. n4-kor is. Normál változatban: FORUM (Pest­lőrinc) 4-től n6, 18. — Clrkuszmü- vészek (kínai). Kisérőműsor: Em­lékezés Kabos Gyulára (magyar kisfilm) MÁTRA (Lenin krt. 39) h9, 11. n2. — Csempészek (magyar) ZRINYT (Lenin krt. 26.) f4, h6, 8. — A csinos férj (szélesvásznú olasz) JÓKAI (Rákoshegy) 4-tő4 h6, 8. — Csigalépcső (magyar) NAP (Népszínház u. 31.) 4-től f4, h6, 8. — Dúvad (magyar. 18 éven felü­lieknek) MÁTRA (Lenin krt. 39.) f4, h6, 8. — Egy pikoló világos (magyar) TÜNDÉR (Újpest) 4-töl ffl, h8. — Egy katona meg egy fél (olasz). Normál változatban: BA­LATON (Üllői Út 63.) h9, 11, n2. Szélé6 változatban: C1NKOTA (Cin- kota) 3-ig 16, h8, vas. n4-kor is; VILÁGOSSÁG (Pesterzsébet) 3-án este 10. — Az esőcsináló (ameri­kai) TANÁCS (Szt. István krt. 16.) nlO, nl2, f2; TINÓDI (Nagymező u. 8.) n4, f6. 8. — Estertna (olasz- francia) DIADAL (Krisztina krt. 87.) n4, f6, 8; TISZA (Rákóczi út 68.) f4, h6. 8. — Északi történet (szovjet) MIKSZÁTH (Sashalom) S-ig h4, 6, n9. — Fehér éjszakák (szovjet) IPOLY (Hegedűs Gy. u. 65.) 3-ig' f4, h6, 8. — Feltámadás (nyugatnémet) KÖLCSEY (Kispest) f4, h6, 8. — Fűre lépni szabad (ma­gyar) ARP AD (Soroksár) 3-ig n6, h8, vas. 3-kor is. — Gázolás (ma­gyar) BÉKE (Mautner S. u. 48.) 4- töl f6, h8. — Gleiwitzi eset (NDK). Kísérőmüsor: Irány a kozmosz (szovjet kisfilm) BÁNYÁSZ A-te- rem (József kit. 63.) Í4, h6, 8; MA­ROS (Rakoeliget) 3-ig h6, 8, vas. f4-kor is, esüt. szünnap. — A gól­lövő zenész (csehszlovák) CSABA (Rákoscsaba) 4-töl h6, 8: BEKÉ (Mautner S. u. 48.) 3-ig f6, h8, vas. ná-kor is; CSILLAGHEGYI LEN- ARUGYAR 30-án f6, h8. — Halálha­jó (nyugatnémet) ÉVA (Erzsébet királyné útja 36.) 4-től 14, h6, 8; TERV (Pestújhely) 4-töl h6, 8. — Hamupipőke (amerikai) ÚJLAKI (Bécsi út 63.) 3-ig 14, hS, 8. — Ha­zatérés (román) TAVASZ (Rákos­palota) 4-töl h6, 8. — A „hárma­sok” szövetsége (szovjet) MIK­SZÁTH (Sashalom) 4-től h4, 6, n9. — Holnap felnőtt leszek (szovjet) KULTÚRA (Pesthidegkút) 3-ig hG, 8, vas. f4-kor Is, csüt. szünnap. — Katonazene (magyar). Széles vál­tozatban: ELŐRE (Delej u. 41.) ni, 18, vas. 3-kor Is; BEKE (Rákospa­lota) f6, h8, vas. n4-kor is. Normál változatban: VASVARI (Kerepesi út 44.) f4, h6, 8. — Kettétört amu­lett (NDK) TETENY (Nagytétény) 3-ig n6, f8. vas. 3-kor is; BOCS- KAY (Pesterzsébet) 4-től f6, h8. — Két félidő a pokolban (magyar). Széles változatban: CSOKONAI (Népszínház u. 13.) 4, n7, f9; VI­LÁG (Rákosszentmihály) h6, 8, vas. f4-kor is. Normál változatban: KOSSUTH (Pesterzsébet) 3-ig f4, h6, 8; ÚJVILÁG (Rákoskeresztúr) h6, 8, vas. f4-kor is. — Körhinta (magyar) BOCSKAY (Pesterzsébet) 3-ig f6, h8, vas. n4-kor Is. — Kővl- rág (szovjet) HALADAS (Bartók Béla Út 130.) 4-től 14» hS, 8; KÁR­PÁT (Csillaghegy) 3-ig f6, h8, vas. n4-kor is. — Különös hajótöröttek (angol) TAVASZ (Rákospalota) 3- ig h6, 8, vas. 1'4-kor is. — Lejtőn (szélesvásznú csehszlovák) JOICAI (Rákoshegy) 3-ig h6, 8, vas. 14-kor is; VILÁGOSSÁG (Pesterzsébet) 4- től n6, 13. — Legény lakás (széles­vásznú amerikai. 18 éven felüliek­nek) MARX (Landler J. u. 39.) n4, f6, 8. — Leon Garros keresi a ba­rátját (szovjet—francia) BALATON (Üllői Út 63.) Í4, hG, 8. — Ludas Matyi (magyar) MAROS (Rákosli­get) 4-tól h6. 8; ÚJLAKI (Bécsi üt 69.) 4-től f4, hű, 8; TETENY (Nagy­tétény) 4-töl n6, f8. — A macska kinyújtja karmait (francia) CSIL­LAGHEGYI LENARUGYAR 3—4-én fő, h8, vas. n4-kor is. — Matróz a rakétában (angol) REGE (Széche- nyi-hegy) (széles változatban) 4-tól hő, 8: BALASSI (Pesümre) f6, h8, vas. n4-kor is; KELEN (Keleti- völgy) 3-ig h6, 8, vas. f4-kor is (széles változatban). — Mágnás Miska (magyar) AKADÉMIA (Üllői út 101.) 4-től 14, h6, 8. — Megöltek egy leányt (magyar). Széles válto­zatban: MEDOSZ MÓRICZ ZSIG- MOND MOV. HÁZ (VI., Jókai u. 2—4.) nov. 30-án. dec. 2-án: f4, dec. 1., 3-án: f6, Í8; REGE (Széchenyi- hegy) 3-ig h6, 8, vas. f4-kor is, csüt. szünnap; VILÁGOSSÁG (Pesterzsébet) 3-ig nő, 18, vas. 3- kor Is. Normál változatban: BÁ­NYÁSZ B-terem (József krt. 63.) n4, f6, h8; GANZ-MAVAG MÜV. HÁZ (VIH., Delej u. 51.) 3-án: f6, f8. — Napfény a jégen (magyar) GUTENBERG MÜV. OTTHON (Vili., Kölcsey u. 2.) nov. 30—dec. 6-ig: ne, f8. hétfőn szünnap; DE­LIBAB (Budatétény) 2—3-án h5, 7, vas. f3-kor is; OTTHON (Beniczky u. 3.) Í4, h6, 8; SZ1GETHY (Albert­falva) f4, h6, 8. — Ne várd a má­just (jugoszláv) SZIGET (Csepel) 4- től Í6, h8. — Nem nősülök (román) LIGET (Csákyliget) 4-től f6, h8; TERV (Pestújhely) 3-ig h6, n9, vas. n4-kor is. — 80 nap alatt a föld körül (szélesvásznú amerikai) SPORT (Thököly út 56.) n4, 7; CSO­KONAI (Népszínház u. 13.) f9, ni. — Oké Néró (olasz) BÁNYÁSZ A- terem (József krt. 63.) h9. 11, n2; HAZÁM (Váci út 150J 4-től f4, h6, 8: SZIGET (Csepel) 2-án este 10. — Ot peré a paradicsomban (jugo­szláv) HAZAM (Váci út 150.) 3-ig f4, h6, 3. — öt töltényhüvely (NDK) HONVÉD (Rákóczi út 82.) h9, 11, n2, Í4, h6, 8; ALKOTÁS (Alkotás u. 11.) h9, 11, n2, 14, he, n9. — A piros autó utasai (bolgár) AKADÉ­MIA (Üllői út 101.) 3-ig f4, h6, 8; TISZA (Rákóczi Út 68.) h9, 11, n2; PETŐFI (X., Pongrác út 9.) 4-től 16, h8; TANÁCS (Szt. István krt. 16.) h4, 6, f9. — A próbakisasszony (csehszlovák) ÉVA (Erzsébet ki­rályné útja 36.) 3-ig Í4, h6, 8. — Puskák és galambok (magyar). Szé- les változatban: JÓZSEF ATTILA (Kulich Gy. tér 7.) 4-től f4, h6, 8; LIGET (Csákyliget) 3-ig f6, h8, vas. n4-kor is. Normál változatban: IPOLY (Hegedűs Gy. u. 65.) 4-töl f4, h6, 8; SZIGET (Csepel) 3-ig f6, h8, vas. n4-kor is. — Rátarti fickó (csehszlovák) ZRÍNYI (Lenin krt. 26.) h9, 11, n2; NAP (Népszínház u. 31.) 3-ig f4. h6, 8. — Szeptemberi szerelem (NDK. 18 éven felüliek­nek) KINIZSI (Kinizsi u. 28.) 4-töl f4, h6, 8; KELEN (Kelenvölgy) 4- től h6, n9. — Szegény gazdagok (magyar) CSABA (Rákoscsaba) 3-ig hG, 8, vas. f4-kor is, csüt. szünnap. — Szurkolók lesen (csehszlovák) RATKAI (Kerepesi út 146.) 4-től f6, 8. — Találkozó a Tigrlsszlkláuál (koreai) OTTHON (Soroksár) 4-töl fő, 8. — Tiszta égbolt (szovjet) BÁSTYA (Lenin krt. 8.) h4, 6, f9; CSILLAG (Csillaghegy) h6, 8, vas. f4-kor is; OTTHON (Soroksár) 3- ig Í6, 8. vas. n4-kor is. — Utolsó és az első nap (szovjet) RÁTKAI (Kerepesi út 146.) 3-ig f6, 8, vas. nő­kor is. — A vak muzsikus (szovjet) JÓZSEF ATTILA (Kulich Gy. tér 7.) 3-ig f4, h6, 8. — A vár titka (szovjet) PETŐFI (Pongrác út 9.) 3- ig 16, h8, vas. n4-kor Is. — Vigyázz, nagymama! (szovjet) FORUM (Pest­lőrinc) 3-ig n6, f8, vas. 3-kor is; KÁRPÁT (Csillaghegy) 4-töl f6, h8. — Vörös tinta (magyar). Széles vál­tozatban: CINKOTA (Cinkota) 4-től Í6, h8. Normál változatban: KINI­ZSI (Kinizsi u. 28.) 3-ig f4, h6. 8. — Warrenné mestersége (nyugat­német, 18 éven felülieknek). Széles változatban: RÁKÓCZI (Csepel) h9, 11, n2, f4, h6, 8. Normál változat­ban: KULTÚRA (Pesthidegkút) 4- től h6, 8. — FILMMÚZEUM (Ta­nács krt. 3.) Lady X. válása (szí­nes angol filmvígjáték) 20—1-én 10, 12, 2, 4, 2—3-án 10, 12, 2, 4, 6, 8, 4., 5., 6-án 10, 12, 2.

Next

/
Thumbnails
Contents