Esti Hírlap, 1962. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-01 / 26. szám

Elítélték az ENSZ-ben a portugál gyarmatosítókat Hétfőn tárgyalják a kubai panaszt Ára: 60 fillér New York, január 31. Az ENSZ-közgyűlés kedd es­ti ülésén 99 szavazattal 2 elle­nében (Spanyolország és a Dél- afrikai Köztársaság), egy tar­tózkodással (Franciaország) jó­váhagyta tizt a határozati ja­vaslatot, amely élesen elítéli az angolai nép ellen alkalmazott por­tugál megtorló intézkedé­seket és fegyveres akció­kat. valamint b lisszaboni kor­mánynak azt az eljárását, hogy nem hajlandó elismerni az an­golai nép önrendelkezési jogát és függetlenségét. Megállapít­ja a határozat, hogy a portu­gál kormánynak ez az eljárá­sa veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonságot. A hatá­rozat többek között követeli az angolai politi­kai foglyok szabadon bo­csátását, s szabadon választott politi­kai képviseleti szervek meg­alakítását, hogy azok azután átadják a hatalmat Angola né­pének. A határozattá emelt javasla­tot az ázsiai és afrikai orszá­gok terjesztették elő. A gyar­mattartó hatalmaknak előzőleg sikerült töröltetni a javaslat­ból azt a fontos rendelkezést,* amely külön bizottság alakítá­sát indítványozta az angolai nép függetlenségének előmoz­dítására. A szigorú szankciókat ajánló lengyel—bolgár határozati ja­vaslatot a közgyűlés elvetette. A közgyűlést ezután elna­polták, anélkül, hogy ki­tűzték volna legközelebbi ülésének idejét. Mint nyugati hírügynöksé­gek jelentik, Sir Patrick Dean angol ENSZ-fődelegátus, a Biztonsági Tanács januári el­nöke, Stevenson amerikai kül­döttel, a tanács februári elnö­kével egyetértésben csütörtökre összehívta a Biztonsági Tanácsot, hogy megtárgyalja a kasmíri kérdéssel kapcsolatos in­diai—pakisztáni vitát. A Biztonsági Tanács összehí­vását Pakisztán kérte. A Reuter-iroda ENSZ-körök- ből származó értesülése sze­rint a közgyűlést a napokban rendkívüli ülésre hívják össze, hogy Adoula kongói miniszterelnök kormányfői minőségében beszédet mondhasson a világszerve­zet fóruma előtt. Adoula a hét végén érkezik New Yorkba. A közgyűlés politikai bizott­sága hétfőn kezdi annak a pa­nasznak megvitatását, ame­lyet Kuba emelt az Egyesült Államok Kuba ellen tervezett agressziója miatt. Tél egész Európában Ftsffff a Földkösi-ienfjer mellékén • Jeges saséi, saélvihmroh A tél Európa-szerte vissza­foglalta csupán rövid időre fel­adott állásait. Délen egészein a szicíliai Palermóig tört előre a hi­deg, ahol négy év óta kedden hava­zott először. A Földközi-tenger mellékén fagy volt. A Dolomi­tokban a hőmérő mínusz 28 fo­kot mutatott. Svájc magasan Salinger tavasszal Moszkvába utazik London, január 31. Kennedy elnök a Fdhér Ház­ban tegnap égadta Adzsubejt, az Izvesztyija főszerkesztőjét, aki felesége társaságában je­lenleg az Egyesült Államokban tartózkodik. A találkozó köz­vetlen eredménye, hogy Pierre Salinger, a Fehér Ház sajtófőnöke április végén, vagy május elején a Szovjetunióba utazik, ahol nem hivatalos látogatást tesz. Salinger találkozni fog szovjet újságírókkal, akikkel megvitatja a szovjet—amerikai megértés előmozdításának út- jait-módjait. A Fehér Ház saj­tófőnöke éppen most érkezett vissza Washingtonba Párizs­ból, ahol találkozott Harlamov- val, a szovjet külügyminiszté­rium sajtóosztályának vezető­jével. Salinger nem volt haj­landó részletekbe bocsátkozni a Kennedy—Adzsubej-találko­zót illetően. Mindössze annyit mondott, hogy több érdeklődésre számot tartó kérdést beszéltek meg, így egyebek között a két or­szág közti hírcserét. Adzsubej ma részt vesz Ken­nedy elnök sajtóértekezletén. Ugyancsak találkozik Robert Kennedyvel, az elnök fivéré­vel, aki az igazságügyi tárcát tölti be az amerikai kormány­ban. Adzsubej tegnap, amikor a Fehér Házba ment, újságírók kérdéseire válaszolva, azt mon­dotta: még nincs itt az ideje annak, hogy a közvélemény mérföldes lépéseket várjon a szovjet—amerikai kapcsolatok megjavítására. Jelenleg kisebb lépéseket kell tennünk, lépések sorozatát az enyhülés érdeké­ben. Stanley Levinson Harlamov Salinger fekvő téli sporthelyein. Da­cosban. és Árosában 26 fok hi­deget mértek. Olaszországban kedden je­ges északi szél söpört vé­gig­Palermón kívül az ország több más pontján is havazott, még az Adria-menti Bariban is. A párizsiak a szinte tava- szias időjárás után ismét elő­vették téli ruháikat. Eltűntek a fiatal lányok élénk színű ta­vaszi kosztümjei. Kedden Pá­rizsban négy fokos hideg volt. Marseille-ben és a Rhone völ­gyében a hőmérő higanyszála mínusz 5 fok alá süllyedt. Angliába, ahol a múlt hé­ten már bimbóztak a ró­zsafák, újra hideg légtö­megek törtek be. Heves szélviharok dúltak kedden egész Jugoszláviában. Az Arpád-híd pesti hídfőjénél télen is teljes ütemben ha­lad a lakótelep építkezése. A 43. számú Építőipari Vállalat előre gyártott elemekből emeli az első 8 emeletes torony­házat. Három másik épület helyi öntéssel épül. A teljesen váz nélküli, öntött falakkal gyorsan haladnak: hetenként egy emelettel Végeznek. Képünkön: az öntéshez készítik a vashálós zsalukat. Az így felépített szintet, a központi ke­verőtelepről felnyomott habsalakkal terítik, ezzel már kész is az emelet. MTI-foto, Lajos felv. Macedonia egyes vidékein a hó magassága már déri a három métert. Montenegróban 15 fo­kos volt a hideg. A belgrádi repülőtéren leállt a forgalom. A hótömeg elzárta az utakat és megnehezítette a vasúti közle­kedésit. A hideg idő tovább tart Ma délelőtt mínusz 2 fok A Meteorológiai Intézet elő­zetes előrejelzése csütörtök es­tig: Felhős idő, többfelé, főleg Délen-és Nyugaton havazással. Még élénk, helyenként erős északkeleti, keleti szél. Helyen­ként hófúvások. A hideg idő tovább tart. Budapesten szer­dán délelőtt o hőmérséklet mí­nusz 2 fok. Az újságírók küldöttközgyűlése Szerdán délelőtt az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Há­zának kamaratermében meg­kezdődött a Magyar Újságírók Országos Szövetségének kétna­pos küldöttközgyűlése. A ta­nácskozáson megjelent Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Ko­mócsin Zoltán, a Politikai Bi­zottság póttagja, Darvasi Ist­ván, a párt Központi Bizottsá­ga ágit. prop. osztályának he­lyettes vezetője, Naményi Gé­sa, a kormány Tájékoztatási Hivatalának vezetője. Szako­síts Árpád, a MUOSZ elnöke nyitotta meg a tanácskozást, majd Siklósi Norbert, a MUOSZ főtitkára tartotta meg beszámolóját. (MTI) AZ OTEVES TERV UTJÁN: Felépült Közép-Furópa legkorszerűbb alumínium feldolgozó üzeme Április 4-én, négyévi épít­kezés után, hivatalosan is megkezdik a munkát a Székes­fehérvári Könnyűfémműben. Azért hivatalosan, mert már csaknem minden gép dolgozik. A múlt év júliusa óta működik az ötezer tonnás prés, munkálkodik már a 3500 és az 1200 tonnás is. Az öntőműhely gépeinek 90 százaléka termel. ■ Mi a jelentősége az alumí­niumfeldolgozásban az ú j prés- és öntőműnek? — A kohóalumínium szá­mottevő részét exportra szál­lítjuk — mondja Jankovits Ferenc, a gyár igazgatója. — Az új művek létesítésével megvalósítjuk azt, hogy ex­portra nem tömbalumíniumot, hanem az általunk termett fél- gyártmányok felhasználásával még nagyobb mennyiségben kész árucikket: hajókat, ver­senycsónakokat, autóbuszokat Április 4-re: gyáravatás Székesfehérvárott 22 millió rubel értékű gép a Szovjetuniótól Megkezdik az új üzem továbbfejlesztését exportálhatunk, a műszeripar­nak pedig sok fontos anyagot adhatunk. Az új üzemek mű­ködésével többszörösére nö­vekszik gyárunk termelése. Az öntőmű és a prósmű építéséhez a Szovjetunió 22 millió rubel értékű berendezést szállított. Az építkezés korszerű, gazda­ságos. Az öntőmű- és a présmű- csamok építéséhez új építési módokat terveztek, amelyek a munkát gyorsabbá és olcsóbbá tették. A szükséges ipari víz az iszkaszentgyörgyi. bauxit­bányából távvezetéken érkezik az üzembe. Az új fémműben a nehéz munkát minde­nütt modern gépek végzik. Az eltávozó füstgázok melegét, a hulladékot, a forgácsot, még a salakot is gazdaságosan fel­használják. — Az anyagot a közeli ajkai és inotai alumíniumkohókból kapjuk — mondja az igazgató. — Az ötéves terv utolsó évé­ben megkezdjük az új széles- szalag-hengermű építését is, amelynek berendezését szintén a Szovjetunió szál­lítja. A Székesfehérvári Könnyű­fémmű Közép-Európa legkor­szerűbb alumínium félgyárt­mány üzeme lesz; képes Ma­gyarország teljes alumínium­termelésének feldolgozására. Kosa Csaba. VILÁGOSSÁG Most készül végleges fo­galmazása annak a szocia­lista szerződésnek, amelyet az Állami Operaház művé­szeinek egy csoportja köt á Budapesti Konzervgyárral. A művészek arra vállalkoz­nak, hogy hangversenyek­kel és tanácsokkal segítik a gyár kulturális, és nevelő te­vékenységét. a gyáriak pe­dig ' különféle technikai munkákkal állnak az ope­raházi együttesek rendelke­zésére. A szerződés gondolata tegnapelőtt született, ami­kor az Operaház művészei — C^amifc Zsófia, Ratkó Magda, Göndöcs József és mások — kilátogattak a Maglód! útra és ajándék- hangversenyt adtak több mint négyszáz konzervgyá­ri dolgozónak. Az ajándék, a megtiszteltetés ugyan csak annak a szűkebb kol­lektívának szólt, amely Ka- szala Istvánné, Losonci Im­re és Jakab András kezde­ményezésére újjáépítette a vak Szabó Bálint lakását és más módon is rendbehozták Szabó Bálint családjának problémáit. A Népszabad­ság tudósítása nyomán szü­letett meg az operaházi mű­vészek elhatározása: hang­versenyt adnak Kataláné és társai tiszteletére. S a hangverseny után szinte magától értetődő volt a gon­dolat: maradjunk barátság­ban továbbra is, kössünk szocialista szerződést! Kaszalánéék azért vállal­ták a fáradtságot, hogy se­gítsenek egy világtalan em­beren. Az emberség világos­ságát hozták el Szabó Bá­lint családjának. Ám nemes tettükkel közelebb hozták a gyári közösséget a művé­szet, a szépség világosságá­hoz. Bármily áttételes is ez a dolog, mégsem nevezhető pusztán véletlennek... A. 1962. február I, csütörtök VTL évfolyam, 2«. szám

Next

/
Thumbnails
Contents