Esti Hírlap, 1962. június (7. évfolyam, 127-152. szám)

1962-06-01 / 127. szám

érettségi vizsgák Hat matrózblúz, hat sápadt arc, hat szőke-barna leányfej. Sápadtak az izgalomtól, de csak addig, míg a kezükben nincs az első szóbeli érettségi tétel, a magyar. Mikor leülnek az asztalhoz a tételt kidolgoz­ni, már csak az ideges kéz­mozdulatok jelzik az izgalmat. A Zrínyi Ilona Leánygim­názium fizikaszertárában most a fal mellé állított asztalokon szerénykednek a mágnesek, lombikok és műszerek, hogy helyet adjanak az érettségiző IV/A osztálynak. Huszonegyen várják, hogy bebizonyíthassák, mit tanultak a négy esztendő alatt. Most reggel az első hat­ra került sor. Aki először el­készül, kezdheti a felelést. Szőke hajú kislány bizony­A* OAS európai telepeseket gyilkolt Megbékélési kísérletek Algírban • Ultra-támadások Fiszl Ilona teljesen elmerült a gondolataiba, Gyimóti Irén viszont a jókedvű szomszédra, György Irénkére figyel. Biztos könnyű tételt kapott, ezért a nagy vidámság. (Bozsán íelv.) talanul nyújtogatja a kezét, nem tudja, merje-e kezdeni. Aztán mégis nekibátorodik. Fiszl Ilona írásbelije ötösre sikerült, s most, első felelő­ként is bizonyítja, hogy jól felkészült magyarból, szereti az irodalmat annak ellenére, hogy vegyész szeretne lenni. Juhász Gyuláról beszél, verse­ket idéz, elemez — nincs hiba a felelettel. Aztán a kötőszó­ról kell számot adnia, meg az eléje tett mondat nyelvtani jellemzőiről. Felelnek sorban a többiek is. György Irénke Go­gol Revizorát elemzi, Csok- nyai Ilona a Bánk bánról be­szél. Gyimóti Irén Eötvösről és A falu jegyzőjéről ad számot. Dúl Máriának látszólag nehéz feladat jutott: a XX. század nyugati irodalmának legjobb­jait kell ismertetnie, látszik: nagyon szereti a regényeket, verseket. Apollinaire-költe- ményt idéz, Hemingway élet­útját ismerteti, Thomas Mann Varázshegyét elemzi. Végül Bagi Máriáé a szó, Adyról kér­dez a tétel. Elgondolkozva fe­lelnek a kislányok, keresik a szavakat, hogy ne ismételjék a tankönyv megfogalmazását, összefüggéseket látnák meg és mondanak el, tehát nem egy­szerűen a bemagolt tananya­got adják vissza. Az első felelők már a tör­ténelemre készülnek. Ilyenkor már feloldódik a feszültség. A sor ismét elölről kezdődik, Fiszl Ilonáé a szó. Az antant­ról beszél, a tengelyhatalmak­ról, béketörekvésekről. Hom­lokán a gondolkodástól hosz- szában két apró ránc gyúró­dik az orra fölé. A megtalált szavak után nyomtalanul si­mulnak el. Az elnök most újat kérdez. A mai nyugatné­met események és a II. világ­háborút megelőző korszak ösz- szefüggései után érdeklődik. A kislány kizökken a kerék­vágásból. Nem érti a kérdést. Már-már ijesztő a cSend, hi­szen ez azt jelenti, mégis csak magolt, s nem gondolkodott. Aztán egy fél szó segítség, s kiderül, az izgalom okozta a rövidzárlatot. önmagán fs nevet, amiért nem értette, mit kérdeznek tőle. Kész a törté­nelem is. Hátul, a fizikaszer­tárban szendvicsek, málna­szörpök és a mamák várakoz­nak ... Megkezdődtek az érett­ségi vizsgák. — bel — Algír, június 1. Roger Roth, az algériai ideiglenes végrehajtó áfcerv európai származású elnökhe­lyettese, beszédet mondott a Rocher Noir-i rádióban. Roth, a kelet-algériai Philipeville város polgármestere, egyéb­ként francia képviselő, felszó­lította Algéria európai szár­mazású lakosságát: úgy intéz­ze dolgát, hogy kihasználhassa az éviani egyezményben fog­lalt biztosítékok előnyeit. Az európai közösségen múlik, — mondotta —, hogy felkészüljön Algír és Oran városában sajá­tos szerepére, részvételére az új politikai szervezetekben, rrtint ahogy ezt az eviani egyezmények biztosítják. Tegnap nagyszabású találko­zó volt az arab lakosság és az európai telepesek képviselői között Belcourt arab negyedé­ben. A gyűlést az FLN készí­tette elő, s ezen az európai lakosság józan gondolkodású személyiségei vettek részt. Ha­tározat született, amely kife­jezi a bizalmat a holnap Algé­riája és Algéria két népcso­portjának jövőbeli együttélése iránt. Az algériai ultrák titkos fegyveres szervezete, az OAS, ■tegnap újabb gyilkosságsoroza­tot hajtott végre, amelynek 17 halálos áldozata volt. Algírban ezúttal nem intéztek támadást arabok ellen; a gyilkosságokat Oranban hajtották végre. Hosszú hónapok óta először fordult elő, hogy a halálos ál­dozatok között ezúttal több volt az európai — szám sze­rint 13 —, mint az arab. Az OAS azon európaiak ellen in­tézett merényletet, akik vala­milyen módon szembefordul­tak az ultrák garázdálkodásá­val. Negyvennyolc órás hullámzás — Ma reggel szórványos zivatar Az első nyári napra virrad­tunk — a meteorológia ugyan­is júniustól számítja a nyarat — és az időjárás még mindig a szeszélyes tavaszban jár, az úgynevezett egyensúly még mindig nem jött létre. Két hét óta már szinte egy ' szabályos, negyvennyolc órás hullámzást figyelhe­tünk meg az időjárásban. Az egyik nap süt, jó meleg van, a másik nap 8—10 fokot zuhan hőmérséklet. S hogy mikor nyugszik meg már sza­bályos hullámzásban az időjá­rás? — nehéz választ adni. A meteorológus azt mondja: nincs még vége. Nagyon erős az ellentét a két erő között, amely hullámzásban tartja az időjárást. Hetek óta folyik a küzdelem az északi hideg és a déli, nagyon meleg légtömegek között. S ez a küzdelem to­vábbra is befolyásolja az idő­járás alakulását, még mindig nem beszélhetünk a közeli megnyugvásról. Sőt, a legköze­lebbi időben az északi hideg kerül itt időlegesen uralomra: viharos szelet, zivatarokat, hűvösebb időt várhatunk. Tegnap még nyárias értékeket jegyzett fel a meteorológia: a 25 fokot is meghaladta sokhe­lyütt a meleg, tegnapelőtt 15 fok volt, s ma, a tegnapi me­leg után ismét visszazuhant a hőmérő higanyszála. A ma reg­geli zivatar csak igen szórvá­nyos volt. Dunántúl egyes he­lyeit érte és csak Budapest és környékére hullott eső. Saj­nos, az Alföld — főleg délkele­ti része, Békés és Csongrád — most is kimaradt az esőzésből. De reméljük, a mostani hul­lámzás, a hideg levegő pilla­natnyi győzelme éppen ennek a vidéknek hozza meg kárpót­lásként júniusban az elmaradt májusi esőt. — al A Meteorológiai Intézet elő­zetes előrejelzése szombat es­tig: Felhős idő, esőkkel, ziva­tarokkal. Mérsékelt, a Dunán­túlon időnként élénk keleti, északkeleti szél. A hőmérsék­let keleten kissé csökken. Bu­dapesten pénteken délelőtt a hőmérséklet 19 fok. TASZSZ-kommentár: A katangai huzavona Párizs, június 1. Idesto.va fél hónap telt el, amióta Csőmbe kegyeskedett visszatérni Leopoldville-be, hogy folytassa tárgyalásait a kongói központi kormánnyal. A zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokról kiszivárgott hí­rekből ítélve Csőmbe és cinkosai min­dent elkövetnek, hogyhúz- zák-halasszák Katanga új­raegyesítését a köztársaság többi részével. Ezért számos ürügyet hoznak fel. Csőmbe ismét azzal fenye­getőzött, hogy megszakítja tár­gyalásait Adoulával, s hivat­kozott azokra az állítólagos ér­tesüléseire, amelyek szerint „kongói egységeket dobtak át Észak-Katangába”. U Thant­hoz, az ENSZ ügyvezető főtit­kárához intézett táviratában Csőmbe szemtelenül a kongói hadsereg táma­dásai elleni garanciákat követelt. Ugyanakkor Csőmbe Elisa- bethville-ben maradt cinkosai azon mesterkednek, hogy meg­hiúsítsák a Leopoldville-ben készülő egyezményt. Kimba, aki Csőmbe távollétében az el­nöki teendőket ellátja, sajtó- értekezletén kijelentette, hogy a Csőmbe és Adoula meg­egyezését „Elisabethville­ben nem tartják elfogad­hatónak, mivel nem biztos, hogy Csőm­be saját akaratából cseleke­dett”. Kimba azt állította, hogy a katangai küldöttség tagjai nem mozoghatnak sza­badon Leopoldville-ben és az­zal vádolta a központi kor­mányt, valamint a kongói had­sereget, hogy nem tartják be a fegyverszüneti feltételeket. Kimba követelte, hogy „a Kongói Köztársaság kormánya fogadjon el egy „átmeneti idő­szakot”, vagyis adjon hosszabb lélegzetvételi időt, amely alatt megszilárdíthatják erőiket. Egyébként most is ezt teszik, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy aláássák Kongó egységét és területi szuverenitását. Indonéz ejtőernyősök elfoglaltak egy várost Djakarta, június l. A djákartai rádió csütörtö­kön jelentette, hogy a Nyugat- Inán területén működő indo­néz ejtőernyősök három napig tartó harc után szerdán elfog­lalták a Sorongitól több mint 100 kilométerre északra fekvő Sansapor városkát. A városkából kiűzött hol­land helyőrség Manokwari fe­lé menekül, ELSŐ RÁDIÓTELEFOTO RANCAGUABOL Vihart, zivatart, hűvösebb időt ígér a prognózis Megkezdődtek a szóbeli VII. évfolyam, 127. szám Ara 60 fillér 1962. június 1, péntek SE A TO-szemle Thaiföld laoszi határán gyalogos és haditengerészeti | kel felszerelt, bevetésre kész gyalogos egységeket, továbbá repülőgépeket’’ — írja jelen- a bombákkal és rákétalövedék- | tésében a Reuter. Ma hajnalban kivégezték Eichmannt Bangkok, június 1. A SEATO délkelet-ázsiai ag­resszív tömb tagországainak képviselőiből alakított katonai tanácsadó bizottság megbízot­tai, James Wilton ausztráliai tábornok vezetésével, csütör­tökön bejárták azokat a terü­leteket, ahová a Thaiföldre az utóbbi napokban érkezett ide­gen, főleg amerikai katonai egységeket letelepítették. Mint ismeretes, az Egyesült Álla­mok szorgalmazására, SEATO- hadsereg van kialakulóban — éppen a Laosszal szomszédos határvidéken. A katonai szakértők 1300 mérföldes repülőútjuk során érintették Koratot, ahol nagy amerikai katonai tábor van, valamint a másik nagy tá-1 maszpontot: U dornt az ország északi részében, majd végigre­pülték Thaiföldnek Laosszal szomszédos északkeleti határ­vidékét. A katonai szakértők ^megszemlélték az amerikai Tel Aviv, június 1; . Mára virradó éjjel a Tel Aviv melletti Ram- Ieh-börtönben felakasztot­ták Adolf Eichmannt, akit az izraeli bíróság több millió zsidó meggyilkolásában vállalt bűnrészessége miatt j 1961 decemberében halálra ítélt. Az AP híradása szerint az akasztást rögtönzött bitó­fán, a börtön egyik harmadik emeleti raktárhelyiségében hajtották végre. A hivatalos közlemény szerint a halál, ma­gyar idő szerint, 2 perccel 11 óra előtt állt be. Később ugyancsak hivatalo­san közölték, hogy a kivégzett tömeggyilkos holttestét egy iz­raeli rendőrnaszádon • elham­vasztották, és a hamvakat a tengerbe szórták. Hasonlóképpen jártak el an­nak idején a nürnbergi tör­vényszék által halálra ítélt és kivégeztetett náci háborús bű­nösök hölUestévc.. Csütörtökön a chilei labdarúgó-világbajnokságon a magyar labdarúgó-válogatott 2:1 arány1 ban győzött az angol válogatott ellen. Képünkön: a gól előtti jelenet, amikor Hitchens lökte Grosicsot az angol szögletrúgás után, Balról Charlton és Greaves,, (MTI küllőid! képszolgálat.) Romlik az idő

Next

/
Thumbnails
Contents