Esti Hírlap, 1962. augusztus (7. évfolyam, 179-204. szám)

1962-08-01 / 179. szám

VII. évfolyam, 179. szám Ara 60 fillér Július 1-től július 31-ig hetven gyermek baleset történt a budapesti utcákon, ötven­nyolc baleset könnyű, tizenhárom súlyos sérüléssel végződött. Két gyermek meghalt. A példátlanul sok baleset előidézője az esetek túlnyomó többségében figyelmetlenség, gon­datlanság, könnyelműség volt. Egy dermesztő másodperc... 1962. augusztus 1, szerda 70 gyermekszerencsétlenség egy hónap alatt az utcákon Tizenhárom súlyos baleset — két halott AzFLN programja az antiimperializfflus, a béke, a szocialista országokhoz való közeledés politikája Az Algériai Kommunista Párt üdvözli az FLN programját ♦ Budiaf Algirba indult ♦ Két pont körül csúcsosodnak ki a nézeteltérések Algír, augusztus 1. Az 1-es számú vilajábasn le­tartóztatott Budiafot, az algériai ide­iglenes kormány helyettes miniszterelnökét szabadon bocsátották. Budiaf Batnából Setifbe uta­zott, ahonnan Rabah Bitat ál­lamminiszter kíséretében in­dult el Algírba. Budiaf nem nyilatkozott az újságíróknak. A fővárosba érkezése után folytatódhatnak a tárgyalások. A jelentések szerint kibontakozóban van a kompromisszum. Khider államminiszter, Ben Bella megbízottja szerint meg­van már az új kiindulópont a megállapodáshoz. A másik irányzat képviselője, Belka- szem Krim elhárította a kér­déseket azzal, hogy Budiaf megérkezéséig részletekről nem nyilatkozik. Megfigyelők véleménye sze­rint a nézeteltérések megoldá­sának két pontot kell magá­ba foglalnia. Az egyik az FIM politikai bizottságának össze­tétele, amellyel a bizottság egy-két tagja nem értett egyet, mert szerintük nagyobb kép­viseletet kell abban íkapnia an­nak az irányzatnak, amelyet Budiaf, Belkaszem Krim és csoportja képvisel. A másik probléma az eljárási kérdés. Elvben az FLN politikai bi­zottsága hivatott arra, hogy kijelölte jelöltjeit a választá­sokra és megszervezze az FLN- nek politikai párttá valló át­alakítását. Az FLN tagjainak zöme szükségesnek tartja, hogy a politikai bizottság vegye kezébe az ország irányítá­sát, de vannak kétkedőek, akik szerint előbb meg kell várni a választáso­kat, C politikai élet megindulását az alkotmányozó nemzetgyű­lésen belül. A politikai vitáik titán végre megállapodást vár vezetőitől az ország népe, ezt emeli ki az Ugta, az algériai dolgozók pártjának szövetsége. Közleményében a párt hang­súlyozza, azt várja az ország politikusaitól, hogy meghatá­rozzák programjukat, eljárási módjaikat a forradalom hatal­mas feladatának végrehajtá­sában. Nyilatkozatot adott az Algériai Kommunista Párt Politikai Bizottsága is. Ebben üdvözli az FLN prog­ramját, amelyet az algériai hemzeti forradalmi tanács jú­liusi ülésezésén elfogadott. Az FLN programja — hang­I 'k a politikai bizottság nyi- ítkozata — sok olyan pontot {irtalmaz, amely közös az Al­! írtai Kommunista Pártnak forradalom jelenlegi szaka­szára vonatkozó programjá­val. A program a belpolitika síkján a nem kapitalista utat választja. A külpolitikában pedig olyan irányzatot követ, amely az antiimperializmus, a béke és a szocialista országok­hoz való közeledés politikája. Az Algériai Kommunista Párt nyilatkozatában sürgeti a belpolitikai vál­ság megoldását és hangsúlyozza, hogy az FLN Politikai Bizottsága, jó eszköz lehet a válság tartós politikai megoldásához. Javasolja, hogy az FLN Politikai Bizottságá­nak tagjai teljes létszámban üljenek össze Algírban, hogy megvitassák a bizottság szere­pét, összetételét és azokat az Ma gyarmatosítás-ellenes nap a helsinki VIT-en Küldöttségünk találkozója afrikai fiatalokkal intézkedéseket, amelyek fel­tétlenül szükségesek ahhoz, hogy a nyomorban élő töme­geknek munkát és kenyeret adjanak és szabad választások útján mielőbb szilárd köztár­sasági és demokratikus intéz­ményeket létesíthessenek. Az Algériai Kommunista Párt Politikai Bizottsága hajlandó együttműködni az FLN programjának végrehajtásában, egy ilyen együttműködéssel megérhetnek a politikai és társadalmi feltételek egy egy­ségpárt számára a munkás- osztály ideológiája alapján — hangzik az Algériai Kommu­nista Párt nyilatkozata. A felvétel a Fürst Sándor utcában készült, délelőtt fél 11-kor. A 269-es számú troli már elhagyta a megállót, amikor mögötte, a járdáról lelépett két gyerek. Nem lát­ták — nem is láthatták —, hogy szemben jön egy másik troli. És most jól tessék megnézni a képet: a két ap­róság kézenfogva megy a tragédia felé. Életük ebben a pillanatban a trolibuszveze­tő éberségén, ügyességén, lé­lekjelenlétén múlik. Egy dermesztő másodperc — a troli megállt. Most még meg tudott állni... A tehertaxi kétségbeesetten fékez Helsinki, augusztus 1. Patak Károly, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: A világifjúsági találkozó mai napján a VIT azoknak az orszá­goknak fiataljait ünnepli, akiknek hazája még gyar­mati sorban él vagy nem­rég nyerte csak el függet­lenségét. Az afrikai, ázsiai fiatalok, a szabad Kuba küldöttei vidám­ságukkal, elevenségükkel, színes, festői népviseletükkel, tüzes ritmusú táncaikkal már­is meghódították a finn fővá­rost. A Kansaniemi-parkban, Helsinki szívében, ahol a kul­turális műsor egy részét bo­nyolítják le, a nagy találkozó részvevői ma ünnepi estet és felvo­nulást terveznek a gyar­mati és nemrég felszaba­dult országok ifjúsága iránt érzett szolidaritás ki­fejezésére. Folytatja munkáját szerdán a béke és a nemzeti független­ség kérdéseiről szóló nemzet­közi kollokvium is. öt konti­nens ifjúságának vitája már eddig is sok érdekes szempon­tot vetett fel. A vita főként a gyakorlati kérdésekről folyik — valóban fiatalos hevesség­gel A VIT nemzetközi klub­jában a gyarmati és fiatal or­szágok népének életéről felvett filmeket vetítenék. A gyarmatositásellenes na­pon a magyar VIT-küldöttség Lautta-szigeti főhadiszállásán 48 , guineai, mali, algériai, tu­néziai, szudáni és szenegáli fiatalt lát vendégül küldöt­teink egy csoportja. Sor kerül magyar—román találkozóra is. Délután 10 magyar fiatal a Lautta-szigeti épitő ifjúmun­kások vendégeként kipróbálja a híres finn fürdőt, a szaunát. Míg tegnap este az Egyesült Államok küldöttségének műkedvelői tartottak nagy sikerű önálló estet, ma a szovjet és a bolgár fia­talok mutatják be műsorukat. A fesztivál kulturális prog­ramja, mint mindennap, szer­dán is igen változatosnak ígérkezik. A helsinki állami operaházban például a szovjet Sampo-balett tart gálaestet, a balti szovjet köztársaságok if­jú művészeinek műsorán finn számok is szerepelnek. Folyta­tódnak a VIT művészi verse­nyei is. Sok küldött Tampere városban tesz látogatást szer­dán, s elbeszélgetnek a helyi színház művészeivel. Turku- ban viszont a fiatal építőmun­kások, vasipari munkások és a VIT-en részt vevő helyi ta­nácstagok találkoznak majd. erőik számos körzetben hasz* nálhatatlanná tették a hida­kat, utakat és telefonvonala­kat. A nemzeti felszabadító harc megerősödött az ország északi és központi körzeteiben; Hazafiak egy csoportja Ka- seo városban megtámadta á közigazgatási központot és harcot folytatott a gyarmati hadsereg és a rendőrség jói felfegyverzett nagy létszámú egységeivel. Nem rajtuk múlott, hogy most nem történt baleset, hogy az utcai futball nem szedett újabb áldozatokat (Bozsán felvételei) A nemzeti erők partizánharca Növekszik az ellenállás Portugál-Guineában Napsütéses idő Ma délelőtt 24 fok A Meteorológiai Intézet elő- i nappali hőmérséklet csütörtö* zetes előrejelzése csütörtök es- J kön általában eléri vagy egy- tig: Napsütéses idő, legfeljebb ; két fokkal meghaladja a 30 egy-két helyen délutáni zápor, [fokot. Budapesten ma délelőtt Mérsékelt szél. A legmagasabb I a hőmérséklet 24 fok. Portugál-Guinea és a Zöid- foki-szigetek függetlenségéért harcoló afrikai párt főtitkár­sága a Guineai Köztársaság fővárosában, Conákryban nyi­latkozatot tett közzé, amely- | ben megállapítja, hogy a ha­zafiak júliusban jelentősen fo­kozták a portugál gyarmatosí­tók elleni fegyveres harcot. Mint az Uj-Kína hírügynök­ség jelenti, a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a nemzeti Finn és magyar fiatalok a kikötőben (MTI foto — Friedmann felv.) esetten fékez; a levegőben lóg a szerencsétlenség. A járdán felnőttek jöttek-mentek, és senkinek nem jutott eszébe figyelmeztetni a gyerekeket. Pötyit sikerült kicselezni, de az autót már nem, s most ott áll a lökhárító előtt a há­rom gyerek. A szemközti te­hertaxi vezetője is kétségbe-

Next

/
Thumbnails
Contents