Esti Hírlap, 1962. november (7. évfolyam, 257-281. szám)

1962-11-01 / 257. szám

J ovábbra is felhős, esős idő Ma délelőtt 12 fok A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése péntek estig: Erősen felhős idő, sok helyen további esővel. A Dunántúlon élénk északi, a keleti országrészben élénk délkeleti szél. A hőmérséklet keleten is csökken. Budapesten csütörtökön délelőtt a hőmérséklet 12 fok. Összehívták az országgyűlést Milyen lesz az Párizsi Áruház Ä Fehérvári úti művelődési otthonban Füstből - milliók hí alkoholelvonó-kura új módszerei Moszkva, november 1. Mikojan, a szovjet minisz­tertanács első elnökhelyette­se ma repülőgépen Kubába utazott, hogy a nemzetközi helyzet kérdéseiről eszme­cserét folytasson Fidel Cast­ro kormányával. A repülőtéren Koszigin, a minisztertanács első elnökhe­lyettese, Krasov, Leszecsko és Patolicsev miniszterek és más hivatalos személyiségek búcsúztatták Mikojant. Jelen voltak az elutazásnál Kuba moszkvai nagykövetsé­gének diplomáciai munkatár­Mikojan, a Szovjetunió Minisztertanácsának első el­nökhelyettese még a mai nap folyamán Anglián és Kana­dán át Kubába utazik, on­nan pedig esetleg az Egyesült Ál­lamokba látogat. Mikojan kubai utazása a jelenlegi, különösen kényes pillanatban megerősíti a Szovjetunió barátságát és szolidaritását a kubai nép iránt, s ezen felül azt a célt is szolgálja, hogy megköny- nyítse a válság jelenlegi szakaszában fennálló nehéz problémák megoldását. így például: Kuba helye a latin­amerikai világban; Kuba igé­nye bizonyos számú megfe­lelő biztosítékokra az Egye­sült Államok részéről; a szovjet gazdasági segítség Kubának és a szovjet fegy­verek visszaszállítása a Szov­jetunióba. Ha Mikojan ellátogat az Egyesült Államokba is, ak­kor ez a látogatása korlá­tozódhat csupán az ENSZ-re, de kiterjedhet Washing­tonra is, mintegy bizo­nyítékául a szovjet jó­akaratnak az amerikai— szovjet párbeszéd felújí­tására és más nemzet­közi kérdések megoldá­sára. Mindenesetre Mikojan el­utazása összefügg azzal a két kérdéssel, amely ma a szovjet politikai körök figyelmének középpontjában áll: a kubai kormány által kért biztosíté­kok problémájának és más nemzetközi kérdéseknek a megvitatása az Egyesült Ál­lamokkal. Ez utóbbiak közé sorolandó a nukleáris fegy­verkísérletek megszüntetése, a NATO és a Varsói Szerző­dés közötti kapcsolatok ren­dezése. A szovjet álláspont ezek­kel kapcsolatban a követke­ző: egyetlen lépést sem le­het tenni a nukleáris fegy­verkísérletek megszüntetése, vagy más kérdések megoldá­sa terén mindaddig, amíg nem sikerül szétoszlatni a felhőket a Karib-tenger tér­sége felett. Mikojan tehát azért utazik Kubába, hogy a szovjet kormány részéről megadjon minden lehető se­gítséget U Thantnak, akinek az a feladata, hogy a Fidel DIAGNÓZIS Mikojan ma Kubába utazott Növeli a balesetveszélyt _ _ **#»£** iJa Balesetrekord az esős őszi idő . sai is, Carlos Olivarez San­chez nagykövet vezetésével. Mint az AP hírügynökség jelenti, Mikojan repülőgépe a skóciai Prestwick repülő­terére érkezett, ahol üzem­anyagfelvétel végett rövid időre megállt. Moszkvai tudósítónk kommentárja Mikojan utazásához Castro által kért biztosíté­kokkal foglalkozzon. Ami a szovjet—amerikai párbeszéd valószínű fejle­ményeit és egy újabb csúcs- értekezlet távlatait illeti, nem érdektelen megemlíteni, azt a híresztelést, hogy angol részről máris tet­tek puhatolódzó lépése­ket Moszkvában, jeléül annak, hogy Anglia részt kíván venni az esetleges csúcsértekezleten, részben azért, mert érdekelt az ott megvitatásra kerülő kérdésekben, részben pedig azért, mert nem akar kima­radni e nagy jelentőségű nemzetközi párbeszédből. Szintén nyugati forrásból eredő hírek szerint ezekben a napokban állítólag újabb üzenetváltás volt Hruscsov és Kennedy között. Mindenesetre Mikojan uta­zása és ezek a nyugati han­gok azt jelzik, hogy a hely­zet mozgásban van és van lehetőség, hogy megszület­hetnek belőle annak a pozi­tív fordulatnak a lényeges elemei, amelyet a világ köz­véleménye vár. Augusto Pancaldi Tegnap, az első esős őszi napon példátlan baleseti re­kord volt. A baleseti járőr nyolcvanegy esetben vo­nult ki és negyvennégy balesetet vett fel (A sérülés nélküli és az ötszáz forintig terjedő anya­gi kárral járó balesetek nin­csenek a statisztikában.) A balesetek: három halálos, két igen súlyos, három súlyos, de nem életveszélyes és tizenki­lenc könnyebb sérülést okoz­tak. Huszonhárom esetben nem történt sérülés. Tizen­egy balesetet személygépko­csi, tizenhetet tehergépjár­mű, egy balesetet motor, tizennégyet pedig gyalo­gosak, illetve utasok idéz­tek elő. A gépkocsivezetők figyelmet­lensége idézte elő az első ha­lálos balesetet. A Kőbá­nyai út 47. számú ház előtt a CE 85—06 rendszámú sze­mélygépkocsi összeütközött az FC 57—81 rendszámú te­hergépkocsival. Az összeüt­közés következtében Bárczy Andrásné 44 éves budapesti lakos kizuhant a személygép­kocsiból, s olyan súlyos sérü­léseket szenvedett, hogy kór­házba szállítás közben meg­halt. A szerencsétlenség oka a személygépkocsi vezetőjé­nek szabálytalan előzése volt: a rendőrség őrizetbe vette. Halálos baleset történt a Dózsa György út és Rudas László utca kereszteződésé­ben is. Vándor Ernő, az SA 32—74 rendszámú tehergép­kocsi vezetője az úttest szé­lén szabályosan megállt, hogy meghúzza a rakományt tartó kötelet. Hátulról bele­futott az SA 01—05 rendszá­mú tehergépkocsi, s Vándor Ernőt az álló tehergépkocsi oldalához szorította. A hely­színen meghalt. A baleset oka: a másik tehergépkocsi vezetőjének gondatlan­sága és gyorshajtása. A rendőrség őrizetbe vette. Este hét órakor a XIII. ke­rület, Pozsonyi út és Sziget utca kereszteződésében a 15- ös jelzésű villamos idősebb nőt ütött el, aki kórházba szállítás közben meghalt. A szerencsétlenséget a gyalogos figyelmetlensége idézte elő. A tegnapi nap megdöbben­tő balesetkrónikája arra fi­gyelmezteti a gépjárműveze­tőket és a gyalogosokat egy­aránt, hogy a legnagyobb óvatosság­gal, a szabályok szigorú megtartásával közleked­jenek. A gyalogosak — éppen a nedves, csúszós úttest miatt — ne számítsanak arra, hogy szabálytalan áthaladásuknál a gépkocsi, az autóbusz, a villamosvezető időben meg­állhat. U Thant risssa Neu? Yorkba New York, november 1. U Thant, az ENSZ ügyve­zető főtitkára és kísérete tegnap repülőgépen Havan­nából visszaérkezett New Yorkba, az ENSZ székhelyé­re. U Thant New Yorkban a következőket mondotta: „A kubai vezetőkkel folytatott gyümölcsöző tárgyalások után térek vissza Havanná­ból. Ezeket a megbeszélése­ket szigorúan a Fidel Castro miniszterelnökkel folytatott levelezéseim alapján tartot­tuk.” „Tanácskozásaink során megállapodás született arról, hogy az ENSZ továbbra is hozzájárul a probléma békés rendezéséhez.” U Thant New York-i nyi­latkozatában elmondotta: közölték vele Havannában, hogy már folyamatban van a Ku­bában létesített támasz­pontok felszámolása, és a művelet péntekre be is fejeződik. Ezt követően a fegyverrendszereket vissza­szállítják a Szovjetunióba. Az ENSZ szóvivője közöl­te, hogy U Thant megérke­zése után felkereste az Egye­sült Nemzetek Szervezetének székházát, s találkozott Sie- vensonnal, az Egyesült Álla­mok ENSZ-küldöttségének vezetőjével és Kuznyecovval, a Szovjetunió külügyminisz­terének első helyettesével. A főtitkár tájékoztatta őket ha­vannai útjának eredményei­ről. Fidel Castro, a Kubai Köztársaság miniszterelnöke U Thanttal folytatott tanács­kozásai után részt vett a ha­vannai egyetemi hallgatók nagygyűlésén. A Reuter ha­vannai rádióra hivatkozva közli: Fidel Castro felszóla­lásában hangoztatta, hogy a forradalmi kormány erőseb- hogy a tárgyalások során a ben kerül ki a válságból. kubai fél ismét világosan le­mint bármikor is volt. A mi- szögezte a válság megoldásá- niszterelnök kijelentette, val kapcsolatos öt feltételt. A Spiegel után - Apitz M ég tombol Nyugat-Németországban a Spiegel- akció nyomán támadt vihar. Még szinte óránként érkeznek a hírügynökségek jelentései a lap védelmében kirobbant tömegtüntetésekről. Felvonulás Hannoverben, Brunschwickban, Nyu- gat-Berlinben, Hamburgban és így tovább. Ham­burgban a tömeg a börtön elé vonult, ott köve­telte a letartóztatott újságírók szabadon bocsátá­sát. Az ügy messze túllépett az NSZK határain. A legnagyobb világlapok hasábos cikkekben elemzik a Spiegel elleni merényletet és nem egy kom­mentátor le is vonja az ügyből a jelenlegi nyu­gatnémet kincstári szellemmel kapcsolatos vas­kos következtetéseket. Ismételjük: a vihar még tombol, de a bonni hatóságok máris újra hallatnak magukról. Ma lapzárta előtt érkezett jelentés szerint a politikai rendőrség Dortmundban behatolt abba az elő­adóterembe. ahol egy világszerte ismert író. Bru­no Apitz, a Farkasok közt védtelen című. tizen­nyolc nyelven megjelent könyv szerzője előadást tartott. A hallgatóság először megdöbbent, majd kitört az elemi erejű tiltakozás, mert Apitzot el­hurcolták. Tartózkodási helye mostanáig ismeretlen. A pitz a német fasizmus legtöbbet szenvedett áldozatai közé tartozik. Megtörhetetlen aka­rata kibírta a válogatott kínzásokat. Az elsők kö­zött volt, akiket elhurcoltak, egy évtizedet töltött Moabit hírhedt börtönében, majd egy sor kon­centrációs táborban. Szemtanúja Thälmann ki­végzésének és megrázó erővel tárta azt a világ elé. Szerény, tiszta ember, aki életműve világsi­kere ellenére sem nevezi magát írónak. A tollat — ez a hitvallása — csak eszköznek tartja egy jobb világért való harcban. Most elhurcolták. Letartóztatása még világosabbá teszi: az 6 és a hozzá hasonlók küzdelme nagyon is indokolt. A múlt árnyai mindennap jobban testet öltenek az NSZK-ban. HÁT KISASSZONY, A KRÍZISEN TÜL VAGYUNK, DE AZÉRT MÉG NAGYON KELL VIGYÁZNUNK MAGÁRA... (Endrödi rajza)

Next

/
Thumbnails
Contents