Esti Hírlap, 1962. december (7. évfolyam, 282-305. szám)

1962-12-01 / 282. szám

Mikojan nyilatkozata az amerikai vezetőkkel folytatott Strauss csomagol (MTI Teleíoto) (Bozsán felvétele) nőké, Szarka Károly külügy- ^ miniszter-helyettes, Mulató János ■ külkereskedelmi mi­niszterhelyettes és Molnár János művelődésügyi minisz­terhelyettes. A kormánykül­döttség két további tagja, Gyáros László és Koós Péter rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetek Afrikában csatlakoznak a delegációhoz. Szakértőként a küldött­séggel utazott a Külügymi­nisztérium és Külkereskedel­mi Minisztérium több vezető munkatársa. A küldöttség búcsúztatásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, Nagy Dániel, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Ilku Pál, Incze Jenő, dr. Nezvál Ferenc, Péter János, a Mi­nisztertanács tagjai, továbbá a Minisztertanács titkársága, a Külügyminisztérium, a Külkereskedelmi Miniszté­rium, a Kulturális Kapcsola­tok Intézete több vezető munkatársa. Jelen volt a búcsúztatás­nál J. G. Amamoo, a Ghá­nái Köztársaság budapesti nagykövete. Ott voltak a Bu­dapesten tanuló afrikai diá­kok képviselői is. New York, december 1; Mint a sajtó ma reggel je­lentette, az ENSZ-közgyűlés péntek délutáni plenáris ülé­sén megválasztották a világ­szervezet új főtitkárát. A közgyűlés titkos szavazással egyhangúlag (109 igen, ellen- szavazat nem volt) jóvá­hagyta a Biztonsági Tanács javaslatát, hogy U Thant eddigi ügyvezető főtitkárt válasszák meg az ENSZ fő­titkárává az 1966. november 4-ig terjedő időszakra. TASZSZ-jelentés szerint a szavazás után ü Thant már mint újonnan megválasztott főtitkár nyi­latkozatot tett, amelyben megköszönte a közgyűlésnek az iránta tanú­sított bizalmat és megismé­telte azt az ünnepélyes foga­dalmat, amelyet akkor tett, amikor az ügyvezető főtitká­ri tisztséget elfoglalta. Hib­ben a fogadalomban meg­ígérte, hogy hivatalát teljes lojalitással, a józan ész sza­vára hallgatva, és felelőssége tudatában fogja ellátni. A szovjet küldöttség nevében Zorin fejezte ki jókívánsá­gait U Thantnak megválasz­tása alkalmából. megbeszéléseiről A szovjet miniszterelnökhelyettes ma hazaindul a kölcsönös megértés légkö­Búcsúzás a Ferihegyi-repülőtéren Washington, december 1. Rusk amerikai külügymi­niszter tegnap díszebédet adott Mikojannak, a Szovjet­unió első miniszterelnök-he­lyettesének tiszteletére. Mi­kojan később újságírók és a rádió, valamint a televízió képviselői előtt a következő nyilatkozatot tette: „A külügyminiszterrel együtt ebédeltünk. Jóllehet, többet beszéltünk, mint et­tünk, mégsem maradtunk éhesek. A két országot érin­tő nemzetközi kérdések szé­les körét vitattuk meg. Nem­csak a kubai kérdésről ta­nácskoztunk, hanem szóba került a leszerelés problémá­ja és a berlini kérdés is. A tárgyalások nyugodt és rében zajlottak le. A megbe­széléseket mindkét fél részé­ről az a törekvés jellemezte, hogy megoldást találjanak valamennyi fontos problémá­ra. Csütörtökön Kennedy el­nökkel tanácskoztunk. Meg­állapodtunk abban, hogy uta­sítjuk New York-i képvise­lőinket, folytassák a tárgya­lásokat a karibi probléma rendezése céljából. Mi hala­dást várunk ezektől a meg­beszélésektől. Reméljük, hogy ugyanezt várja az ame­rikai fél is.” Stewart VdaU amerikai belügyminiszter tegnap este vacsorát adott Mikojan tisz­teletére. Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint Mikojan ma, magyar idő szerint 16.00 óra­kor indul el Washingtonból egy IL—18-as repülőgépen. Szombaton reggel magyar kormányküldöttség utazott Afrikába, hogy viszonozza a kontinens több országából Magyarországon járt kor­mányküldöttség látogatását, illetőleg, hogy új kapcsolato­kat létesítsen. A kormány- küldöttség látogatást tesz a Guineái Köztársaságban, a Mali Köztársaságban, a Da­homey Köztársaságban, a Ghánái Köztársaságban, Ni­gériában, az Algériai Demok­ratikus és Népi Köztársaság-, ban, a Marokkói Királyság­ban. A küldöttség vezetője Kál­lai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnöke, tagjai: Kiss Ár­pád, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke, Bognár Józsefe a Kulturális Kapcsolatok Intézetének el­Adenauer „feláldozta" Strausst a szennyesteregetés A hadügyminiszter menesztésének kulisszatitkai4 Hétfőn újra megkezdődnek a koalíciós tárgyalások U Thant főtitkári székfoglalója az ENSZ-ben AFRIKA NAPJA Moszkva, december 1. A szovjet fővárosban, a Szakszervezetek Háza oszlop­csarnokában péntek este ün­nepélyes keretek között em­lékeztek meg Afrika napjá­ról. Az ünnepi esten a moszkvai társadalmi élet képviselőin kívül megjelen­tek az afrikai országok Moszkvában akkreditált dip­lomatái és a Szovjetunióban tanuló afrikai diákok képvi­selői. Kállai Gyula vezetésével kormányküldöttség utazott Afrikába A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése vasár­nap estig: Felhőátvonulások, néhány helyen futó hózápor. Élénk északi szél. Az éjsza­kai lehűlés lényegesen erő­södik. Budapesten szombaton délelőtt a hőmérséklet plusz 2 fok. Bonn, december 1. Dobsa János jelenti: Strauss távozik ugyan a hadügyminiszteri székből, de befolyását továbbra is igyek­szik fenntartani — hangoz­tatják a politikai kommen­tátorok ezzel kapcsolatban. Strauss hosszas huzavona után végül is letette a fegyvert és visszavonul a nyugatnémet kormányból. Az ex-hadügyminiszter teg­nap este egy rádióinterjú so­rán kijelentette: továbbra is mindent el fog követni azért, hogy az általa képviselt po­litika csorbítatlanul érvé­(Folytatás a 7. oldalon) Portugál foglyok éhségsztrájkja Száz portugál politikai fo goly nyolc napja folytat éh­ségsztrájkot tiltakozásul a rossz élelmezés miatt. r \ r | Diákok kérdeznek, Csepel válaszol 31 négytaldlatos a lottón j Két új vízitaxi | Í Rablótámadás a londoni repülőtéren Évente hetvenezer nyugdíjas Vigyázzatok, emberek! f P ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------i----------:-------------- P | Lezuhant egy amerikai gép: huszonöt halott Szovjet disszertáció József Attiláról | ; ■*>>

Next

/
Thumbnails
Contents