Esti Hírlap, 1963. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1963-01-02 / 1. szám

Nagy arányban fejlődik a főiskolai oktatás ■■K—I -----------------------------------------------­Rendelkezés a lakisok átépítéséről, megosztásáról Fősorsolással egybekötött nyereménybe tétkönyv-húzás Gyorslista a lottó tárgynyeremény­sorsolásáról A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése csütörtök estig: Erősen felhős idő, több felé havazással, esetleg ónos- esővel. Mérsékelt, időnként élénkebb délkeleti szél. A hő­Hruscsov nyilatkozata a Daily Express-nek • Üdvözletek és üzenetváltások Az új esztendő világszerte hóviharokkal és csikorgó hi­deggel, ám a hagyományok­hoz híven, forró hangulat­ban köszöntött be. Jóllehet, az Alpokban és Milánó térsé­gében havazott, Olaszország­ban éjfélkor mindenfelé meg­kezdődött a szokásos köszön­tő: régi fazekakat, tányéro­kat és egyéb lim-lomot dob­tak ki az ablakon. — csupán Rómában több mint száz a sebesültek száma. Fent Észa­kon, Svédországban ugyan­csak emelkedett volt a hangu­lat: a szórakozóhelyek zsú­folásig megteltek. Londonban azonban olyan rossz volt az idő, hogy sokan otthon ma­radtak, s a Trafalgar téren a tavalyinál jóval kevesebben várták az új év beköszönté­sét Nem is csoda: Szilvesz­ter napján a ködös Albion nagy részét olyan vastag hó­takaró borította amely több- heiyütt a házak első emele­téig ért, több várost és falut teljesen elszigetelt a külvi­lágtól, úgyhogy katonai re­pülőgépeken kellett az élel­miszer-utánpótlást biztosíta­ni. Az országutakon sok jár­mű elakadt a hófúvásban, a mentést helikopterekre bíz­ták. Az Angliától oly kegyet­lenül búcsúzkodó óesztendő szomorú statisztikája eddig 13 halálos áldozatról tudósít: valamennyien a példátlan, sarki időjárás következtében vesztették életüket. Tragiku­san következett be az eszten­dőforduló a spanyolországi Amer városkába is, ahol egy kétemeletes, már amúgyis megrongálódott épület a rá­nehezedő hó súlya alatt ösz- szeroppant, * négy embert maga alá temetett. Zord idő­vel búcsúzott az óesztendő a tengerentúlon, az Egyesült Államok északi vidékein is, ahol még 48 fokos hideget is mértek. A hóviharok azonban nem söpörték el a hagyományos szilveszteri hangulatot. A franciák negyedszázad óta először tölthettek békében, fegyverropogás nélkül a Szil­vesztert, mégpedig többnyire családi körben ... Az új esztendő első napja A szovjet az időszerű NÉMET KÉRDÉS: A nyu­gatnémet szoldateszka atom­fegyver után nyúl, sakkban akarja tartani az egész vilá­got. Valamennyi keleti és nyugati állam kötelessége, hogy Közép-Európában elzár­ja a dolgok veszélyes fejlődé2 sértek útját. Közel jutottunk a német kérdés békés rende­zéséhez és meg kell tenni az utolsó erőfeszítéseket. NYUGAT-BERLIN: a szov­jet kormány kompromisszu­mot ajánl: a frontvárosban tartózkodó csapatokat ne a NATO országai adják, zász­laját helyettesítsék az ENSZ- ével és a világszervezet vál­laljon magára meghatározott nemzetközi kötelezettséget és tisztségeket a városrészben. KOMPROMISSZUMOK: a karibi válság igen mély nyo­mot hagy a nemzetközi kap­csolatokban. Ott a veszélyt kompromisszumos úton ol­dották fel, az engedményt az engedményért elv alapján, és nem pedig kardot rántva, mint ahogy ezt néhányan mindig egy kicsit a számve­tésé, a reménykedésé. Szokás ilyenkor megszólaltatni azo­kat, akiken a legnagyobb fe­lelősség nyugszik a világ sorsáért, a vezető politikuso­kat. Az új esztendő előesté­jén a londoni Daily Express Hruscsov szovjet miniszterel­nöknek tett fel kérdéseket. Hruscsov a legfontosabb nemzetközi kérdésekre a kö­vetkező, röviden összefoglalt válaszcíkat adta. kormányfő problémákról Nyugaton tanácsolták. A ter­monukleáris háborút, mint a vitás kérdések eldöntésének módját, ki kell zárni a gya­korlatból. Mutassa meg a bé­kés gazdasági verseny, kinek a rendszere jobb, életerősebb. SZOVJET—AMERIKAI VISZONY: sem a Szovjet­uniónak, sem az Egyesült Ál­lamoknak nem kell uralkod­nia a világon, minden or­szágnak kicsinynek és nagy­nak, egyaránt hozzá kell já­rulnia a békét szolgáló közös erőfeszítésekhez. Ebben kü­lönösen nagy a Szovjetunió és az Egyesült Államok fele­lőssége. „Ezért mi állást fog­lalunk a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti jó, ha lehetséges, baráti kapcso­latok létesítése mellett”. A Szovjetunió hajlandó együttműködni Nagy-Britan- niával minden, valóban a béke megszilárdítását célzó intézkedés megvalósításában. A szovjet—angol kereske­delmi kapcsolatok fejlődése pozitívan értékelhető. A Szovjetuniónak mindig az volt a véleménye, hogy az államok közti kereskedelem a békés politikai kapcsolatok fejlődésének alapja. LESZERELÉS ÉS GENF: a szovjet kormány a jövőben még elszántáéban küzd a leszerelésért. A Szovjetunió kész 1963. január 1-től meg­szüntetni minden nukleáris fegyverkísérletet, ha a nyu­gati atomhatalmak ugyan­így válaszolnak az ENSZ vo­natkozó felhívására. A nuk­leáris fegyverkísérletek be­tiltásáról szóló egyezmény megkötését most Angliának és az Egyesült Államoknak a föld alatti atomfegyver-kí­sérletekkel kapcsolatos el­lenvetéseik akadályozzák. A genfi megbeszélések hely­zete igen rossz. A nyugatiak tárgyalnak, ám ugyanakkor háborús előkészületeket tesznek. Az említett nyugati ellenvetések indokolatlanok. A Szovjetunió hajlandó megfelelő számú automa­tikus földrengésjelző-állo­mást létesíteni és kiegészí­teni a föld alatti robbantá­sok észlelésének nemzeti rendszerét. AZ UJ ÉVRŐL: ,,Remé­lem, hogy 1963 az emberiség békés fejlődésének a meg­érett nemzetközi problémák rendezéséhez való közeledés­nek és a nemzetközi feszült­ség csökkenésének éve lesz.” Az új esztendőben tovább szilárdul és erősödik a Szov­jetunió, a szocialista rend­szer, a független országok újabb sikereket érnek el függetlenségük megszilárdí­tásában és újabb eredmé­nyek születnek a gyarmati rendszer felszámolásáért ví­vott harcban. (Folytatás az 5. oldalon) Kennedy-De Gaulle találkozót készítenek elő Washington, január 2. Bohlen, az Egyesült Álla­mok párizsi nagykövete ma indul vissza állomáshelyére és magával viszi Kennedy el­nök személyes üzenetét. Dip­lomáciai körök szerint Ken­nedy találkozni akar a fran­cia elnökkel, hogy megbeszé­lést folytasson vele az önálló NATO-atomütőerő kérdéséről és ezen belül főként a Pola- ris-rakétaprogram kiterjesz­téséről Franciaországra is. Washingtonban úgy vélik, hogy a találkozóra két-három hónapon belül sor kerül: 1961-ben, a két elnök legutób­bi találkozásakor olyanértel­mű megállapodás született, hogy legközelebb De Gaulle látogat Washingtonba. Pári­zsi hivatalos körök azonban hangsúlyozzák, hogy De Gaulle a közeljövőben „túl­ságosan el van foglalva” és „ősz előtt nem tud Washing­tonba utazni”. KENNEDY GAZDA: — Ejnye, úgy látszik, nem akar a kezemből enni... (Endrödi rajza) mérséklet napközben és éjjel is kevéssel fagypont alatt ma­rad. Budapesten szerdán délelőtt a hőmérséklet mínusz 2 fok. Fiatal hegymászók újév reggelén a nagy hideghegyi sá­tortáborban. (MTI foto — Fényes Selv.) Országos havazás Fölei közi-tengeri meleg levegő okozta Átmeneti volt csak az enyhülés Átmeneti enyheség érkezik. Ezt írtuk Szilveszter előtti nap. Az új esztendő küszö­bén meg Is érkezett az enyhesé­get hozó, Földközi-tengerről érkező légtömeg. Átmeneti enyheséget hozott csak, s amint várható is volt: havazást. Ugyanis a meleg levegő felsiklott a nehezebb fajsúlyú hideg levegőre, a magasba. Lent sarkvidéki eredetű hideg levegő van, s a meleg levegő magasba áram­lása indította meg az orszá­gos havazást. Átmeneti volt csak az enyheség: továbbra is az erősen té­lies jellegű idő uralma tart. A fővárosra nyolc centi vastag hó hullott, a Szabad­ság-hegyen a mostani hava­zással már 30 centiméter vas­tag a hóréteg, az alacsonyabb budai dombokon — mint a Rózsadomb is — 15 centimé­ter. Sportolás tekintetében minden hegyvidékünkön ki­tűnő hó van. A hideg az előző hetek ke­ménységéhez mérten mérsék­lődött: a Dunántúlon mínusz 5 fok hideg volt az éjjel, az Alföldön mínusz 3, mínusz 4, de voltak olyan helyek is, ahol éjszaka csak mínusz 2 fokot mértek. Ma délben: Megalakult a fővárosi választási elnökség Ma délben Budapest Fővá­ros Tanácsánál megalakult és letette az esküt a fővárosi választéki elnöksége Veres József, a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának el­nöke előtt. Az eskütétel után a hétta­gú elnökség megtartotta ala­kuló ülését, s megválasztot­ta vezetőit. Elnökké Döbren- tei Károlyt, a Könnyűipari Minisztérium főosztályveze­tőjét, alelnökké dr. Kovács Mátét, az Eötvös Loránd Tu­dományegyetem tanszékve­zető tanárát, a Budapesti Népfrontbizottság alelnökét, titkárrá pedig Szathmári Istvánt, a Budapesti Pártbi­zottság osztályvezetőjét vá­lasztották. A választási elnökség tag­jai: Komlós Juci színmű­vésznő, Csákó Mihály, a Bőr­ipari Dolgozók Szakszerveze­tének főtitkára, Fodor József hegesztő, a Csepel Vas- és Fémművek szocialistabri- gád-vezetője és dr. Mikó Ist­ván, a KGM jogügyi osztá­lyának vezetője. Ma az egész fővárosban megalakulnak a kerületi vá­lasztási elnökségek. A vilagpolatiáia ii| eve

Next

/
Thumbnails
Contents