Esti Hírlap, 1963. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1963-02-01 / 27. szám

Eddig húszmillió köbméter hó hullott Budapestre Sok országos főútvonalon megbénult a közlekedés A tegnap óta tartó hava-- zás ellenére is csak három centiméter vastag a hótaka- ró a fővárosban. Ennek oka a nagy hideg. Most nem pelyhekben, hanem csak ap­ró kristályokban hull - a hó. Az idén télen már volt ilyen tartós hóesés. Január első három napján negyedméternyi volt a le­hullott hótakaró vastagsá­ga. Eddig Budapest belterületére összesen húszmillió köbméter hó hullott, s ennek eltakarí­tása rendkívüli munkával jár. A következő másfél napra is havazást, hideget jósol a prognózis. A Fővárosi Autóbuszüzem vonalain minden autóbusz közleke­dik. Az utak síkossága miatt szükségessé vált a menetidő meghosszabbítása. A KPM útügyi főosztályá­tól kapott jelentés szerint Veszprém, Győr-Sopron és Vas megyében a főútvonalak, a Nyírségben a mellékútvo­nalak járhatatlanak. A 74-es Veszprém—Keszthely, a 80- as Budapest—Tata—Győr, a 84-es Sopron—Jánosháza, a 151-es Győr—Mosonmagyar­óvár, a 474-es Mátészalka— Szatmárnémeti, a 751-es Ta­polca—Sümeg, a 806-os Ső- réb—Bicske, a 824-es Celldö- mölk—Beled, a 827-es Csor­na—Szombathely, a 845-öj Lövő—Kőszeg közötti főút­vonalakon megbénult a forgalom. Minden hóeke és hómaró üzemben van, a hómaró gé­pek nagy részét Vas és Veszprém megyébe csoporto­sították. A MÁVAUT Engels téri pályaudvarára minden járat — legfeljebb csekély késés­sel — megérkezett. A nap folyamán minden irányba menetrend szerint indultak a járatok Budapestről. Élénkség a nyugati diplomácia ban Jól halad a tihanyi szálloda építése. (MTI-foto — Járai felv.) Macmillan — Fanfaninál ♦ Herter — Home-nál Washingtonba rendelték az amerikai nagyköveteket A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szom­bat estig: a hideg idő tovább tart, többfelé havazással, mérsékelt, változó irányú szél. Budapesten pénteken délelőtt a hőmérséklet mí­nusz kilenc fok. Alig 72 órával a brüsszeli „földrengés” után, az össze- kuszálódott nyugati diplomá­ciai erővonalak mentén újabb élénk mozgásoknak lehetünk tanúi. Ma délben Rómába érkezik Macmillan brit miniszterelnök, hogy olasz kollégájával, Fanfani- val tárgyaljon a közös piaci maratoni tanácskozások ösz- szeomlása utáni helyzetről. Még mielőtt azonban Rómá­ba utazott volna, Macmillan találkozott a dán miniszter- elnökkel, Kraggal, aki ké­sőbb kijelentette, hogy Dánia addig nem csatlakozik a Kö­zös Piachoz, amíg Angliát is be nem bocsátják a kapun. Londonban ugyanakkor ki­hallgatáson jelent meg Ho­me brit külügyminiszternél Bruce amerikai nagykövet, hogy tájékozódjék a Brüsszel utáni angol álláspontról. Bruce ma jelentéstételre ha­zautazik Washingtonba, aho­vá már korábban ugyancsak jelentéstételre visszarendel­ték az Egyesült Államok pá­rizsi és bonni nagykövetét is. Egyidejűleg azonban várat­lanul Londonban termett Herter amerikai tanácsadó, volt külügyminiszter, aki ma megbeszélésre ül össze Lord Home-mal. Minden jel arra mutat, hogy a brit kormány igyek­szik széleskörű tanácskozá­sokat kezdeni partnereivel, hogy így próbálja ellensú­lyozni a brüsszeli kudarcot, s keressen új alternatív meg­oldási lehetőségeket. Macmil­lan római útja is e törekvés jegyében zajlik majd, amit már az a tény is jeléz, hogy Heath lordpecsétőr kíséreté­ben érkezik az olasz fővá­rosba. aki pedig Nagy-Bri- tanniát a közös piaci tárgya­lásokon képviseli. Macmillan Rómába érkezve, azonnal felkeresi Fanfanit, majd lá­togatást tesz a pápánál is. Mint római és londoni tu­dósítónk, Gino Pállotta és Stanley Levinson egybe­hangzóan megállapítják, a brit miniszterelnök olasz kollégájánál támogatást és segítséget keres majd De Gaulle ellen és az angol vonal számára. A két politikus, valamint La Maifa olasz költségvetési miniszter megbeszéléseinek középpont­jában a Közös Piac, a brüsz- szeli tárgyalások utáni hely­zet és az angol—olasz gazda­sági kapcsolatok kérdése áll majd. Azt, hogy az angol— olasz eszmecsere beváltja-e Macmillan reményeit, pilla­natnyilag nehéz lenne meg­mondani. Az olasz kormány 97 KÉPVISELŐT, 295 fővárosi- és 3017 kerületi tanácstagot JELÖLT BUDAPEST Ma délelőtt megbeszélést tartott a Fővárosi Választá­si Elnökség. Meghallgatta a fővárosi tanács tájékozta­tóját a jelölő gyűlések le­folyásáról, a tapasztalatok­ról és a további feladatok­ról. A január 10—29-e között megtartott jelölő gyűlése­ken 97 képviselőt, illetve pótképviselőt, 295 fővárosi tanácstagot és 3017 kerü­leti tanácstagot jelöltek a fővárosiak. A fővárosi tanács mun­katársai és a társadalmi aktívák 600 jelölő gyűlésről szereztek személyes tapasz­talatokat. Megállapították: jól érvényesült a választá­sok demokratizmusa. A je­lölő gyűléseken mintegy 18 ezren szólaltak fel. Százhat gyűlésen a megjelent laká­sok megváltoztatták a Ha­zafias Népfront hivatalos jelölését és saját jelöltjük­re szavaztak. Kettős jelö­lés történt 118 gyűlésen. Az ellenjelöltek többsége jól dolgozó lakóbizottsági elnökökből és a régi tanács­tagokból verbuválódott. Leginkább akkor történtek ellenjelöíések, amikor a hi­vatalos jelöltet nem eléggé ismerték a körzetben. vezetői ugyanis rendkívül udvariasak, ám egyelőre nem adják jelét annak, hogy túlságosan hajlamosak lennének nyílt sisakkal az angol álláspont védelmére kelni, hiszen a vezető Keresztény­demokrata Párton és a kor­mányon belül is megoszlanak a vélemények az egész „brüsszeli komplexummal” kapcsolatban. Az olasz küldöttség a brüsszeli tárgyalásokon túl­ságosan hajlott a kiegyezésre a francia állásponttal: a jobb­oldali „dorottyások” a ke­reszténydemokrata pártból arra törekednek, hogy vala­miképpen összeegyeztessék a franciák és az angolok ál­láspontját. La Maifa köztár­saságpárti miniszter viszont Olaszország, Anglia, Hollan­dia és Belgium részvételével négyes paktumot javasol, amit azonban a keresztény- demokrata vezető csoport ke­reken ellenez. Mindamellett meg kell jegyezni, hogy Fanfani miniszterelnök el­halasztotta tervezett pári­zsi útját. A lapok egyébként hatal­mas címek alatt, első oldalon foglalkoznak az Európai Kö­zös Piac válságával. Egyre többet írnak arról, hogy az Egyesült Államok ellenlépés­ként felülvizsgálja európai katonai politikáját. Az olasz lapok washingtoni tudósítói azt jelentik, hogy az ame­rikai lapok vezércikkeinek fő témája éppen az Egyesült Államok euró­pai katonai kötelezettségei­nek felülvizsgálata. Az amerikai sajtóban erő­södnek az izolacionista han­gok. Olyan nyomásról van te­hát szó, amely elsősortx n Adenau e me k szól és rá akar­ja bírni a nyugatnémet kan­cellárt, De Gaulle-lal szamukén fogadja el az amerikai állás­pontot. Közben a másik ol­dalon Anglia is igyekszik ka­tonai vonatkozású kezdemé­nyezéssel megtámogatni dip­lomáciai manőverezését. Az angol kormány felaján­lotta, hogy két feltétellel a NATO rendelkezésére bo­csátja Anglia teljes — a hidrogénbombák bevetésére is alkalmas — bombázó erejét — jelenti az AP. A két feltétel: 1. a bombázók a NATÓ-nál is angol pa­rancsnokság alatt maradnak és 2. az Angliát fenyegető veszély esetén az angol kor­mány rendelkezik velük. Az angol televízióban egyébként Home külügymi­niszter kijelentette: „Ha De Gaulle azt mondaná, hogy a NATO működjék az Egyesült Államok nélkül, vagy hogy vonják ki Európából az ame­rikai csapatokat, akkor kény­telenek leszünk határozottan ellenezni kívánságát.” Hévíz: mínusz 10 fok. Korcsolyázás a Balaton jegén. A BRÜSSZELI „FÖLDRENGÉS“ UTÁN Befagyott halászhajók. Ezután a Választási El­nökség tagjai számoltak bef a jelölő gyűléseken szerzett* tapasztalataikról. Elmond-J ták, a gyűlések családias! baráti hangulatban zajlot-l tak le. A lakosság nagy ér-l deklődést tanúsított a jel lölő gyűlések iránt. Ezt mu-l tatja a sok felszólalás is. j A Fővárosi Választási Eli nökség ezután megtárgyal! ta a további feladatokat E Február 7-ig felállítják aft öttagú szavazatszedő bízott 1 Ságokat, a következőkbe™ pedig elkészítik a választó« végleges névjegyzékét.

Next

/
Thumbnails
Contents