Esti Hírlap, 1963. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1963-03-01 / 51. szám

A lottó nyerőszámai A gimnazisták / • • r* fim fifi uj mmosito- vizsgája A Fény-galeri a bíróság előtt Április /... A Közös Piac külügymi­niszterei kedden órákon át az előszobában várakoz­tatták Adoula kongói mi­niszterelnököt. Az előzmény: a nyugat- európai „hatok” szeretnék gazdasági és politikai bűv­körükbe vonni a fiatal afri­kai országokat. Különböző segély- és hitelígéretek nyo­mán tárgyalások kezdődtek, amelyeknek az eredeti terv szerint már be kellett volna fejeződniük. A Közös Piac szirénéneké­nek engedő afrikai kor­mányfők nehéz helyzetben vannak. Tudják, hazájukban óriási ellenzéke van a rossz­emlékű gyarmatosítókkal való minden szorosabb kap­csolatnak, amelyről a túlsá­gosan is sokat tapasztalt tö­megek nem igen tudják el­képzelni, hogy az egyenran­gú lehet. Adoula kongói miniszter- elnök pontosan ebben a ci­pőién jár. Ő is, amerikai tá­mogatói is azt remélték, rö­videsen látványos szerződés születik. Már-már úgy lát­szott, hogy ez küszöbön áll. amikor Adoulával, akit órá­kig várakoztattak a brüsszeli előszobában, közölték: az aláírásból egyelőre nem lesz semrfi. A kongói kormány­fő pvre nem ment el: az európai gazdasági közösség palotájába másnap, ahol a nyugatnémet Hallsteinnel kellett volna találkoznia. A Közös Piac elnöke, a hírhedt politikai doktrína szülőatyja félóra hosszat hiába várt a kapuban az afrikai állam­férfira. Mint Párizsból írják, az a döntés, ameiy szerint a ha­tok értekezlete április 1-én újból összeül, az egyezmény aláírása időpontjának kitű­zésére, nem nyugtatta meg az afrikaiakat. Bizonyos európai országok ugyanis már túlságosan sok tragikus „április elsejei" Ígé­retet tettek Afrikának... Tisztogatás D iem tisztogat. Tavaly har­minc dél-vietnami falu­ra permeteztek kérésére mér­gező vegyianyagokat az ame­rikai helikopterek. A külön­leges rendeltetésű „rovarir­tó” kitűnő hatásfokkal dolgo­zik: tizenöt perc alatt meg­tisztítja a földeket minden­től, ami élő, sokszor — bele­értve az embereket is. Diem azonban nemcsak ilyen nagy­üzemi, gépesített módszerrel tisztogat. Katonái évente há­romezer büntetőexpedíciót hajtanak végre, amelyek nyo­mát mindenütt felgyújtott falvak, meggyilkolt nők és gyermekek jelzik. Az egyik faluban négy hónapig „dol­goztak” a katonák, és úgy megtisztították, hogy az ezer lakosból mindössze negyven maradt. Felvetődik persze a kér­dés: ha továbbra is ilyen ütemben folyik majd Dél- Vietnam „megtisztítása”, ki­ken fog holnap vagy holnap­után uralkodni Diem? Még mindig Pápa a leghidegebb MR REGGELRE varos tetőzött a negyedik hideghullám Rövidebb éjszaka, hosszabb nappal: az enyhülés megtöri a telet ♦ A hosszantartó hideg következményei Ma reggelre — ezt már örömmel jel'enti a Meteoroló­gia — kulminált a hideg. Az idei tél negyedik hideg­hulláma mától kezdve lefelé ivei. Nem a meleg, az eny­heség, az olvadás érkezik: o nagy, 25—26 fokos hideg reg­gelek után a nap sugárzásá­ra lassan elviselhetőbbé, kel­lemesebbé válik az időjárás. Március 5—7-re jelezte a távprognózís az enyhülést. Nem beáramló, meleg leve­gőtömegektől reméli ezt, ha­nem a feltartóztathatatlanul érkező tavasztól. Az éjsza­kák ugyanis már erősen rö­vidülnek, a nappalok hosz- szabbak lesznek. Az éjszakai kisugárzás már nem tart oly sokáig, s a nappalok sugárzása már erősebb, lassan legyőzi a fagyot. Ezért a prognózis: a napsü­tés hatására lassan meleg­szik majd az idő, száraz jel­legű, tiszta, napfényes nap­palok jönnek. Hogy mily jelentősége van már a nappali besugárzás­nak, azt a németországi idő­járásjelentésből láthatjuk. Mínusz 12 fokról a déli órák­ban a napsütés hatására plusz két fokra emelkedett a hőmérséklet. A napi ingado­zás az éjszakák és a nappa­lok között most igen erős: gyakran 10—12 fokot is meg­halad. Ma reggelre tetőzött a ne­gyedik hideghullám: v a Dunántúlon az éjszaka és a hajnal átlag mínusz 20—25 fokos volt, az ország keleti részeiben mínusz 13, mínusz 17 fok között volt a fagy. A leghidegebb város ma éjszaka is Pápa volt: mínusz 26 fokot mértek. Közegészségügyi jelenté­sek „egészséges télről” szá­molnak be. A járványok el­kerülték a várost, az influen­zának a hosszan tartó, száraz hideg nem kedvezett. Most a tél végén az idegorvoshoz, dr. Mária Béla igazgató-fő­orvoshoz fordultunk: a hosz- szú tél, a nagy hidegek ho­gyan hatottak az idegrend­szerre? — Nem is a nagy hideg miatt gyakoribb most az ide­gesség, hanem inkább a hi­deg tartóssága miatt. Vagyis: az idegrendszer a változatos­ság hiányát sínyli. Az állan­dó készenlét a hideggel szem­ben, igénybe veszi az ideg- rendszert. Felhívtuk a Budapesti Gépállomást is: a hosszú tél mennyire akadályozta mun­kájában? — Más esztendőkben — válaszolták — már a műtrá­gya-szórást végezzük ilyen­kor. Ha így roskad, apad a hóréteg, mint most, akkor néhány nap és megkezdjük a műtrágya-szórást. Ugyanis nem szükséges a hólepel teljes eltakarodása, sőt, igen hasznos, hogy ha egy vékony hórétegre szór­juk a műtrágyát, mert így olvadáskor a hó'takaró be­mossa a műtrágyát a földbe. Az elmúlt napok fagyhullá­mai a hótakaró fölé vékony jégpáncélt feszítettek. Hogy levegőhöz jusson a vetés, tárcsákkal kell ezt a bejege- sedett hótakarót feltörni. Egyelőre két pesti tsz-ben tárcsázzuk a jeges hótaka­rót. Ubrizsi Gábor Kossuth-dí­jas professzortól a következő tájékoztatást kaptuk: a ro­varkártevők egy része a nagy hidegekben elpusztult. A hosszú, kemény tél egyik haszna, hogy a pocok­kártevés is csökkent. Az elmúlt enyhe teleken ez a kártétel igen jelentős volt: több százmillió forint. Nö­vényvédelmi szempontból hasznos a téli nagy hideg, de ugyanakkor, sajnos, a nagy fagyokat a növények is megsínylették. Az őszi gabo­nákat megsanyargatta a hi­deg. A gyümölcsfák rovar- kártevőinek pusztítása is po­zitív, de nem olyan lényeges, mint a szántóföldi rovarkár­tevők pusztulása. A kemény, nagy hidegek a fákban is kárt tettek, főleg a csonthé­jasok között találunk majd elfagyásokat. MÁRA VIRRADÓRA: Újabb földrengés a líbiai Barte-ban Összedőltek a katonai barakkok is Ez a kép néhány nappal ezelőtt készült: Barce, líbiai vá­rosban; katonák hordják a halottasházzá átalakított postahi­vatalba a földrengés áldozatait. Ma érkezett jelentések sze­rint Líbiában újabb földrengés volt. Tripoli, március 1: Alig egy héttel a líbiai földrengés-katasztrófa után, mára virradó éjszaka újabb földlökések rázikódtatták meg Barce városát, amely leg­utóbb többszáz halottat ve­szített. Az újabb földrengés következtében összeomlottak a mintegy tízezernyi hajlék­talan- és a mentőosztagok számára emelt katonai ba­rakkok is. A halottak és se­besültek száma még nem is­meretes. ... Megán az idő. A leg­utóbbi földrengés megállítot­ta az órát a líbiai Barce vá­rosházának falán. A halott óra mutatói őrzik a kataszt­rófa bekövetkezésének pilla­natát. Veszélyes provokáció... A Pravda a jemeni angol agresszióról Moszkva, március 1. A Pravda „Veszélyes pro­vokáció” címmel közli Pri- makovnak a Jemen ellen el­Lengyelországban 42 fokos hideg Az idei szokatlanul hideg február világszerte újabb meglepetésekkel szolgál. A Lengyel Távirati Iroda je­lentése szerint Lengyelország egyik kis keleti helységében szerdán mínusz 42 Celsius fokot mértek, az ország más helyein pedig mínusz 30 fo­kot. Olaszországban az Adriai­tenger partján Trieszttől Bari-ig újra havazott, és metsző hideg uralkodik. Triesztre csütörtökön 75 ki­lométer óránkénti sebesség­gel száguldó szélvihar csa­pott le. A szicíliai Siracusá- ra súlyos eső zúdul. A tartós hideg nagy károkat okozott a virágzó mandulafákban. Az Atlanti-óceánon tom­boló viharok késleltetik a Halifaxba irányuló hajófor­galmat — jelenti az AP. A Lydia nevű dán teher- gőzösnek, amely 80 000 lá­da narancsot szállít Iz­raelből, s amelynek érke­zését csütörtökre várták, nyoma veszett. Hasonlóképpen semmi hír sincs a Bowean holland szál­lítóhajóról. Az NDK keleti-tengeri partvidékén hétméteres jég­torlaszok vannak. A keres­kedelmi hajók és a halász­hajók konvojokba tömörül­ve haladnak át a veszélyes jégmezőkön. Az NDK ható­ságai azonban a rendkívüli hideg időjárás ellenére is biztosították Rostock és Wis­mar nemzetközi hajóforgal­mát. Január közepe óta né­met és szovjet gyártmányú jégtörők dolgoznak szakadat­lanul, hogy biztosítsák a ki­kötőkbe való bejutást. Szer­dán az NDK-ban ismét mí­nusz 20, helyenként pedig mínusz 26 Celsius fokot mér­tek. Jugoszláviában teljes erő­vel folyik a farkasvadászat. A farkasfalkák az idén nagy károkat tettek a jószágállo­mányban. Helyenként még az istállóban vagy karámban levő jószágokat is megtá­madták. Ebben az évben a farkasok Jugoszlávia olyan helyein is felbukkantak, ahol még sohasem látták őket. London, március 1. Európa sok más országához hasonlóan, Angliában is fű­tési gondok vannak. Az egy­kori hagyományosan szén­exportáló országban ma ne­héz szenet kapni. A szén­hiány százezreket, ha ugyan nem milliókat érint. Egyes családok négy hete várnak arra, hogy tüzelőanyaghoz jussanak. A rendkívül meg­nőtt szénfogyasztáshoz, vitat­hatatlanul, nagy mértékben hozzájárult a rendkívüli hi­deg időjárás. Meteorológusok szerint 150 éve nem volt ilyen hideg tél Angliában, mint az idén. A problémát az idő enyhü­lése oldhatja meg — London­ban ma már plusz 6 fokot mértek. S. L, követett közvetlen angol ag­resszióról szóló jegyzetét. „A reakciós jemeni mo­narchia megdöntése óta — írja Primakov — a fiatat köztársaságot szakadatlanul érik az imperialista reakció támadásai.” A gyarmatosítók először ar­ra számítottak, hogy a leg­főbb jemeni törzsek felkel­nek majd az új rendszer el­len. A törzsek túlnyomó része azonban a forradalmi kor­mányt támogatja. Jemenben a forradalmi ha­talom megszilárdulása — folytatja a cikk szerzője — súlyos csapás a gyarmatosí­tókra. Különösen súlyosan érinti ez a White Hallt. „A Jemenből fújó friss szél megingatta az angol ura­lom alatt levő, London te­remtette mesterséges ál­lam, a délarab szövetség kártyavárát.” Primakov megjegyzi: Lon­don bizonyos ideig manőve­rezett, igyekezett olyan lát­szatot teremteni, mintha nem folytatna nyíltan ellenséges politikát Jemennel szemben. Miután azonban a Szalal-kormány kiutasí­totta Jemenből az angol diplomáciai missziót, és London számára alaposan összezsugorodott a manőve­rezés lehetősége, február 25- én közvetlen agressziót kö­vettek el Jemen ellen. Ezt az agressziót — írja befejezésül a cikk szerzője — csírájában fel kell számolni. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szombat estig: Derült, száraz, igen hideg idő. Mérsékelt szél, holnap a hőmérséklet legma­gasabb értéke országszerte mínusz 5 fok kö­rül lesz. Budapesten pénteken délelőtt a hő­mérséklet mínusz 8 fok.

Next

/
Thumbnails
Contents