Esti Hírlap, 1963. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1963-03-01 / 51. szám

Bognár Anna világa Egy tanyasi vak asszonyt 52 éves korában műtéttel látóvá tettek. Ennek nyomá­ban indult el felderítő útra Garami László riporter, Ken­de Márta rendező és Kocsis Sándor operatőr, hogy televí­ziós dokumentumfilmen örö­kítsék meg az érdekesnek ígérkező riportanyagot. Amit hoztak: a negyvenperces do­kumentumfilm, amelyet teg­nap este a közönség elé tár­tak, mély élményt nyújtó, a nézőben a gondolatok özönét ébresztő munka volt. Valami nagyon érdekes, más és több, mint amit eddig a tv-ben láttunk. Úgy látszik: megszü­letett a képernyőn a film- sz'ociográfia. Ez a tv-dokumentumfilm sokkal többet mond el, mint egyszerűen Bognár Anna vakságának és látóvá tételé­nek történetét. Címéhez hí­ven: csakugyan Bognár An­na világát ábrázolja. A nyo­masztó, elmaradott, anyagi és szellemi javakban egy- kép szűkölködő tanyai vilá­got, felszabadult hazánk szo­ciális és kulturális térképé­nek máig is tán legfehéreb­ben maradt foltját. És meg­mutatja — a valóság, a té­nyek hitelesítő erejével, olyan puritán tárgyilagosság­gal, amely a nézőben több érzést, nagyobb szenvedélyt ébreszt, mint bármely pate- tikus harsogás — iáttatja, hogy azért mégis, lassú, szí­vós, áldozatos erőfeszítéssel mennyit tett már eddig is, s mily sokat akar még tenni a társadalom a tanyavilág el­maradott népének felemelé­séért. Érezzük: nem csupán Bognár Annát operálták itt vakbél látóvá, hanem — több az, ami történt. Látóvá válik lassanként ez az egész tanyavilág, mert bekapcsolta már áramkörébe az épülő Szocializmus. B. T. Ma este nyitás az Odry Színpadon Elindult Thália ekhós sze­kere a Belvárosból. Egy kis kerülőt kellett tennie, mert az aluljáró építkezésé az As­toriánál megnehezíti a közle­kedést. Szerencsére, nem kell túl hosszú útra indulnia, néhány keresztutca a Rákó­czi úton, és már meg is áll­hat a Vas utcában. Ma este már ott látható Liliomfi ek­hós szekere az Ódry Színpad pódiumán. Megtörtént az át­költözés. ma este bemutató. Eredetileg az „Utazással" akartak kezdeni, de Somogyi Erzsi betegsége miatt a Li- liomfit tűzték műsorra, amit majd szombaton a Kedves hazug, vasárnap a Csillagok órája követ. Szerdán este pe­dig bemutatószámba megy Szabó Magda Leleplezés cí­mű darabjának előadása, mert a Csili után most be­költözik Budapestre a darab. Nemcsak az ekhós szekér, de minden kellék, díszlet a helyén várja már az előadá­sokat. Megérkezett a kalap­doboz, amelyből előkerültek Shaw levelei, s most estén­ként a Kedves hazugban kap szerepet, megérkezett A nagy mutatvány világhírű bűvé­szének rekvizitufna, a .csillo­gó igömb, a díszletek ott állnak az udvaron. S aligha­nem igazat kell adni a szín­háznak, amikor most a rossz­ban a jót keresik. S ilyen „jó” akad is bőven. Mindjárt ott kezdődik, hogy a Katona Jó­zsef Színházat az Astoria aluljáró építése miatt nem lehetett könnyen megközelí­teni. Villamos nem is járt a Felszabadulás térig. Az Ööry Színpadot könnyű elérni. S igaz ugyan, hogy a Katona József Színházban ötszáz fé­rőhely volt, itt meg csak há­romszázharminc várja az es­ti közönséget, de ezek az ülő­helyek legalább kényelme­sek, s ami a színészek szá­mára nem közömbös, zajta­lanok. Egyetlen mozdulatra nem kezd csikorogni az egész széksor. S alighanem a két előadásban pendliző szí­nészek sem bánják, hogy csak ki kell lépni az egyik színházból, s már ott vannak a másikban. Csurka László például német tisítként kez­di az estéket, ha a Nemzeti­ben Dobozy Imre „Holnap .folytatjuk” című műve van színen, s az Utazásban Han- tay Antiként, a klub vezető­jeként folytatja. Az Údry Színpad előadásain egyéb­ként két szereposztásbeli vál­tozást is tapasztalhat majd a néző. Mányai Lajos betegsé­ge miatt szerepét az Utazás­ban Ungváry László, a Le­leplezésben Horkay János veszi át. Róna Viktor (Jeniben próbál Tegnap délben repülőgép­pel Genfbe utazott Róna Viktor, az Operaház fiatal magántáncosa, hogy eleget tegyen egy külföldi ősbemu­tató főszerepére szóló meg­hívásnak. — Nagyon kedvesen fo­gadtak Genfben a kollégák — mondja telefonon Róna Viktor —, s ma délelőtt már megkezdődnek Janine Char- rat, a Budapesten is jól is­mert kiváló francia balerina és koreográfus Trisztán és Izolda című táncjátékának próbái a genfi Grand Thea­ter Geneve Színházban. Izol­da szerepét Janine Charrat alakítja, akinek hosszabb idő óta ez lesz az első fellépése, ugyanis évekkel ezelőtt egy előadás közben súlyos égési sebeket szenvedett. Most nyolc-kilenc napig foglalko­zom a szerepemmel Genf­ben, jövő hét pénteken visz- szatérek Budapestre, Háromezer hallgató, két ráadás A Magyar Állami Hangversenyzenekar sikere Angliában Hazaérkezett a Magyar Állami Hangversenyzenekar kéthetes angliai vendégsze­repléséről. — Kilencvennégy tagú együttesünk tíz koncertet adott a szigetországban — mondta Bonyhádi József, a' zenekar titkára. — Nyolc koncertet Ferencsik János, kettőt Németh Gyula vezé­nyelt. Londonban, valamint a nagy angol városokban ad­tunk hangversenyeket. Tur­nénk középpontjában a Fes­tival Hall állott. A három­ezer férőhelyes Festival Hallt zsúfolásig megtöltötte az ér­deklődő közönség. Sikerün­ket bizonyítja, hogy két rá­adást kellett játszanunk, egyebek között a Háry-szvi­Vietnami lakk­és selyemfestmény-kiállítás A Műcsarnok termeiben rendezték meg a vietnami festőművészek bemutatóját. A kiállítás hű képet ad a tá­voli ország képzőművészeti életéről — a gondosan össze­válogatott gyűjtemény anya­ga egy nehéz körülmények között munkálkodó művész­generáció eredményeit fog­lalja össze. Tanúi lehetünk annak, hogyrn emelkedik ki a provinciális szűkkörűség­ből, hogyan válik önállóvá, sajátossá a vietnami festé­szet. A hagyományos .ipar­művészet legértekesobb eredményeit sikerül szerve­sen .beleolvasztani az új táb­lakép-festészetbe — s oly módon, hogy nem vész el jel­legzetes esztétikuma. A lakk­festés színei (hajdan főként csak vöröset, aranyat és fe­ketét alkalmaztak) újabbak­kal. szép barnákkal, zöldek­kel bővültek, s alkalmassá lettek eddig nem ismert, fi­nom festői hatások közvetíté­sére. Elmélyült gonddal készült munkák — a népművészet friss közvetlenségével és mí- vességre törekedő aprólékos­ságával is megnyerik a szem­lélőt. Föerejük abban van, hogy a vietnami mindenna­pok hangulatait, a hazai tá­jak különleges szépségeit s a szabad élet adta új voná­sokat egyszerű nyelven, az őszinteség meggyőző erejével fogalmazzák meg. Az európai művészet hatásainak befoga­dására alkalmatlannak lát­Gyöngyfűzést vállal AJÁNDÉKBOLT V.. TAKÁCS KORÚT 4. Telefon: 388-171 szik ez a művészet. Ha néha egyik-másik művész megpró­bálkozik azzal, hogy más ég­tájak művészetéből is merít­sen — érezhető, hogy nincs elemében. Még a legközeleb­bi szomszédok befolyása — a kínai és indiai művészet ha­tása — is csak a selyemfes- .lésben érvényesük De itt sem elegyednek össze telje­sen. A vietnami művészet erős nemzeti karaktere a to­vábbi fejlődés legjobb bizto­sítéka Cs. M. □ A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET tavaszi program­jában szerepel — egyebek között — Petrovics: Cest la guerre című operájának be­mutatása. A müvet hangsza­lagról akarják megismertet­ni a francia közönséggel. □ IONESCO A székek cí­mű egyfelvonásos politikai szatírája annak idején meg­jelent a Nagyvilágban. A Jó­kai Színház most a darab műsorra tűzésének gondolatá­val foglalkozik. A színházi est második részét megfelelő színvonalú, modern, mai té­májú magyar egyfelvonásos darabbal szeretné kitölteni. □ A WEINER-VONÓSNÉ­GYES Angliába utazott. Már­cius 11-ig kilenc hangverse­nyen mutatkozik be a fiatal művészekből álló kamara- együttes. □ A BUDAPESTI NÉP­MŰVELŐK KLUBJA már­cius 5-én tartja második ösz- szejövetelét. A megbeszélé­sen ezúttal a filmművészet időszerű kérdései szerepel­nek, s bemutatkozik a Bala­ton Művészegyüttes. □ HÁROM szakszervezeti központi énekkar, az építők, a vasutasok és a vasasok, kö­zös hangversennyel egybe­kötött tapasztalatcserét ren­deznek március 2-án a Va­sas Művészegyüttes székhá­zában. □ ŰJ SZOBORRAL gaz­dagodik Komló. Farkas Ala­dár szobrászművész Labdázó fiú című bronzszobrát a dá- vidföldi iskola előtt állítják , fel. □ IRVING SHAW, az „If­jú oroszlánok” világsikerű regényének írója „Francia stílus” című novelláját önál­ló vállalkozásban készül megfilmesíteni. A rendezést Robert Paish-ra, a főszerepe­ket pedig Jean Seabergre és Stanley Bakerre bízta. □ ILLYÉS GYULA Fák­lyaláng című televíziós drá­máját április 4-én ismét mű­sorára tűzi a Magyar Televí­zió. '□ „FORRADALMAK SZIMFÓNIÁJA” címmel az óbudai József Attila Műve­lődési Otthonban ad hang­versenyt március 17-én a Fővárosi Tanács Szimfonikus Zenekara, valamint a IV. ke­rületi Szabadság Kórus. A hangversenyen Németh Ama­dé és Kiss Dénes vezényel. SOPHIA LOREN MADRIDBA UTAZOTT, AHOL A RO­MAI BIRODALOM BUKÁSA CÍMŰ FILM EGYIK FŐSZE­REPET ALAKÍTJA. Helyszín: az Egyesült Ál­lamok egyik múzeuma, a né­hai Mrs. del Gioconda arc­képe elölt, amelyet most gondosabban őriznek, mint Mrs. Kennedy portréit. A kép körül rengeteg titkos­rendőr ácsorog, imitt-amott némi közönség is. Ahitato- san szemlélődő műértők. Vágy talán mégsem? Hall­assuk csak. mit beszélnek: MRS. LORD (társaságbeli hölgy, enyhén kipirult orcá­val, löncs előtt már három Martinit lehajtott): Tulajdon­képpen mit keresek itt? Is­merem ezt a nőt (a képre pillant) még. a háború előtti időkből, amikor Párizsban tanultam. MRS. TAYLOR: Az első, vagy a második világhábo­rúra gondolsz, drágám? . .. MRS. LORD: Egyébként, úgy találom, nagyon meg­változott. MRS. TAYLOR: A Mona Lisa? MRS. LORD: Á. dehogy. Peggy Smith. Nézdd. ott áll. A múlt héten még vöröses- szőke volt. most meg sötét a haja: MRS. TAYLOR: A múlt héten a Mona Lisa még nem érkezett meg. Hiszen ismered Peggy francia-imádatát. Ha a Louvre netán ideküldi a Milánói Vénuszt. Peggy mez­telenül fog szaladgálni. MRS. LORD (elmélyülten szemléli a képet): Biztosan felvarratta a ráncait, mi­előtt modellt ült. Már nem volt mai csirke. Párbeszéd a Gioconda előtt írta: Joseph Wechsberg MRS. TAYLOR: Meg kell hagyni, remek fodrásza volt. PEGGY SMITH (a beszél­getőkhöz): Comment cela va, girls? MRS. LORD: Milyen jól nézel ki... PEGGY SMITH: Pedig ( egész éjjel le sem hunytam a szemem. Tizenhat vendégem lesz vacsorára és az utolsó percben meg kellett változ­tatnom a menüt. te A képtől jobbra Mr. Jones és Mr. Kelly. Szolid ameri­kai üzletemberek, manager- típusok, szívtrombózis-jelöl- tek. MR. JONES (bírálóan, kissé bizalmatlanul nézegeti a képet): 0 találta ki a keep smilinget. Ezzel a nővel le­hetne pénzt keresni. Vajon jó lába volt-e? Aligha, mert akkor másképp festették vol­na. MR. KELLY: A mosolya nem is titokzatos, inkább ki­hívó. Egyébként ma reggel a rádióban hallottam egy pi­masz franciát. Azt merészeli állítani, hogy mi, ameri­kaiak. nem értünk a szere­lemhez. MR. JONES: Ninettenek, 1944 őszén, Párizsban nem ez volt a véleménve. MR. KELLY: 'Csakhogy akkor felszabadítók voltunk és nem exportőrök. MR. JONES (elgondolkod­va): Mit gondolsz. Tom, hogy nézhet ki most Ninette? Ha legközelebb Franciaországba repülök... ★ Hátrább a titkosrendőrök látókörén kívül áll Luigi „Killer”, Corelli és Tony „Gorilla” Fernandi, AI Capo­ne bandájának nyugalmazott tagja. KILLER: Én mondom ne­ked,, Gorilla, meg lehetne csinálni. Egyszer rriár ellop­ták a Louvre-ból is. GORILLA: Kötelességünk lenne. Mégiscsak olasz nő, az olaszokat illeti meg. De hogyan? KILLER: Erőszakkal nem megy. Azok ott rögtön lőnek. De diplomáciával lehetne. Mozgósítjuk az olasz alvilá­got és Párizs helyett Firen­zébe utaztatjuk a Lisát. A NATO is támogatna minket és emelkedne a tekintélyünk Európában. GORILLA (csodálattal): Remek ötlet, Killer. És Olaszországból már köny- nyebben elemelhetnénk. Olt már a kutya se vigyázna rá. ★ A terem közepén áll Mr. és Mrs. Pryce, a texasi Wa­xahachie-ből (12 749 lakos) Mrs. Pryce lelkendezik, Mr Pryce fáradt. MR. PRYCE: Istenem, ha legalább leülhetnék! MRS. PRYCE: Most akarsz leülni, Archibald, amikor a világ leghíresebb festménye előtt állsz? MR. PRYCE: Fáj a lábam, drágám. MRS. PRYCE (oda se fi­gyel): Ha azok otthon meg­hallják, hogy két nap alatt meghallgattuk Brahms IX. • szimfóniáját, láttuk a Mona Lisát és megismertük Mrs. Whittlet, aki ismerte He- mingwayt, hát el sem fogják hinni! MR. PRYCE (a képre mu­tatva): De tulajdonképpen sokkal kisebb, mint gondol­tam volna. Nekünk Texas­ban sokkal nagyobb képeink vannak. MRS. PRYCE (izgatottan): Mihelyt- hazaérünk, előadást tartok a klubban. Úgy érzem, mintha újjászülettem volna, mintha a kultúra szárnyaira emelt volna. Archie. Hiszen a legtöbb kultúrát itt szív­hatjuk magunkba! MR. PRYCE: De drágám, az a fickó, aki festette, nem is volt texasi. MRS. PRYCE (szigorúan): De lehetett volna, Archie. Még egyszer jól nézd meg és megyünk. Még fel kell ad­nom egy táviratot. Fordította: Margitai Alice tét. Sikerünket annál érté­kesebbnek könyvelhetjük el, hiszen február hónapban egymás után mutatkoztak be a Festival Hallban világhírű együttesek és művészegyé­niségek. Itt adott koncertet például a New York-i Fil­harmonikus Zenekar, Bern­stein vezényletével, dirigált Otto Klemperer, fellépett Casadesus, vendégszerepeit az Alekszandrov-együttes ... — Szerepeltünk a BBC- televízíóban a Háry-szvittel, s Liszt: Esz-dúr zongoraver­senyével, a fiatal Szabó Csil­la közreműködésével. — A vidéki városokban mindenütt ismerősként üd­vözöltek bennünket, hiszen ezúttal másodszor látogatott el zenekarunk Angliába. Vendéglátóink kitűnően szervezték meg a turnét, leg­feljebb a nagy hidegtől szen­vedtünk a vidéki városok­ban. Tartottunk egy kicsit ezúttal is a tengeri átke­léstől, ez viszont oly simán sikerült, mintha csak a Du­nán hajóztunk volna a vízi­buszon. Érdekes: köddel se­hol sem találk ztunk! Talán majd a harmadik angliai lá­togatásunk alkalmával lesz benne részünk: két év múlva ugyanis visszavárják zene­karunkat. — Ez évi programunk? Április 21-én hat napig Ausztriában koncertezünk, Bécsben, Grazban és Salz­burgban lesz összesen négy hangversenyünk, Ferencsik vezényletével. Kovács Dénes hegedűművész közreműkö­désével. Az Állami Hangver­senyzenekar tagjaiból alakult kamarazenekar pedig, nagy- jelentőségű meghívásnak ele­get téve, augusztus 3-án és 5-én a salzburgi ünnepi játé­kok programjában vesz részt. cs. RÁDIÖMOSOR MVWVVAVWA'VVW'WWiWV Március 1 — péntek KOSSUTH: 17,00; Hírek. — 17,15: ötórai tea. — 17,40: Rádióiskola. — 18,25: Schubert-dalok. — 18,40: Ifjúsági Rádió. — 19,00: Pódium 63. — Közben: 19,54: Mese. — 20,00: Esti Krónika. — 20,25: A Pódium 63. című műsor folytatása. — Közben: 22.00: Hírek. — 22,20: A Pódium 63. című műsor folyta­tása. — 23,02: Operarészletck. — 0,02: Hírek. — 0,12: Magyar nép­dalok. PETŐFI: 16,55; Gyermekrádió. — 17,20: Fiatalok filmklubja. — 17,40: Filmzene. — 18,00: Hírek. — 18,08: Könnyűzene. — 19,00: Hírek. — 19,05: Heti hangversenykalauz. — 19,40: Láttuk, hallottuk ... — 20,00: Weliner Tibor zongorázik, — 20,20; Haza kell térnem. Ver­sek. — 20,25: Katonadalok, ci­gánydalok, csárdások. — 21,00: Hírek. — 21.10: Sporthíradó. — 21,25: A Szegedi Filharmonikus Zenekar hangversenye. — Köz­ben: 22,13: Versek. — 22,18: A hangversenyközvetítés folytatá­sa. — 23,00; Hírek. Március 2 — szombat KOSSUTH: 4,30: Hírek. — 4,4<h-7,59; Zene. — 8,10: Lányok, asszonyok. — 8,30: Zenekari muzsika. — 9,10: Ifjúsági Rádió. — 9,30: Népdalok, népi táncok. — 10,00: Hírek. — 10,10; Pódium 63. — 11,45: Jegy­zet. — 11,50: A Magyar Rádió és Televízió Énekkara. — 12,00: Hí­rek. — 12,15: Emlékhangverseny Caruso születésére. — 12,58: Ä vidéki színházak műsora. — 13,00: Hazai kistükör. Egy jász faluban. — 13,15: Szívkttldi. . . — 13,53; Hirdetöoszlop., — 14,08: Beethoven: B-dur trió. — 14,45: Uj versek. — 15,00: Hírek. — 15,10: Magyarországi útiképek. — 15,20: Élőszóval — muzsikával. — Közben: 16,50; Hét nap a kül­politikában. — 17,00: Hírek. — 17,10: Az Élőszóval — muzsikával című műsor folytatása. — 17,30: A hidegháború történetéből. — 17,45: Mozart: c-moll zongora- verseny. PETŐFI: 5,00—7,39; Zene. — Közben: 6,30; Hírek. — 8,00; Hírek. — 14,20: Komatál. Népdaljáték. — 14,55: Magyar szerzők kórusai. — 15,10: Levelezés. — 15,25: Fo­toamatőrök ötperce. — 15,30: Ka­marazene. — 16,00; Hírek. — 16,05: Cineogó Felicián. Rádiójá­ték. — 16,55; Járdányi Pál: Ger­gő nótái. — 17,05: Versek. — 17,10: Hanglemezgyűjtők húsz­P»eíce* 17,30: Népi zene. — L,45: öreg színjátszók a Goli- ban. Riportműsor. * URH; i8,30: Hírek. — 18.40: Zenekari muzsika. — 19,20; Tánczene. — 19,45: Változik-e Földünk tér- íogata? Előadás. — 20.00: Berlioz* Requiem. — 21,30: Könnyűzene. — 22,00; Kamarazene. — 22,30: Hírek.

Next

/
Thumbnails
Contents