Esti Hírlap, 1963. május (8. évfolyam, 100-126. szám)

1963-04-30 / 100. szám

Castro holnap ismét találkozik a moszkvaiakkal a Vörös téren Moszkva, április 30. Augusto Pancaldi jelenti: Fidel Castro holnap reggel a Vörös téren, a moszkvaiak hagyományosan szép, május 1-i felvonulásán találkozik is­mét, immár harmadszor, a szovjet főváros népével. A második találkozó, amely minden szervezés nélkül, a szokásos protokoll korlátáit rokonszenvesen túllépve teg­nap történt, a Lenin Mauzó­leum közelében. Fidel Castro megkoszorúzta Lenin Mauzóleumát, s az ünnepélyes aktus után ki­jelentette, hogy üdvözölni kívánja a moszkvaiakat. Castro otthagyta gépkocsi­ját, megindult a Szpasszkij- torony felé, ahol pillanatok alatt több száz főnyi tömeg verődött össze. A moszkvaiak, valósággal szívükre ölelték a kedves kubai vendéget. Cast­ro néhány szót váltott egy kisfiúval, aki megkérdezte tőle, mit csinálnak a kubai úttörők? Beszélgetésről azon­ban alig lehetett szó, mert a moszkvaiak valamennyien üdvözölni akarták. Castro mosolyogva tapasztalhatta, hogy a moszkvaiak lelkesedé­se semmiben sem marad el sa­ját hazája népének „déli” vérmérsékletű megnyilatko­zásaitól. A kubai vendégeknek ma nincs hivatalos programjuk. Fidel Castro Hruscsovval együtt, egy Moszkva-kömyéki nyaralóban tölti a napot, s onnan csak kedden este, vagy szerdán reggel tér visz- sza a városba, hogy résztve- gyen a május 1-i ünnepsége­ken. Csaknem bizonyosra vehető, hogy kedden, a Hruscsov dá­csájában töltött időt a pihe­nés mellett, felhasználják ar­ra is, hogy folytassák a meg­beszélést,- amelyet már hétfőn megkezdték. Fidel Castro szovjetunióbeli látogatásának programját hi­vatalosan nem közölték. Va­lószínű azonban, hogy a ku­bai vezető, rögtön a május 1-i ünnepségek után, utazást tesz a Szovjetunióban. Ma délelőtti részeredmények Rómából: Kommunista előretörés a szenátusi választásokon A végeredményeket ma este hozzák nyilvánosságra A Kereszténydemokrafa Párt mindenütt érzékeny vesz­teségeket szenved, vi&zont nagymértékben erősödnek a liberálisok. Némi haladást érnek el a szociáldemokra­ták, míg a szocialisták hely­zete továbbra is az eddigi részadatok szerint — válto­zatlan. Ismételjük, ezek az adatok nem telje­sek, csak a szenátusra vo­natkoznak, de ugyanakkor máris jellem­zőek. Ma délelőtt, a rendel­kezésre álló adatok szerint az Olasz Kommunista Párt máris nyert egymillió 290 ezer szavazatot, a Keresz­ténydemokrata Párt pedig több mint félmillió szavaza­tot veszített eddig. Az Olasz Kommunista Párt a múlt szenátusi választá­sokon elért 21,8 százalékos eredményét már 25,5 szá­zalékosra javította. A százalékos arányszám te­kintetében a Keresztényde­mokrata Párt 41,2 százalékról 37,2 százalékra esett vissza. Az Olasz Szocialista Párt 14,1 százalékról 14,0 száza­lékra gyengült, az Olasz Li­berális Párt viszont 3,9 szá­zalékról 7,5 százalékra erő­södött. Az Olasz Szocialista Demokrata Párt százalékos arányszáma 4.4-ről. 6.3 szá­zalékra javult, az Újfasiszta Olasz Szociális Mozgalom helyzete nagyjából változat­lan. Egyes városokban a kom­munisták előretörése eléri a tíz százalékot is. Az Olasz Kommunista Párt lesz az első párt olyan vá­rosokban, mint Torino, Fi­renze, Genova, Milánóban, az olasz gazdasági „csoda” fővárosában pedig elérte a Kereszténydemokrata Pár­tot. Rómában és Nápolyban je­lentősen növelte szavazatai számát. Sienában a választó- polgárok 40,8 százaléka adta szavazatát a kommunistákra. A szavazatok összeszám- lálása még folyik, s a végeredményeket ma 20 óra után hozzák csak nyil­vánosságra. Az olasz dolgozók körében máris nagy az öröm, spontán tüntetéseken ünnepük a kommunisták sikerét. (Folytatás a 7. oldalon) A nagy ma$wsu seregszemlére készül a világ Főpróba Recsegnek a mikrofonok, egy hang minden hibát ki­fecseg. „Az a kislány, ott a jobbszélen, a kalocsai ruhás, vigyázzon!" „Nyolc ütemre, a kendőket a zene ritmusára lengetjükf’ Csipkeminta, zászlóerdő — Százötvennyolc népvise­letbe öltözött fiatal lány nyitja meg egy óriási virá­gos kocsit kísérve, csipke­minta alakban a május elsejei menetet — mondja Ja’uib János, a Hazafias Nép­front budapesti bizottsá­gának munkatársa. — Utá­nuk egy mozgó jelmon­dat következik „ÉLJEN MÁ­JUS 1”. Ezután háromezer középiskolás vörös zászlóval, aztán a zászlóerdö nemzeti színeinket rajzolja a Dózsa György út aszfaltja fölé. Folyik a próba. Sportoló lányok egyesületi színeikben szalaggyakorlatokat próbál­nak zenére. • » Épül a színpad A Népliget közepén ár­nyas fák szegélyezte tisztás, itt áll majd a nézőtér. Most negyven összerakott pad van, s épül a színpad. Verik a sátrakat. A Ganz-MÁVAG szabadtéri színpada készül itt. Kiss János, a főrendező mondja: — Még két-három órai munka van hátra, aztán jö­Világszerte május elsejére készülnek a dolgozó embe­rek. Moszkvában már meg is kezdődött a háromnapos ün­nep, amelynek fényét növeli, hogy az idén Fidel Castro személyében kedves vendéget köszönthetnek fővárosukban a szovjet emberek. A Kínai Népköztársaság­ban a többtermelés és a fo­kozott takarékosság jegyében készülnek a dolgozók május elsejére. Pekingben az ünnep tiszteletére sok ezer színes villanykörtével díszítik fel a történelmi jelentőségű épüle­teket. Ünnepi zászlódíszt öltött már a bolgár főváros is. Bulgáriában ezekben a na­pokban 14 új ipari üzem kez­di meg a termelést, köztük a legnagyobb vegyipari kombi­nát, a Sztara Zgora-i. Most helyezték üzembe az ország első villamosított vasútvona­lát is. Az ünnep tiszteletére a Német Demokratikus Köz­társaságban sok üzem túltel­jesítette tervét. Lengyelor­szágban gyűléseket tartanak. Többhelyütt a munkások ha­tározatokat fogadtak el, ame­lyekben elítélik flyugat-Né- metország felfegyverzését. Róma, április 30. Gino Pállotta jelenti: Olaszországban folyik a vasárnapi parlamenti válasz­tások szavazatainak össze- számTSnffsa. A közvélemény óriási ér­deklődéssel várja már a részeredményeket is, amelyekből végeredményben következtetni lehet arra, hogy milyen lesz végül az erőviszonyok megoszlása az olasz politikai küzdőtéren. Az első részeredmények a szenátusi választásokra vo­natkoztak: ezek első nagy szenzációja az, hogy az Olasz Kommunista Párt a szavaza­tok abszolút számában és százalékos arányában egy­aránt előretört. Vonatkozik ez az ország legkülönbözőbb vidékeire, az iparosított északra, a gazdaságilag el­maradott délre egyaránt Csehszlovákiában már teg­nap megkezdődtek a május elsejei ünnepségek. Novotny elnök bensőséges keretek kö­zött adta át a kitüntetéseket a legjobb dolgozóknak és üzemi kollektíváknak. Jugoszláviában egy hete tartanak már az ünnepségek. Az ország népe az idén ket­tős ünnepet ül: most lesz 70 éve, hogy a belgrádi dolgo­zók 1893-ban megrendezték első májusi ünnepüket. Franciaországban a dolgo­zók az egység jegyében ün­nepük május elsejét. A há­rom nagy szakszervezet, a CGT, a keresztény CFTC és a szocialista Force Ouvriere sok városban közös bizottsá­got alakított az ünnepségek előkészítésére. Különösen a bányavidékeken, ahol a 35 napos sztrájk közös harcai háttérbe szorították a politi­kai nézeteltéréseket. A Fran­cia Kommunista Párt május elsejei jelszavai külön hang­súlyozzák a dolgozók egysé­gének, a demokratikus erők összefogásának fontosságát. Május elsején egyébként Pá­rizsban a CGT rendezésében nagygyűlést tartanak. (Bozsán felv.) sorai: „Halált virágzik most a türelem." — Nem, nem. — Emberiség mondd: — Nem! A diák-irodalmi színpad kis művészei május elsejei békeműsorukát próbálják a Csiliben. Berzsényi Iván ta­nár, a rendező, a próbames­ter, a fővilágosító és az ügyelő. Megállítja a próbát. — A hangot most kell be­kapcsolni. És most a vörös fényt! Balettosok próbálnak. Ez az utolsó a fellépés előtt — mondja Pásztor Klára tanár­nő. A kicsik beleszólnak a beszélgetésbe. — Tessék el­képzelni, sátor is lesz és ak­kor is szereplünk, ha esik az eső. A kultúrház kerthelyisége frissre festetten várja a má­jus elsejei megnyitást. Vala­melyik ablak mögött próbál a fúvószenekar ... hét a villany. 1500 méterről | kell idehozni az áramot, fel- : szereljük még ma a hangosz- • lopokat, az erősítőt, aztán ! vége a ligeti csendnek. Sze- I renádozunk a pádon ülő sze- j relmespároknak ma este — j mondja Mészáros Sándor. — ■ Ma este mi is itt alszunk a . Ligetben. \ A majálisozó majd tolak- I szik, sorbaáll, kiabál, aztán j szerez két korsó habzó sört. j De addig, amíg a büfésátor • lábraáll és a pult működik: ! vízvezetéket kell építeni, le- ; folyót, víznyelő gödröt, s l raktár is kell. Szaniszlá Lász- j ló a Népligetben eddig 50 j méter csövet szerelt fel, a második büfésátrat készíti. | Oldalkocsis motor áll meg 1 mellettünk: — Endrödi De- I zső. Cinkotáról szereztem | meszet, maguknak kell? Ak- j kor szedjék le szakikám, én már fordulok Is ...! Nem ! érünk rá most beszélgetni! I i „...most a vörös fényt!...4* j „Francia, lengyel, hangos j olasz, szakadár szerb ...” a i háttér vetített szöges drót- j sövény, a kislány feje a vö- . rösbársony függönyre rajzó-! lódik a reflektorfényben, j Radnóti verssorai sokáig; csengenek, aztán Beethoven ] Sors-szimfóniájának akkord- í jai következnek, majd a j Razglednicák élettől búcsúzó -

Next

/
Thumbnails
Contents