Esti Hírlap, 1963. június (8. évfolyam, 127-151. szám)

1963-06-01 / 127. szám

I Budapest téli gázellátása | Szabályozták a főiskolai intézmények felvételi rendjét I------------------------------—.------------------—a----------------------- ..... ...... — ■ m - ■ ■ • ' C V ■'•-I Kitüntetett pedagógusok | Csak pesti állás? | Matuzsálem válik I Ali sejk és Brigitte Bardot | ÖUalálatos a lottón: nyereménye 1898419 forint I Válságos a pápa állapota Vatikán város, június 1, A Vatikán hivatalos szó­vivője bejelentette, hogy a pápa állapota válságosra for­dult Az éjszaka folyamán többször elvesztette eszméle­tét és közölték, hogy az agó­nia megkezdődött. A kora reggeli órákban légzési zava­rok jelentkeztek, az orvosok oxigénálarccal igyekeznek könnyíteni a betegen, aki láthatóan erős fájdalmakkal küzd. A pulzus azonban még normális: a pápa szive rend­kívül erős. A PRAVDA CIKKE: önkényuralom Irakban SIKER TOKIÓBAN Csúcstalálkozó lesz Manilában Tokió, június 1. Sukarno indonéz elnök és Tunku Abdul Rahman ma­lájföldi miniszterelnök szom­baton befejezte kétnapos to­kiói megbeszélését, amely — mint mondották — „az utat egyengette a jövő hé­ten tartandó mani'lai csúcs- találkozóra”. A közös közle­mény szerint a jövőben tar­tani fogják magukat az 1959- ben megkötött indonéz— maláj barátsági szerződés­hez, -s arra törekszenek, hogy a két országot érintő kérdé­sekben a nézeteltéréseket a jó szomszédi viszony és a jó szándék szellemében ren­dezzék. Castro és Hruscsov Grúziában Szocsi, június 1. Fidel Castro és Hruscsov egy Szocsi környéki nyara­lóból Grúzia fővárosába, Tbiliszibe utazott. Az elkövetkező napokban Fidel Castro Grúzia és a Kaukázus más vidékeinek természeti szépségeivel is­merkedik. Elisabethville, június 1. Elisabethville-ben, a kongói Katanga tartomány főváro­sában pénteken sajtóérte­kezletet tartott lleo, az Adoula-kormánynak a ka- tangai ügyek rendezésével megbízott minisztere. lleo közölte, olyan okmá­nyok jutottak a hatóságok birtokába, amelyek bizo­nyítják, hogy több európai Moszkva, június 1. A Pravda szombati számá­ban „Bírósági önkény Irak­ban” címmel tudósítást kö­zöl. — Szomorú hír érkezett Bagdadból — hangzik a tu­dósítás — május 36-án reggel kivé­geztek 11 embert, akik a külföldi hírügynök­ségek jelentése szerint vala­mennyien kommunisták vol­tak. A monarchia megdönt*» Kairo, junius 1. Nasszer elnök pénteken fogadta Talabani ezredest, Barzani iraki kurd vezető személyes megbízottját. Ta- iabani annak a kurd kül­személy felforgatásra szer­vezkedett. Céljuk az volt, hogy terrorcselekményekkel veszélyeztessék a közbizton­ságot és rontsák a kormány hitelét. A bizonyítékok alap­ján letartóztatták Albert Cassart, volt belga ejtőer­nyős-parancsnokot, és két társát. Az AP jelentése szerint Csőmbe kaíangai vezető európai titkárnője is a letartóztatottak között van. se után a kommunisták az első sorokban haladtak, és védelmezték a köztársasági vívmányokat. Ezzel magya­rázható, hogy az imperialista ügynökségek és a reakciós elemek támadásukat mindig a kommunisták és a demok­ratikus szervezet tagjai el­len összpontosították. Az irakban tobzódó önkényes bíráskodás, a hazafiak elleni megtorlások az imperialisták kezére játszanak — írja a Pravda. Nyolcvanezer pedagógus köszöntése Ma délelőtt az Országház kupolacsarnokában nyújtot­ták át a kitüntetéseket a pedagógusnap alkalmából. Megjelent az ünnepségen Kisházi Ödön, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, továb­bá Kállai Gyula, a Minisz- terta’jács elnökhelyettese, ár. Münnlch Ferenc állammi­niszter, Szirmai István, az MSZMP Központi Bizottsága titkára, a Politikai Bizottság tagjai, Kiss Károly, az El­nöki Tanács titkára, Horgos Gyula, a kohó- és gépipari miniszter, Ilku Pál művelő­désügyi miniszter, Veres József munkaügyi miniszter, Bupár Jánosné, a SZOT tit­kára. A pedagógusokat Kisházi Ödön üdvözölte. A többi kö­zött ezeket mondotta: „Köszöntjük a pedagógus- társadalmat, amely a közel­múlt időben történelmi je­lentőségű munkába kezdett az iskolai munka, a tanítás és az életre nevelés célkitű­zéseit megvalósító reform végrehajtásával... A peda­gógusoknak, ifjúságunk ne­velőinek a szocialista építés e szakaszában megkülönböz­tetett gondot kell fordítaniuk az iskola és az élet, az isme­retek, a tudomány és a gya­korlat, a tanulás és a munka közötti szoros kapcsolat meg­teremtésére. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának, az Elnöki Tanácsnak és a forradalmi munkás-pa­raszt kormánynak köszönetét tolmácsolom ezen a napon önöknek és önökön át a mintegy 80 ezer főt számláló egész pedagógustársadal­munknak áldozatos és ered­ményes munkájáért. Kérem a tanítókat, tanárokat, igaz­gatókat, óvónőket, oktatási rendszerünk minden dolgo­zóját, legyenek továbbra is fáradhatatlanok az oktatás és nevelés, a gyermekek és az ifjúság között végzett szép munkájukban.” A köszöntés elhangzása után sor került a kitünteté­sek átadására. (Névsor a 2. oldalon.) Európai összeesküvőket tartóztattak le Kongóban Csombv titkárnője is köatük van Vallanak a fényképek Egy darabban maradt a Thresher Nasszer kurd vezetőkkel tárgyal döttségnek a vezetője, amely­nek feladata, hogy tárgya­lásokat folytasson felelős iraki politikusokkal a kar­dok és a bagdadi kormány között fennálló konfliktus rendezéséről. Vámcsatározás Amerika és a Közös Piac között Brüsszel, június 1. A Közös Piac földművelés- ügyi miniszterei általános meglepetésre úgy döntöttek, hogy felemelik a „kívülről” jövő fagyasztott baromfi be­hozatali vámját. Ez a rendel­kezés elsősorban az amerikai farmereket sújtja és Herter volt külügyminiszter, Kenne­dy rendkívüli kereskedelmi megbízottja már nyilatko­zott is. Kifejezte „megdöb­benését” a baromfival kap­csolatos közös piaci határo­zat miatt, és azzal fenyegető­zött, hogy „az Egyesült Álla­mok kénytelen lesz élni a közös piaci országokkal fenn­álló kereskedelmi kapcsola­taiból következő jogokkal”... Portsmouth, június 1. Az áprilisban elsüllyedt Thresher amerikai atom- tengeralattjáró megtalált roncsáról készített fénykép- felvételek azt mutatják, hogy a tengeralattjáró, amely 2400 méter mélységben fekszik az Atlanti-óceán felszíne alatt, lényegében egy darabban maradt, csupán egy helyen sérült meg súlyosabban. Vasárnap elindul Boston­ból a Trieste nevű mélyten­geri kutatóhajó, hogy újabb felvételeket készítsen a roncsról. A kutatás során eddig 1500 felvételt készítet­tek. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése vasárnap estig: Többfelé zápareső, zivatar. Záporeső, zivatar idején megélénkülő szél. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 22 fok. Az úttörők vízre szállnak, siklik a hajójuk a Balato­non. A kis matrózok forgat­ják az evezőlapátokat, egy másik a kormánynál. Izgal­mas játék, komoly munka. A balatonalmádi nevelőott­hon úttörőcsapatának flottil­lája három őrsi csónakkal, két kétpárevezős hajóval és egy vitorlással gyakorlatozik. Ké­szülnek a vasárnapi balatoni úttörőhajózás ünnepélyes megnyitására. Amíg a fiukból tengerész lesz, sokat kell tanulni, MA- HART-tisztek oktatják a vízibuszon a floltillásokat. Hullámzó Balaton tetején... de még segíteni kell a kor­mányosnak. Mielőtt kifut a hajó, feltekerik a stégkötelet.

Next

/
Thumbnails
Contents