Esti Hírlap, 1963. június (8. évfolyam, 127-151. szám)

1963-06-01 / 127. szám

Nincs kerti szertár, vasprakkerrel Az első félidő végén * A nevelés, a fegyelem A pedagógus kedve és borús homloka • Labdát rúgni jó • Beszélgetés az árvaházi Makarenkóval, a ma kitüntetett kiváló tanárra! Ha süt a nap vidámak, ha felhő takarja el, elhallgat­nak. A pedagógus borús homloka gyermekbúsító fel­hő: Egyszerre öt film készül Balaton a Pasaréten — Fotószalon a Váci utcában Ősember Gödöllőn — Főszezon a filmgyárban Pécsi Sándort a szilveszteri kabaréban és a tavaly nyz szabadtéri műsorban „vademberként” ismertük meg. A ..1 csők” című készülő új magyar filmben is vadembert jatsz — s bátran odahajtja a fejét a Bátor nevű, kétéves allatker oroszlán szájához. (Réger Endre lelv. — Hunnia) □ A NÖGRÁD MEGYEI képzőművészek vasárnap délben nyitják meg tavaszi tárlatukat. Dr. Aradi Nóra egyetemi docens, művészet­történész tart megnyitó be­szédet a salgótarjáni József Attila Művelődési Otthonban megrendezésre kerülő kiállí­táson. □ MAURICE CHEVALIER, aki az idén tölti be 75. élet­évét, most nagy sikerrel ven­dégszerepel egy londoni ze­nés színpadon. Nemcsak ré­gebbi számait énekli, hanem twistéi is. □ JEVGENYIJ SVARC, a néhány évvel ezelőtt elhunyt szovjet írónak, a nálunk a Vígszínházban most bemu­tatott Az árnyék című drá­ma szerzőjének egy másik darabját most mutatták be New Yorkban. Címe: A sár­kány. Sikert aratott. □ ZRÍNYI MIKLÓS, a költő halálának 300. évfor­dulója 1964-ben, lesz.. Ebből az alkalomból Zrínyi-emlék­kiállítás nyílik majd a Pető­fi Irodalmi Múzeumban, va­lamint a siklósi vár termei­ben. □ HÉTFŐN kéthónapos vendégszereplésre utazik a Vidám Fiúk együttese a Né­met Demokratikus Köztársa­ságba, ahol a hagyományos drezdai Presse Fest sajtó­fesztiválon is fellépnek. Ezen kívül még 44 koncertra van szerződésük. □ ARTNER TIVADAR Is­merkedés a művészettel cí­— Éppen vége az első fél­időnek — fogalmazza meg Kutasi György sportnyelven azt az ötven évet, amelynek végén ma az Országházban kezébe adják a kiváló tanar kitüntetést. — Nem tudom, a második félidő lehet-e ilyen hosszú — teszi hozzá kicsit sajnálkozva. Az apjára már nem em­lékszik, az édesanyjára csak nagyon halványan. 1919 volt, mikor az árvaházban ko­paszra nyírták, s végleg az­óta seim hagyta ott az ott­hont, a gyerekeket. Mikor 1935-ben elvégezte a tanító­képzőt, csak árvaházat cse­rélt, Otthagyta azt, ahol ti­zenhat évig volt gondozott, hogy felcserélje egy másik­kal, ahol már ő gondoz. Negyvenéves volt, mikor ta­nár lett, biológia-földrajz­szakos. Árvaliáz — Az árvaházakat divat volt szidni — mondja. — Én sem akarom védeni, mert azt nem nagyon lehet. De arra emlékszem, hogy kitűnő volt a közösségi szellem. Nem az igazgatóimra és tanáraimra emlékszem elsősorban — régi árvaház? Most a munka nem cél, hanem eszköz. Az intézmény nem szociális, ha­nem pedagógiai jellegű. S a gyerekek nem a társada­lomtól elszakadt kis rabok, akik, mint mi, nagy ritkán láttunk egy potentátot, ha­nem szinte hetente találkoz­nak a társadalom érdeklődé­sével, segítségével. S persze, ,.kerti szertár" sincs, drótból font vasprakkerral, nevelé­si célokból. Árvaházi Makarenko — így mondják tréfásan kollé­gái. Intézete — amelynek igazgatója — a Fővárosi Kossuth Gyermekotthon. Ne­vezetes, öreg ház a Zugli­getben, darabontok rohan­ták meg 1837. március 5-én, hogy az Isten szeme házból — a parkbeli kis tóról így nevezték —, elhurcolják a Vár nyirkos börtönébe Kos­suth Lajost. Az igazgató ja­vaslatára Kossuth Múzeu­mot rendeztek be. \ szabadfoglalkozás Az ajtó nyitva, az udvaron ping-pongoznak a fiúk, a kis futballpályán küzdelem fo­lyik a labdáért, az alsó négy osztály a tanteremben tanul. Fegyelem? Cseresznye A gyerekotthon nyolc hold parkja tele fával, fenyővel. Cseresznyével is. A gyere­kek nem szedik le. A miért­re így válaszolt az igazgató fiatal helyettese. — Gyuri bácsi azt mond­ta nekik, várjátok meg, míg beérik, aztán együtt leszed­jük, rögtön meg is ehetitek. Most egymásra vigyáznak, nehogy valaki megdézsmálja a fát. A szedés napján az uzsonnát mindenkinek a fá­ról kell elfogyasztani. Melyik az a pesti gyérek, aki ne ra- jongana az ötletért? Feje kicsit kopasz, gömbö­lyű. Szemei mongoiosak, az orra széles. Az utcán kiér­demesült birkózónak is néz­heti valaki. Az ország egyik legkiválóbb nevelőotthoni igazgatója. Szenvedélyesen szereti azt, amit csinál. Bernáth László A Hunnia Filmstúdió Pa­saréti úti műtermének ud­varán bazárt építettek. A ki­látás a Pasaréti útra szolgál, kis kertes házakra, amelyek hasonlítanak a balatoni üdü­lőhelyek utcáira. Ez a bazár ugyanis — „balatoni”. Miért kellett itt felépíteni, miért nem a magyar tenger part­ján csinálják? Azért, mert Fábri Zoltán új filmje, a Nappali sötétség, javarészt a Balaton mellett játszódik ugyan — csakhogy 1944-ben. Hol vannak már az akkori bódék, bazárok? Annyit fej lődött azóta a Balaton vi­déke, teli van modern üzlet sorokkal, épületekkel, utcák­kal, hogy még a külső fel­vételek egy részét is meg­építve, bediszletezve kell megcsinálni. Básti Lajos Szegedi Erika, iMdányi Fe­renc, Makay Margit játsz- szák a főszerepeket. A forga­tókönyvet is a rendező, Fáb­ri írta, Palotai Boris A ma darak elhallgatnak című re­génye nyomán. mű, nagy sikerű ismeretter­jesztő könyvét harmadik ki­adásban jelenteti meg a Mó­ra Könyvkiadó. A lipcsei Prisma Verlag megrendelé­sére a könyvet német nyel­ven is kiadja a Corvina. □ A XI. SZÁZADBAN épült kalocsai székesegyház romjait feltárják a közeljö­vőben és a területet borító földréteg elhordása után hatalmas romkertet létesíte­nek itt. KIVÁLÓ TANÁR kitüntetést kapott Bagies Sándor külsővati, Bakonyi Antal győri, Bartos Nándor ne jászberényi, Cs<üj An­tal székesfehérvári, dr. Csömör Gusztáv budapesti, Döbrentey Júlia táplánszentkereszti, dr. Gőeze Rezső zalaszentbalázsi, Gömöry Ferenc dunavarsányi, Kálmán József né pécsi, Kiss Bé- láné szolnoki, Koppány Józsefné ebesi. Kovács Géza karancskeszi, König István szekszárdi, Kun Gergelyné kecskeméti, Kurucz Mihály szarvasi, Kutasi György budapesti, Lénárt Zoltán miskol­ci, Magyar! István miskolci, Molnár Gyula miskolci, Polányi Aranka sárospataki, Sallay Sán­dor kiskunfélegyházi, Somogyi Gyula szentesi. Varga József má- riahalmi, Wagner Sándor salgó­tarjáni, Bundi Gyula újfehértói, Somfai László szegedi, Robitsek Mómé budapesti, Kanizsai Nagy Antal budapesti. dr. Móricz Emilné győri, Várkői Ferenc pé­csi, Horváth Zoltán ceglédi ta­nárok, illetve iskolaigazgatók és szakfelügyelők. KIVÁLÓ TANÍTÓ címet kapta özv. Deme Károlyné budapesti, voltak közöttük jók is, rosz- szák is —, hanem a pajtá­saimra, akikkel ma is össze­járunk. S nem a munka volt a rossz, azt természetesnek tartottuk, hanem az, mikor párosával sorba állítva, mint kopasz fekete rigóknak kel­lett kivonulnunk a kerté­szetbe, s dolgozni a kisza­bott, nem rövid ideig. Já­tékra negyedóra maradt. Kérdezik tőlem, mitől más a mai nevelőotthon, mint a Baranyai Tiborné bálid, Bodnár- csik Kálmán erdőteleki, Bodő Erzsébet szegedi, Chikán Ernő túrái, Dobossy László ózdi, Mo- sonyi György békéscsabai, Mül­ler Elemémé budapesti. Nagy- miklósi Ferencné apátvarasdi, dr. Orbán lászlóné debreceni, Pataki Lilla kazincbarcikai, Pan- kotai Barnáné nyíregyházi, Tar­ján Katalin tabi. Újhelyi Jolán balkányi, Majzik Sándor szege­di tanítók, illetve igazgatók és szakfelügyelők. KIVÁLÓ ÓVÓNŐ kitüntetést kapott Szikszai Béláné isaszegi körzeti felügyelő és dr. Körösi Andomé budapesti szakfelügyelő. munka Érdemrendet ka­pott dr. Turányi István tanszék, vezető egyetemi tanár, az Épí­tő- és Közlekedési Műszaki Egyetem rektorhelyettese. SZOCIALISTA MUNKÁÉRT érdemérmet kaptak huszonné­gyen. munka Érdeméremmel tüntettek ki harmincegy egyete­mi és középiskolai, általános is­kolai tanárt, tanítót, tanulmányi felügyelőt, közoktatásügyi dol­gozót. — Makarenkóval vallom, hogy a fegyelem nem lehet a nevelés célja, csak mellék- eredménye. A fegyelem hiá­nya nem a gyerekek, hanem a nevelő csődje. Ha vonzó, érdekes, amit a gyerekkel csinálunk, nincs idejük ren­detlenkedni. — Ezt már nemcsak a harmincéves pálya hűség- jutalommal kitüntetett gya­korló pedagógusa, hanem a teoretikus mondja. A kitün­tetés átvételére vidékről, az alkotó. szabadságról ^utazott vissza Pestre. — Segédkönyvet írunk a gyermekotthoni pedagógu­soknak az iskolánkívüli ta­nulás és a szabadfoglalko­zás módszertanáról. Az isko­lai tanórák módszertanával már sokan foglalkoztak. De az iskola utáni második fél­idővel már kevesebben. Második félidő — hiába, ha a gyerekek futballoznak, ma sem tudja megállni, hogy ne álljon közéjük a labdát rúgni. Pedig a vérnyomása magas. Ezért a heves be­széd, a gyors munka — a fej­fájás, Kari! zsebszámra. Azt mondják, humora soha nem hagyja el. Hogy fér össze a víg kedély és a sok Karil? — Koncentráció kérdése. Ha az ember minden erejé­vel másra koncentrál, akkor nem figyel annyit magára. Szerintem nincs jó pedagó­gus, jó kedély és ötletgaz­dagság nélkül. A gyerekek olyanok, mint a kis prücskök. Kitüntetett pedagógusok Művészpresszó Szentendrén A festők városában, a Du­nakanyar központjában, Szentendrén, az egykori Csorbád zsi cukrászdában a Buda környéki Vendéglátó Vállalat művészpresszót ren­dezett be. A hangulatos hely­ségben, modern környe­zetben állandó tárlat is nyílt. A falakon Barcsay Jenő, Czóbel Béla, Balogh László, Pirk János, Gráber Margit és a helyi kolónia többi mű­vészének munkái. A képeket háromhavonként cserélik. Az egyes művéxet az érdeklődők megvásárolhatják. Képün­kön: művészsarok — a Mű­vész presszóban. (Bozsán felv.) A Gyüjlöfogházlól Egyszerre öt játékfilmet készít most a Hunnia — meg­kezdődött a nyári főszezon. Várkonyi Zoltán bűnügyi filmet forgat, címe: Foto Há- ber a közönség szolgálatá­ban. A Váci utcában, a Bar­tók teremmel szemben levő egyik üzletben rendezték be a filmesek a „Héber fotósza­lont”. Forgattak már a Gyűj- tőíogházban — a cselekmény szerint, büntetése letöltése után szabadul innen egy fo­RÁDIÓMÜSOR Június 1 — szombat KOSSUTH: 17.00: Hírek. — 17.10: Előszóval — muzsikával. — 17.30: Ifjúsági Rádió. — 18.00: Népi zene. — 18.20: Gondolat. — 19.00: Világ Hí­rű zenekarok. A párizsi Conser­vatoire zenekar. — 19.50: Mese. — 20.00: Esti Krónika. — 20.25: Az íróasztal közbeszól. Szombat esti kabaré. — 21.45: Sporthir- adó. — 22.00: Hírek. — 22.15: Ugetőverseny-eredmények. — 22.18: Tánczene. — Közben: 24.00: Hírek. — 0.10: A tánczene foly­tatása. PETŐFI: 16.05: Téli szél. Rádiójáték. — 17.15: Kórusfeldolgozások. — 17.30: Orvosi tanácsok. — 17.35: A Szécsi vonósnégyes hangver­senye. — 18.00: Hírek. — 18.05: A világháborúk legszebbike. — 18.20: Mikádó. Operettrészletek. — 19.00: Hírek. — 19.05: Könnyű­zene. — 19.45: A riporter jegy­zetfüzetéből. — 20.00: Mozart: Szöktetés a szerájból. Három - felvonásos opera. — Közben: 20.45: Hangversenynaptár. — 21.00: Hírek. — 21.05: Az opera- közvetítés folytatása. — 22.35: Stephen Leacock humoreszkjei­ből. — 23.00: Hírek. Június 2 — vasárnap KOSSUTH: 6.00: Hírek. — 6.10: Zenés mű­sor. — 7.15: Falusi életképek. — 8.00: Hírek. — 8.10: Édes anya­nyelvűnk. — 8.15: Pedagógusnapi., köszöntő. — 9.10: Vasárnap dél­előtt: a budai hegyekben. — 11.10: A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zenekarának hangversenye. — Közben: 11.55: Műsorismertetés. — 12.00: Hírek. — 12.15: A hangversenyközvetí- tés folytatása. — 13.00: Hétvégi jegyzetek. — 13.10: Népi zene. — 13.40: Nemzetközi kaleidosz­kóp. — 14.00: Tánczene. — 14.55: Uj Zenei Újság. — 15.20: A po- dolini kísértet. VH. rész. — 15.53: Mario Lanza énekel. — 16.20: Jegyzet. — 16.30: Hegedű. — 16.45: Hírek. — 16.55: Közve­títés labdarúgó-mérkőzésről. — Közben: 17.45: Tánczene. — 18.00: A H. félidő közvetítése. — 18.45: Népdal-est. — 19.15: Hajnali be­szélgetés. Színmű. Közvetítés a József Attila Színházból. — Köz­ben: 19.53: Mese. — 20.00: Hírek. — 20.15: Sporthírek és totóeréd- mények. — 20.15: A színházi köz­vetítés folytatása. — 22.00: Hí­rek. — 22.10: A vasárnap sportja. Totóhírek. — 22.25: Víg operák­ból. — 23.10: Könnyűzene. — 24.00: Hírek. — 0.10: Kórusok. PETŐFI: 7.30: Egyházi félóra. — 8-00: Zenekari muzsika. — 8.30: Mű­sorismertetés. — 9.00: Népi mu­zsika. — 9.32: Operakalauz. — 10.32: Vladimir Horowitz zongo­rázik. — 11.10: Irodalmi levél. — 11.25: Boccaccio. Operettrészle­tek. — 12.15: Versek. — 12.20: A Garay—Tarkői—Soltz trió ját­szik. — 12.40: Kulturális Króni­ka. — 13.00: Mű vésziem ezek. — 14.20: Miska bácsi — 15.00: Tol­dim úr. Regényrészlet. — 15.20: Az operaszerkesztő postájából. — 16.05: Világjáró magyarok. — 16.35: A Budapesti Koncert fú­vószenekar kisegyüttese. — 16.55: A Philadelphiai Kamarazenekar hangversenye. — Közben: 18.00: Hírek. — 18.10: A mű és közön­sége. Riportmüsor. — 18.25: A hangversenyközvetítés folytatá­sa. — Utána: beszélgetés az el­hangzott hangversenyről. — 19.20: Könnyűzene és tánczene. — 21.05: Istenek és hősök. Emberi sorsok — heroikus társadalom. — 21.25: Albert Schweitzer emlé­kezéseiből. összeállítás. — 22.25: Galoppverseny-eredmónyek. — 22.28: Verbunkosok, magyar nó­ták. — 23.00: Hírek. URH SZOMBATON: 18.30: Hírek. — 18.40: Táncze­ne. — 19.50: Kamarazene. — 21.05: Kortársak emlékeznek Ady End­rére. — 21.25: Zenekari muzsika. — 22.30: Hírek. URH VASARNAP: 18.30: Hírek. — 18.40: Salamon Ernő verseiből. — 19.00: A Chris Barber együttes játszik. — 19.20: Honegger-művetk. — 21.25: Szóra­koztató muzsika. — 22.30: Hírek. A TELEVÍZIÓ MŰSORA SZOMBATON: 17.15: Hírek. — 17.20: Ki mit tud? I. középdöntő. — 19.10: Af­rika, Afrika! Mauritánia. Előadó: Rudnyánszki István. — 19.30: Tv- híradó. — 19.45: Hétről hétre. — 19.55: Szép álmokat, gyerekek! — 20.05: Születésnapi köszöntő — A televízió nyilvános vidám mű­sora a Madách Színházban. — 2200; Hírek. Tv-híradó. (ism.) VASÁRNAP: 9.45: A nevelők napján ... — 9.55: Az űrhajós-vetélkedő győz­teseinek jutalomműsora. Az In- tervízió műsora Moszkvából. — Kb. 11.00: Többet, jobbat, kor­szerűbben. A növényápolás gé­pei. — 13.45: A Magyar Hirdető műsora. — 13.55: Ökölvívó EB (döntök). Közvetítés Moszkvából. Riporter Vitray Tamas. — Kb. 16.55: Csehszlovákia—Magyaror­szág labdarúgó-mérkőzés. Köz­vetítés Prágából. Riporter: Szó­nyi János. — 18.50: Képről — képre ... — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Szép álmokat, gyerekek! — 20.05: Vasárnapi versek. —Arany János, Petőfi Sándor, Szemere Miklós és egy 1717-beli ismeret­len költő verseit előadja: Ascher Oszkár. — 20.15: Szép Ernő: Má­jus. Tv-játék. — Kb. 21.15: Tele­sport. 21.35: Hírek. A Színház- és Filmművészeti Főiskola Ódry Színpada VI. 16-án du. fél 3 órai kezdettel mu­tatja be Schubert: „Három a kislány” c. vizsgaelőadását. Je­gyeik a pénztárnál kaphatók, (x). Az Állami Operaház igazga­tósága felhívja a közönség figyelmét arra, hogy a Loheng­rin bemutató előadását június 3-án, hétfőn e^e 7 órakor tartja az Erkel Színházban. A Premier- bérlet, a Kis Erkel I.-bérlet és a június 4-re váltott jegyek erre az előadásra érvényesek, (x). Gyerekek! A távbeszélő me­semondó műsora (427—960) jú­nius 1-én, szombaton: Az ele­fánt és a kecske (elmondja: Benkő Gyula); 2-án, vasárnap: A két betű (elmondja: Komlós Juci). a Park-teraszig goly —, a lágymányosi Fene­ketlen-tó partján levő Park­teraszon, a Hungária Kávé­házban, s az utcán, a New York palota előtt. A film ve­zérkara most éppen Leány­falun keres motívumot, szép új külső helyszínt a követ­kező felvételi napokhoz. A Pasaréti úti műterem­ben építették fel a Homlok- lakást is. a Tolnay Klári— Kállai Ferenc „házaspár- otthonát. A Gyerektükör cí­mű filmet forgatja itt most Révész György, a harmadik főszereplő, a házaspár gyer­meke, a kis Kosztolányi Ba­lázs. Óbudai macskaköveken Bacsó Péter írta az Éne­kek énekét és — életében először — rendezésre is vál­lalkozott. Főszereplőknek csupa ismeretlen arcot válo­gatott ki: gimnazistákat, ipa­ri tanulókat, „civil” fiatalo­kat. Hivatásos színész alig játszik ebben a mai fiatalok­ról szóló filmben, s a hiva­tásosok is új arcok a vász­non, kevésbé ismeri őket a közönség, jobbára a Déryné Színház tagjai. A macskakö­ves Óbudán, a Losonczi ut­ca 4. számú házban forgat­ják most a film jeleneteit, délelőtt és alkonyaikor. Ez megelőzően a Római-partor csónakokban és hajón készí­tettek felvételeket. Markos Miklós Tücsök cí­mű filmjének forgatókönyvé Tardos Tibor írta. Az 50-c évek elején játszódik, „ú honfoglalást” beszél el, ar­ról szól a vígjáték, mikér. települ le egy alföldi pa­rasztcsalád egy épülő új, szocialista városban. A fil­met mulatságos keretjáték kai indítják, amelyben röv den megmutatják, hogya foglalt hont annak idején a ősember, s miként jöttek be Árpádék erre a földre. Gö­döllőn forgatták ezeket a je­leneteket. Az egyik főszerep­lő: Bátor, az Állatkert két éves oroszlánja. öt film forog, s folynak az előkészületei a következők­nek is. Készülnek a próba- felvételei Dobozy Imre—Ke­leti Márton Hattyúdalának (június 20-án lesz az első fon gatási nap), Markos Miklós— Kalmár László Szélhámosnö- jének és Kosztolányi—Husz- ty—Ranódy László Pacsirtá­jának. Barabás Tamás „ , , _ r Főszereplők: Kazal, Kabos, , '“TI,a DOKTOB ÚR KIS SZÍNPAD

Next

/
Thumbnails
Contents