Esti Hírlap, 1963. július (8. évfolyam, 152-178. szám)

1963-07-01 / 152. szám

N. Sz. Hruscsov és Kádár János beszéde Berlinben Walter Ulbricht kitüntetése • Megbeszélések a szocialista országok vezetői között • Holnap: nagygyűlés • Küldöttségünk hazaindult Berlinből Berlin, július 1. Pincési Pál jelenti: Az NDK fővárosában egy- begyűlt vendégek közül töb­ben. köztük a Kádár János vezette magyar küldöttség, már hazautazott ugyan, de az európai szocialista országok vezetőinek berlini látogatása még e héten is számos fontos eseményt tartogat számunk­ra. Ezeknek a sorából kiemelkedik a holnap dél­utáni nagygyűlés, amelyet a Werner Seelenbinder Halléban tartanak. Itt Hruscsov és Walter Ulb­richt mond majd beszédet. A mostani berlini találko­zás előzetes mérlegét meg­vonva, annyi máris kétségte­lenül megállapítható, hogy ezek a látogatások nagy­mértékben hozzájárultak a Német Demokratikus Köz­társaság nemzetközi tekin­télyének további növekedé­séhez. Az európai szocialista orszá­gok vezetőinek berlini talál­kozása, Walter Ulbricht 70. születésnapjának megünnep­lése, többrendbeli magas ki­tüntetése ország-világnak, barátnak és ellenségnek egy­aránt azt demonstrálta, hogy a testvéri országok teljes mértékben szolidárisak a t" - ténelem első német békeá mával és közös erővel megt*.- delmezik azt minden ellen­séges támadással szemben. Ennek most, néhány nap­pal Kennedy nyugat-német­országi látogatása után, meg­nő a jelentősége, hiszen is­meretes, hogy Kennedy az ultrák által felszított tömeg- hisztériának engedve, ismét úgy beszélt, mint aki nem adja fel a reményt Németor­szág újraegyesítését illetően, s ezt pedig úgy képzeli el,' hogy a Német Demokratikust Köztársaság majd eltűnik a föld színéről. Nem véletlen, hogy vasárnap esti pohárkö­szöntőjében Hruscsov erőtel­jesen hangoztatta: Németország jövőjét az NDK-ban kovácsolják, előbb-utóbb megszületik majd az egységes Németor­szág, s ez szocialista Német­ország lesz. A tegnapi napnak egyéb­ként rendkívül zsúfolt prog­ramja volt. A külföldi ven­dégek reggel Walter Ulb- richtnál jártak hivatalos gra­tuláción. De még a délelőtt folyamán hajóra szálltak, s beutazták a Berlint környező tavak legszebb vidékeit. A hajókirándulás után Hruscsov ebeden látta ven­dégül a szocialista országok jelenlevő vezetőit. E két aktus alkalmat adott a közös megbeszélésekre is. Tegnap este nyolc órakor a Dynamo sportcsarnokban kezdődött az ünnepi fogadás Walter Ulbricht 70. születés­napja tiszteletére. A megje­lentek nagy tapsa közepette pontban nyolc órakor vonul­tak be a terembe a Német Szocialista Egységpárt politi­kai bizottságának és az NDK kormányának tagjai, vala­mint a Berlinbe érkezett vendégek. Elsőnek Friedrich Ebert, az NSZEP politikai bizott­ságának tagja, Nagy-Berlin főpolgármestere üdvözölte Walter Ulbrichtot, majd Hruscsov mondott üdvözlő beszédet. AT. Sz. Hruscsov: A szocializmus szilárd, örökre szóló gyökereket eresztett német földbe A fogadáson beszédet mondott Hruscsov, és többek között hangsúlyozta: — A Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek és a Szovjetunió Minisz­tertanácsának megbízásából nagy örömmel tolmácsolom e nevezetes napon önnek, szeretett Walter Ulbricht elvtársunk és barátunk, a legszívélyesebb jókívánsá­gainkat, s kívánunk hosszú életet és újabb sikereket lankadatlan tevékenységé­ben, amelyet a tartós béke biztosítása és a szocializmus német földön bekövetkezen­dő győzelme érdekében fejt ki. Hruscsov ezután hosszasan méltatta Ulbricht érdemeit, a többi között kijelentette: — Számomra különösen emlékezetesek azok a napok, amikor a szovjet hadsereg hősies harcát vívta a hitleri csapatok ellen a Volga mel­lett. Ezekben a napokban Wal­ter Ulbricht elvtárs, más német kommunistákkal együtt, nagyarányú politi­kai munkát fejtett ki a szovjet—német fronton le­vő német katonák és tisz­tek között, megmagyarázta nekik a Hit­ler által előidézett háború végzetességét, és megmutatta az Utat a német nemzet megmentéséhez. Walter Ulbricht nevével elválaszthatatlanul összefor­rott Németország és a német munkásmozgalom háború utáni fejlődésének minden nagy ügye és eseménye. Wil­helm Pieckkel, Otto Grote- ivohllal, Max Reimann-nal és a német munkásosztály sok más hű fiával együtt te­vékenyen harcolt a munkás- mozgalom végzetes kettésza­kadásának megszüntetéséért és a munkásosztály harcos, marxista—leninista élcsapa­tának, a Német Szocialista Egységpártnak megteremté­séért, az ország összes poli­tikai erőinek a béke, a de­mokrácia és a haladás zász­laja alá tömörítéséért és a Demokratikus Németország N£m?eti Frontjának meg- „.alíikításáért. Wilhelm Pieck- 'kel és Otto Grotewohl- lal együtt szervezte meg a Német Demokratikus Köztársaságot, a német tör­ténelem első munkás-paraszt államát. Egy kommunista élete — folytatta Hruscsov — telje­sen összeforr pártjának éle­tével. Megosztja vele a nehéz éveket, a harcok és a győ­zelmek éveit. Személyes bol­dogsága és öröme elválaszt­hatatlan a párt és a nép boldogságától és örömétől. Mi majdnem egyidősek vagyunk Ulbricht elvtárssal, és teljes joggal elmondha­tom, hogy egy kommunista számára nincs meghatóbb annál, hogy egy ilyen ünnep­napon együtt lehet osztály­testvéreivel és elvtársaival. Éppen ez a testvériség és elvtársi támogatás ad újabb és újabb erőt. Ulbricht elv­társ büszke lehet arra, hogy a dicső német kommunista párt fia. (Folytatás az 5. oldalon.) Budapestre érkezett U Illant, az ENSZ főtitkára Ünnepélyes fogadtatás a Ferihegyi repülőtéren Ma kora délután, 14 óra után néhány perccel megér­kezett Budapestre U Thant, az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének főtitkára. Az ENSZ-zászlókkal fel­lobogózott Ferihegyi repülő­téren a főtitkár fogadására megjelent Kállai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, llku Pál művelődésügyi miniszter, Péter János kül­ügyminiszter, Mód Péter, a külügyminiszter első helyet­tese, Bognár József, a Kul­turális Kapcsolatok Intéze­tének elnöke, Csatorday Ká­roly, a Magyar Népköztár­saság állandó ENSZ-képvise- lője, Váci Márton, a Minisz­tertanács protokoll osztályá­nak vezetője, Gyémánt And­rás, a Külügyminisztérium protokoll osztályának veze­tője és Lőrincz Tamás, a Külügyminisztérium nemzet­közi politikai szervezetek- osztályának megbízott veze­tője. Lapzártaikor megkezdődött az ünnepélyes fogadtatás. U Thant életrajza és munkássága V Thant 1909. január 22-én született a burmai Pantanaw városában. Iskoláit szülővá­rosában és Rangunban vé­gezte. Tanulmányainak befe­jezése után középiskolai igaz­gató lett. Tagja volt a bur­mai tankönyvszövegező bi­zottságnak, a nemzeti műve­lődésügyi tanácsnak, vala­mint az iskolaigazgatók szö­vetsége végrehajtó bizottsá­gának. Tanárkorában U Thant újságírással is foglal­kozott, később több könyvet írt. Művei: A Népszövetség, Városok és e városok törté­nelme, Az új oktatási rend­szer felé, Demokrácia az ií-. kólákban, valamint A hábo­rú utáni Burma történelme című háromkötetes könyv. 1947-ben U Thantot Burma sajtóirodájának igazgatójává nevezték ki. 1948-ban a rá­dió igazgatója, egy évvel ké­sőbb pedig a tájékoztatás­ügyi minisztérium államtit­kára lett. 1953-ban tervezés- ügyi miniszterként a minisz­terelnök hivatalába költözött, majd 1955-ben az országos gazdasági és szociális tanács végrehajtó titkárává nevez­ték ki. U Thant a burmai minisz­terelnökók tanácsadójaként sok nemzetközi konferencián vett részt: az ázsiai miniszter­elnökök (colombói) konferen­ciáin több ízben, 1955-ben a bandungi ázsiai—afrikai ér­tekezleten, 1961-ben pedig az Jlá nem kötelezett országok belgrádi értekezletén. 1951- ben tagja volt a Thaiföld és Indonézia problémáival fog­lalkozó burmai jószolgálati bizottságnak. Már 1952-ben tagja volta burmai ENSZ-küldöttségnek, majd 1957-től kezdve, egé­szen főtitkárrá való megvá­lasztásáig, a burmai ENSZ- deiegáció vezetőjeként és Burma állandó ENSZ-képvi- selőjeként szerepelt. Főtitká­ri kinevezése előtt is több­féle ENSZ-tisztséget viselt. 1959-ben a XIV. ENSZ-köz- gyűlés egyik alelnökévé vá­lasztották meg, s részvevője volt a hattagú kongói békél­tető bizottságnak, amelyet 1961. április 15-én hozott lét­re az ENSZ közgyűlése. Hammarskjöld halála után, 1961 novemberében az ENSZ ügyvezető főtitkárává, 1962 novemberében pedig a világ- szervezet főtitkárává válasz­tották. Kánikulai vasárnap Kánikulai vasárnap. Ho­gyan töltötte a hét végét Bu­dapest és az ország'? Mint minden június vé­gén, most is benépesültek az első építő­táborok, megérkeztek az első táborozok. » . , A Balaton mellett, Vas me­gyében, a Nagykunságban és a Bodrogzugban ma már megkezdték a munkát. A gyors statisztika a ká­nikulai vasárnaptól: a bala­toni szerelvények száz száza­lékig kihasználva közleked­tek, negyven szerelvény vitte Vasárnap a Palatínuson. az utasokat a magyar tenger partjára. ötvenezer budapesti uta­zott a Balaton északi és déli partjára. Száznegyven MÁVAUT-kü- lönjáratot indítottak. (Bohanek Miklós felv.) A Dunakanyarba — csak MÁVAUT-buszokkal — húsz-huszonötezer utas érke­zett. Sok budapesti a jóvízű, szép strandokkal rendelkező vidéki városokba rándult ki. (Folytatás a J. oldalon.) A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd estig: Növekvő felhőzet, több helyen záporcső, zivatar. Zivatar ide­jén átmenetileg megerősödő szél. A meleg, főként a Dunántú­lon, mérséklődik. Budapesten n>a délelőtt a hőmérséklet 27 fok.

Next

/
Thumbnails
Contents