Esti Hírlap, 1963. szeptember (8. évfolyam, 205-229. szám)

1963-09-02 / 205. szám

Négertüntetések Az Egyesült Államokban folytatódik a négerek egyen­jogúsági harca. Plaquemine városban — ahol a közel­múltban több demonstráció­ra került sor — most újabb tüntetés követelte: engedjék szabadon azokat, akiket sza­badságdalok éneklése miatt tartóztattak le. összecsapás történt a tüntetők és a rend­őrök között, tizenöten meg­sebesültek, kilenc tüntetőt letartóztattak. A T ennessee állambeli Memphis városban mintegy 500 néger az iskolákban még mindig uralkodó faji elkülö­nítés megszüntetését követel­te. Az Ohio állambeli Day- ton városban 17 tüntetőt vet­tek őrizetbe. Megkezdődött tanév Másfél millió tanuló az általános iskolákban 170000 napközis ♦ Több mint 200000 diák a középiskolákban Hétfőn az alsó- és közép­fokú oktatási intézmények­ben országszerte megtartot­ták a tanévnyitó ünnepséget. Az 1963—64-es oktatási évben — az előzetes adatok szerint — általános isko­láinkban mintegy másfél millió gyerek tanul, s az új elsőosztályosok száma körül­belül 180 ezer. A gimnáziu­mokban, szakközépiskolák­ban és a különböző techniku­mokban több mint kétszáz­ezer fiatal gyarapítja tudá­sát, s közülük majdnem het­venezer az első évfolyamos. Az idei tanévben hatvan úgynevezett közös igazgatású (egy épületben elhelyezett általános és középiskola) ok­tatási intézmény működik. Az újonnan nyitott szakkö­zépiskolai osztályok száma eléri a százat, s ezzel együtt már több mint négyszáz osz­tály van, amelynek diákjai az érettségi bizonyítvánnyal egy időben szakmunkásokle­velet is szereznek. A négy­száz szakközépiskolai osz­tályból csaknem háromszáz ipari, illetve mezőgazdasági jellegű szakképesítést nyújt. Tovább bővült az úgyne­vezett tagozati — speciális — gimnáziumi osztályok há­lózata. Ezekben az osztályok­ban a tagozati tantárgyakat — idegen nyelvek, termé-. szettudományos tárgyak, ének, zene, testnevelés — a fiatalok magasabb óraszám­ban tanulják, s így jobban alkalmuk nyílik tehetségük kibontakoztatására. Eddig 36 tagozati osztály működött, most újabb 61 nyílt, s így számuk már megközelíti a százat. Az idén néhány álta­lános iskolában már a har­madik osztályban megkezdik egy idegen nyelv oktatását. A Művelődésügyi Minisz­térium tájékoztatása szerint mintegy 25 ezerrel növekszik a napközi otthonokban el­helyezett általános iskolások száma, s az újabb csoportok­kal már eléri a 170 ezret. Az új tanterv A kedden kezdődő új tan­évben sor kerül az iskolare­form keretében kidolgozott új tanterek bevezetésére az általános iskolák alsó osztá­lyaiban. Az új tanterv új órákat is jelent, például a kömyezetismeretet, az álta­lános iskola első, második osztályában. Most lép életbe a reform során kidolgozott nevelési terv is. A középiskolák első osztá­lyában egységes óratervvel kezdődik a tanítás, s az új tanévtől már a középiskolá­ban. sem kell beiratkozni, csak az első osztályba. A to­vábbiakban automatikusan minden diák b eiratkozottnak számít, amíg csak el nem végzi a középiskolát Meg­szűnnek az iskolákban a po­litechnikai bizottságok, érett­ségi reformot dolgoznak ki, s az új tanévben, 1964-ben érettségiző diákok már az új vizsgaszabályzat rendelkezé­sei értelmében tehetik majd le érettségijüket. A tanév az általános iskoláiéban és náziumokbsn a negyedik osz­tályokat kivéve, szeptember 3-tól június 6-ig tart 'Nyugatnémet fiatalok békegyűlésel Düsseldorf, szeptember 2. Nyugatnémet szakszerveze­ti fiatalok tegnap több vá­rosban békegyüléseket tar­tottak. Felhívták az ifjúsá­got: küzdjön a háborúmen­tes világért. Újabb magyar aranyérem a III. Universiaden Győzött 4x100-as női vegyesúszó-váltónk Dobay harmadik • Három magyar tőrvívónő a négyes döntőben A Porto Alegrében folyó III. Universiade küzdelemsoro- zata — Kamuti Jenő győzelme után — ismét örvendetes magyar eredményeket hozott. Az úszó versenyeken a é'X.lOO méteres női vegyesúszó­válogatottunk (Bállá, Egervári, Korényi, Madarász) 4:52.6 perces Universiade-rekorddal szerezte meg a második arany­érmet! A 100 méteres férfi gyorsúszásban Dobay állt rajtkőre. de az 56.2 másodperces új Universiade-rekordot úszó Klein (NSZK) és az 56.4 másodpercet úszó Fukui (japán) mögött 56.8 másodperccel a harmadik helyen végzett, s így meg­szerezte a bronzérmet. Kitűnően szerepeltek a középdöntő során női tőrvívóink, akik közül Sákovicsné, Mendelényiné és Szalontai Kati be­jutott a francia Levellel együtt a négyes döntőbe. A röplabdatorna eredményei: Szovjetunió—Uruguay 3:0, Csehszlovákia—Argentína 3:0, Kuba—Chile 3:0. (Mindhárom férfimérkőzés.) . Vízilabdában: Szovjetunió—Japán 7:2, Brazília—Dél- Afrika 6:3. (MTI) B*fejeiődött Hruscsov körúti« Belgrád, szeptember 2. Befejeződött Hruscsov mi­niszterelnök jugoszláviai körútja. A szovjet kormány­fő ma reggel visszaérkezett Belgrádba. Vasárnap este Zágrábban Bakancs, a Mor­vát Kommunista Szövetség Központi Bizottságának tit­kára ünnepi fogadást adott a magas rangú szovjet ven­dég tiszteletére. A fogadáson ott voltak Hruscsov kísére­tének tagjai, jugoszláv rész­ről pedig Tito elnök, Ranko- vics alelnök, Kardelj nem­zetgyűlési elnök és mások. A fogadást követően Hrus­csov, Tito és a kíséretükben levő személyiségek a ju­goszláv elnök különvona- tán este tíz órakor elindul­tak a horvát fővárosból. A zászlódíszt öltött zágrá­bi pályaudvaron több ezres tömeg gyűlt össze a szovjet vendég búcsúztatására. A ze­nekar a jugoszláv és a szov­jet himnuszt játszotta, majd Hruscsov és Tito ellépett a felsorakozott díszszázad előtt. A vonat ma reggel megérkezett Belgrádba. Hruscsov kéthetes jugo­szláviai látogatásának mai, utolsó napi programja sze­rint a magas rangú szovjet vendégek szűkkörű ebéden vesznek részt Tito elnöknél, majd este a Beli Dvorban Tito búcsúfogadást ad. Hruscsov kedden - délelőtt különrepülőgépen hazauta­zik. , .. Megnyitották a főpagodát, kiengedték a tüntetőket A dél-vietnami fővárosban látszólag teljes a nyugalom Saigon, szeptember 2. Tegnapi jelentések szerint a dél-vietnami főváros lát­szólag teljesen nyugodt. Az utcák elnéptelenedtek, em­bereket alig lehet látni. A kormány átmenetileg megnyitotta a fő pagodát, ahová néhány buddhista apáca vissza is tért. Hivatalosan közölték, hogy csökkentették az augusztus KI MINT VETI ÁGYAT... ... ez lehetne a címe a Frankfurter Rundschau rajzos dél-vietnami helyzetma- gyarázatának, amelyen az a Dieméket jel képező sárkány üt vissza a megdöbbent Uncle Samra, melyet közben éppen maga etet a dollárzsákból. Még nincs elég bizonyíték... I brightens Starpagon volt a vonatrablók „hadvemére“? London, szeptember 2. Köves Tibor, az MTI lon­doni tudósítója jelenti: A Scotland Yard és a vo­natrablók macska-egér hábo­rúja — jól értesült bűnügyi tudósítók szerint — döntő szakaszába lépett. A rendőr­ség állítólag már ismeri a bűnöző „lángel­me” kilétét, aki a postavonat kifosztásá­nak haditervét a legaprólé­kosabb tudományos részle­tességgel kidolgozta. Úgy tudják, hogy az alvilág „ter­vezőmérnöke” a dél-angliai Brightonban egyedül él egy egyszobás nyomorúságos la­kásban, s egyetlen szenve­délye — a pénzgyűjtés. Az értesülések szerint a detek­tívek távollétében már átkutat­ták lakását, s minden lépését figyelem­mel kísérik, de még nincs elegendő bizonyítékuk letar­tóztatására. Megállapították, hogy a brightoni „fösvény” 20 évvel ezelőtt volt utoljára börtön­ben, s bár azóta többször is az ő szervező „zsenijét” sej­tették a nagyobb arányú bankrablások mögött, egy­szer sem tudták a bűnrészes­séget rábizonyítani. A titokzatos tervező ugyanis soha nem vesz részt személyesen a „vál­lalkozásokban”, csupán a precíz terveket ad­ja át egy londoni bűnöző szindikátus fejének, akinek a kilétét a rendőrség állítólag szintén ismeri. Ez utóbbi, aki a „kivitele­zés mestere”, néhány hó­napja szabadult a börtönből, s bár ugyancsak minden lé­pését figyelik, ellene sincs elegendő bizo­nyítéka á rendőrségnek, A szindikátus „elnökének” vagyonát két-három évvel ezelőtt már 300 ezer font sterlingre becsülték „jól tá­jékozott alvilági körökben”, s azóta számos rendkívül jö­vedelmező bankrablást és utonállást tulajdonítanak „cégének”. A Scotland Yard a jelen­tések szerint a banda számos tagjának kilétét ismeri, s megfigyelés alatt tartja őket. A GEOLÓGUS Jósvafőn barlangkutató-ál­lomást rendeztek be, a Bükk hegység barlangrendszerének vizsgálatára. Itt tudományos módszerekkel, különleges műszerekkel végzik a kuta­tómunkát. Foglalkoznak — a többi között — kőzet- és képződ meny vizsgálatokkal, kísérleteznek a bányavíz­veszély elhárításának új módszereivel és barlanggyó­gyászati vizsgálatokat foly­tatnak speciális műszerekkel. Olyan kőzetfajtákat keres­nek, amelyek az építőiparban hasznosak lehetnek, jól ellen­állnak az idő viszontagságai­nak. A barlangkutatók a kö­zeljövőben eddig még isme­retlen barlangok feltárására expedíciókat indítanak. Ké­pünkön: a csepegést és a cseppkőnövekedést mérő mű­szer működését ellenőrzi Maucha László geológus a nemrég feltárt Vass Imre barlangrendszerben. 2-án bevezetett éjszakai ki­járási tilalom tartamát. Az új rendelkezés szerint Saigon egyes negyedeiben éjjel 1-től hajnali 5-ig van kijárási ti­lalom, máshol éjféltől 5-ig. A kormány bejelentette azt is, hogy szabadlábra helyezték az egy hete letartóztatott 1400 diákot, akiket azóta egy katonai tá­borban őriztek.

Next

/
Thumbnails
Contents