Esti Hírlap, 1963. november (8. évfolyam, 257-281. szám)

1963-11-01 / 257. szám

Megbékélési^ Essak-Afrikúban Az ellenőrző bizottság első tagjai a marokkói—algériai határon ♦ Ben Bella kibékül a kabiliai felkelőkkel Algír, november 1. A bamakói értekezlet hatá­rozata értelmében, a tűzszü­neti vegyes-bizottság, az al­gériai—marokkói ellenséges­kedéseit beszüntetésére meg­Lö vö idő zés Saigonban Katonai zendülés Dél-Vietnamban? Megerősítették az elnöki palota őrségét Megszakadt a telefonösszeköttetés * A helyzet egyelőre áttekinthetetlen Saigon, november 1. A Reuter jelentése szerint ma a dél-vietnami haditen­gerészet egyik zászlóalja elfoglalta a rendőrfőkapi­tányság, valamint a rádió- állomás épületét. A jelek katonai zendülésre, államcsínykísérletre valla­nak. A zendülő haditengeré­szeti egység állítólag abban reménykedik, hogy más ka­tonai alakulatok segítségével támadást indíthat a diktátor, Ngo Dinh Diem elnök palo­tája ellen. Saigon külvárosaiban a reggeli órákban szórványos gyalogsági és tüzérségi tűz robbanásait hallották. Ké­sőbb a főváros belterületén a lö­völdözés és ágyútűz erő­södött­Az AP a thaiföldi Bang­kokban amerikai katonai kö­rökkel lépett érintkezésbe. Ezek a hírforrások telefon­üzenetet kaptak Saigonból, amely szerint a dél-vietnami hadsereg egyes alakulatai el­foglalták a város néhány kulcsfontosságú épületét. A francia telefonközpont párizsi AP-jelentés szerint ma reggel 9 órakor nem tudta kap­csolni szokásos saigoni vo­nalát. Ezt hivatalosan nem okol­ták meg. Ma délelőtt tíz órakor a saigoni elnöki palota fegyve­res őrségét, támadástól tart­va, megerősítették. A hírügy­nökségek megjegyzik, hogy a helyzet egyelőre áttekinthe­tetlen. Moszkva az „évszázad házasságára" készül A hármas és a hatos frigye ♦ Lehet, hogy Hruscsov lesz a tanú Moszkva, november 1. Augusto Pancaldi jelenti: Andrijan Nyikolajev és Valentyina Tyereskova szombaton, vagy vasárnap tartja esküvőjét. A harmadik és a hatodik számú űrhajós lép azon a napon házasság­ra. „Az évszázad házasságá­nak” nevezik a két űrhajós egybekelését. Ha elfogadjuk azt, hogy századunk az űr­repülés százada, akkor ez a meghatározás feltétlenül igaznak mondható. A házasságkötési szertartás minden bizonnyal a Kreml­ben lesz, annál is inkább, mert értesülésünk szerint Hruscsov lesz Tyereskova ta­núja. Az lenne stílszerű, ha az űrhajósok nászútra legalább föld körüli körpályán, szput- nyikon mennének. Azért sokkal inkább valószínű, hogy a világ többi fiatal párjához hasonlóan vonatra ülnek, és úgy utaznak el mézesheteikxe. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szombat estig: Délnyugat felöl változó mennyiségű felhőzet, főként a Dunántúlon esőkkel. Élénkülő délnyugati, nyugati szél. Az éjszakai lehűlés főként keleten gyengül. A nappali hőmér­séklet holnap 10—12 fok körül lesz. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 10 fok. szabott időpontra a helyszí­nen lesz. A bizottság egyes tagjai máris a demMitarizáU övezet térségében tartózkod­nak. Mali külügyminisztere be­jelentette, hogy a bizottság a demilitarizált övezet kijelö­lését nem az algériai és ma­rokkói erők által jelenleg tartott pozíciókkal összefüg­gésben hajtja végre, tehát a tűzszünet életbelépése előtt végrehajtott minden oífenzíva céltalan. Az algériai függetlenségi háború megindulásának ki­lencedik évfordulóján tartan­dó algíri ünnepségen egyéb­ként Marokkó küldöttségét Bendzsellun munkaügyi mi­niszter képviseli. A miniszter jelenléte a két ország kap­csolatának további javulásá­ra enged következtetni. Algériai politikai körökben arra számítanak, hogy Ben Bella pénteken bejelenti a megbékélést a Szocialista Erők Frontjá­val. Két tényből következtetnek erre. El Hadzs, a kabiliai felkelők volt vezetője csatla­kozott a határok védelméért folyó harchoz. A másik tény — amelyet hivatalos helyről még nem erősítettek meg — az, hogy Mohammed Budiaf, akit négy társával együtt ez év júniusában tartóztattak le kormányellenes röpiratok terjesztése miatt, állítólag szabadlábra kerül. Kétszáz órás fogság után LEGKORÁBBAN MA DÉLUTÁN HOZZÁK FELSZÍNRE A HÁROM LENGEDEI BÁNYÁSZT Tudósítónk, Stanley Levin­son, a Londonba érkezett jelentésekre hivatkozva, köz­li, 'hogy a nyugat-németor­szági Lengede vasércbánya három foglyát legkorábban ma délután hozhatják fel­színre. A három férfi addig­ra mintegy kétszáz órát töl­tött a föld alatt, a víz ostromolta légzsákban, ahol a szokásos légnyomás két és félszerese nehezedett rájuk, amióta négymillió ton­na iszapos víz tört a munka­helyekre. Már a szerencsétlenséget követően speciális csövön összeköttetést teremtettek a mélyben rekedt és életben maradt három bányásszal: ezen a csövön át juttattak hozzájuk élelmiszert, gyógy­szert, sőt, még újságot is — The men who stared at death: Drámai fénykép a föld alól. a mentési munkálatokról szóló fényképes tudósítások­kal. Kedden a csövön egy fényképezőgépet is küldtek, a felvétel azonban nem si­került. Később egy másik fényképezőgépét küldtek a föld alatti légzsákba, részle­tesebb használati utasítással. Ez a felvétel már sikerült: most érkezett ez a párat­lan és drámai dokumen­tum a föld alól. A felvételt a bányában rekedt három bányász egyi­ke — Gerhardt Hannusch — készítette másik két társáról.. (A kép sötét, s az alakok alig kivehetőek: a nem minden­napi „műteremben” ugyanis csak a bányászlámpák fénye világította meg az arcokat.) Ssökckútként emelkedtek magasba az oszlopok... Borzalmas tömegszerencsétlenség egy amerikai jégparádén Titokzatos robbanás 67 halottal és 150 sebesülttel Indianapolis, november L Az amerikai Indianapolis város sportstadionjában teg­nap este borzalmas tömeg­szerencsétlenség történt. Hatezer néző előtt, éppen a finálé Út vonult ki egy jégrevü negyvennyolc sze­replője, amikor a stadiont hirtelen hatalmas robbanás reszket- tette meg. Szemtanúk elbe­szélése szerint a súlyos tms- betonelemek és oszlopok szö­kőkútként emelkedtek a ma­gasba a páholysor felőli ol­dalon, s a roppant erejű de­tonáció nyomán tízmétere«, lángok csaptak fel az arénában. A jégpályát pillanatok alatt a vérző holttestek tucatjai borították el. A helyszínen parkoló magángépkocsik, majd az odasiető mentők azonnal megkezdték a sebe­sültek kórházba szállítását. Az önkéntes mentőosztagok azonban még a késő éjszakai órák­ban is kutattak a romok között a holttestek után. A legfrissebb jelentések sze­rint eddig 150 embert szállí­tottak kórházba, a halálos áldozatok száma hatvanhét. A megindult szakértői vizsgálat még nem tudott fényt deríteni a tragikus kö­vetkezményekkel járó robba­nás okára. Azt gyanítják azpnban, hogy a műjég előállításához szükséges gázberendezés­ben történt üzemzavar. Más szakvélemények szerint oz egyik lelátó alatti büfében történt volna gázrobbanás. Kennedy sajtóértekezlete Csapatok, gaknaeladás, Haldrepiilés... Washington, november 1* Kennedy elnök tegnap a szokásos sajtóértekezleten ki­jelentette: or Egyesült Álla­mok nem csökkenti Nyugat- Németországban állomásozó harci alakulatainak létszá­mát. Csupán arról van szó, hogy a hadsereg Európában állomásozó kisegítő alakula­tainak átszervezésével kap­csolatban „a nem harcoló személyzet” létszámának bi­zonyos csökkentését terve­zik. Az amerikai elnök a szov­jet gabonavásárlással kap­csolatos tárgyalásokról azt mondotta, hogy azok rendkí­vül intenzíven folynak és szerinte HULLÁMOK HÁTÁN Schröder nyugatnémet ről fúj a szél? külügyminiszter Erhard kanceHárhoz: — Nos, kapitány, mer­(Endrödl rajza) már ezen a héten döntő stádiumba érkeznek. Az elnök ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem volt haj­landó bővebb magyarázatok­ra. A továbbiakban Kennedy megjegyezte, hogy az újság­író-találkozón elhangzott Hruscsov-beszédet gondosan tanulmányozta, de nem talált semmi olyan utalást, hogy a Szovjetunió véglegesen le­mondana a Föld—Hóid űr­repülés versenyében való részvételről. Meg kell valósítani a? amerikai űrkutatási progra­mot, mert ez a program „fontos az Egyesült Államok biztonsága szempontjából” — mondta Kennedy, majd kije­lentette: A közvetlen szovjet—ame­rikai légiközlekedés megte­remtésére „jó esélyek vannak”. A föld alatti atomrobban­tások beszüntetésével kap­csolatos megegyezés lehető­ségére vonatkozólag Kenne­dy azt válaszolta, hogy a je­len pillanatban „nincs derü­látó hangulatban”. Az első mongol nagykövet Angliában London, november L Tegnap Varsóból London­ba érkezett Balzhinyam, Mongólia első angliai nagy­követe. Mint ismeretes, Ang­lia ez év elején ismerte el hivatalosan a Mongol Nép- köztársaságot. A nagykövét; aki' egyben Lengyelország­ban is képviseli kormányát; körülbelül két hétig marad Angliában. Hétfőn találkozik! Butler külügyminiszterrel! majd néhány nappal később; a kereskedelmi minisztérium és más szervezetek vezetői-; vei. Utána Észak-Angliában tesz körutat. S. U

Next

/
Thumbnails
Contents