Esti Hírlap, 1963. december (8. évfolyam, 282-305. szám)

1963-12-02 / 282. szám

Hetes Afrika-ertekezlet 2 határ-ügyben Az algériai—marokkói ha­tárviszály rendezéséről tár­gyaló hetes bizottság ma ül össze Abidjanban (Elefánt­csontpart Köztársaság). A bizottságban — az afrikai egységszervezet miniszterta­nácsának döntése alapján — a következő hét független afrikai állam képviselői fog­lalnak helyet: Elefántcsont­part, Etiópia, Mali, Szene­gál, Tanganyika, Nigéria, Szudán. „Remélem, hogy a bizottság megtalálja a határ­viszály megoldásának afrikai útját” — jelentette ki megér­kezésekor a nigériai küldött­ség vezetője. Letartóztatták a kongói külügyminisztert Leopoldville, december 2. A kongói kormány beje­lentette, hogy „az állam biz­tonsága ellen irányuló cse­lekmények miatt” letartóz­tatták Auguste Kalanda kül­ügyminisztert A külügymi­niszteri tisztséget ideiglene­sen Adoula miniszterelnök vette át. A 30 éves Kalanda, a kon­gói kormány legfiatalabb tagja, a Ileo-kormány idején kabinetfőnök volt, legutóbbi tisztségét pedig Bomboko volt külügyminiszter igaz- ságügyiminiszterré való kine­vezésekor vette át. Kalanda a központi kor­mány többi tagjainak tudta és hozzájárulása nélkül állí­tólag útlevelet adott Csőmbe volt katangai elnöknek. A hírek szerint rossz volt a vi­szony Adoula miniszterelnök és a külügyminiszter között, és éppen ezért már korábban is várták mentesítését. Teljes üléssel folytatja munkáját a Béla -világtanács Vita a tegnapi plénumon Honban az építők nehéz tüzérsége Decemberi bemutatóözön Varsó, december 2. Nagy érdeklődés mellett és feltűnő aktivitással folytatja munkáját a Béke-világtanács. Ma ismét plenáris ülésre ke­rül sor, miután tegnap dél­után a küldöttek bizottságok­ban tárgyaltak. Tegnap dél­előtt ugyancsak teljes ülést tartott a testület. Sokan szó­laltak fel: élénk vita alakult ki. A japán küldött kijelentette, hogy hazájában másként ér­tékelik a moszkvai szerző­dést, mint az előtte szólók, de ez nem akadályozhatja az, erők egyesítését az atomfegy­verek elleni küzdelemben. Az albán küldött kifejezetten bírálta felszólalásában a moszkvai szerződést. A cseh­szlovák, a jugoszláv, a fran­cia, az angol, a chilei, az iz­raeli, a bolgár és több más küldött hangsúlyozta viszont, hogy a moszkvai szerződés rendkívül jelentős a nemzet­közi feszültség enyhítése szempontjából. Munkában az aranyjelző A magyar delegátus beszéde szidjuk az amerikai imperia­lizmust és néven nevezzük azt, — nem teljesítenénk a népünktől ránk ruházott fel­adatot: a béke megvédését. A magyar küldöttség veze­tőjének felszólalása általános tetszést, aratott. SQ.k_áfv.Ífeü és. ázsiai küldött melegen gratu­lált a beszédhez. Az ülésen felszólalt még Mexikó, az EAK, a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság, Ceylon, Szudán, Ausztrália küldötte és az afrikai portugál gyar­matok delegátusa. , _ Elítélték a Városmajor utcai rablótámadókat Erhard, Segíti, Home... Negyedévi „munkavhit-terv" C § A HAwÍmm Johnson rendeletéi ♦ Az elnök látogatása Walter ü SB&Iwfln Lippmann-nál ♦ Letartóztatás Washingtonban A magyar küldöttség veze­tője, dr. Sík Endre nyugal­mazott külügyminiszter, ugyancsak a tegnap délelőtti ülésen szólalt fel. Beszédé­ben cáfolta azokat az állításo­kat, liogy a moszkvai atomcsendeeyezmény nö­velné a háborús veszélyt és az amerikai imperialisták céljait szolgálná. Utalt a vi­lágban bekövetkezett nagy változásokra és hangsúlyoz­ta, hogy nem azok az utópis­ták, akik hisznek a békés együttélés lehetőségében, ha­nem azok, akik még nem ér­tették meg szükségességét. Visszautasította azokat az ál­lításokat, amelyek szerint „egyesek” meg akarják győz­ni a függetlenségükért har­coló népeket, hogy hagyja­nak fel fegyveres szabadság- harcukkal. — Ugyanezek a Bélce- világtanácsot is a népek be­csapásával vádolják — mon­dotta a magyar küldöttség vezetője. — Azt állítják, hogy szervezetünk feladta a békéért folytatott harcot, mert magáévá tette a tárgya­lások és megegyezések elvét. Mi békét akarunkt De mi a béke? A béke nem háború. Kivel ne legyen háború? Természetesen az ellensé­günkkel. Kivel lehet békét kötni? Természetesen, azokkal, akikkel szemben állunk. Hogyan remélhetnénk a béke megvédését, ha feladnánk a tárgyalási készséget azokkal, akik a békét veszélyeztetik? Ha a mi tevékenységünk csak arra szorítkozna, hogy Johnson amerikai elnök még e hónapban megkezdi hivatalos tárgyalásait a nyu­gati világ vezető politikusai­val. A következő három hó­nap „munkalátogatásainak” pon­tos menetrendjét a Fehér Ház tegnap már közzé is tette. Eszerint az amerikai elnök első vendége Erhard nyugat­német kormányfő lesz, de­cember 27-én és 28-án, de nem az amerikai fővárosban, hanem Johnson texasi birto­kán. Az új év első vendége már a Fehér Házba érkezik: január 14-én és 15-én Segni olasz államfővel tárgyal az amerikai elnök. Egy hónap­pal később, február 12-én és 13-án, Sir Alec Home brit miniszterelnök folytat eszme­cserét az amerikai elnökkel. Jelen lesz Butler külügymi­niszter is — a brit kormány kiegészítő közlése szerint. Az amerikai elnök előtt egyébként számos hazai elintéznivaló fekszik. Johnson szombaton emlékiratot küldött a kor­mányhivataloknak, felkérte a kormánytisztviselőket, hogy munkájuk legyen magas szín­vonalú és gazdaságos. Kérte, a jövő évi takarékosság ügyében nyújtsanak be ja­vaslatokat. Az AFP közlése szerint Johnson elnök vasárnap fel­kereste otthonában Walter Lippmann neves amerikai újságírót, a New York He­rald Tribune munkatársát, és hosszabb megbeszélést tartott vele. , Az AP közlése szerint Carl Albert, az amerikai képvise­lőház demokrata párti több­ségének vezetője arról nyilat­kozott, milyenek lennének Johnson elnök esélyei a jövő évi elnökválasztásokon. Jós­lata szerint Johnson „elsöprő győzelmet” aratna. Megfon­tolásra méltónak tartja azt is, hogy Johnson mellett Robert Kennedy igazságügyminiszter is induljon, az utóbbi az al­elnöki tisztségért. A demok­rata párti politikus szerint nem lenne meglepő, ha a köztársasági pért Nixon volt alelnököt jelölné az elnökvá­lasztásokra Gyilkossággal fenyegették meg Johnsont Nyugati hírügynökségek közlése szerint az amerikai titkosszolgálat vasárnap éj­(Folytatás az 5. oldalon.) Ködös reggel Kotroczó felv.) Hivatalosan itt a tél Mit mond 175 év statisztikája - Tíz-tizenegy fokos hidegeket jelentettek Menetrendszerűen, ponto­san érkezett meg a tél: de­cember' elsejével jegyezhet­jük fel idei telünk első hideg napjait. Programszerűnek mondjuk azért, mert a me­teorológia december 1-től számítja a hivatalos telet, a december 21-i évszakforduló pedig a csillagászati tél kez­detét jelenti. Ma reggel Budapest belte­rületén mínusz négy fokot mértek. Érdekes, tavaly december 2- án ugyancsak pontosan mí­nusz nógyfokos hidegre éb­redt a főváros. Komolyabb következtetést a hasonlóság­ból azonban nem szabad le­vonnunk, hisz tavaly a hideg évszak a mostanitól jóval két héttel előbb kezdődött: november közepétől már fa­jokra ébredtünk, s novem- r 20-tól már hótakaró bo­rította az utakat. Szerencsés sorrend a mostani, hogy előbb érkezett a hideg, mint a havazás, mert ha fordítva lenne, akkor még-mínusz 20 fokig is lehűlhetett volna az idő. Ha hótákáróra érkezik a hideg: megsokszorozza a fa­gyot. Mínusz négy fokot Buda­pesten mértünk ma reggel, de már az ország több helyéről mínusz 10, mínusz 11 fo­kos hidegeket is jelentet­tek. Főként az ország középső ré­széből, Túrkeve, Szolnok vidékéről. A mostani hideg­áramlat a hideg hazájából: Kelet-Európából, a nagy orosz síkságról érkezett. A Szovjetunióban, az orosz síkságon már nagy hidegek vannak, komoly, szigorú tél szorít. Kelet-Európából ér­kezett a hideg, de kerülő úton jött hozzánk: délkelet felől árasztotta el az orszá­got és egész Közép-Európát. Ha most a nyugati vagy déli enyhébb légtömegeknek len­ne annyi erejük, hogy egész hazánkig előretörnének, ak­kor nagy havazásokat várha­tunk, ugyanis az enyhébb óceáni légtömegek ekkor ná­lunk egy igen fagyos, hideg légpárnával találkozhatná­nak. Ha a nyugati légáram­lat elérné az országot, ak­kor kibontakozhat a teljes tél. Évszak kezdetekor az em­bereket érdekli, vajon milyen télnek nézhetünk elébe? A távprognózis ilyen messzi programot nem tud adni. De érdekes — és ez biztató —, hogy a 175 év alatt, amióta nálunk hivatalosan jegyzik a meteorológiai adatokat, egyetlen évben nem ismétlő­dött meg, hogy a nagyon szi­gorú telet még egy kemény tél kövesse. A tavalyi tél pe­dig igen szigorú volt, s ezért nem valószínű, hogy idén ez megismétlődjék. Enyhe tele­ket — az évszázados statiszti­kák szerint — már követte enyhe tél, hisz nem is olyan régen „sorozatban” éltünk át igen enyhe, januárokat, feb­ruárokat. Ma délelőtt 0 fok A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd estig: Párás, többfelé ködös, hideg idő. Szórványosan kevés hószál- lingózás. Mérsékelt délkeleti szel. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet nulla fok. Mind többen és többen keresik fel a Széchenyi fürdő szabad medencéit. Az egy-két fokos hidegben vi­dáman szaladgálnak a fia­talok az úszómedence kö­rül. A gyógymedencéhez vezető zárt folyosó után még ezen a héten megnyit­(Nobcl Péter íalv.) ják az úszómedencéhez ve­zető fűtött folyosót is. S hogy teljes legyen az össz­komfort, hamarosan haj­szárítót szerelnek fel a me­dence mellett. Az időseb­bek a 36 fokos melegme­dencében, a fiatalabbak az úszómedencében fürdenek.1

Next

/
Thumbnails
Contents