Esti Hírlap, 1964. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1964-01-02 / 1. szám

Közöljük a lottó rendkívüli tárgy­nyeremény­sorsolásának teljes gyorslistáját Dobi István újévi köszöntő]!' Az óév utolsó percei­nek ezer színéből hár­mat örökítettek meg a fotóriporterek. Dobi István, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke tegnap délben újévi kö­szöntőt mondott a rádióban és a televízióban: — Ismét reánk köszöntött egy új esztendő első napja. A szilveszter éjszaka játékos öröme, vigassága után kö­szöntsük mi is őt, és rövid számvetéssel búcsúztassuk el a magunk mögött hagyott óesztendöt — mondta Dobi István, majd így folytatta: — Elégedett szívvel zárjuk le az 1963-as esztendő szám­adását. — Megvoltak az év­nek a gondjai, nehézségei, csalódásai, gyászai és veszte­ségei, egyéni, családi és kö­zösségi értelemben. Ez elma­radhatatlan az élettől. Vol­tak terveink, szándékaink, amelyek nem teljesültek, ma­radt elhanyagolt és félretett munkánk, hol a magunk hi­bájából, hol a másokéból. Mégis jó szívvel, barátsággal köszönünk el az óesztendő- től, mert ha egészében néz­zük a magunk mögött ha­gyott évet, az eredményeket, a fejlő­dést, az ország állapotát, a népjólétet, hazánk nemzet­közi tekintélyének növeke­dését, hírünk alakulását a világban — panaszkodásra kevés okunk van. A csú­csoktól még messze va­gyunk. de általában jobb, szervezettebb, eredménye­sek és gazdaságosabb a mw A társa. .írni életben, a kul­túra területein, a közszellem­ben szaporodtak a szocialis­ta jellemvonások, a párt okos, emberséges, kommunis­ta politikája köré kialakul a •nemzeti egység. Ez rótt a si­kerek forrása 1063-ban és ez további fejlődésünk biztosíté­ka 1964-re. — Lépten-nyomon érezhet­jük, hogy a szeretethez és barátsághoz, amit a szocialis­ta országok családjában él­vezhetünk, Nyugat felől mind több tisztelet és megbecsü­lés csatlakozik. Jólesik ezt megállapítani, főleg azért, mert nem valami bonyolult világpolitikai játék következ­ménye, hanem annak ered­ménye, hogy a magunk ncpe, hazánk boldogulása és az emberi haladás becsületes szolgála­ta érdekében választott úton járunk, több sikerrel, mint amennyi ellensége­inknek kedvére lehet. Nem a barátságos, vagy a kényszerű elismerések és di­cséretek, hanem kizárólag népünk érdeke ösztönöz ben­nünket, hogy tovább halad­junk a szocialista úton, amelyet magunk választot­tunk és a legjobbnak tar­tunk. Örülünk neki, ha köz­ben a népek békés egymás mellett éléséi is szolgálhat­juk politikánkkal. — A hidegháború enyhült. A világ halad a szocializmus felé. Az emberi értelem szin­te naponta új világokat hódít meg, hinnünk kell abban, hogy a népek józan értelme és az államférfiak felelős­ségérzete kialakítja a ver­seny és a fejlődés békés módszereit, megóvja az em­beriséget az atomkatasztró­fától. — A Szovjetunió 1963-ban is hatalmas erőfeszítéseket tett az emberiség békéjének megőrzésére, és a világ né­pei mély békevágyának, a szocialista világrendszer lé­tének, a szovjet kormány áll­hatatos erőfeszítéseinek kö­szönhető, hogy megszületett az atomcsendegyezmény, amely ha szerény kezdet is. de biztató, a béke híveit to­vábbi harcokra ösztönző si­ker. — Ma már történelmi kényszernek tűnik, hogy a tőkés államok vezetői is fele­lősséggel foglalkozzanak nemcsak a béke és a háború, hanem az emberi haladás egyéb kérdéseivel is. Ilyen körülmények között a szov­jet békepolitika újabb sike­reire és a szocializmus esz­méinek további térhódításai­ra számíthatunk az 1964-ik évben. Jones az Amerikai Egyesült Államok, dr. Juan Bautista Vilartillo, az Argentin Köz­társaság, l-uiz Emery Trini­dadé a Brazíliai Egyesült Ál­lamok, dr. Friedrich C. Za- netti az Osztrák Köztársaság, dr. Hein Warnaar a Holland Királyság- követségének ideiglenes ügyvivője, és ár. Nae Androne, a Duna Bizott­ság igazgatója. A fogadás szívélyes lég­körben zajlott le. (MTI) — Be'ső ,fejlődésünkkel elégedetten, a világhelyzet­re bizakodással tekintve zárjuk le az «osztandó számadását és jogos remé­nyekkel nyitjuk meg az új év lapjait. — 1963-ban elértünk vala­mit és ezt nemcsal: megtarta­ni akarjuk, hanem az a tö­rekvésünk, hogy továbbfej­lesszük. Ma már tudjuk, nagyrészt tőlünk függ. ho­gyan boldogulunk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket en­nek a szép országnak külön­böző természeti kincsei, gaz­dagsága, népünknek szorgal­ma és tehetsége kínál. — Ezekkel a gondolatok­kal köszöntőm kedves hallga­tóimat az 19Gí-ik ér első napján. Kívánok mindenki­nek sikerekben gazdag, bol­dog új esztendői. (MTI) „Hruscsov optimizmussal tekint az újesztendő elé" ELSŐ KÉP: ' - '. ' Szilveszter éjszaka a Nagy­körúton, MÁSODIK KÉP: Munkában a dunai jégtörő. HARMADIK KÉP: „Hideg-túra" a Börzsöny­be u. Elektronikus hőmérővel mérik, milyen „meleg" van a sátorban. Az év fordulója a vissza­pillantás, a számvetés ideje is. Milyen volt az óesztendő,, milyennek ígérkezik az fyj? — erről szólnak a felelős po- , litikusok, államférfiak - nyi- latkozatai. Szilveszter éjszakáján a szovjet kormány nagyszabá­sú fogadásán, a Kremlben, Hruscsov miniszterelnök a Szovjetunió belső helyze­tére utalva azt mondta, hogy 1963 jó év volt, s reméli, 1964 hasonlóan jó év lesz. 1963 békés év volt — folytatta —, reméljük, hogy ez az előfutára lesz annak a harcnak, amelyet 1964-ben vívunk a békéért. Hruscsov az est folyamán még több pohárköszöntőt mondott: fenti szavai éjfél­kor hangzottak el, azokban a percekben, amikor a moszk­vai rádió a párt központi bi­zottságának, a Legfelsőbb Tanács elnökségének és a minisztertanácsnak a szovjet néphez intézett újévi üdvöz­letét ismertette. Néhány órá­val később a TASZSZ köz­zétette Hruscsov válaszait az El Diario című uruguayi láp szerkesztőjének kérdései­dé. ,A szovjet kormányfő, aki ‘közvetlenül újév előtt nyilatkozott a UPI moszkvai tudósítójának is, ezúttal is­mételten hangsúlyozta, hogy az utóbbi hónapok esemé­nyeinek alakulása új lehe­tőségeket nyújt a világbé­ke megszilárdításához. Az ebben az irányban teen­dő lépések közül a legfonto­sabbnak os általános és tel­jes leszerelést jelölte meg. A kezdeti részintézkedések közül a moszkvai atomcsend- egyezményre, valamint arra a megállapodásra utalva, hogy eltiltják a nukleáris fegyverek kozmikus pályára juttatását, Hruscsov megálla­pította: ezek a megegyezések arról tanúskodnak, hogy megvan a lehetőség a bo­nyolult nemzetközi kérdé­sek rendezésére akkor is, amikor különböző társa­(Folytatás az 5. oldalon.) (MTI foto — Bajkor, Tormai, Fényes felv.) Fúrás, ködös idő 3Fa délelőtt mínusz 2 feli A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése péntek es­tig: Párás, ködös idő, szórványos hószállingózással, ónos szi- tálással. Mérsékelt északnyugati szél. A hőmérséklet alaku­lásában lényeges változás nem lesz. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet mínusz 2 fok. Az elnöki tanács elnöke fogadta a diplomáciai képviseletek vezetői! A budapesti diplomáciai képviseletek vezetői január 1-én újévi jókívánságaikat fejezték ki Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács fogadásán részt vettek Gáspár Sándor és kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnökei, Kiss Károly, az Elnöki Ta­nács titkára, és Gergely Miklós, a Külügyminiszté­rium protokoll-osztályának vezetője. A diplomáciai testület ré­széről megjelentek: Henryk Grochulski, a Lengyel Nép- köztársaság nagykövete, a diplomáciai testület doayen- je, Zsambalin Banzar a Mongol Népköztársaság, Frantisek Pisek a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság, Wilhelm Meissner a Német Demokratikus Köztársaság, Csei Ce-min, a Kínai Nép- köztársaság, Mihail Rosianu a Román Népköztársaság, Jancso Georgiev a Bolgár Népköztársaság, Sarino Man- gunpranoto az Indonéz Köz­társaság, Mohammed Ibra­him az Egyesült Arab Köz­társaság, Szón Csan Rjóm a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, G. A. Gyenyi- szov a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, S. V. Patel az Indiai Köztár­saság, R. S. Palas a Finn Köztársaság, dr. Juan Jósé Fuxa Sanz a Kubai Köztár­saság, dr. Dusán Csalics a Jugoszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság, Konstantin Himarios a Görög Királyság, dr. Albert Koch Svájc, Sir Ivor Thomas Montague Pink Nagy-Britannia és Észak-ír- ország Egyesült Királyság nagykövet?, J. J. L. Pierre V anheersxvynghels a Belga Királyság, dr. Paolo Vita- Finzi az Olasz Köztársaság, Pierre Francfort a Francia Köztársaság, Ken-Ichiro Yoshida Japán követe, Jovan Andoni az Albán Népköztár­saság, Nguyen Viet a Viet­nami Demokratikus Köztár­saság, Theophilus Addo Mills a Ghánái Köztársaság, nagykövetségének, Meir Shacher, Izrael állam, Poul Poulsen a Dán Királyság, Carl Carlsson Kjellberg a Svéd Királyság, Owen T. ' ' ' ' ' MSPÍNS? M. < p ff % a m

Next

/
Thumbnails
Contents