Esti Hírlap, 1964. február (9. évfolyam, 27-51. szám)

1964-02-01 / 27. szám

104 négytvlálatos a lottón Itt a kaliforniai hunok beszélnek Asszonyom, ön nagyon ideges! Tiszta vizet a palackba! Készül az éktrajzkxikon Lakótelep- szolgáltatások nélkül Páger lekörözte Anita Ekberget Rövidehb lesz a szoknya Az országgyűlés elfogadta a költségvetést A parlament elnökének beszámolója ♦ Interpellációk Az országgyűlés szombati ülését dr. Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke nyi­totta meg. Az ülésen részt vett Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára, a Mi­nisztertanács elnöke, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyu­la dr., Münnich Ferenc, Ró­nai Sándor, Somogyi Miklós, Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, valamint a Politikai Bi­zottság póttagjai, az MSZMP Központi Bizottságának titká­rai és a kormány tagjai. Az országgyűlés folytatta az 1964. évi állami költség- vetésről szóló törvényjavas­lat tárgyalását. , Egymillió tonna szén terven felül Felszólalt a vitában Blaha Béla Borsod megyei képvise­lő. a bányászszakszervezet főtitkára, aki beszédében ki­emelte. hogy a szénbányászat a múlt évben több mint egymillió tonna szenet adott terven felni. Ez is azt bizonyítja, hegy a bá­nyászok helyeslik és támo­gatják a párt politikáját. A továbbiakban hangsúlyoz­ta a műszaki, gazdasági ■ ve­zetés és a fizikai dolgozók összefogásának fontosságát, majd a szénbányászat ez évi feladataival foglalkozott. A szénbányászat 1964. évi terve 31,2 millió tonna szén, ez a mennyiség 2,6 százalék­kal — 800 ezer tonnával — több, mint a műit évi. Ez a terv — mondotta a képvi­selő — reális és teljesíthető tesrv. A terven belül különösen fontos a brikett-termelési terv teljesítése, sőt, túltelje­sítése. A szénbányászat ez évi beruházásairól szólva hangsúlyozta: megkülönböz­tetett módon figyelemmel kell kisémi a dolgozók testi épségét, egészségét védő be­ruházások végrehajtását. A képviselő ezután fontos bejelentést tett: a szénbá­nyászat teljesítette januári tervét. Ezután arról beszélt, hogy a bányászoknak sok gondot, bosszúságot okoz a nem meg­felelő vagonellátás, ezért a továbbiakban a bányászok fokozottan számítanak a vas­utasok segítségére. A kép­viselő beszéde végén a költségvetés egészségügyi, szociális és kulturális elő­irányzataival foglalkozott. Blaha Béla hozzászólása után az elnöklő dr. Beresz­tóczy Miklós lezárta a vitát és dr. Tímár Mátyás pénz­ügyminiszter válaszolt a kép­viselők kérdéseire és javas­lataira. Az újabb beruházási igényekkel kapcsolatban hangsúlyozta: % a beruházásoknak vannak határai, amelyeket az anya­gi és műszaki lehetőségek szabnak meg. Minden jo­gosnak látszó igény kielé­gítése elaprózná az erőket és meglassulnának a beru­házások. Ezért nagyon fon­tos a beruházások koncent­rálása, a megfelelő sorrend megállapítása. A részérdekeket alá kell ren- , delni az egész érdekeinek, ! ezzel jelentősen meggyorsít- i hatjuk fejlődésünket. Az építőipart sok bírálat érte — mondotta ezután a mi­niszter. — A kritikák nagy része jogos. Az építőipar gyorsan fejlődött, de a fel­adatok is gyorsan növeked­nek. A munkaerőgondok­ról szólva hangsúlyozta, hogy milyen tartalékok vannak a szervezettség és a munkafegyelem ja­vításában. Hasonlóan lei- emelte a női munkaerők fog­lalkoztatásának jelentőségét is. A pénzügyminiszter java­solta, hogy a honvédelmi mi­niszter által bejelentett to­vábbi 150 milliós megtakarí­tást költségvetési tartalékként kezeljék és ezzel a mó­dosítással fogadja el az or­szággyűlés az 1964. évi költ­ségvetési törvényjavaslatot. A képviselők javaslatait a Minisztertanács — hasonlóan a legutóbbi ülésszakon el­hangzott javaslatokhoz — napirendre tűzi és hasznosít­ja az ez évi, illetve a kővet­kező évi tervekben. A pénzügyminiszter záró­szava után az országgyűlés a javasolt módosítással. elfo­gadta az 1964. évi költségve­tést. Ezután Vass Istvánné, az országgyűlés elnöke beszá­molt az országgyűlésnek a parlamenti küldöttségek cse­relátogatásairól és az Inter­parlamentáris Unió tevékeny­ségéről. Lapzártakor került sor az interpellációkra. Nagy Zoltán Ózd város víz­ellátásáról, Varga Károly a Somogy megyei ipartelepítés­ről, Hengsperger Péter a me­zőgazdasági beruházások ter­vezéséről és kivitelezéséről, dr. Bélák Sándor a savanyú­talajok javításáról, Kántor Lajosné pedig az 1959 előtt nyugdíjazott pedagógusok nyugdíjkiegészítéséről nyúj­tott be interpellációt. HEVES VITÁK UTAM Görögország és Törökország elfogadta a NA TO-heavatkozást Ciprus változatlanul ellenzi az angol—amerikai tervet Ciprus körül változatlan a politikai élénkség és feszült­ség. A török kormány ötórás ta­nácskozás után jóváhagyta azt az angol—amerikai kö­zös javaslatot, hogy a NATO-hatalmak 10 ezer főnyi „nemzetközi békél­tető erőt” küldjenek Ciprus­ra. A török kormány, amely eddig a .kérdésben ingadozó magatartást tanúsított, az után állt kötélnek, hogy az amerikai és az angol nagykö­vet 50 perces tárgyalást foly­tatott Inönü miniszterelnök- 'kel. Az AP jól tájékozott kö­rökre hivatkozva jelenti, hogy a görög minisztertanács négy­órás heves vita. után szintén elfogadta az angol—amerikai javaslatot. Görögország azonban fegy­veres erőinek több egysé­gét továbbra is riadóké­szültségben tartja. Ismeretes ugyanis, hegy Pa- raszkenopulosz ügyvezető mi­niszterelnök két napja tartott sajtóértekezletén „határozott iMtonai intézkedéseket" he­lyezett kilátásba arra az eset­re, ha Törökország támadást intéz Ciprus ellen. Hármas győzeftMt ara‘tok a szovjet női sífutók! A téli olimpia hétvégi eseményei a képernyőn „Teljes üzem” lesz Inns­bruckban a téli olimpián a hét végén. Nem kevesebb, mint nyolc számban avatnak olimpiai bajnokot. A Magyar Televízió közön­sége szombaton két, vasár­nap három esetben kap íze­lítőt az innsbrucki világver­seny izgalmaiból. Ma a 13 órakor kezdődő adásban 15,30 óráig a női műle siklók versenyét láthat­juk, 22,05 órától pedig a téli olimpia hírei adnak tájékoz­tatót az innsbrucki esemé- nyelu-ől. Vasárnap 12,25 órától a férfi óriás-műlesiklást, 19,30 órától a női műkorcsolyázók versenyét, 21,35 órától inns­brucki filmösszefoglalót lát­hatunk a televízió képernyő­jén. Lapzártakor érkezett: A téli olimpiai játékok szombati versenynapján a ko­ra reggeli órákban a 10 km- es női sífutásban is eldőlt az aranyérem sorsa. A várako­zásnak megfelelően a szovjet sportolók voltak a legjobbak, mindhárom érmet megszerez­ték. Bojarszkij lett az első 40:24,3 perccel. Mekszilo lett az ezüstérmes 40:26.6 perccel, s Guszakovának ' jutott a bronzérem 40:46.6 perces tel­jesítményével. A szovjet nők tehát megismételték 1960-ban Squaw Valleyben aratott hármas győzelmüket. Kiprianu ciprusi külügy­miniszter, aki jelentéstételre Londonból hazaindult, mára virradó éjszaka Athénba ér­kezett. Kijelentette, hogy az angol—amerikai terv el­fogadhatatlan a szigetor­szág számára, bármilyen magatartást is tanúsít a görög kormány. Ciprus a görög döntést nem tekinti magára nézve kötele­ző érvényűnek — mondotta a külügyminiszter. A TASZSZ nicosiai jelen­tésében arról ad hírt, hogy a ciprusi főváros lakossága nagy megelégedéssel fogad­ta azt a nyilatkozatot, amelyben a Szovjetunió szót emel a NATO beavat­kozása ellen. A kormánypárti Filelefterosz megállapítja- a Szovjetunió elítél minden külföldi ag­ressziót, és felhívja a NATO- kormányokat, szüntessék meg agresszív tevékenységüket, mert ezzel csak kiélezik a fe­szültséget ebben a térségben. Holnap délelőtt várják a Ranyer-6. becsapódását Pasadena, február 1. Az Amerikai Országos Űrhajózási Hivatal (NASA) pasadenai (Kalifornia) meg­figyelőállomásán közölték, hogy a Ranger 6. űrXabora- t őri um ma a kora réggé1 órákban mintegy 160 000 ki - lométerre közelítette meg Holdat, és ha semmi zavaró körülmény nem lép fel, va­sárnap 10 óra körül eléri a Holdat. Az arherikaj űrhajóban el­helyezett hat televíziós fel­vevőkészülék a becsapódás előtti utolsó 10 percben a tervek szerint mintegy 3000 felvételt készít a Hold fel­színéről, és továbbít a Föld­re. Azt várják, hogy a tele- víziófelvóteleket legkésőbb a Földre érkezéstől számított 18 óra elteltével nyilvános­ságra tudják majd hozni. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejel­zése vasárnap estig: Felhős párás idő. több­felé, elsősorban a nyugati fészekén átfutó havazás, havas eső, eső. Mérsékelt, időnként élénkebb délnyugati, majd északnyugati szél. A hi»'eg lassan ke' ti részeken is mérséklődik. Budapest .a ma délelőtt a hő­mérséklet plusz 1 fok. Átalakul a Józsefváros. A régi, öreg házak helyét új, korszerű, sok emeletes épületek foglalják el. Közülük az első épületet a Népszínház utca és Köztársaság tér s.arkára építik. Az impozáns józsefvárosi felhőkarcoló érdekes színfoltja lesz a formálódó pesti városképnek. A 15 emeletes lakóházat Papp Dezső tervezte.

Next

/
Thumbnails
Contents