Esti Hírlap, 1964. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1964-04-01 / 77. szám

Lelkes fogadtatás as Eggesält Issóban HRUSCSOV LÁTOGATÁSA ÚJPESTLA Kádár János és a szovjet kormányfő az üzemi gyűlésen ...: J, '=^j N. Sz. Hruscsov, Dienes Béla, az Egyesült Izzó vezérigazgatója és Kádár János (Bozsán felvétele) Katonai zendülés \ Goulart elnök ellen Brazíliában Kormónyhű csapatok indultak a lázadók ellen * Gépesített alakulatok őrzik a hadügyminisztériumot N. Sz. Hruscsov, a hazánk­ban tartózkodó szovjet párt­ós kormányküldöttség veze­tője és felesége, valamint a delegáció tagjai ma délelőtt az Egyesült Izzóba látogatott. Részt vett a látogatáson Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke és felesége, Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, és Gáspár Sándor, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára Az ország egyik legna­gyobb üzemének ünnepi díszbe öltözött bejáratánál dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter. Nagy Mária, a IV. kerületi Párt­bizottság első titkára, Lajtai Endre, a IV. kerületi Tanács végrehajtó bizottságának el­nöke, Dienes Béla, az Egye­sült Izzó vezérigazgatója, Selyem András, a gyári párt- bizottság titkára fogad­ta a vendégeket. A fiatalok egy csoportja virágokkal kedveskedett, N. Sz. Hrus- csovnak és a küldöttség tag­jainak. A művelődési ház első­emeleti csarnokában ren­dezett baráti összejövetelen Dienes Béla vezérigazgató bemutatta a szovjet nép kép­viselőinek legközelebbi mun­katársait, majd elmondta, hogyan ívelt 1896-tól nap­jainkig az Egyesült Izzó eseményekben és eredmé­nyekben gazdag pályája. A vendégek nagy elisme­réssel hallgatták-a beszámo­lót: a gyár első termékét, az Edison-féle szénszálas izzó­lámpát már 1906-ban fel­váltotta a gyár kutatóinak új találmánya, a wolframszálas lámpa. Az újdonság, ame­lyet Í912-ben a Tungsram- márkával fémjeleztek, ran­got szerzett a gyárnak a vi­lágpiacon. Az Egyesült Izzó szakemberei, köztük Bródy Imre, a kryptonlámpa meg­alkotója, aki a fasiszták ke­gyetlenségének esett áldo­zatul, szinte megszámlál­hatatlanul új felfede­zéssel gazdagították a tudo­mányt, s öregbítették a ma­gyar ipar hírnevét. A gyár tavaly már csak­nem tízszer annyit termelt, mint a második világhábo­rú előtti utolsó békeévben. Jelenleg is lépést tart a technika fejlődésével, a vi­lágpiac ■ követelményeivel. A gyorsan fejlődő üzem termelésének mintegy 60 százalékát exportálják: termékei összesen 72 or­szágba jutnak el, s legna­gyobb megrendelője a Szovjetunió. Nagyon kedvezőek a válla­lat kapcsolatai a szocialista országokkal. A Szovjetunió hosszúlejáratú megrendelé­seivel egyebek közt újabb eredmények elérésére ser­kentette a gépgyártás dolgo­zóit. A cserébe szállított kü­lönleges, nagy fontosságú anyagok pedig lehetővé te­szik, hogy az Egyesült Izzó fedezni tudja nyersanyag- szükségleteit, lépést tudjon tartani a világszínvonallal, ki tudja elégíteni a legújabb követelményeket is — ez az üzem kollektívájának egyik legfőbb feladata. A korszerűséget, a fejlesz­tés megfelelő ütemét, új tí­pusok bevezetését nagyban segíti az az együttműködés is. amelyet most — a KGST irányelvei alapján — a lenin- grádi Szvetlana-gyárral ala­kítottak ki. A vendégek kérdéseire ez­után Dienes Béla vezérigaz­gat ó válaszolt, majd Selyem András, a gyári pártszerve­zet és a különböző tömeg­szervezetek munkájáról adott tájékoztatót. A gyár vezetői ajándéko­kat nyújtottak át a vendégek­nek, akik ezután több üzem­részt látogattak meg. Délben kezdődött meg az Egyesült Izzó üzemi gyűlése, amelyen Kádár János, majd N. Sz. Hruscsov mondott be­szédet Lapzártakor a gyűlés tart. Rio de Janeiro, április 1. Brazília belső ellenségei módszeres előkészítés után nyílt támadásba mentek át az ország törvényes kormá­nya ellen, azzal a céllal, hogy megbuktassák Joao Goulart köztársasági elnököt, meg­hiúsítsák az ország javát szolgáló elnöki reformterve- ket. Nyugati hírügynökségek jelentése szerint az ország második legnagyobb, egyéb­ként legreaikciósabbnak is­mert államában, Minas Ge- raisban kedden lázadás robbant ki, Juiz de Fora állami székhely helyőrségének csapatai, a ne­gyedik katonai körzethez tar­tozó alakulatok, Magahaes Pinto kormányzó uszító rá­diófelhívása nyomán meg­szállták a várost, s egyes hírek szerint letartóztatták a szakszervezeti vezetőket. Minas Gerais állam kor­mányzója a keddi rádióbe­szédben azzal az ürüggyel, hogy a kormány támogatja a hadsereg fegyelmének meg- bontóit, Goulart elnök meg­döntésére szólított fel. A fel­híváshoz csatlakoztak a hely­őrség reakciós törzstisztjei. Egyes hírek szerint a fellá­zadt szövetségi csapatokat Rio de Janeiro állam határá­ra vezényelték. Szerdán reggel érkezett hírügynökségi jelentések ar­ról tájékoztatnak, hogy a második számú brazil hadse­reg csatlakozott a Minas Ge- rais-i lázadáshoz. Mint a Reuter írja, ezek a csapatok Sao Paulából Rio de Janei­ro felé indultak. Az erről szóló bejelentés Adhemar Barros kormányzó­tól származik. A politikus a rádióbeszédben Goulartra, mint „volt elnökre” utal. Goulart köztársasági elnök a Brazil Távirati Irodának adott nyilatkozatában egye­bek között kijelentette: a rendzavarok olyan politiku­sok, akiket választási érde­kek befolyásolnak. Hangsú­lyozta: teljesen értelmetlen do­log megkísérelni a nép akaratának erővel letöré­Dantas Ribeiros hadügy­miniszter nyilatkozatában egyebek között kijelentette: a rendet mindenáron meg fogják őrizni. Rio de Janeiróban a szö­vetségi hadügyminisztérium épület^ kormányhű gépesí­tett alakulatok őrzik. A rendőrséget a város kulcs- fontosságú pontjain riadóké­szültségben összevonták. A pénzügyminisztérium bejelentette, hogy ma, s a hét hátralevő napjain nem nyitnak ki a bankhá­zak, nehogy a betéttulajdonosok, megrémülve a zavart hely­zettől, a pénzintézeteket meg­rohanják. A Reuter jelentése szerint az 1. számú brazil hadsereg, amely teljes mértékben hű a kormányhoz, megindult Mi­nas Gerais állam felé, hogy leverje a zendülést. A láza­dó állam fővárosát külön­ben a főkolomposok „Brazí­lia forradalmi fővárosának” kiáltották ki, s elrendelték ott a rendkívüli állapotot.

Next

/
Thumbnails
Contents