Esti Hírlap, 1964. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1964-04-01 / 77. szám

—$ hangszóró mellei Hófehérke és a hét óriás A legkorszerűbb helyszín kulisszái között elevenedett meg a közismert mese. Hó­fehérke ez esetben csinos, patai lány. aki stewardess- nek készül, a törpék helyébe lépő óriások pedig szerelő- munkások. Ök segítenek a mai Hófehérkének, hogy el­érhesse célját. Mindez, per­sze. a zenés játék megszokott bonyodalmai között történik. Intrika és szerelem kél bí­rókra, s természetes, hogy utóbbi marad felül. Hófehér­ke az egyik óriás felesége lesz. Kristóf Károly fordula­tos történetet kanyarított, Kerekes János pedig kelle­mes zenét írt hozzá. Egyik- másik szám talán még sláger lesz. Dicséretet érdemelnek a szereplők is: László Margit, Mednyánszky Ági, Géczy Dorottya, Márkus László, Kibédy Ervin és a többiek. SODRÁSBAN Új magy'ar film bemutatója Gereblyés László szerzői estje A költő 60. születésnapján Gereblyés László műveiből rendezett .szerzői estet az Irodalmi Színpad. A negy­ven esztendő művészi termé­sének különböző korszakai­ból számlázó, különböző mű­fajú költemények — jó és lelkes előadók tolmácsolásá­ban — híven mutatták meg Gereblyés töretlen, forradal­mi egyéniségét. Ez a töret- lesnség — ahogy Garai Gábor is hangsúlyozta az est beve­zetőjében — nem azt jelenti, hogy a költő valaha is egy­síkú volt. Hiszen a legsöté­tebb időkben is voltak vidám percei és órái, s a konok biz­tatások és fájdalmas felkiál­tások játékos, kedves dalok­kal keveredték. És a győzel­mek idején is megénekelite szomorúságát, ha éppen szo­morú volt Válogatott verseinek kötete még nyomdában van. így hát ez a jól sikerült szerzői est dokumentálta, milyen sok színből is tevődik össze Ge­reblyés László harcos költé­szete. Két verset kell külön is kiemelni. Az egyiket, a Magyarország 1941-es hadba lépésekor írt, nagy, sikoltás­szerű költeményt Szentpál Mónika, a másikat, mely az 1956-os ellenforradalom fel­dúlta Budapestet siratja, Bitskey Tibor tolmácsolásá­ban hallottuk. De igen szép volt — Bánki Zsuzsa, Besse­nyei Ferenc, Gordon Zsuzsa és Bitskey Tibor oratórium- szerű előadásában — a bá­rányról szóló, nevezetes Sup- revielle-költemény fordítása is. Nem csoda, hiszen Gereb­lyés a haladó szellemű fran­cia költészet egyik magyar- országi „nagykövete”. A költő hosszú betegség után még lábadozik, nem tudott jelen lenni szerzői est­jén. Alkotásaival és alkotá­saiban azonban mégis ott volt kedden este az Irodalmi Színpadon. A. Egy viszonzatlan szerelem emlékei Lengyel filmdráma 14 éven aluliaknak nem ajánljuk Bemutató: április 2. Tisza parti táj, szelíd bár­sony-víz. napfény, puha ho­mok ... És hét fiatal egy csapatban, akár a csikóik, zú­dulnak a vízre, úszni, játsza­ni, nevetni s felhozni a mély­ből iszapot, egymást dobálni. És közülük az egyik nem jön vissza, befogta a mélyvíz ... Tragédia, amely mindig megrázza az élőket, bánat, amely szétrágja az emberi szálakat, halál, amely önvizs­gálatra kényszeríti a meg- maradottakat. Nagyon szűkszavúan ez a lényege az író és rendező Gaál István Sodrásban című mozaik, amikből jó szemmel, dús fantáziával hozzáképzel- hetjük a teljes képet, ha si­kerül. S most már nem is a fil­met faggatjuk, hanem Íróját, rendezőjét. Az alaphelyzet, igaz, őszinte, hiteles, még ak­kor is, ha több helyen dara­bosnak érezzük a párbeszé­deket. Mai fiatalok mozog­nak mai környezetben, nap­jaink világában. De ha idáig eljutott Gaál István, miért nem bukott alá a lélek mély­ségéig? Igaz, hogy veszélye­ket nejt magában, s idegeket gyötrő fáradság az ár, de aki filmjének. A téma és a hely­zet választása jó szemre vall. Hót lányt és fiút a rokon- szenv, barátság, szerelem, rokonízlések, rokongondola- tok egy csokorba fognak, így gondoljuk róluk, látva a falu melegben fulladozó ut­cáján vidáman vonulni a víz­hez. S látjuk, hogy a tragé­dia, akár a robbanás: dara­bokra dobta szét ezt a kis közösséget. De miért történt így? Mi lett volna az az erő. amely jobban összefogja őket, ha a halál angyala át­suhan felettük? Es miért hiányzott ez az összetartó erő? A választ a jellemek bon­colásától várjuk." És úgy va­gyunk, mint a megcsalt sze­relmesek: a megbeszélt he­lyen tőlünk messze suhan el az, akit vártunk. Csak villa­násnyi jellemrajzok, egy-egy elindult bátran az önmaga választotta úton, annak nem szabad megtorpannia. A tel­jességet kell célba vennie, s így még a kudarc is feleme­lő. tiszteletet keltő. S erre annál is inkább vál­lalkozhat az, akinek olyan társai vafanak, mint Sára Sándor, nagyszerű operatőri képességekkel és Szőllőssy András, kifejező zenéjével. A szereplők kiválasztását vi­szont merésznek érezzük, s nem is elsősorban a „civilek”, hanem a főiskolások miatt Szépek, fiatalok, tehetsége­sek, s ezt mindegyikükről el­mondhatjuk. De éppen a fia­talságuk és a markáns vo- násokart-nélkülöző jellemraj­zuk szinte uniformizálja őket., összemosódnak. S ben­nünk a film megfogalmazta kérdés ki nem elégítő vá­lasszal zárul. Pesőid Ferenc Zd&zett Csontos — Kálmán Bonyolult sorsú embert, igen nehéz szerepet alakít Kálmán György Darvas Jó­zsef drámájában, a „Részeg eső>!-ben. Csontos Gyulát ártatlanul csukták le a sze­mélyi kultusz idején, s ami a legördögibb: vallató! elhi­tették vele, hogy nem ártat­lan. Egyénisége — sokakkal ellentétben, akik lelkileg tö­retlenül kerültek ki az ül­döztetésekből — némileg el­iszaposodott. És Kálmán György — in- tel lektuetek g y őzeiméinek és kudarcainak, belső fé­nyességének és zűrzavarba hullásának ez az izgalmas tehetségű megszemélyesítő­je — úgy jelenítette meg Csontos Gyula sértődöttsé­gét, félreállását, már-már mániákus mivoltát, hogy a néző mindvégig az elmu­lasztott lehetőségeket érzi, azt: ki és mi lehetett volna ez az ember?! Törzs ág és tisztaság keverékét hozza ki a színész — a dráma 5eg- bensőbb intenciói értelmé­ben — Csontos nézéséből, járásából, egész megjelené­séből. Szomorú karikatúrát, amely mögött egy nemes emberarc sejlik tel. Kálmán — bár nem egy olyan szerep van mögötte, amelyből könnyen merít­hetett volna Csontos jellem­zéséhez — nem utánozza önmagát sem. Erre az alka­lomra találta ki, pontosab­ban, találta meg: mit kell tennie és mát kell éreznie Csontos köntösében. Ezt a megtalálást, ezt a rábuk- kanast nevezik a színész művésze testek. Kis történetek Róluk és Rólunk A szovjet, kormányküldött­ség magyarországi látogatása alkalmából holnap mutatja be a Híradó mozi Borsodi Ervin rendezőinek azt a kis- filmjét, amit Kis történetek Róluk és Rólunk címmel ál­latott össze. A filmben fel­használt, töibb, régebben ké­szült dokumentumfel vételt és újabbat is készített. Most van először öltözőm... A FALUSZÍNHÁZBÓL A FŐVÁROSI OPERETTBE Őszi kődben, tikkasztó napsütésben, téli fagyban — tizenhárom évig járta az or­szágot. Csizma, csózananad- rág, bőrkabát: ez volt nap­pali munkaruhája. Este — elvarázsolt királykisasszony — csipkébe, selyembe öltö­zött. Színésznő — és fiatal. 1949-ben a Bányász Színház autóján vágott neki az or­szágnak, aztán a Művelődés­ügyi Minisztérium kocsija gördítette tovább, majd a Faluszínház autóbuszán foly­tatta az utat. Ha kellett, díszletet ácsolt, a hőskorban tizenegy fajta betegségen esett át a hűlésetatől — de tizenhárom év alatt kilenc napig volt betegállomány­ban. A vidéki közönség Go- rup Adrienn néven ismerte — ma a Fővárosi Operett­színházban Arányi Adrienn- nek tapsol a nézőtér, mint a Tündérlaki lányok Rózájá­nak. Mert a vidéki színpa­dok hősnője háromszavas szerepekben kezdi most újra pályáját a fővárosban. — A tanyavilág úttal a.n útjai nem ábrándították ki hivatásából? — Hűséges ember va­gyok . .. — A színész éltetője a si­ker: reklám, főváros, film... Mi kárpótolta ezért? — Nem kellett kárpótlás. Ami engem éltetett — ro­mantikusan hangzik? — a tudat volt: küldetésben já­rok. Művészetet, szépséget, áhítatot vittünk oda, ahová nem vezetnek betonutak, ahol nemzedékek nőttek fel, csak kalendáriumon és bib­lián. — A gyakorlat el szokta koptatni az ilyen lelkesedést. — Nem voltam „lelkes”. Inkább tudatos, kitartó. Van­nak egyetemi tanárok és vannak betűvetésre oktató, elsöosztályosokkal küszködő tanítók. Én az utóbbiak mun­káját vállaltam. — Miért? — Mert más tolmácsnak lenni és más követnek. Ami­kor én Capuletnét játszottam vidéken, Shakespeare követe voltam a magyar falun. — Jól érzi magáit az Ope­rettszínházban ? — Nagyon. Amióta színész vagyok, most ban először öl­tözöm. öltöztetönöm... És néha nosztalgiával gondolok a falura. Pajtákban, csűrök­ben. iskolatermekben játszot­tam — ugyanott néhány év múlva kultúrházak fogadtak. Nevét nem hirdetik öles betűk a plakátokon. A vég­várakról jött — mellén a Fa­luszínház hűségjutalmának vitézségi érmével, tarisznyá­jában a marsallbottal. Min­den front lelke — közkato­na. (nőtt) Mint katonát a csatatéren... Meghalt Viski Balás László Két hete sincs, hogy e lap hasábjain elismeréssel mél­tattuk Viski Balás László művészi munkásságának eredményeit, az Ernst Mú­zeumban meg) endezett szép gyűjteményes tárlat megnyi­tása napján. S most halála híréről értesülünk. Mint katonát a csatatéren — a kiállításon, az Emst Múzeumban érte a hirtelen halál — kedves képei és a müvósaetszere.tő tárlatláitaga- tók körében. Viták, famyalgó dicséretek, durva elmarasz­talások kereszttüzében fejez­te be pálya ját. Fasrtészetéről lehet vita ez­után is —— de pedagógiai munkásságáról csak a legna­gyobb elismerés hangján szólhatunk. A Képzőművé­szeti Gimnáziumiban nevelt növendékei — akik közül nem egy országos hírű mű­vésszé vált — stukát köszön­hetnek Viski Balás László­nak. Okos és lelkes tanári munkáját kormánykdtünte- tés is jutalmazta. □ WERNER MÁRIA, az Országos Filharmónia szó­listája, férjével. Pécsi Se­bestyén orgonaművésszel áp­rilis elején Hamburgban, Kölnben, és Frankfurtban szerepel, majd Britten „Há­borús requiem”-jének buda­pesti bemutatója után Pá­rizsba és Brüsszelbe utazik, ahol Liszt-, Bartók- és Ko­dály-művekből álló hang­versenyeket ad. Tehetséges, fiatal képzőművész Garabuczy Ágnes kiállítása A Tanács körúti Mednyánszky Te­rem tárlata fia­tal festőt avat jeles művésszé. Garabuczy Ágnes mindössze négy esztendeje végez­te el a főiskolát, de az azóta el­telt rövid idő alatt olyan hatá­rozott és karak­terisztikus festő­vé vált, hogy el­ső bemutatója is értékes eredmé­nyeket összegez­het. Mintha ön­álló stílusa is ki­alakulóban len­ne. A képek mű-^ vészi mondaniva­lója érdekes ket­tősséget mutat. Elsőnek a konst­ruktív térformálás, tárgy­ábrázolás, a jól megépí­tett kompozícdós szerkeze­tek ötlenek szemünkbe. Am, ha kis időre megállunk egy- egy kép előtt, a látszólag hi­deg tárgyilagossággal elren­dezett képi elemek közül a gyengéd líra szólamai is ki­hallatszanak. Ez -a költői ér- zelmesség egyszerű és őszin­te. A Pantomim játékos el­merengő gitáros figurája, a Könyöklő erőteljes és mégis nőies alakja, a Hegedűs s még néhány más mű tanúsít­ja, hogy a festőművésznő si­kerrel ötvözi egybe az ellen­tétes elemeket. Szép mun­kák a szovjetumi óbeli tanul­mányút élményeit feleleve­nítő képek. Itt Rubljov, a nagy orosz ikon festő stílusá­nak újraköltésével próbálko­zott meg — sikeresen. Vagy a zágorszki templom különös — misztikus légkört éles rea­litáselemekkel keverő — ko­mor hangulatú jelenete. Ezekben a festményekben a tragi'kus-groteszk iránti von­zódása tűnik kifejezettebb­nek. Persze: a művészettörténe­ti élmények s egy-egy. rokon­szemléletű fiatal művészünk hatását itt-ott felfedezhet­jük, de ezt nem érezzük ne­gatívumnak, mert a hatások szervesen beilleszkednek művészi világába. Cs, M. Nagy tavaszi—nyári divatbemu­tatót rendez a Különlegességi Női Divatszalon, tervező Hotschild Klára, az Állatkerti Gundel dísz­termében, április 6-. 7-, 8-, 9-, 10- en 18 órai kezdéssel, továbbá 11- én 19 órai kezdéssel és 12-én dóled ott 11 órakor és este 18 órai kezdéssel. Jegyek elővételben a Különlegességi Női Divatszalon­ban (Budapest, V.. Váci u. 12.) válthatók. Teiedtan: iái—312 (xj Április 1. — szerda KOSSUTH: 18.00: Hírek. — 18.10: Részletek vigoperakból. — 17.05: Horizont. — Gazdasági híradó. — 17.26: Mai dalok — mai témák. — i8.<kr: Hírek. Sport. — 1810: Moszkvai tudósítónk jelenti. — 18.20: Az Ifjúsági Rádiószín.pad bemutató­ja: „Élt egy gyáva király Pan­nóniában”. — 19.56: Mese. — 20.00: Esti Krónika. — 20.25: Már­ciusban hallották először... — Tánezene. — 21.05: Kutyaszorító. Vidám félóra. — 21.35: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának hangversenye a stúdióban. — A szünetben kb. 22.00: Hírek. — Kb. 22.20: Sport­hírek. — Kb. 22,25: A hangver­seny köz vetítés folytatása. — 23.10: Könnyűzene. — 24.00: Hí­rek. — 0.10: Éji zene. PETŐFI: 16.10: Iskolarádió. — 16.25: Né­pi zene. — 16.40: Az olvasás mű­vészetéről beszél Benedek Mar­cell. — 17.00: Hírek. — 17.05: Hangverseny. — 17.40: Orvosi ta­nácsok. — 18.00: A Honvédelmi Minisztérium Központi Fúvósze­nekara játszik. — 18.20: Kozmosz. Tallózás külföldi tudományos fo­lyóiratokban. — 18.45: Madrigá­lok. — 19.00: Mi történt a nagy­világban? — 19.15: Katonadalok. — 19.50: Aida. Részletek Verdi operájából. — 20.30: Riportműsor. — 21.00: Hírek. — 31.05: Bartók művészi pályája. H. rapszódia. — 21.35: A novella mesterei. — 21.50: „Szállnak a darvak” . ♦ . Zenés riport Behat Györggyel. — 22.48: Mag vari Imre lemezeiből. — 23ÓÓ: Hírek. Április 2. — csütörtök KOSSUTH: 4.30: Hírek — 4.35—7.54 Zene. — Közben 5.00, 6.00, 7.00: Hírek. — 8.10: Reggeli hangverseny. — 8.55: Édes anyanyelvűnk. — 9.00: A Gyermekrádió műsora. — 9.15: Könnyűzene. — 10.10: Hí­rek. Lapszemle. — 10.10: Fajan­kó. Mesejáték. — 10.52: Időszerű nemzetközi kérdések. — 11.02: Kórusok és népi zenekarok mű­sorából, — 12.00: Hírek. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: Ipari ország — mezőgazdasági ország. — 13.20: Bellini operáiból. — 24.00: Hírek. — 14.10: Zenés or­szágjárás. — 15.10: Béresek. Asz­talos István elbeszélése. — 15.25: Händel: Cecilia, vess rám egy pillafa&ás-t — olasz kantáta. — 16.00: Hírek. — 16.10: Délutáni frissítő, PETŐFI: 5.00—8.00: Reggeli zene. — Köz­ben 6.30: Hírek. — 14.00: Hajdú Júlia: Téli öremök — szvit. — 14.25: Zongoramüvek. — 15.00: Hírek. — 15.05: Népdalok. — 15.39: A Simái ködmöne. Az Ifjúsági Rádió műsora. — 16.00: Rádió­egyetem. Zenei tagozat. — 16.50: Magyarországi útiképek. — Ri­portsorozat. A TV SZERDAI MŰSORA: 17.45: Hírek. — 17.50: A kisfil- mek kedvelőinek. 1. Katonaélet. Amerikai burleszkfilm — Stan és Pannal. 2. A három horgász. Csehszlovák rajzfilm, a» 18.10: Csak egyv kicsivel jobban . . . Közvetítés az Autóvillamossági Gyár Kultúrterméből. Riporter: Megyeri Károly. — 18.50: Esti mese, — 19.00: Vidéki szánházak tv-fesztiválja. Don Quijote. Lu- nacsarszkij kétrészes színművé­nek közvetítése a Miskolci Nem­zeti Színházból. (Csak 14 éven felülieknek!). — A szünetben Tv- híradó. — Kb. 21.55: Tv-hiradó — 2. kiadás. — SZÍNHAZAK SZERDAI MŰSORA Operaház: Bánk bán (Székely- hidy bérlet, 8. előadás, 7). — Ope­ra ház Erkel Színháza: Sámson és Delila (8. bérlet, 8. előadás, 7). — Nemzeti Színház: Részeg eső (7). — Katona József Színház (Petőfi S. u.): Dán din György (7). — Madách Színház: Danton halála (7). — Madách Színház Kamara- színháza: A szerető (7). — Víg­színház: Hátsó ajtó (7). — Thália Színház: Rozsdatemető (7). — Fő­városi Operefctszínház: Tündérla­ki lányok (7). — Bartók Gyer­mekszínház a Fővárosi Operett- színházban: Hókirálynő (3). — József Attila Színház: A potya­utas (7). — Vidám Színpad: Ez van (fél 8). — Kis Színpad: Csa- cs if ogat (Szerdai bérlet, 4. soro­zat, 7). — Jégszínház: Egész év­ben szerelem (7). — Zeneakadé­mia: Petri Endre zongoraestje (Zongorabérlet, II. sorozat, fél 8). — Kamaraterem: Szilágyi Erzsé­bet női kamarakórus (fél 8). — Állami Bábszínház: Az engedet­len kiskacsa (10). — Kamara Va­rieté. A varieté csillagai (6 és fél 9). \ négyarcú Shakespeare A kőbányai Pataiki István Művelődési Házban a Fővá­rosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókja A négyarcú Shakespeare címmel rendez emlékestet a négyszázadik évforduló alkalmából. Az előadó Hegedűs Géza író, közreműködnek Bánicy Zsu­zsa, Mensáros László, Sza- káts Miklós, Várady Hédi, Szendrey-Karper László gi­tárművész. Sajtógrafika ' A Kulturális Kapcsolatok Intézete Dorottya utcai ki­állítótermében pénteken dél­ben nyitják meg az 1964-es Sajtógrafikai Kiállítást. Ba­logh István, Darvas Árpád, Ernyei Sándor, Finta József, Görög Lajos, Hegedűs István, Konecsni György, Máté And­rás, Papp Gábor, Sinka Má­tyás és Szilvássy Nándor mű­vei szerepelnek a tárlaton, amit Lengyel Lajos Kossuth- díjas, a Kossuth Nyomda igazgatója nyit meg.

Next

/
Thumbnails
Contents