Esti Hírlap, 1964. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1964-05-03 / 102. szám

Ma délután a Práter-stadionban a 108. osztrák-magyar mérkőzés A két ország labdarúgó-mérkőzései mindig háromesélyesek 108. magyar—osztrák találko­zón, ahogyan a szurkolók százezrei szeretnék. Csak 10 percig tart a vizit és a csapat orvosa, dr. Botár máris jelen­ti: „Mindenki egészséges, já­tékra kész”. A játékosok éj­féltájt már régen álomba me­rültek, csak a szövetségi ka­pitány nem tért pihenőre. Talál még csiszolni, simítani valót a taktikán, hiszen ép­pen szombat este érkezett a hír: az osztrák labdarúgás vezető „tandemje”, a Walter, Guttmann kettős esetleg az eddig balszélső Viehböcköt játszatja a balhátvéd helyén. Legutóbb ugyanis az Austria dél-amerikai turnéján a köl- csönjátékos Viehböck olyan (Folytatás a 4. oldalon) Ünnepi díszben pompázott május elsejének reggelére a főváros. Amikor megszólal­tak a zenés ébresztők, a muzsika már mindenütt tal­pon találta a budapestieket. Nyolc óra után néhány perc­cel már valóságos emberfo­lyam hömpölygött a Rákóczi úton, a Thököly úton és a felvonulási térhez vezető többi főútvonalon. A város népének tíz- és tízezrei igye­keztek szép ünnepükre: a hagyományos május 1-i fel­vonulásra. A térhez vezető utcákon kilenc óra körül akár kitehették volna a „megtelt” táblát is. A felvonulási tér zászló- díszben fogadta vendégeit. A tribünökön ott voltak a mun­kásmozgalom veteránjai, a főváros gyárainak, intézmé­nyeinek ikiváló dolgozói. A. lelátókról szemlélte az ün­nepi seregszemlét a politikai, gazdasági és a kulturális élet sok kiválósága, ott volt a bu­dapesti diplomáciai képvise­letek számos vezetője és tag­ja. A tribünökön foglaltak helyet a május 1-re hazánk­ba érkezett külföldi szakszer­vezeti küldöttségek is. Néhány perccel tíz óra előtt elfoglalta helyét a dísz- emelvényen Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke, Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a kormány elnöke, Rónai Sán­dor, gz MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja. Ugyan­csak a díszemelvényről te­kintette meg a felvonulást Andrijan Nyikolajev űrhajós alezredes. Hruscsov menyével, Galinával és két unokájával (balról Iván, jobbról Nyikita) meg érkezik a május elsejei ünnepségekre. (Teaefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) " Szombat este, 10 óra. Utol- sp „inspekcióra” indul a ma­gyar labdarúgás vezérkara, a Park Hotel Schönbrunnban. Mindenki ágyban, a legtöbb szobában sötétség, csak itt­ott szól még a rádió. Aludni azonban senki sem tud. A já­tékosokat a magyar labdarú­gás „nagy hetének” utolsó mérkőzése foglalkoztatja: va­jon úgy sikerül-e minden a AZ OSZTRÁK— MAGYAR VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEK STATISZTIKÁJA A felszabadulás óta 25 mérkőzést játszott egymás­sal a két csapat. 17 magyar győzelemmel, 6 osztrákkal, 2 döntetlen eredménnyel ért véget. A magyar Játékosok válo­gatottsági rangsora: Ticby 67, Fenyvesi dr. 61, Sipos 58, Mátrai 57, Görőcs 45, Albert 39, Sár ősi 38, Mészöly 24, Rákosi 17, Szentmihályi 14, Nagy 10. Az osztrák csapatban a legtöbbször Koller volt vá­logatott, 77-szer. Érdekes, hogy valószínűleg egymás ellen játszó Mészöly és Ne- mec egyszerre ünnepli 25. válogatottságát. AUSZTRIA: Pichler — Himschrodt, Glechner, Hasenkopf, Viehl- böck — Puschnik, Koller — Flőgel, Graus an, Nemec, Hof, Hőhrmay. MAGYARORSZAG: Szentmihályi — Mátrai, Mészöly, Sárost — Nagy Sípos — Göröcs, Rákosi, Albert, Tichy, Fenyvesi dr. Budapest vidám májusi ünnepe Az ünnepség előtt A. Nyikolajev Rónai Sándor Kádár János. a proletár nemzetköziség, a népek barátsága, az alkotás és a béke ünnepe. Ezer és ezer tábla, felirat, ötletes de­koráció, színes kendő, május­fa, léggömb díszítette a jó­kedvű, dalos csoportokat. A nem hivatalos „szépségver­senyt” talán a textilipar vál­lalatai nyerték, sok ötlettel, színnel, szinte vándorkiállí­tásnak beillő dekorációjuk­kal. A kerületek felvonulása után hét szakma: a vasuta­sok, az orvosok, a postások, a textilesek, a közlekedési, a kereskedelmi és az élelme­zésipari dolgozók látványos csoportja érkezett a térre. Az egyes szakmák képviselői magukkal hozták mestersé­gük címerét: az orvosok fe­hér köpenyben jöttek, a tex­tilesek soraiban pedig a Hungária Jacquard szövő­gyár lányai arattak nagy si­kert: saját szövésű anyagok­ból készült kisestélyi ruhák­ban vonultak a térre. Élő csillag a téren nem vagyunk egyedül, mert országunk a szocialista vi­lágrendszer tagja, s ez a tör­ténelemformáló erő a hábo­rúmentes, békés építőmunka legnagyobb biztosítéka. Kife­jezte: népünk ezen a május elsején is kinyilvánítja, hogy együtt kíván haladni a nagy szovjet néppel, a szocia­lista világrendszer válameny- nyi országával, mindén ha­ladó erővel, a világ összes dolgozóival. Angyalföld, Újpest, Kőbánya Angyalföld, Újpest, Kőbá­nya — sorakozott egymás mellett, a nagymúltú kerüle­tek menete. Oszlopaik híven tükrözték, hogy május elseje Ezután ezer úttörő özön- lötte el a teret, s köszöntötte virággal a párt, a kormány vezetőit, a tribünökön helyet foglaló vendégeket. Utánuk ismét fiatalok vették birto­kukba a teret: a KISZ tizen­öt ezer főnyi látványos fel­vonulása következett. A zá- róképet ezerötszáz színes me­legítőbe öltözött sportoló for­málta. Fegyelmezett sorok­ban érkeztek az emelvény elé a fővárosi sportegyesüle­tek tagjai, majd a sorok meg­bomlottak, és a csoport élő­képet: ötágú csillagot for­mált a tér közepén. A csillag közepéből hatalmas földgömb emelkedett a magasba, körü­lötte pedig élő betűk hirdet­ték a munkásosztály jelsza­vát: Világ proletárjai, egye­süljetek! A záróakkord után ezrek és ezrek özönlöttek a térre, hogy még egyszer kö- szöntsék a párt és a kormány vezetőit, a díszemelvény kül­földi vendégeit. (Folytatás a 2. oldalon) Éjjel-nappal folyik a megfeszített munka Tádzsikisztánban Végrehajtották az eddigi legnagyobb robbantást Sikerült megelőzni a katasztrófát • Alpinisták a hegyoldalon Dusanbe, május 3. Novikov szovjet miniszter­elnök-helyettes, az Állami Építésügyi Bizottság elnöke sajtóértekezletet tartott a Zeravsan folyó mentén ápri­lis 24-én bekövetkezett hegy- omlás színhelyén. — Most már szó sem lehet semmiféle katasztrofális vtz­özönröl — mondotta. — Má­jus elsején a levezető csator­na építői végrehajtották az eddigi legnagyobb erejű rob­bantást. A szakemberek vé­leménye szerint ez a robban­tás megoldotta a víz leveze­tésének problémáját a mes­terségesen képződött tóból. A tó ma még fokozatosan emelkedő vízét a közeli na­pokban visszavezetik a folyó medrébe. A hegyomlás színhelyén éjszaka sem szünetel a mun­ka, a környéket fényszórók világítják meg, motorzúgás hallatszik. A környező he­gyek lejtőjén alpinista cso­portok kutatják, vajon nem fenyeget-e újabb omlás. # ■ H iTv^üv.'^ világ Brutyó János beszéde után ismét megszólaltak a harso­nák, majd színes melegítőbe öltözött fiúk és lányok látvá­nyos gyakorlatai gyönyörköd­tették a téren helyet foglaló nézők tízezreik Közben meg­érkeztek a tribünök elé a bu­dapesti dolgozók ünnepi se­regszemléjének résztvevői. A felvonulás élén munkásőrök hozták a Világ proletárjai egyesüljetek jelszó hatalmas betűit. Ezután a Miniszterta­nács és a SZOT vörös ván­dorzászlajával kitüntetett üzemek dolgozóinak csoport­ja következett. A kerületek oszlopai érkez­tek ezután a díszemelvény elé. A sorokat párt-, állami és szakszervezeti vezetők nyi­tották meg. Közöttük volt: Apró Antal, Biszku Béla, Fe­hér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Nemes Dezső, Somo­gyi Miklós, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjai, Brutyó János, Cseterki Lajos, Ilku Pál, a Politikai Bizottság póttagjai, dr. Korom Mihály, a Központi Bizottság titkára. Brutyó János beszéde földesúri Magyarországon a maga urává lett nép erős ha­talmat, szocialista népgazda­ságot teremtett és egységbe forrva ma már a szocializ­mus teljes felépítésén mun­kálkodik.” Szólott arról: népünk a párt vezetésével óriási ered­ményeket ért el, s büszkék lehetünk második ötéves ter­vünk eddigi sikereire. Utalt arra: ha sok is a tennivaló, ha kemény munka vár is ránk, erősíti harcunkat, hogy Megszólaltak a harsonák, majd a felvonulási tér bejá­ratánál Brutyó János, a SZOT főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja köszöntötte a 20. szabad május elsején az ün­neplőket. „1945 óta — mond­ta egyebek között beszédében — népünk immár huszadszor ünnepli szabadon május el­sejét. Az anyagi és a szelle­mi nyomor, a kizsákmányo­lás örökké a múlt lett. Az egykor elmaradott tőkés,

Next

/
Thumbnails
Contents