Esti Hírlap, 1964. június (9. évfolyam, 127-152. szám)

1964-06-01 / 127. szám

Wilson ^ Moszkvában Az „árnyékkormány" vezetőjének fontos látogatása KABALA-KACSA NÉLKÜL IS JÓL FELEL Szóbeli érettségi vizsgán a Martos Flóra Gimnáziumban „Drámai pillanat”: tételhúzás Román parlamenti küldöttség érkezett Budapestre Az Országgyűlés elnöksé­gének meghívására ma dél­ben Budapestre érkezett a Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlésének küldöttsé­ge. A delegációt Anton Moi- sescu, a Nagy Nemzetgyűlés alelnöke vezeti, a küldöttség tagjai: Gheorge Rosu, a Nagy Nemzetgyűlés közigazgatási bizottságának elnöke, Iosif Uglar, a pénzügyi bizottság tagja, Gheorghe Stan, a jogügyi bizottság tagja, a ploesti tartományi nép­tanács elnöke, Stanciu Stoian, a jogügyi bizottság alelnöke, egyetemi tanár, a pedagógiai kutatóintézet igaz­gatója, Elene Grigoriu kép­viselő, a Bukarest tartományi nőtanács elnöke, Nicolae Hu- diteanu képviselő, a Dob-, rudzsa tartománybeli Filimon Sirbu kollektív gazdaság el­nöke, a szocialista munka hő­se, Ionéi Raducanu képvise­lő, a bukaresti Elektronica üzem dolgozója. A delegáció ünnepélyes fo­gadására a Ferihegyi repülő­téren megjelent Vass István­ná, az Országgyűlés elnöke, dr. Beresztóczy Miklós és Pó­lyák János, az Országgyűlés alelnökei, Mihályfi Ernő, Nagy Dániel és Szakosíts Ár­pád, az Elnöki Tanács tagjai, Böjti János külügyminiszter­helyettes, Harmati Sándor, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, dr. Pes- ta László, a Fővárosi Tanács végrehajtó bizottságának el­nökhelyettese, valamint az Országgyűlés tisztikarának tagjai, számos országgyűlési képviselő. Jelen volt Mihail Rosianu, a Román Népköz- társaság budapesti nagyköve­te és a nagykövetség több tagja. ' v Vass Istvánnénak, az Or­szággyűlés elnökének üdvöz­lőszavaira Anton Moiescu válaszolt. (MTI) Péter János láfioggfc&iása Fawsmól Kairó, június 1. Péter János külügymi­niszter látogatást tett . dr. Mahmoud Fawzinál, az EAK miniszterelnök-helyettesé­nél, valamint Mahmoud Riad külügyminiszternél. Pé-' tér János a miniszterelnök­helyettessel és a külügymi­niszterrel szívélyes légkör­ben megbeszélést folyta­tott, amelyen részt vettek Rácz Pál, hazánk kairói nagykövete, Nagy S. Lajos és Mányik Pál külügyminisz- tériumi főosztályvezetők. Moszkva, június 1, Pvrityi Sándor jelenti: Vasárnap, késő este, a londoni géppel Moszkvába érkezett Harold Wilson, az angol Munkáspárt vezére. Minthogy szombaton Varsó­ból jövet Gordon Walker, a Munkáspárt külügyi vezér­szónoka is megérkezett a szovjet fővárosba, az angol ellenzéki „árnyékkormány” vezetőinek igen tekintélyes látogatásáról van szó. Harold Wilson a második világháború befejezése óta egy tucatszor járt Moszk­vában, vagy miniszterként, vagy munkáspárti küldött­ség tagjaként. A Munkáspárt ez év elején hatpontos javaslatot terjesz­tett elő á Kelet—Nyugat kö­zötti közeledés előmozdításá­ra. Harold Wilson támogatja az angol—szovjet kereskede­lem fejlesztését, amelyet „Anglia gazdasági talpraállí- tása sarokkövének” tart. Hí­ve Anglia „egyoldalú nuk­leáris leszerelésének”, a NA­TO és a Varsói Szerződés kö­zötti meg nem támadási szer­ződésnek, az összes atom­fegyverkísérletek betiltásá­nak, a közép-európai atom­fegyver mentes övezet létre­hozásának. Úgy látszik, hogy a munkáspárti vezetők I flégy-ötnapos moszkvai megbeszéléseinek fő tárgya a leszerelés, a kelet—nyu­gati kapcsolatok kérdése, valamint a délkelet-ázsiai helyzet lesz. Harold Wilsonnak természe­tesen nincs felhatalmazása hivatalos tárgyalások ‘ folyta­tására a szovjet vezetőkkel, megbeszélései mégis fonto­sak a szovjet—angol kapcso­latok jövőbeni alakulása és több nemzetközi probléma megoldása szempontjából. Mindazonáltal Moszkvában világosan látják a munkás­párti vezetők politikájának árnyoldalait is. Harold Wil­son ellenzi ugyan az ameri­kai „múltilaterális” terveket, de híve a NATO-nak és nö­velni igyekszik abban Anglia „hagyományos” súlyát. Alig egy fél hónappal ezelőtt, Harold Wilson támogatta az angol kormány gyarmati po­litikáját Adenben és hangsú­lyozta, hogy „meg kell tarta­ni ezt a fontos támaszpontot”. Nézeteiben az angol Mun­káspárt politikájának fo­nákságai tükröződnek. Emlékezetes például, hogy egy-két héttel ezelőtt, bizo­nyos munkáspárti körök még ellenezték Harold Wilson moszkvai útját, azzal érvel­ve, hogy Hruscsov Egyiptom­ban tett éles anti imperialista kijelentései után — amelyek­nek Londonban elsősorban angolellenes élt tulajdoní­tottak —, Wilson moszkvai látogatása esetleg szavazat­veszteséget okoz a Munkás­pártnak az elkövetkező vá­lasztásokon. Ezeket a hango­kat azonban hamarosan hát­térbe szorították a moszkvai tárgyalások politikai fontos­ságát elismerő, józanabb el­képzelések. Avatta!? ma, nem pezsgő­vel, nem zászlókkal, ha­nem hintáiéval és sok szép babával. Ma mentek először a gyerekek a lágymányosi új óvodába, a Bogdánffy utcá­ba. Az öt éve épülő új, négy­ezer lakásos telep megkapta a rég várt új óvodát. A gyerekek eddig másho­vá jártak. Volt olyan, akit Lágymányosról Angyalföld­re, Csepelre, a VII. kerület­be, a szülők munkahelyére cipeltek minden reggel. Minden és mindenki új volt ma reggel a százhúsz kisgyereknek. Hat, papír fölé hajló leány­fej. Az első — ijedt, töpren­gő, majdhogynem kétségbe­esett —- néha eltakarja sze­mét. A második sietős, kap­kodva ír. A harmadik maga a megtestesült kérdőjel: ezt tudom, de vajon jó lesz-e? A negyedik számára meghalt a külvilág. Az ötödik szépen, kecsesen hajol a papír fölé, láthatóan számára a tarta­lom mellett mindig nagyon fontos a forma is. A hatodi­kat nem lehet látni. Egészen közelhajol a papírhoz, a haja mindent eltakar. És ír, ír, ír. Göndör Julika még a reg­gelinél is szipogott, mert hu- gocskája a kicsik csoportjá­ba került. A bátrak a játé­kok között válogatnak. Leg­többen azt mondják, a tűzol­tóautó tetszik legjobban, a létrával. Még a lányok is er­re szavaznak. Van itt min­den. Sok autó, babák, baba­szobák, építőkockák, máckók, egész állatkert műanyagból. Ma: ismerkedés. Az esti mesénél ma szerepcsere lesz Lágymányoson. Nem az anyukák mondják, hanem a kisfiúk vagy kislányok be­szélnek az új óvodáról, az új pajtásokról. Érettségiző lányok — szó­beli vizsga ma reggel 8 óra­kor az óbudai Martos Flóra Gimnáziumban. Az első hat „áldozat” a IV/E osztályból. S alighanem hiába az érett­ségi előtti, atyásan megnyug­tató bevezető, hogy itt ked­ves beszélgetésről lesz szó, azért valamennyien izgul­nak. Leányszokáshoz híven, nem váltak meg a kabalák­tól sem, itt egy kis fehér gu­mikutya, ott egy kacsa, amott egy laticel nyuszi képviselné a jószerencsét, ha ez elegen­dő lenne a jó érettségihez. A pesszimisták ijesztgették egy­mást: az érettségi elnök ara­nyos ember, de Fradi-druk- ker, és tegnap kikapott a Fradi... Vajon milyen lesz a hangulata? (Hiába, nagyszerű a felderítő szolgálat, igaz, nem kellett más hozzá, mint egy-két ismerős tanítvány a Cukor utcából, ahol Koren- chi Lajos, az elnök, tanít.) Az optimisták már a fagy­laltdélutánt emlegetik, amely­re előreláthatólag a Szigeten „Nyári nap” izzasztotta tegnap a strandolókat, ki­rándulókat: hivatalos nyári nap, ugyanis a meteorológia ak­kor használja ezt az elne­vezést, ha a hőmérséklet eléri a 25 fokot. A nagy melegben az egek is megnyíltak: Lima, június 1. A perui dolgozók felhábo­rodottan tiltakoznak amiatt, hogy az országban hatályta­lanították az alkotmányos jogokat. A ‘ Perui Dolgozók Egységszervezete nyilatko­zatban hangsúlyozza, a limai nemzeti stadionban lejátszó­dott események ürügyként szolgáltak az al­kotmányos garanciák ér­vénytelenítésére és a szakszervezeti mozga­lom ellen intézett támadá­sokra. ^ A Perui Kommunista Párt szintén nyilatkozatot adott ki. A párt erélyesen vissza­utasítja a nemzetőrség pa­(Bozsán felv.) kerül sor: amolyan pót-érett­ségibankettként. Mert az iga­zit áprilisban, a Lomnici-csú- cson tartották: Hotel Praha, süppedő szőnyegek, nyolc pincér sorfala, és ők, matróz- blúzosan bevonultak a bárba. Jó lenne hosszabban emlékez­ni rá, de hát njncs idő. És most magyar tételt húztak. Kovács Mónika a legbát­rabb, ő jelentkezik elsőnek: elkészült. Imperializmus, fa­sizmus, Hitler. A látogató már azt hinné, hogy történe­lemfeleletet hall, de hama­rosan kiderül, hogy a tétel címe: „A fasizmus tükröződé­se Radnóti költészetében.” Mónika valahol elhagyhatta a kabalakacsát... de ugyan­olyan gyorsan-pergőn beszél, mint amilyen sebesen igyeke­zett a felkészülés idején ír­ni. A „hatalmas” szót nagyon szeretheti, de egyébként még kapásból verset is idéz: „O, költő, tisztán élj ...” Úgy látszik, kacsa nélkül is megy a felelet. —bel— mennydörgés, villámlás, nyári záporok, zivatarok szakították meg rövidebb- hosszabb időre a napsütést. Tatabányán 35 milliméter volt a csapadék. Magyar­óvárra jégeső nélkül 21 mil­liméter eső záporozott. A me­leg, de zivataros idő tovább tart. rancsnokságának azt a vád­ját, hogy a kommunista párt zavargások szítása céljából néhány nappal a tragédia előtt stadionjegyeket osztoga­tott a párttagok körött. A kommunista párt rámutat, hogy ez az állítás a tények meg­hamisításán alapul és az a célja, hogy tisztára mossa a rendőrséget és igazolja a népi demokratikus mozga­lom ellen hozott megtorló intézkedéseket. A perui kommunisták kö­vetelik, hogy azonnal szün­tessék be a politikai megtor­lásokat, büntessék meg a vétkeseket és bocsássák el a belügyminisztert. Nézd ezt a kisbocit! Olyan, mint az igazi — válogatnak a játékpolcon a kislányok a lágymányosi új óvodában. (Vijant felvétele) Első nap az új óvodában Tovább tart a meleg, de zivataros idő A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd estig: Változó mennyiségű felhőzet, többfelé eső, zivatar, mérsékelt szél, a nappali felmelegedés kissé csökken. Budapesten hétfőn délelőtt a hőmérséklet 25 fok. A perui közvélemény a bűnösök felelősségre vonását követeli

Next

/
Thumbnails
Contents