Esti Hírlap, 1964. július (9. évfolyam, 153-179. szám)

1964-07-01 / 153. szám

Felhős, hűvös idő Ma délelőtt: 18 fok A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése csütörtök estig: Felhőátvonulások, többféle eső, mérsékelt, időnként élénk északnyugati, nyugati szél, az évszakhoz képest hűvös idő. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 18 fők. KOXGOI JELENTES Eltávoztuk uz EJ\SZ-hucler Leopoldville nem, de Albertville megünnepelte a függetlenség évfordulóját ♦ Sendwét meggyilkolták Mobutu katonái Leopoldville/ júl'us 1. A felszabadult t^zak-ka- tangai Albertville jen meg­szólalt a partizánok rádiója. A kongói nemzeti felszaba­dító bizottság közleménye szerint tegnap délután Albertville- ben tömeggyűléscn emlé­keztek meg Kongó függet­lenné válásának negyedik évfordulójáról. A gyűlésen Gaston Soumia- lot, a felkelők egyik vezetője mondott beszédet. Egy másik rádióadás sze­rint a partizánok az elmúlt napokban újabb sikert arat­tak: elfoglalták az Albert- ville-től 120 kilométernyire nyugatra fekvő Niemba hely­séget. A felszabadító bizottság "rről szóló közleményében Ciprusi lap: Összeesküvés Makariosz ellen? Nicosia, július 1. A ciprusi görögök és törö­kök lappangó polgárháború­ja kedden ismét fellángolt egyrészt Nicosiában, a ketté osztott és felfegyverzett fő-' városban, másrészt az észak- nyugati partvidéken, ame­lyet a törökök szívósan vé­delmeznek, ugyanis — a gö­rögök szerint — a Törökországból érkező hajókról itt csempészik be a fegyvereket. A part mentén kedden reg­gel lövöldözés kezdődött, amely svéd ENSZ-katonák közbelépésére megszűnt, de délután ismét folytatódott. A svédeknek a második al­kalommal is sikerült tűzszü­netet teremteniük. A szigeten az angol-ameri- kai-ellenes hangulatot még fokozta, hogy egy nicosiai lap azzal vádolta az angolokat és az amerikaiakat, hogy összeesküvést készítenek elő Makariosz megdönté­sére, mialatt a ciprusi elnök Lon­donban tartózkodik a nem­zetközösségi értekezleten. Egyébként szabadon bo­csátották azt a brit pilótát, akit ciprusi rendőrök a li- maszoli úton elfogtak, mert állítólag okmányokat szállí­tott a törököknek. A vizsgá­lat tisztázta a katonát. MERRE, MERRE?... Bizony, nincs könnyű dolga a texasi lovasnak, Johnson elnöknek: a NATO kétfejű görög-török lovát megülni nem irigylésre méltó feladat. Különösen akkor, ha a ciprusi ügy­ben mind a két fej — az ellenkező irányba akar elindulni... (A londoni Guardian karikatúrája) bejelenti, hogy tovább folytatja a harcot a nép végső győzelméig. — Nem ellenezzük a megbé­kélést — folytatja a közle­mény —, de már tudjuk, hogy értelmezi Adoula úr (tegnapig kongói miniszter­elnök) a „megbékélés” szót. A rádió Jason Sendwe volt észak-katangai tartományi elnök halálhírét megerősítet­te. A Balubakat-párt egyko­ri vezetőjét, a Mobutu-féle kongói hadsereg zendlllöí gyilkolták meg; holttestére abban a házban bukkantak, amelyet az egyik kongói ka­tonatiszt sajátított ki. A jelentések szerint Al­bertville csendes és nyugodt. A városban élő európai szár­mazású telepesek biztonság­ban vannak. Tegnap a kon­gói ENSZ-haderők utolsó egységei is eltávoztak. Mintegy kétezerre tehető azonban azoknak az ENSZ- alkalmazottaknak száma, akik még Kongóban ma­radtak. Az ENSZ égisze alatt 800 pedagógus, 600 szerződéses szakértő (orvos, jogász, tech­nikus stbj 400 nigériai rend­őr, aki a kongói rendőrség szervezésében vesz részt és 200 további adminisztratív tisztviselő működik Kon­góban. Megint Gibraltár Madridból jelentik, hogy a spanyol kormány újabb akciót indít Nagy-Britannia kiszorítására a gibraltári erődből, amely a Földközi­tenger nyugati bejáratát tart­ja ellenőrzés alatt. Spanyol- ország a múltban már több­ször bejelentette igényét a területébe ékelődött brit gyarmatra. Gibraltár 260 éve áll angol uralom alatt. Szabadegyetem négy városban Az idei nyáron négy vidé­ki városban — Debrecenben, Veszprémben, Pécsett és Sze­geden — rendeznék szabad- egyetemet. A debreceni elő­adássorozat ma kezdődik, s történelemtanárok . részére rendezik a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Neves hazai és külföldi szakembe­rek, pedagógusok tartanak előadásokat a történelemtu­domány legújabb eredmé­nyeiről. Veszprémben július 15. és augusztus 3. között kerül sor a hagyományos nyári szabadegyetemi előadásokra. Hazánk idegenforgalmáról, a Balaton természeti kincsei­ről, a környék történelmi ne­vezetességeiről tartanak elő­adásokat a veszprémi Vegy­ipari Egyetemen. Július 17-től 30-ig rende­zik a pécsi szabadegyetemi előadássorozatot, amely fö­lött a város Orvostudományi és Jogtudományi Egyeteme, valamint Tanárképző Főis­kolája vállalt védnökséget. Számos külföldi vendég je­lezte érkezését. Végül Szegeden első ízben kerül sor az idén nyári egye­temi program összeállítására. Augusztus 1. és 12. között a pedagógia egyik legidősze­rűbb problémájáról, a mo­dern technikai eszközök iskolai felhasználásáról tá­jékozódhatnak az érdeklő­dők. Ez az érdekes előadás- sorozat egyben kísérlet is a pedagógusok szünidei to­vábbképzésének új módsze­rére. A Sodrásban szerepel a Karlovy Vary-i filmfesztiválon Július 4-én este Karlovy Varyban ismét megszólalnak az ünnepi harsonák, hogy hí­rül adják: kezdetét veszi a XIV. nemzetközi filmfeszti­vál. A mostani fesztivál kere­tében rendezik meg az afri­kai, ázsiai és 'latin-amerikai országok filmművészetének második szimpóziumát is. Magyarországot a Sodrás­ban című filmünk képviseli. Részt vesz a fesztiválon Gál Sándor, a film rendezője, Sá­ra Sándor, operatőr és a fü® egyik főszereplője: Moór Ma­rianne. A vetélkedés után öt dí­jat osztanak ki: a nagydíj egy hatalmas kristály-gló­busz, ezenkívül két fődíjat, valamint a legjobb női és legjobb férfi alakítás díját. 68 ország filmküldöttsége jelentette be részvételét és 22 ország 28 filmjét mutat­ják be. Hruscsov „az Óceán leányának“ vendége A légkör melegebb, mint a tenger • „Norvégia példa lehet" • Oslóban nem volt „vesztegzár a Grand Hotelnél" Bergen, július 1. Réti Ervin jelenti: Hruscsov ma Bergenben, a fjord-; fő városban tesz látoga­tást. Aki Norvégiában jár, annak programjához szinte kötelezően hozzá tartozik e páratlan természeti szépsé­gek s az ország második leg­nagyobb városának megte­kintése. Bergenről egyébkén t azt mondják, hogy „Az Óce­án leánya’, s a Golf-áram jótékony ha­tását élvező város valóban nem hálátlan a tenger iránt. Itt van a központja az oce­anográfiai kutatásnak, itt dolgoznak a hajózás és a ha­lászat kívánta nagyszabású tudományos programokon, s a fjord egyik kis félszigeté­nek csücskén kapott helyet Európa legnagyobb akvári­uma. Hruscsov mai programját is a tenger jegyében dolgoz­ták ki. Miután a délelőtti órákban különrepülőgépen megérkezett Bergen Fles- land-i repülőterére, először a kegyelet percei következ­tek, a szovjet kormányfő az el­esett norvég hazafiak, majd az ország szabadsá­gáért vívott harcokban hő­si halált halt szovjet ál­lampolgárok márvány em­lékművénél tisztelgett. Ezután a gépkocsi karaván í az Oceanográfiai Intézetbe hajtatott. Hruscsovnak itt módja nyílik a beszélgetés­re a kutatóprogram vezetői­vel, mindenek előtt Rollef- sen professzor igazgatóval. Lehet, hogy az egyik hajó­laboratóriumot is megtekin­ti. Látogatást terveznek az akváriumhoz is, aniely a leg­korszerűbb feltételeket biz­tosítja a tudományos megfi­gyeléshez, óránként százezer liter tengervizet cserélnek a különleges szivattyúk a tar­Gyorsinterjú Pozsonnyal Ma délelőtt telefonon ér­deklődtünk Latinovits Zol­tánnak, a Pozsonyban sze­replő Vígszínház művészének egészségi állapotáról. Isme­retes, hogy a Vígszínház, po­zsonyi vendégszereplésén, a Rómeó és Júliát is előadta volna, ez azonban Latinovits Zoltán betegsége miatt el­maradt. Az orvosi vélemény szerint — kaptuk a felvilágo­sítást —, a művésznek nem szívtrómbózisa van, de a be­tegsége közel áll hozzá. Egye­lőre mozdulatlanul kell fe­küdnie s az orvosok három­heti fekvést írtak elő részé­re. Szó van arról is, hogy egy másik kórházban ápolják tovább, de erre csak akkor kerülhet sor, ha orvosai hoz­zájárulnak átszállításához. tályokban, s tetszés szerinti fény és hőmérsékleti viszo­nyokat tudnak kialakítani. A díszebédet a bergeni vá­rosi vezetők rendezik, akik gondoskodnak arról, hogy megfelelő választék legyen halból az étlapon. Ha telik az időből, mielőtt a vendégek repülőgépen visszatérnének Oslóba, városnéző körutat is tesznek a hét dombra épült Bergenben. Estére még nem készült kötött program. Le­het, hogy Hruscsov küldött­ségeket fogad, vagy pihenés­re fordítja az időt, hiszen holnap újabb vidéki látoga­tás vár rá. A tengerről különben sok szó esett Hruscsov tegnap es­ti nagy hatású beszédében is. A szovjet miniszterelnök hangsúllyal szólt arról, hogy milyen hasznos megnyilvá­(Folytatás °z 5. oldalon.) Ma: a Vasas a KK-ért küzd Schroiíf ,'opl utiátr — Már Pozsonyban is job­ban játszott a Vasas, s most a hazai környezet feltétlenül esélyesebbé teszi —ez a véle­ménye Leopold Stastnynak, a bratislavai Slovan edzőjé­nek, aki még nem döntött arról, hogy milyen tizenegyet küld pályára ma este 19.30 órakor a Népstadionban sorra kerü­lő KK-visszavágóra. A Slovan Bratislava 15 já­tékossal érkezett Budapestre, s különösen két fő erősségé­től: a Chilében nagy sikert elért Schroiff kapustól és a hátvéd Popluhartól vár so­kat ezen a fontos mérkőzé­sen, amely eldönti, hogy ezen az ágon magyar, vagy csehszlovák együttes jut-e be a KK döntőjébe. A jónevű, tehetséges játéko­sok sorában még Fillo, Ur- bán és Cvetler az együttes legjobbjai közé számítanak, az olimpiai csapat tagjai. (Folytatás a i. oldalon) Kiváló orvosokat tüntettek ki Ma indul az OPW Jön a zöldségkoktél * Világrekord a pesti borolimpián Hello, Amerika! Az Ecce homo - reflektorfényben MA:

Next

/
Thumbnails
Contents