Esti Hírlap, 1964. augusztus (9. évfolyam, 180-204. szám)

1964-08-01 / 180. szám

Új rendtartás az iskolákban Hétvégi kalauz Csak játék... 38 négytalálatos a lottón • Riporterek találtattak Beszámoló a Ranger A Ranger—7 vidikon rendszerű hat tv-kamerája. Az also sorban a két szélső széles látómezejű, a többi négy kamera látómezeje igen szűk. A két nagy kamera biztosította, hogy a négy kisebb által közvetített részletes képeket értékelni tud­ták, és a felvételeket be tudták illeszteni a Hold részletes térképébe. Kinek jár nyelvpótlék Három találkozás első Hold-fotóiról Az ember leszállása lehetséges Ágyúdörgés a főváros körül Saigon nem aludt ma éjjel Pasadena, augusztus 1. A kaliforniai Pasadenában péntek este sajtóértekezleten mutatták be az újságíróknak a Ri nger 7. amerikai űrhajó által készített Hold-fényké­pek közül az első ötöt. A képeken sík terület lát­szik, amelyet kisebb-na- gyobb kráterek sokasága borít el. A kráterek átmérője egy mé­tertől 30 méterig terjed, pe­remük tompított, nem éles. A képeket dr. Gerard Kuy- per, az arizonai egyetem Hold-laboratóriumának hol­land származású vezetője mutatta be az újságíróknak; a tudós készítette az egyik kitűnő Hold-atlaszt 1959-ben. A képek elemzésében részt vesz dr. Eugene Shoemaker, az egyik legismertebb ame­rikai „Hold-geológus”, vala­mint dr. Harold C. Urey No- bel-díjas fizikus. Kuyper közölte, hogy a Ranger 7. kamerái 4316 felvételt készítettek. Már az első képek elemzésé­ből kitűnik — mondotta —, hogy az űrhajósok szá­mára nem lesz megoldhatat­lan probléma a Holdon való leszállás. A fényképek bebi­zonyították, hogy a Holdon nincsenek nagy porövezetek. ahogy egyesek feltételezték, s ami rendkívül nehézzé tet­te volna a Hold-expedíció ki­kötését — a por elnyelhette volna az űrhajót. Ami a képeken látható — eddig ismeretlen — kicsiny kráterek eredetét illeti, Kuy­per ezt az úgynevezett elsőd­leges kráterekből eredő bom­bázásnak, valamint meteori­tok becsapódásának tulajdo­nította. A Ranger 7. becsapó­dásának helyétől mintegy 320 kilométernyire északra van a Hold legnagyobb krátere, a Kopernikusz. A képek sok bizonyítékot szolgáltattak a Hold vulkanikus zavarairól. - Dr. Kuyper hozzáfűzte: meg­lepte, hogy a képek nem mutatnak me­redek töréseket, vagy ha- sadékokat a Hold felszínén; ezek — az űrhajót elnyelés­sel fenyegető porhoz hason­lóan — veszélyessé tették volna a leszállást. Ugyanakkor az egyik képet kommentálva a tudós rpeg- jegyezte: „Ezen a területen j rendkívül sok, aránylag nagy kráter látható. Ezt a terüle­tet a jövendő űrhajósoknak gondosan kerülniük kell. A legalkalmasabb leszállófelü­let a nagy, elsődleges kráte­rektől bizonyos távolságban, a síkságokon kínálkozik ... Kommentárokat fűzött a képekhez dr. Shoemaker is. Elmondotta, hogy a fényképek nem deríthe­tik fel tökéletesen, milyen anyagból áll a Hold felszí­ne. A jelek szerint mintegy 30 centiméter vastag porréteg alatt a felszín szilárd. Arra a kérdésre válaszolva, hogy nem félne-e kilépni az űrha­jóból a Hold felszínére, így válaszolt: „Nem nagyon ag­gódnék ..." — ugyanakkor hozzáfűzte"hogy újabb fényképekre van szükség, kü­lönösen a nagy kráterek kö­zéppontjáról, mivel ezeknek jellege sokban különbözik a síkságoktól. A Ranger 7. eddig megol­(Folytatás a 8. oldalon) Nicosia, augusztus 1. A ciprusi kormány szóvi­vője péntek este bejelentette, hogy a nicosiai repülőtér rá­diós irányító központjában csütörtök délután, valószínűleg szabotázs tör­tént, néhány perccel azelőtt, hogy az Athénből visszaérkező Makariosz elnök repülőgépe a leszálláshoz kezdett. A hivatalos bejelentést megelőzően az egyik ciprusi görög napilap közölte, hogy ismeretlen szabotőrök megrongálták a repülőtér egyik rádióállomását, amely Makariosz gépének leszállását irányította vol­na. A terv azonban nem sikerült, minthogy azonnal üzembe helyeztek egy másik rádiót és az elnök gépe épségben földet ért. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése vasárnap estig: Felhőátvonulások. He­lyenként záporeső, zivatar. Időnként élénk északnyugati S7.6L A nappali felmelegedés néhány fokot csökken. Buda­pesten ma délelőtt a hőmér­séklet 26 fok. Az AFP legfrissebb jelen­tése szerint a ciprusi rendőr­ség bejelentette, hogy a ni­cosiai repülőtér két ciprusi török alkalma­zottját letartóztatták, meri feltételezhetőiig őlk kö­vették el a szabotázscselek­ményt. A pénteki ciprusi minisz­tertanács, amelyen Makariosz elnök is részt vett, úgy dön­tött. hogy a ciprusi felségjo­Párizs, augusztus 1; Léderer Frigyes, az MTI tudósítója írja: Champagnole-ban szombat reggelre ismét bizakodó lett a hangulat. Az orléans-i olajmezőkről érkezett új fú­rógép egész éjszaka megszakítás nélkül üzemben volt, és 20 métert haladt előre a betemetett bányászokhoz ve­zető függőleges mentőakna fúrásában. A 9 bányász mint­egy 70 méter mélységben van. A mentés irányítói most már derűlátóbban ítélik meg a helyzetet. Ha váratlan aka­dály nem jön közbe, egy-két napon belül sike­rül felszínre hozni a ki­lenc bányászt. A beomlott bányafolyosóik megtisztítása is biztatóan ha­lad. Ezen a szakaszon a kö­zeli kőszémbányákból érke­zett vájárcsapaf dolgozik. Csákányokkal vágnak utat befalazott társaik felé. Szom­baton reggel 40 méternyire közelítették meg a kilenc bá­nyászt rejtő főcsamokot. Ha további útjukban be nem omlott folyosószakaszra buk­kannak, esetleg hamarabb érik el céljukat, mint a hegy­tetőn dolgozó mentőcsapat. *A többi öt betemetett bá­nyász felkutatására tett kí­Saigon, augusztus 1. A dél-vietnami szabadság- harcosok szombatra virradó­ra aknavetőkkel támadást in­téztek két falu őrsége ellen, Saigontól hat, illetve kilenc kilométernyire. Az ágyúdör­gés a fővárosban is hallható volt, s ébren tartotta a vá­rost — jelentette az AP. — gokat a sziget körüli vizeken három mérföldről tizenkét mérföldre terjeszti ki. A dön­tést jóváhagyás céljából a parlament elé terjesztik. Egy kormányszóvivő szerint az intézkedést az indokolja, hogy egy esetleges invázió esetén a ciprusi, partvédelmi erők­nek így korábban nyílik lehetősége a támadás visz- szaverésére. serietek eddig nem hoztak kézzelfogható eredményt. A pénteken hallott gyenge kopogás nem ismétlődött A Minisztertanács dr.'Tö­rő Imre egyetemi tanárt, a Budapesti Orvostudományi Egyetem rektorát és dr. Cholnoky László egyetemi tanárt, a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem rektorát e megbízásuk alól — érdemeik elismerése mellett — 1964. Kispest, Fáy utca, Megyeri út... Három színhely, három igen érdekesnek ígérkező baj­noki találkozó okoz ma dél­utánra választási gondot a labdarúgás híveinek. A Bp. Honvéd az egyfordulós baj­nokság győztesét, a Győrt, a Vasas az idei bajnokságban Börtönben az invalidusok palotája Ráckevén koccintanak Arcok és álarcok Vissza a feladónak! Pótfelvétel az egyetemeken Rajzos strandkalauz meg. Szombaton reggel újabb fúrógépet helyeztek üzembe, amely az állítólag észlelt jel­zések irányába próbál felde­rítő nyílást vágni. szeptember 1-i hatállyal fel­mentette és dr. Sós József egyetemi tanárt a Budapesti, dr. Donhoffer Szilárd egye­temi tanárt a Pécsi Orvos- tudományi Egyetem rektori teendőinek ellátásával három évj időtartamra megbízta. (MTI) kitűnően szereplő Tatabá­nyát fogadja, s vajon ki ké­telkedik abban, hogy a két fővárosa csapat találkozóján is nagy lesz a küzdelem, hi­szen az Újpesti Dózsa és a Cßepel vívtak már emlékeze­tes, nagy csatákat. (Folytatás a 6. oldalon) Makariosz épségben földet ért... Szabotázs a nicosiai repülőtéren ÚJRA BIZAKODÓ A HANGULAT: Champagnole-ban meggyorsult a mentés A Budapesti és a Pécsi Orvostudományi Egyelem új rektorai Ma dől el hat bajnoki pont sorsa H LEGKISEBB KRÁTER 1 MÉTERES... Csúcsforgalom' a moszkvai repülőtéren A fogadó bizottság: Nem is érdemes hazamenni.

Next

/
Thumbnails
Contents