Esti Hírlap, 1964. augusztus (9. évfolyam, 180-204. szám)

1964-08-01 / 180. szám

FOVO HETEN DÖNTŐ Riporterek találtattak A képernyő „gyermekei“ — Ahol nincs tv-készülék — Csikarral pechje voll , Doppingol a lámpaláz Riporterek találtattak ... A televízió idei vetélkedő-játékának ífja! öttagú tekintélyes zsűri és több milliónyi néző előtt bizonyíthatták, mennyire talpra­esettek, jó szeműek, szórabírók. Egy ország figyelte-szurkolta vizsgájukat. Tapsolta (sőt levélben szavazta) ötletességüket, bosszan­kodott, fejet csóvált a becsúszott „bakikon”, ha valamelyiküknek a feladott képes lecke nem egészen jól sikerült. A verseny egy hét múlva véget ér. A döntőbe kerültek, a he­lyezettek népszerűek, nevet szereztek. A képernyő „gyermekeiről” most az Jjpti Hírlap szól, riportunk a riportereket mutatja be. Zoli házi műtermében a fémet formálja. A társaság örege Jakab Zoltán. Szemüve­ges, professzoros, diplomás fiatalember. Harmadik lett. Huszonhárom éves. Könyv­gyűjtő — saját keresetéből hatszáz kö­tetet vett! Kereső, próbálkozó, tépelődő. Fi­lozófiáról iparművészetre vált (házi műter­mében, a fürdőszobában kovácsol), majd amatőrfilmezéssel foglalkozik. Gyors beszé­dű, vitakész, őszinte. Ingerli a hozzá nem értés. A televízióban gazdasági fekete kró­nikasorozatot hiányol,: lássg mindenki: a fe­lelőtlenséget, a pazarlást. A képernyőnél jobban kedveli az írást. Vágya szocialista közgazdaságtant adni az emberek kezébe, Öveges-stílusban magyarázni, népszerűsíteni a marxizmust. Még közelebbi terve a film: humanista ■ napjaink embertelenségéről, cinéma vérité: jól kereső, „háromezren felüli” fiúkról-lá- nyokról, akiknek édesapjuk, édesanyjuk szo­ciális otthonban éli öregségét. A közgazdaságtudományi egyetemen vég­zett. Az Egyesült Izzóban üzemszervező. Ma még. Mert hamarosan — nem gyárat — munkahelyet változtat, az üzemi laphoz ke­rül. Riporternek. Jakabéknáf a Kresz Géza utcai lakásban nincs televíziókészülék. Biztos mosolyú, derűt sugárzó charmeur Moldoványi Ákos. Modora, külleme képer­nyőre való, s a tv-műfaj sikeres növelésé­hez 'mindenképpen hozzátartozik: szívesen nézem-e, akit látok. (Természetesen ez csak az egyik feltétel.) Ákos bölcsész, orosz könyv­társzakos. Jevtusenkót fordít. Angolul is be­szél. Egy esztendőt dolgozott a Műszaki Könyvtárban. Tíz éve zongorázik, Bartókot. Magnórajongó, Schönberg-yadász. A fizikát, kémiát, matematikát nem szereti. A verseny kerekasztal vitáján nehezen koncentrált: a feje fájt. A Kulcsár Gergely adására viszont — okkal — büszke. A jövő heti döntő szabadon választott tizenöt percé­ben a Ferihegyet rögzíti telerecordingon. Iz­gul; bár bízik szerencséjében, reméli, érde­kes emberek érkeznek-távoznak s kerülnek kamerája elé. Húszéves. Interjú közben édesanyja jelenléte zavar­ja. Udvariasan, figyelmesen kéri: legyen szíves, menjen át a másik szobába. Az iskolában tornából felmentették. Pozsonyban teherautóra kéredzkedett fel, fikuszok oltalmában száguldott vissza Pestre az egyetemi Universitas Szeget szeggel elő­adásának Pompeiusa. Utolsó félórában be­ért, felvétele volt a televízióban. Karácsondi Miklós szerkesztő már kereste: „Hol van Horváth János __?” Komoly, határozott. Azonnal kapcsol. A stúdiói barkochbajáték rejtvényére józanul következtetett, a bel- vagy külföldi utazás kérdésére kapott válasz után kitalálni az út­levelet semmi se volt. Ellenben a Sándor Károly-képhez intézett Csikar-megszólítás — a zsürielnöknek az előző versenyzőt kioktató rosszallása után — pech a köbön. (De ez riportersors, akár húsz, akár hatvan eszten­dős az ember.) Ákos Bartókot játszik. János az Óbudai Hajógyár portáján Dudor bácsit interjúvolja. (Bozsán Endre felvételei) Á lámpaláz doppingolja. „Feldobja”, jobb­ra sarkallja, tettre ösztönzi. Közönséget kép­zel maga elé, egy ismeretlen láthatatlannal teremt kontaktust, valakivel beszél, valaki­nek magyaráz. Komolyan, érthetően, sosem mosolyogva, színészkedve. Rutinját a Bolyai Gimnázium KISZ-rádiójánál szerezte. Érett­ségizett, majd egy évig az Állami Levéltár­ban gyakornokoskodott. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem spanyol szakán hallgató. Imi, fordítani nem akar. Sem verset, sem regényt. Tudósítást, kritikát sem. Nincsenek művészi allűrjei, rendezői-szerkesztői ambí­ciói. Csak televízió- (esetleg rádió-) riporter szeretne lenni. Hétfőt az Óbudai Hajógyárban tölti a sza­badon választott felvételen. A döntő rög­tönzött riporterpárbaját pedig — egyenes adásban — az Ifjúság Hotelből közvetítik. Jövő szombaton. Délután hat órakor. László Miklós HÉTVÉGI KALA UZ Hová menjünk szombat es­te, mit csináljunk vasárnap? Hányszor hangzik el ez a kérdés. Hétvégi Kalauz című rovatunkban szeretnénk ol­vasóink dolgát megkönnyíte­ni és a szombat-vasárnapok szórakozási lehetőségei közül néhányat ajánlani: Dzsessz a Károlyi-kertben A Károlyi-kert méltóság- teljes fái bizonyára megütkö­zéssel hallgatják majd a szo­katlan zenét, amely a színpa­di emelvényről felhangzik. A klasszikusok nyári otthoná­ban ma és holnap a ledér, a könnyű múzsa kap otthont. Dzsesszkoncert lesz a Káro­lyi-kertben. A vendégegyüt­tes először szerepel Magyar- országon, sőt, először jött koncertezni a szocialista or­szágokba. A Münchner All Stars dzsesszzenekar dixie­land-együttese Csehszlová­kiában járt, a hét elején ér­kezett: Debrecenben, Miskol­con és Nyíregyházán szere­pelt, igen nagy sikerrel. Zon­goristájuk, Pepsi Auer és a svájci származású trombitás, Hans Kennel játéka — világ­színvonalú. Gyerekeknek A Kulich Gyula Színpad szombat délutánra a gyere­keket várja a Mesecirkusz című műsorhoz. Lesz ott min­den, ami kicsiket izgalomba hozhat: bohóc, artista, autós keretjáték, s ami a leglénye­gesebb: őzike, medve és min­denféle „kölcsön-áliat” az Állatkertből. Vasárnap este ismét a fel­nőtteké lesz a Kulich Gyula Színpad. Aki szereti a ci­gány-népművészeket, sietve megváltja jegyét a Mátészal­kai cigányegyüttes program­jához. Tavaly is szerepeltek a Kulich-színpadon, kirob­banó sikerrel; talán még a dzsesszhangversenyek nép­szerűségét is túlszárnyalták. Most megismétlik műsoru­kat: a cigányzenekar, a tánc- együttes, a szólóénekesek és szólótáncosok programját. Kirándulás a Várba Élményekben gazdag szó­rakozást ígér a TIT vasárnap délelőtti programja. Tizen­egy órakor a budai Várban rendeznek sétát, ahol a láto­gatók művészettörténészek vezetésével ismerkedhetnek a Vár nevezetes épületeivel, műemlékeivel. Megnézhetik Zsigmond Európa-szerte cso­dált tornyát és lovagtermét, a budai polgári lakóházak XIV. századból származó szép példáit. A Halászbástya alatti kőtárba is elvezetik a vendégeket, ahol a Mátyás­templom egykori szobordí­szeinek maradványait őrzik. Végül a kirándulás részve­vői a Hadtörténeti Múzeum­ba is eljutnak. Újabb Jókakegényböl lesz film Rab Ráby: Kálmán György Az utcán fülledt meleg, a Dokumentum Filmstúdió ref­lektorainak tüzében még na­gyobb a hőség. A Magyar Filmgyártó Vállalat és a Te­levízió közös produkciójában forgatják a Rab Rábyt. For­gatókönyvét Jókai regényé­nek és Ráby Mátyás életrajzi adatainak felhasználásával, Barabás Tibor írta. Hintsch György, a rendező, két fel­vétel között mondja: — Egy hős nem hősnekg születik —, a körülmények, a történelmi helyzet teszi az­zá. így akarjuk, mi Ráby Mátyás életét is bemutatni. Ráby nem akart hős lenni, nem érezte magát alkalmas­nak nagy dolgok véghezvite­lére. Becsületes ember volt, aki mint ügyvéd, a szegé­nyek, jogtalanok ügyét vé­delmezte. így került szembe a magyar nemességgel. Visz- szajött Budára, pedig tudta, hogy börtön vár rá. Fél év alatt ötven külföldi kutató járt Budapesten A sok értékes magyarorszá­gi régészeti lelet nyomán s külföldi kutatók az elmúlt félévben valósággal „meg­szállták” a Nemzeti Múzeu­mot. Az utóbbi hat hónap­ban ötven külföldi tudós járt a múzeumban, közöttük Ion Nester professzor, a Román Tudományos Akadémia tagja, aki Európa egyik legnagyobb és legváltozatosabb népván- dorláskoij gyűjteményét ta­nulmányozza nálunk. Érke­zett kutató a stockholmi ré­gészeti múzeum antik textil osztályáról, a londoni egye­tem régészeti intézetének egy professzora, a British Mu­seum munkatársa, egy frank­furti kutató, aki itt-tartózko- dása során hosszabb időt for­dít a kelta leletek tanulmá­nyozására. Agónia és Bolond lány A Madácn Színházban és a Madách Színház Kamara- színházában augusztus 24-én tartják az évadnyitó társula­ti ülést; megkezdődnek a re­pertoárdarabok és az új be­mutatók próbái. A Lenin kör­úton szeptember 10-én nyit­ják az új évadot. Shakespea­re: Ahogy tetszik című vig- játékát tűzik műsorra. A Ma­dách Színház első bemutató­ját október végén tartja, Füst Milán IV. Henrik című szín­művével. Szeptember 11-én nyitja kapuit a Madách Színház Kamaraszínháza. Itt az „Agó­niával” indulnak, majd szep­temberben két hemutatót is tartanak: 18-án tűzik először műsorra Marcel Achard A bolond lány című színművét. Az előadást vendégként Egri István rendezi. A címszerep­ben a Nemzeti Színháztól át­szerződött Dómján Edit mu­tatkozik be. Szeptember 25- én magyar író színművéből tartanak premiert. Ekkor mutatják, be Hubay Miklós kétszeméiyes darabját, a „Késdobálókat”. A női fő­szerepet Vass Éva alakítja, a férfi főszerepet a Szolnokról átszerződött Mensáros László. (MTI) A Rab Ráby címszerepét Kálmán György alakítja. II. József megszemélyesítője Páger Antal, Tárhalmy Ko­vács Károly. A női főszere­pet Meszléry Judit főiskolai hallgató játssza. S. E. Negyvenötezer fiatal hangversenybérlő Az Ifjú Zenebarátok Nem­zetközi Szövetségének amsz­terdami kongresszusán részt vett Brauer János és Szávai Nándorné. . A két magyar küldött a közgyűlés első napján beszá­molt a létszámban és színvo­nalban egyaránt élenjáró magyarországi ifjúsági zenei mozgalomról. A statisztikák szerint a 46,5 millió lakosú Franciaországban 200 ezer, a 18 milliós Kanadában 70 ezer tagja van a társaságnak. Mi sem foglalunk el rosszabb helyet, ha tekintetbe vesszük, hogy az elmúlt szezonban 45 ezer ifjúsági koncertbérlőnk volt, nem számítva az ifjúsá­gi operaelőadások rendszeres látogatóit és a vidéki zene­barátklubok tagjait. Szoros kapcsolatot kívánnak velünk kiépíteni a jugoszláv, a bel­ga, az olasz, az osztrák, az angol és a nyugatnémet ifjú­sági zenei szervezetek. □ ROSTAND „Cyrano de Bergerac” című romantikus drámáját, amelyet 1897-ben mutattak be először a pári­zsi Porte Saint-Martin szín­házban, eddig Franciaország­ban tizenhétezerszer, az egész világon pedig negyvenezer- szer mutatták be. □ MICHEL SIMON, az is­mert francia filmszínész kap­ta idén a Svájci Színpadi Társaság „Max Reinhardt gyűrű” nevű díját. Jean Vi- lar, az ismert rendező mél­tatta Michel Simon művésze­tét. □ JAMES J OY CE-emlék- múzeum nyílt Dublinben. A dublini Gate Theatre ugyan­ekkor bemutatta az Ulysses színpadi változatát. □ MEGTALÁLTAK Cho­pin Variációk D-dúrbán cí­mű művének kéziratát a krakkói Jagello-egyetem könyvtárában. A művet Chopin 1826-ban írta, s eddig azt hitték, hogy kézirata el­veszett. Augusztus 1. — szombat KOSSUTH: 18.00: Hírek. — 16.10: Riport- műsor. — 16.20: Hétvége ... — 18.00: Hírek. — 18.15: Oroszlán- kölykök. II. rész. — 19.50: Mese. — 30.00: Esti Krónika, — 20.35: Egy kis házi-muzsika. Rádiójá­ték. — 21.34: Népi zene. — 21.45: Sporthíradó. — 22.00: Hírek. — 22.15: Táncoljunk! — Közben 24.00: Hírek. — 0.10: A tánczene folytatása. PETŐFI: 15.50: Heti hangversenykalauz. — 16.47: őrangyal. Jelenet. — 17.00: Hírek. — 17.05: Zenes talál­kozó. — 18.00: II. félidő! Köz­vetítés bajnoki labdarúgó-mérkő­zésekről. — 18.52: Este a tengeren — keringő. — 19.00: Hirck. — 19.05: Népi zene. •— 19.35: Hazaté­rő garabonciás. Elbeszélés. — 19.50: Reményi Ede és a császári rendőrség. — 20.30: Alkotómű­helyben. — 20.45: A jazz kedve­lőinek. — 21.00: Hírek. — 21.05: Századunk zenéjéből. — Közben 21.45: Irodalmi érdekességek. — 22.03: A Századunk zenéjéből c. műsor folytatása. — 23.00: Hírek. URH: 14.00—18.00: Azonos a Petőfi Rádió műsorával. — ,8.30: Hírek. — 18.40: Bach: a-moll partita. — 19.05: Igaza volt-c Engier pro­fesszornak? — 19.20: Könnyűze­ne. — 19.48: Wagner: A Rajna kincse. Egyfelvonásos zenedrá­ma. — 22.30: Hírek. Augusztus 2. — vasárnap KOSSUTH: 6.00: Hírek. — 6.10: Zene. — 7.15: Falusi életképek. — 8.00: Hí­rek. — 8.10: Dunai staféta, n. — 9.00: Könnyűzene. — 9.30: Vasár­nap délelőtt... — 11.06: Közve­títés Frankfurtból, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. — 12.00: Hírek. — 12.15: A hangversenyközvetítés folytatása, — 12.53: Barangolás határszéli városainkban. — 13.13: Népi zene. — 13.40: Rádiólexi­kon. — 14.10: Zenés posta. — 15.00: Családi körben ... — 16.00: Hírek. — 16.08: A Rádió Lemez­albuma. Közben 16.48: A remény­hez. Vers. — 16.51: A Lemezal- bum folytatása. — 18.00: Hírek. — 18.05: II. félidő! Közvetítés baj­noki labdarúgó-mérkőzésekről. — 19.00: Nemzetközi kaleidoszkóp. — 19.20: Szabad szél. Operettrész­letek. — 19.50: Mese. — 30.00: Hí­rek. — 20.10: Júliusban hallot­ták először. Tánczene. — 31.00: Ajtay Andor estje. — 22.00: Hí­rek. — 22.10: A vasárnap sportja. — 22.25: Haydn: Philemon és Baucis. Egyfelvonásos opera. — 23.30: Népdalok. — 24.00: Hírek. — 0.10: Operettdalok. PETŐFI: 7.30: Az evangélikus egyház félórája. — 8.00: A KISZ Köz­ponti Művészegyüttesének műso­rából. — 8.20: Operakalauz. Pique Dame. — 9.20: Miska bácsi. — 9.55: Gazdaszemmel... — 10.10: Fúvószene. — 10.30: Félúton a Hold felé. — 11.01: Tánczene. — 13.00: Művészlemezek. — 14.25: Mit hallunk a jövő héten? — 14.55: Michelangelo és a zene. — 15.40: A jazz kedvelőinek. — 16.00: A palacsintás király. Mese­játék. — n.05: I. félidő! Köz­vetítés bajnoki labdarűgó-mérbő- zésekröl. — 17..r0: Njtac sókor. — 18.20: Hangversenynaptár. — 18.35: Tudósaink arcképcsarnoka: Hajós György akadémikus. — 18.50: A 400 éves Shakespeare. Közvetítés a Nemzeti Színházból: A windsori víg nők. — 21.16: Ze­nekari muzsika. — 22.02: Köny- nyűzene. — 23.00: Hírek. URH: 7.30—18.00: Azonos a Petőfi Rá­dió műsorával. — 18.30: Hírek. — 18.35: Operarészletek. — 19.25: Könnyűzene. — 19.50: Liszt: Faust — szimfónia. — 21.07: Tánczene. — 21.59: Kamarazene. — 22.30: Hírek. A TV MŰSORA SZOMBATON: 16.25: Bp. Honvéd—Győri Vasas ETO labdarúgó-mérkőzés. Köz­vetítés a Népstadionból. Ripor­ter: Vitray Tamás. — 18.28: Hí­rek. — 18.35: Szombatesti ulti­parti ... — 19.00: Hazai tájak, hazai emberek. A Mátra. A Ma­gyar tv dokumentumfilmje. — 19.20: Esti mese. — 19.30: Tv-hir- adó. — 19.45: Hétről hétre. — 19.55: Táncvizsga. — 20.55: A nagy akció. Magyarul beszélő olasz film. (Csak 18 éven felülieknek!) — Kb. 22,25: Tv-hfradó — 2. ki­adás. A TV MŰSORA VASÁRNAP: 9.00: Látogatás a Tretyakov- képtárban. Az Intervizió műso­ra. Moszkvából. — 9.30: Levél faluról. Simon Lajos költeménye. — 9.35: Hétmérföldes kamera. Ut- törőhiradó. — 9.55: Az állatok vi­lága. Közvetítés az Állatkertből U. — 10.25: A Tenkes kapitánya. Ifjúsági tv-filmsorozat. VII., VIII, IX. (ism.). — 17.45: A Magyar Hirdető műsora. — 17.55: Egri Dózsa—PTC vízilabdamérközés. Közvetítés Egerből Riporter: Vitray Tamás. — 18.50: Tapasz­talatok — tanulságok. Mit tehe­tünk a cséplés meggyorsításáért? — 19.00: Lebegő léggömb. Nyu­gatnémet kisfilm. — 19.20: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó — 19.50: Születésnapi beszélgetés. Sza­bolcsi Bence Kossuth-díias ze­netudóssal. Riporter: Regéczy Lilla. — 20.05: Világos feladja, tv-fllm. — 20.45: Szereti ön a lát­ványosságot? Nyugatnémet revü- film. — 21.40: Telesoort. — 22.05: Ty-hlradó — 2. kiadás.

Next

/
Thumbnails
Contents