Esti Hírlap, 1964. szeptember (9. évfolyam, 205-230. szám)

1964-09-01 / 205. szám

A brácsa m... ZENEÓRA MILLIÓKNAK ♦ 28 ÉV UTÁN ÚJRA PESTEN ♦ AZ ELADÓ KÍSÉRTET A VALÓSÁGBAN ♦ KAMARAMUZSIKA A LOKÁLBAN röa-ti&tejz • Régen élvezhettünk Ilyen minden ízében Jól sikerült mű­sort, mint a Látogatás Ascher Oszkárnál. Egyesítette magában a riport érdekességét egy iro­dalmi est élményével, televíziós nyelven beszélt, ám elkerülte annak közhelyeit. Már a bevezetés jól indult. A vendég (ezúttal a kiváló költő, Devecseri Gábor) körülnéz a művész szobájában, a kamera könyveken, fényképeken, beke­retezett eredeti kéziratokon ál­lapodik meg; Devecseri kérdez, Ascher Oszkár — eleinte nem látjuk őt! — felel és idéz külön­böző művekből, de nagyon rövi­den. Ez egyfajta jótékony fe­szültséget idéz elő a nézőnél, mondhatnék felhangolódik. Ez­után kerül sor a tulajdonképpe­ni tárgyra, egy hosszú pályafu­tás kényszerűen rövidre fogott, de igen plasztikus ismertetésére. Elismerést érdemel, hogy nem a már sokszor látott és hallott Ascher-sikerekre építettek. A színpadi részletek zökkenőmen­tesen illeszkedtek a művész ott­honában fényképezett jelenetek­hez. Az előadóművész problé­máit. a szavalat műhelytitkait közérthetően, izgalmasan tárta fel a Morgenstem-vers (A Térd) elemzése; ez új elemet vitt az amúgy is gördülékeny, sehol sem túlhangsúlyozó műsorba, melynek szerkesztője: Szántó Erika, operatőre: Novákovits András és rendezője: Kazán Ist­ván mindvégig feladata magas­latán állt. • Dino Risi filmje: Szegények, de szépek, nem jelentős, de me­legszívű humora és néhány je­lenete a legjobb neorealista víg­játékok erényét idézi. Annál nagyobb csalódás volt André Cayatte műve: A szélhámos ha­lála, sematikus felépítésével, nyakatekert megoldásával. Szin­te hihetetlen, hogy az özönvíz előttet ucrvanő rendezte ... Ar­mand Thirardnak, a jeles fran­cia operatőrnek pedig szolgál­tassunk igazságot: nem az ő öt­lete y»l3'r»i^n készült A szélhá­mos halála, ő csak fényképez­te . .. • Seregi László stílusos beál­lításainak hangulatteremtő ere­je, Abonyi Antal nagyszerű portréi és az egy életérzést kife­jező, de különféle szólamú ver­sek tolmácsolói: Bodor Tibor, Bessenyei Ferenc, Mezey Mária, Szakáts Miklós, Garas Dezső, Su- ka Sándor és Jancsó Adrienn híven idézték fel Bums, a „skót Petőfi” világát. Ez megint új, igé­nyes és sikeres próbálkozás volt, a költészet útjának továb­bi egyengetése a képernyőn. Vasfejű Károly Finnországban váratlan si­kert aratott egy munkás- drámaíró nagyszabású törté­nelmi drámája. Esko Korpi- linna, a „Vasfejű Károly” címmel, XII. Károly svéd ki­rály erőszakkal összefogd o- sott és pénzért verbuvált zsoldosainak történetét írta meg. A katonák belefáradnak az értelmetlen háborúzásba, fellázadnak, hazaszöknek. A színdarab mondanivalója nyilvánvaló: tiltakozás a há­ború, a militarizmus ellen, Négyarcú ember. Koncerte­ző, kamarazenész, pedagógus, szervező a huszonnyolc év után tizenkét napra hazaláto­gató világhírű violista: Mol­nár Ferenc, a San Francis- cói Állami Főiskola művé­szeti intézetének, a Kamara­zene Központnak tanára, igazgatója. A kvartett katasztrófája Budapestről indult el. A Barcsay utcai gimnázium diákja, majd Hubay Jenő és Weiner Leó tanítványa volt. A Roth-kvartett tagjaként járt és muzsikált tizenhárom évig, a világ minden kultúr- centrumában, Párizstól Moszkváig, Tokiótól Mal- boume-ig. Az együttes finá­léját autókatasztrófa disszo­nanciája okozta. Molnár az Egyesült Államokban ma­radt. Húsz esztendeje San Franciscóban él. A kamarazene apostola: hirdető, hívő, híveket tobor- zó. „Minden muzsikálás alapja a kamarazene” — ír­ta hozzá intézett levelében John Barbirolli. Egy mondat, Gregor Piatigorsky gordon­kaművész sorai: „Minden ze­nei tanulmány elképzelhetet­len a kamarazene nélkül.” „A közös muzsikálás legtisz­tább formája a kamarazene” — vallja Ormándy Jenő. „Nincs jobb, mint az együt­tes muzsikálás, a kamaraze­nélés” — ezek egy tengeren­túli magyar, Széli György szavai. Molnár Ferenc nem­csak dirigensek partnere, komponisták inspirálója is, a többi között Alan Hovhaness, □ GARAI GÁBOR mond­ja az Esti Hírlapnak: „Eddi­gi köteteim számomra leg­kedvesebb verseit, s újabb költeményeimet rendeztem sajtó alá. Most egész estét betöltő, mai témájú szatiri­kus darabon dolgozom. A Nemzeti Színház az új évad­ban kívánja bemutatni az Egy ember nem ember cí­mű Brecht-forditásomat, az Irodalmi Színpad pedig Rap­szódia az elragadtatásról cí­mű versem pódiumszerű elő­adására készül.” □ ÜJ KOMIKUS mutatko­zott be a budapesti közön­ségnek a Kamara Varieté Ki mit súg? című műsorában. Ernst Krenek és Ellis Kohs neki ajánlották brácsaverse­nyeiket, szonátáikat. Zeng a viola d'amore Két Amatija közül az „öre­gebb”, az 1597-es évjáratú, mesterhangszer a saját tu­lajdona. A második, az „ifjabb” — 1620-as, 15 ezer dollárt ér — a cremo- nai fivérek, Antonius és Hieronymus szignóját őrző. Egy muzsikaszerető barátja vógrendeletileg bízta Mol­nárra, amíg — úgymond — „a kezemet mozgatni tudom”, azután a brácsa a San Fran- ciscó-i konzervatóriumba ke­rül. A viola d’amore Menuhin- ja. „Mily nemes, tiszta és bensőséges hangok szállnak fel e művész ujjai alól... Hibázhatatlan mestere a stí- lusérzéknek és az ízlésnek”: a New York Timest idéztük. A London Times így dicséri: „Mr. Molnár játéka, épp oly gondos, mint amilyen erőtel­jes és muzikális ... Lágy lí­rája, finom frázisai tökéletes mesterre vallanak.” San Francisco Weiner Leó­ja. 1953 óta oktatója az USA vitathatatlanul legkiválóbb kamarazene központjának, a May Treat Morrison hagya­tékából létesült Chamber Centernek. Tanfolyamait 820 diák végezte el. Zeneóráit 13 televízió közvetíti, bármely kvartett, duó, trió, vagy brá­csaszólista jelentkezhet, nyil­vános oktatásban részesül. S hogy mennyire megszerettet­te a kamaramuzsikát a kali­forniaiakkal, arra jellemző, hogy a város több lokáljában kamaraegyüttesek szórakoz­tatják a vendégeket. Thomas Mann gratulál Másodállása: az Aranyka- putól délre, 70 kilométerre, a saratogai .dombokon, XV. századbeli, Európából impor­tált román templom előtt — René Clair Eladó kísérlete a valóságban! — a szőlőhegyen koncertsorozatot rendez. Elő­adás közben a hallgatók in­gyen pezsgőt kapnak. A har­madik poszt, amit nyaranta vállal: szabadtéri vasárnapi hangversenyek San Francisco szívében, ősparkban. A hang­erősítők több tzúz éves fák törzsére kerülnek, egy-egy műsor — felváltva opera, operett, balett, s klassziku­sok: Beethoven, Rossini, Saint-Saens — húszezer néző előtt zajlik. Jövőre Eszak- Olaszországban, a Luganói-tó mellett akar nyári akadémiát és fesztivált. Az agilis direk­tor most erről tárgyal’, ezért jött Európába és szakíthatott időt a magyarországi napok­ra. Nem egyedül jött: a felesé­ge is magyar. írónő. Hétvégi rajzos, vidám történelmi so­rozata a San Francisco Chro- nicle-ben kedvelt olvasmány. Két bestseller: a Katika és a Love With Paprika szerzője. Siker-storyja bejárta a nyu­gati világot. Az érdekes tör­ténet hősnője egy „kvartett asszonya”, négy férfivel ka­landozza be a világot. Thomas Mann kedves köny­vének titulálta, levélben gra­tulált Molnár Máriának. (A magyar filmgyártók érdek­lődnek a Katika iránt, a Rónaszéki András énekel, táncol, konferál. A fővárosba most szerződtetett művész Pécsett, Békéscsabán és a Faluszínházban aratott tíz éven át sikereket. □ SOMOGYI ÁRPÁD szobrászművésszel beszélget­tünk: „Elkészültem Leány kenyérrel című, két méter magas, vörösréz-domborítású alkotásommal, amelyet a na­pokban állítanak fel a Mező- gazdasági Kiállítás SZÖ- VOSZ-pavilonja előtt. Izgal­masan érdekes feladatot je­lentett a mű megmunkálása, hiszen fő eszközöm ezúttal véső helyett a hegesztőpisz­toly volt..." Paprikát pedig Dan Whitesi­de dramatizálta, szó van ar­ról, hogy bemutatják New Yorkban a Broadwayn.) Az írónő a közeljövőben tör­ténelmi életrajzot tervez a középkor uralkodójáról, Nag-j Lajosról. Az írásra kevés időt szakíthat, elsősorban a férje titkárnője, ügyeinek intézője. Kodály — Amatin Molnár Ferenc itt tartózko­dásakor magyar muzsikust alig hallhatott. — Miért szünetei augusz­tusban a zenei élet? — kér­dezte. — A margitszigeti sza­badtéri színpadon, hangula­tos környezetben erkölcsileg- anyagilag egyaránt eredmé­nyes volna egy kamarazene- fesztivál. Sole külföldi is szí­vesen utazna ide, ha jó len­ne a program... A művé­szeknek pedig megtiszteltetés Budapesten muzsikálni. A fiatal magyar Weiner- vonósegyüttes amerikai hang- versemykörútja létrehozásán fáradozik a Ferencsik Jánost San Franciscóban vendégül látó Molnár Ferenc. Művé­szetét a magyar közönség ed­dig csak hanglemezről ismer­te. Bach és Schumann inter­pretációját a televízió felvet­te, járt nála a rádió riporte­re is. Októberben élvezhetik az itthoni zenekedvelők (az amerikai zenekritika tekinté­lye, Virgil Thomson jelle­mezte így) a „perfect violist” játékát. A művészpár a hét végén utazott el Budapestről. Re­mélhetőleg, jövőre visszatér­nek. Mária asszony élményt gyűjteni, riportkönyvre Ma­gyarországról. A férfi pedig — esetleg a Margitszigeten, kamarazene-fesztiválon —, talán Haydnt, Kodályt meg­szólaltatni brácsán, vagy viola d’amore-n. Amatin. László Miklós Új Don Quijote Német—francia—spanyol koprodukcióban ismét meg­filmesítik Cervantes halha­tatlan regényét, a Don Quijotét. Az új filmváltozat külső felvételeit Madrid környékén forgatják. Szeptember 1. — kedd KOSSUTH: 16.00: Hírek. — 16.10: Jaguárok nyomában. Kalandos kirándulás Brazíliában. — 16.38: Tánczene. — 17.05: 25 éve történt. Emléke­zés 1939. szeptember 1-re. — 17.40: Operaáriák. — 18.00: Hírek. Sport. — 18.15: Opérettrészletek. — 18.45: Tudósaink arcképcsar­noka. — 19.00: A Nemzetközi Népzenei Tanács budapesti kon­ferenciájáról. — 19.25: A Szabó család. — 19.55: Mese. — 20.00: Esti Krónika. — 20.25: Könnyű­zenei híradó. — 21.15: Bach: h- moll mise. — Közben 22.00: Hí­rek. — 22.15: Sporthírek. —■ 22.20: A Bach: h-moli mise közvetítés folytatása. — 23.48: Könnyűzene. — Közben 24.00: Hírek. — 0.10: A könnyűzene folytatása. PETŐFI: 16.00: Szervánszky: Concerto József Attila emlékére. — 16.40: Handa Bandi kalandjai. — 17.00: Hírek. — 17.05: Könnyű dalla­mok. — 17.45: Az egyetemi felvé­teli vizsgák legutóbbi tapaszta­Elválasztott szerelmesek. Vietnami filmdráma Bemutató: szeptember 3. Osztap Bender — bábszínpadon Vendégszereplésre Buda­pestre érkezik a leningrádi Állami Bábszínház együttese. A társulat 1931-ben alakult, 1960-ban a bukaresti nemzet­közi bábfesztiválon aranyér­met és első díjat nyert. A színház művészeti vezetőjé­nek, Koroljovnak kezdemé­nyezésére a Leningrádi Szín- művészeti Főiskolán báb- szakembereket képző tanszak működik, bábszínészeken kí­vül bábrendezőket és terve­zőket is képeznek. Az Ödry-Színpadon szep­tember 6 és 16 között — ren­dezendő 13 előadás közül tí­zet a gyerekeknek tartanak: a Kipling-regényböl készült Kiselefánt-ot és a Furfangos Iván című mesejátékot. A felnőtteknek két szatirikus komédiát hoztak. Az egyik: Gádor Béla—Darvas Szilárd nálunk Szerelmes istenek cí­men ismert zenés darabja Poljakov feldolgozásában. A másik az Aranyborjú (Szov­jet milliomos) című népszerű Ilf—Petrov szatíra feldolgo­zása. Osztap Bender, a nagy kombinátor tehát ezúttal bábfiguraként jelenik meg. Az orosz nyelvű előadásokat R átonyi Róbert konferálja magyarul. tatairól. — 18.00: A Jazz kedve1 löinek. — 18.25: Hangverseny a stúdióban. — 19.00: Mi történt a nagyvilágban? — 19.15: Fúvósze­ne. — 19.35: Emlékek a Prágai Tavaszról. — 21.00: Hirek. — 21.05: Elfelejtett arcok. Regény- ismertetés. — 21.35: Közvetítés a Béke Szálló Szondy sörözőjéből. — 22.06: Tánczene. — 23.00: Hí­rek. URH: 14.00—18.00: Azonos a Petőfi Rádió műsorával. — 18.30: Hírek. — 18.40: Zenekari muzsika. — 19.24: Könnyűzene. — 20.30: Bi­zarr történetek. Vers, monológ, jelenet. — 21.00: Világhírű kama­raegyüttesek. — 22.30: Hirek. Szeptember 2. — szerda KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.35—7.59: Zene. — Közben 5.00, 6.00, 7.00: Hírek. — 8.15: Reggeli hangverseny. — 9.00: Az nevet, aki nevet. Kol­lektív regény tíz folytatásban. — 9.30: Népi zene. — 10.00: Hírek. Lapszemle. — 10.10: Moha bácsi, a törpe. — 10.30: Liszt: h-moll szonáta. — 11.00: Napirenden. — 11.05: Balassa P. Tamás müvei­ből. — 11.25: A Szabó család. — 12.00: Hirek. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: Válaszolunk hallgatóinknak. — 13.15: Csaj­kovszkij operáiból. — 14.00: Hi­rek. — 14.10: A Gyér nekrártló műsora. — 14.30: Lányok, asszu- nyok. — 15.00: Csínom Palkó. Részletek. — 15.20: A \ ietnami Demokratikus Köztársaság nem­zeti ünnepén. — 16.00: Hírek. PETŐFI: 5.00: Hírek. — 5.05—8.00: Zene. — Közben 6.00, 7.00, 8.00: Hírek. — 14.00: A Thälmann ezred dalai a spanyol polgárháborúban. — 14.25: Könnyűzene. — 15.00: Hí­rek. — 15.05: Zenekari muzsika. — 16.10: Könnyűzenei hlradö. A TV MŰSORA KEDDEN: 17.35: Hirek. — 17.40: Szeptem­ber. Kisdobosok műsora. — 18.00: Kukkantó. — 18.40: Mik­roszkóp alatt az építőipar. Mély­építés. — 19.00: Vadhajtások. Ri­portfilm a verpeléti tsz-ről. — 19.20: Esti mese.— 19.30: Tv-hír- adó. — 19.45: Napi jegyzetünk. — 19.50: Uraim, beszállni! Ma­gyarul beszéld olasz film. (ío éven felülieknek!) — 21.25: Nap­ló. — 1939 — a második világhá­ború kitörése. — 21.35: Le a há­Délelőtt történt a József Attila Színházban Ismét Osztrovszkij-darabot próbálnak a színpad mögötti színésztársalgóban. Állványok a nézőtéren. Az utolsó simításokat végzik a felújított világítóberendezé­sen, a kibővített színpadon. A József Attila Színház ezen a nyáron ismét nyújtózott egyet, hogy megjelenésében is kultúrált legyen. Osztrovszkij — úgy lát­szik, jó kabala a főrendező Kazán Istvánnak. Tavaly az ő rendezésében vitték színre az író Hozomány nélküli menyasszony-át. Ezúttal ősbemutatóra ké­szülnek. Címe: Az utolsó ál­dozat. — Az áldozat: nő. Kiszol­gáltatott, szerelmes, elvakul­tan szerelmes fiatal nő — meséli Kazán István. — A darab műfaja a tavalyi Oszt- rovszkij-művel ellentétben: komédia. Azt hiszem, megle­petést szerez majd a darab modern hangvétele, s való­sággal formabontó dramatur­giája. Wegenast Róbert ter­vez hozzá merészen stilizált színpadot. Kicsit olyan lesz az egész, mintha 1964-ben ír­ták volna. Es persze, mint Osztrov- szkijnál mindig: kitűnő sze­repek sora... A rendező a főszerepet újoncra bízta, a most szer­ződtetett Tóth Juditra. Kazán a főiskolán tanára volt, s azóta is szemmel kísérte a fiatal színésznő pályáját. A vonzó, de pénztelen fiatal­embert, akibe a fiatal özvegy beleszeret, Darvas Iván játsz- sza. A színház kapui már e hét szombatján megnyílnak. Nyitó darab: Imádok férjhez menni! Műsoron marad ezen­kívül a színház többi sikeres tavalyi darabja, a II. József császár, a Villa Bécs mellett. S aki esetleg se tavaly előtt, se tavaly nem látta, még idén is megnézheti Törőcsik Marival és Bodrogival a Po­tyautast. (fen esik) Malta ima Ghánáiról irt színdarabot Kesawa Menőn, az Indiai írószövetség legidősebb tag­ja. A mű címe Mahatma. A darabot a nézők és a sajtó is nagy érdeklődéssel fogadta. borúval! Bertold Brecht songjai, — 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás. A TV MŰSORA SZERDÁN DÉLELŐTT: 9.30: Tv-híradó (ism.). — 9.40 s Uraim, beszállni! Magyarul be­szélő olasz film (ism.) (10 éven felülieknek!). — 11.15: A Balkán­középhegység. Bolgár ismeret- terjesztő kisfilm. SZÍNHÁZMŰSOR szeptember 1. — kedd Fővárosi Operettszínház: Csár­dáskirálynő (7). — Vidám Szín­pad: Több nyelven beszélünk (fél 8). — Kis Színpad: Lovagias ügy (7). — Fővárosi Nagycir­kusz: Prága—-Szófia 3 óra. Cseh­szlovák-bolgár artistavetélkedő (fél 8). Színes, magyar hangbemondásos nyugatnémet dokumcntumfilm az ellentétek országáról Bemutató: szeptember 3. (hegedűs) Vadász Ilona rendező vezetésével Németh László Villám- fémynél című drámájának bemutatására készülnek a Nemzeti Színház művészei. Törőcsik Mari és Sztankay István a darab egyik jelenetében. (MTI Foto — Keleti felv.) 1964. szeptember 1, kedd

Next

/
Thumbnails
Contents