Esti Hírlap, 1964. november (9. évfolyam, 258-281. szám)

1964-11-02 / 258. szám

Képviselői értekezlet a Parlamentben Az országgyűlés állandó bi­zottságainak elnökei és a képviselőcsoportok vezetői, ma értekezletet tartottak az Országházban. Az értekezle­tet dr. Beresztóczy Miklós, az. országgyűlés alelnöke nyitot­ta meg, majd Vass Istvánná, az országgyűlés elnöke tájé­koztatta a részvevőket a so­ron következő országgyűlési ülésszak előkészítésével kap­csolatos feladatokról. (MTI) DÉL-VIETNAM Partizánok tüzérségi támadása egy amerikai támaszpont ellen Saigon, november 2. A dél-vietnami szabadság- harcosok szombatról va­sárnapra virradó éjszaka valamivel éjfél után jól elő­készített tüzérségi támadást indítottak a Saigontól észak­keleti irányban mintegy har­minc kilométerre levő Bien Hoa helységben berendezett amerikai támaszpont ellen. A harminc percig tartó ágyú­tűz — amely felverte Saigon csendjét is — olyan hatásos volt, hogy 27 különböző ame­rikai repülőgépet semmisített meg, illetve tett használha­tatlanná. A meglepetésszerű támadás emberveszteséget is okozott: az amerikai légierő négy tagja meghalt, 32 meg­sebesült. Az AP megjegyzé­se szerint a szabadságharco­sak tüzérsége „halálos pon­tossággal” célzott. Erkin Leningrádban Leningrad, november 2. Erkin török külügyminisz­ter, aki jelenleg a Szovjet­unióban tartózkodik, tegnap Moszkvából Leningrádba ér­kezett, ahol a város polgár- mestere, Iszajev fogadta. Megszűnt az árvízveszély Apad a Dráva és a Száva Eszék, november 2. Az eszéki árvízelhárítási járási parancsnokság úgy döntött, hogy vasárnapra virradó éjjeltől megszün­teti a Dráva és a Száva melletti nyúigátakon és me­zőgazdasági objektumokon az árvízügyeletet és a rend­kívüli készültséget. A Száva és boszniai mel­lékfolyóinak vízszintje csök­kent, úgyhogy az árvízve­szély megszűnt. Hasonló a helyzet az északi részen is, ahol a Dráva vízállása — V arazsdtól kezdve egészen Donji Mihaljovácig és Be- liscséig fokozatosan apad. A Dráva mindössze Eszék környékén árad még, de ki­öntéssel nem fenyeget. Fényképezni akari... Belezuhant a kráterbe Port Moresby, november 2. Működő vulkán kráterébe zuhant egy ausztráliai fiatal­ember az új-guineai Rabaul- ban. A szerencsétlenül járt fiatalember, John Hamilton azért mászott a tűzhányó te­tejére, hogy fényképfelvéte­leket készítsen. A kráter szé­lén azonban elvesztette egyensúlyát és a mélységbe zuhant. Holnap választ Amerika 70 millió szavazóra számítanak Stanley Levinson telefon­jelentése: Holnap kezdődik az elnök- választás az Egyesült Álla­mokban. A két elnökjelölt: a demokratapárti Johnson és a republikánus Goldwater ma este utoljára jelenik meg az amerikai nézők előtt a televízióban. Az Egyesült Államokban akkreditált angol laptudósí­tók biztosra veszik, hogy Johnson „földcsuszamlás­szerű” többséget szerez a vá­lasztáson. Véleményüket az amerikai közvéleménykutató intézetek adataira alapítják. Az egyik legtekintélyesebb közvéleménykutató intézet szerint, Johnson jelenleg 20 száza­lékka] vezet Goldwater előtt. De ha e százalékarány eset­leg túlzott is, szánté lehetet­lennek tűnik, hogy Goldwa­ter megelőzze Johnson elnö­köt. A választási listára egyéb­ként 110 millió amerikait vettek fel. Ebből azonban aligha szavaz több 70 mil­liónál — a múlt elnökválasztások is ilyen arányú részvételről tanúskodtak. Johnson a választási kam­pány során, amely most ér véget, mérsékletet tanúsított. Goldwater ezzel szemben mán kezdettől fogva olyan képet alakított ki magáról, amely a nemzetközi kérdések megítélésében nagyfokú fele­lőtlenségről tett tanúságot. Később már hiába próbálta eloszlatni e kedvezőtlen be­nyomásokat. Az új amerikai elnök, akinek neve szerdán dél­után válik ismertté, a kö­zeli hetekben máris új ta­nácskozások sorozatát kez­di meg a nyugati szövetségesekkel. Még a hét végén fogadja majd Brosio NATO-főtitkárt, s a későbbiek során Wilson angol miniszterelnökkel, Gor­don-Wa! kér külügy-, és Healey belügyminiszterrel ta­lálkozik. Hír szerint más MILYEN IDŐ VÁRHATÓ-..i-iI ............... KEDD ESTIG A hőmérséklet 8 fok A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd estig: Erősen felhős, párás idő, esőkkel. Mérsékelt szél a legmaga­sabb nappali hőmérséklet kedden 10 fok körül lesz. Budapes­ten ma délelőtt a hőmérséklet 8 fok. LA TOHA TAR 5 METER... Két halottja, tizenhat sebesültje van az angol ködnek London, november i. A látási határ 5—20 méter volt tegnap Angliában, oly sűrű köd borította a sziget- országot. A köd megbénítot­ta a londoni repülőtér for­galmát és súlyos autóbal­eseteket okozott. A doncas- teri országúton öt jármű összeütközött, két személy meghalt, tizenhat megsebe­sült. nyugati államférfiak is Wa­shingtonba készülitek. A köztársaságiak egyéb­ként vasárnap még igyekez­tek nérni tőkét kovácsolni a Bien Hoa dél-vietnami ame­rikai támaszpontot ért táma­dásból. Goldwater szenátor kijelentette, ő előre megjó­solta: a választások előesté- 1 jen sor kerül majd valami hasonló akcióra. A szenátor igyekezett azt a benyomást kelteni, hogy a támadásra azért került sor, mert „a kommunisták félnek tőle”, és ; úgy gondolják, hogy egy vál­sághangulat kedvezőtlen len­ne a hivatalban levő elnök ellenfelének. A választási kampány kró­nikája ezen a hétvégén sem nélkülözte a titkosszolgálat által leleplezett merénylő jelöl­tet. Vasárnap közölték, hogy le­tartóztatták Robert E. Bab­cock 39 éves férfit, aki szom­baton autójával azőn az út­vonalon parkírozott, amelyen 8 perccel később Johnson j elnök autókaravánja elha­ladt. Babcock kocsijában egy távcsöves és egy vadászpuskát talál­tak. A fegyverek nem voltak, megtöltve. A letartóztatott férfi a rendőrségen elmond­ta: csupán a barátaival foga­dott arra, hogy fegyvereivel nyugodtan parkírozhat az el­nöki útvonal mentén. Bab­cock a fogadást elvesztette, és a rendőrség elmeorvosi vizsgálatot rendelt el. PRAVDA: Továbbríi is Iiiiais.ii kezében a hatalom Dél-Vietnamban Moszkva, november 2. A Pravda mai száma kom­mentárt fűz Khanh tábornok, volt dél-vietnami miniszter- elnök távozásához és Tran Van Huong új miniszterel­nök kinevezéséhez. Mint a kommentár meg­jegyzi, Washingtonban azt a Polgárháborús veszély Bolíviában La Paz. november 2. A Bolíviából érkező jelen­tések olyan eseményekről számolnak be, amelyek polgárháború hoz vezethet­nek — írja a Pravda tudósítója. A kormánycsapatok kimé- . letlenül lesújtanak a bányá­szokra és a diákokra, akik harcolnak a demokratikus szabadságjogok biztosításáért, és az amerikaiak bolíviai be­avatkozása ellen. Mint az amerikai AP hír- ügynökség jelenti, a letartóz­tatott diákok és más tünte­tők közül kétszázan továbbra is bör­tönben vannak. Tovább tart az általános sztrájk is, amely még a múlt hét csütörtökén indult a bá­nyavidéken. A mostani események a 12 évvel ezelőtti népi felkelés­hez nyúlnak vissza. Akkor megdöntötték az ólombányák gazdáinak uralmát, ám — mint a Pravda tudósítója ír­ja —, a bolíviai burzsoázia elárulta az akkori forrada­lom alapvető célját, és behódolt az amerikai tőké­nek. Ez felháborodással tölti el a néptömegeket, s a bolí­viai politikai válság egyre növekvő méreteket ölt. ­látszatot szeretnék kelteni, hogy Saigonban a rendszer demokratizálódása ment vég­be. A valódi okok, amelyek Washingtont erre az újabb átszervezésre késztették, egé­szen mások. Khanh és klikkje kalan­dorkodásával okozta a ki­látástalan dél-vietnami ka­tonai és politikai válságot, sőt, számos korábbi hívét is elriasztotta magától. Wa­shington számítása meglehe­tősen egyszerű — írja a kom­mentátor. — A „demokrati­zálás” látszatával azoknak a politikai köröknek és cso­portoknak a rokonszenvét szeretné megnyerni, amelyek elégedetlenek voltak Khanh működésével, gyengíteni akarja az ellen­zéket, és tovább folytatni csődbe jutott politikáját, vagyis a háborút a függetlenséget akaró dél­vietnami nép ellen. Khanh távozása egyáltalán nem jelenti azt, hogy a tá­bornok kiengedte kezéből a gyeplőt. A New York He­rald Tribune nyíltan beisme­ri, hogy a külső változások ellenére, Khanh továbbra is kezében tartja a hatalmat. Az új miniszterelnök nyilatkozata Szudán az el nem kötelezettség politikáját folytatja Khartoum, november 2. Abbud szudáni elnök va­sárnapi rádióbeszédében fel­hívta az ország lakosságát, könnyítse meg az új kor­mány számára feladatainak ellátását. Az elnök ígéretet tett, hogy mindent elkövet a fegyveres erők parancsnokai és a polgári vezetők közti megállapodás betartása ér­dekében. Khetm al Khalifa, az új szudáni kormány miniszter- elnöke a kairói rádió Szudán számára. sugárzott adásának adott nyilatkozatában vasár­nap hangoztatta, hogy kor­mányának politikája az afri-. kai, arab, illetve az el nem kötelezett állam- és kor­mányfők értekezletein elfo­gadott határozatokon alapul.- Ideiglenes kormányának egyik feladata, hogy távol­tartsa Szudánt a katonai tömböktől, ugyanakkor azon­ban támogassa az arab or­szágokat ' Izraellel szemben. Az új szudáni kormány célul tűzte ki az arab államok közti együttműködés megszi­lárdítását és fokozását is, ugyanakkor támogatja a ko- lonializmus ellen Dél-Arábi­ában kibontakozó ellenállást. A MEN-hírügynökség je­lentése szerint viszont az ideiglenes szudáni kormány­ban még átalakulások várha­tók. Tizenhatezer új gépjármű Budapesten Nyolcszáznál több jogosítvány-visszavonás Ittasság, egészségi állapot A Budapesti Rendőrfőkapi­tányság közlekedésrendésze­tének tájékoztatása szerint ez év első három negyedében több mint 16 000 új gépjár­MA DELBEN Olimpikonok kitüntetése Ma délben a Parlament kupolatermében bensőséges ünnepségen tüntették ki a XVIII. Nyári Olimpiai Játé­kokon kitűnően szerepelt sportolóinkat. A kitüntetések átadása alkalmával megje­lentek Kállai Gyula, Biszku Béla, Gáspár Sándor, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tag­jai, Pap János, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, s az MTS vezetői. Kisházi Ödön az Elnöki Tanács nevében mondott kö­szönetét a nagyszerűen sze­repelt sportolóknak, akik a magas színvonalú olimpián lelkiismeretes felkészülésük nyomán jó) megállták helyü­ket és sok örömei szereztek Magyarország sportszerető társadalmának. Reményét fe­jezte ki, hogy az eredmények után több fiatal kapcsolódik be az aktív sportolásba. Ezután átadta a Munka Érdemrend arany fokozatát Pólyák Imre birkózónak, dr. Török Ferenc öttusázónak, XJjlakyné Rejtő Ildikó tőrví­vónak, Matura Mihálynak, a birkózás és Sákovics József­nek, a vívás szakvezetőjének. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapták: Pézsa Ti­bor, Kozmc István, Bammerl László, dr. Kausz István, Bo­ros Ottó, a szakvezetők sorá­ban pedig dr. Hegedűs Fri­gyes, Lakat Károly, Laky Károly és Gurus György. A Magyar Népköztársaság Sport Érdeméremének arany fokozatát kapták a női tőrví­vók, a labdarúgók, a vívók, a vízilabdacsapat tagjai, az élmezőnyben szerepelt atlé­ták, kajakozok, súlyemelők, tornászok, s az érintett sport­ágak szakvezetői. A Magyar Népköztársaság Sport Érdeméremének ezüst fokozatát 23-an, a bronz fo­kozatot 32-en kapták meg a kitűnően szerepelt sportolók és a jók dolgozó szakvezetők köréből. mű került forgalomba, és csaknem 13 000-en kaptak újonnan vezetői jogosítványt a fővárosban. Jelenleg csak­nem minden tizedik buda­pesti lakosnak van már ve­zetői jogosítványa. Az év első kilenc hónapjá­ban különböző közlekedési szabályszegések miatt 414 személytől kellett visszavon­ni a jogosítványt. Közülük 143-an ittasan vezettek, ezen­kívül 62-en ittasan balesetet okoztak. Az eltiltás általában 1—5 évre szólt, de volt olyan eset is, amikor 10 évre. A gépjárművezetőket idő­szakonként orvosilag is meg­vizsgálják, hogy egészségi állapotuk megfelel-e a biz­tonságos közlekedés követel­ményeinek. Az első hálom negyedévben emiatt 402 sze­mély volt kénytelen végleg abbahagyni a vezetést. A rendészet illetékesei el­mondták, hogy az új jogosít­ványok és forgalmi engedé­lyek kiadásával, illetve visz- szavonásával kapcsolatos ta­pasztalatok szerint a gépjárműveket gyakran nem kellő gondossággal készítik elő a vizsgára. Ez nemcsak a tulajdonosok­nak okoz kellemetlenséget és újabb kiadást, hanem több­letmunkát ad a hatóságok-. nak is. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents